Galvenie » 2017 » Marts » 7 » Vēsts: 06.03.17. Katrēns "Vara vai vadība"
21:42
Vēsts: 06.03.17. Katrēns "Vara vai vadība"

Vēsts: 06.03.17. Katrēns "Vara vai vadība"

06.03.17 Катрен "Власть или управление"……………………………………………Quatrain "Power or Governance"

Для любого в Мире народа,................. Priekš katras tautas Pasaulē,……………For every nation in the World,
Всегда есть предназначение! .............. Vienmēr ir uzdevums!............................There is always a destination!
Внутренняя есть «погода»,................... Iekšējie "laikapstākļi" ir,…………………..The internal is the "weather",
И она имеет значение!.......................... Un tiem ir nozīme!.................................And it matters!

История пишется не стихом! ............... Vēsturi raksta ne ar dzeju!......................History is written not by poems!
К сожалению, оружием! ....................... Diemžēl, ar ieročiem!............................Unfortunately, with weapons!
Но, даже у народа тихого, .................... Bet, pat tautai klusai,…………………….But, even to the silent nation,
Есть воинствующее окружение! .......... Ir karojoša vide!.....................................There is a militant environment!

Нет одинаковых в Мире людей, ........... Nav Pasaulē vienādu cilvēku,……………There are no similar people in the World,
И нет похожих народов, ........................ Un nav līdzīgu tautu,…………………….And there are no similar nations,
Создателю, понятно, видней, ............... Radītājam, skaidrs, redzamāk,………….For Creator is more understandable, more visible,
Где - люди, а где - породы! .................... Kur - cilvēki, bet kur - sugas!..............Where are- the people, but where- the rocks!

Люди - фрактальная цепь! .................... Cilvēki - fraktāla ķēde!..........................People are fractal chain!
Порода - это неверие! ........................... Suga - tā neticība!..............................Breed- is disbelief!
Люди - имеют цель! ............................... Cilvēkiem - mērķis ir!..........................People- have a target!
Порода - власть, а не Вера! .................. Suga - vara, bet ne Ticība!...................The breed- is power, not Belief!

Сегодня окончательный выбор! ............ Šodien galējā izvēle!............................Today is the final choice!
Кто есть кто, будет понятно! ................. Kurš ir kurš, būs saprotams!................Who is who, it will be clear!
Создатель начинает отбор, ................... Radītājs atlasi sāk,………………………Creator begins selection,
Не всем этот отбор - приятен! .............. Ne visiem šī atlase - patīkama!..............Not for all this selection is pleasure!

Но, это отбор истинный! ........................ Taču tā atlase patiesa!........................But this selection is true!
Не всем по плечу ноша! ......................... Ne visiem pa spēkam nasta!..............Not for everyone on the shoulders this burden!
Главное достижение Истины, ............... Galvenais Patiesības sasniegums,……..The main achievement is the Truth
Телепортация возможна! ...................... Teleportācija iespējama!........................Teleportation is possible!

Историческое разделение! .................... Vēsturiska izdalīšana!..........................Historical separation!
На людей Веры и нет! ............................ Uz Ticības cilvēkiem un nē!..................People of Faith and no!
Разделение ведёт к выделению, .......... Izdalīšana ved uz izdalīšanu,……………..Separation leads to isolation,
Собою несущих Свет! ............................ Ar sevi Gaismu nesošu!.......................Carrying the Light by themselves!

Несущих Свет очень мало! .................... Gaismu nesošu ļoti maz!....................Bearers Light are very little!
Точнее, совсем единицы! ....................... Precīzāk, pavisam vieninieki!...............More precisely, quite units!
Много живущих обманом, ...................... Daudz apmānā dzīvojošu,……………...Many living by deception,
На территории столицы! ........................ Galvaspilsētas teritorijā!........................In the territory of capital!

Столица, конечно, не Крест! .................. Galvaspilsēta, protams, ne Krusts!........Capital, of course, not Cross!
Но, голова управления! .......................... Taču, galva vadībai!.............................But, the head of management!
На любую из столицы весть, .................. Uz jebkuru galvaspilsētas vēsti,………..On any message from capital,
Реагирует мир изменением! .................. Ar izmaiņām pasaule reaģē!..................The World react with change!

Центр - всегда в столице! ...................... Centrs - vienmēr galvaspilsētā!.............The center- is always in the capital!
Это - хорошо и плохо! ............................. Tas - labi un slikti!.............................That is- good and bad!
Жизнь продолжается за околицей, ........ Dzīve aiz žoga turpinās,…………………Life goes on outside the town,
Но, как последний вздох! ........................ Bet, kā pēdējais elpas vilciens!...........But, like a last sigh!

Вздох чистоты помыслов! ....................... Elpas vilciens nodomu tīrībai!..............A sigh of purity of thoughts!
Понимание целостности! ........................ Viengabalainības izpratnes!.................Understanding integrity!
Божественный промысел, ....................... Dievišķā nodomrīcība,………………….Divine thought action,
Гарантия в Духе Вечности! ..................... Mūžības garantija Garā!.....................Guarantee in the Spirit of Eternity!

Русь избрана Богом давно! ..................... Krievzeme sen Dieva izredzēta!.........Russia was chosen by God long ago!
Первыми - были этруски! ......................... Pirmie - etruski bija!.........................The first were the Etruscans!
Пусть, для кого-то и всё равно, ............... Lai, priekš kāda arī vienalga,………...If, for someone is doesn't care,
Шестая раса - будет русской! .................. Sestā rase - būs krievu!....................Sixth race- will be Russian!

Центр, конечно, изменится! .................... Centrs, protams, izmainīsies!.............Center, of course, will change!
Закончится, наконец, анархия! ............... Beigsies, beidzot, anarhija!.................Finally will finish the anarchy!
Структура Руси переменится! ................ Krievzemes struktūra izmainīsies!........The structure of Russia will change!
Вернётся опять Монархия! ..................... Atgriezīsies atkal Monarhija!...............Again will return Monarchy!

Монархия, но Божественная! ................. Monarhija, taču Dievišķa!....................Monarchy, but Divine!
Без человеческих заблуждений! ............. Bez cilvēciskiem maldiem!.................Without human error!
На Планете - единственная, ................... Uz Planētas - vienīgā,………………….On the Planet- the only one,
На основе Моих Откровений! ................. Uz Manu Atklāsmju pamata!...............Based on My Revelations!

Придёт понимание человечеству, .......... Atnāks cilvēcei saprašana,……………Will come understanding to humanity,
Что Мамона ушла с религиями! ............. Ka Mamons ar reliģijām aizgāja!.........That Mammon is gone with religions!
К Единому на Планете отечеству, .......... Pie Vienotas tēvzemes uz Palnētas,…To the One homeland on the Planet,
Придёт без проблем и вериги! ................ Atnāks bez problēmām un važām!.......Will come without problems and beliefs!

Русь постепенно проснётся, ................... Krievzeme pakāpeniski pamodīsies,…Russia will gradually wake up,
Поможет в том, сама власть! .................. Tur palīdzēs, vara pati!.......................Will help in that, own power!
В проблемах она захлебнётся, ............... Problēmās tā aizrīsies,…………………It will choke in problems,
Пограбила народ всласть! ....................... Apzaga tautu pamatīgi!......................The government has plundered people!

Страна эта - необычная! .......................... Zeme tā - neparasta!.........................This country is- unusual!
Нет аналогов в Мире! ............................... Nav Pasaulē analogu!.......................There are no analogues in the World
Власть для неё - непривычна! ................ Vara priekš viņas - nepierasta!.............Power for her is- unusual!
Управление - корень Пальмиры! ............. Vadība - Palmīras sakne!....................Management- is the root of Palmyra

Аминь. ........................................................ Āmen…………………………………Amen
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts…………………………Father Absolute
06.03.17 ...................................................... 06.03.17………………………………06.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /07.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.03.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.03.2017.

Skatījumu skaits: 380 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: