Galvenie » 2017 » Marts » 10 » Vēsts: 10.03.17. Katrēns "Jaunrades laiks"
17:25
Vēsts: 10.03.17. Katrēns "Jaunrades laiks"

Vēsts: 10.03.17. Katrēns "Jaunrades laiks"

10.03.17 Катрен "Время творчества"………………………………………………………Quatrain "Creation time"


Системе необходим порядок! ............... Sistēmai kārtība nepieciešama!.................The system need order!
Во всём, включая и голову! ................... Visā, arī galvu ieskaitot!...........................In everything, including also the head!
Октаэдр выстраивает ряды, .................. Oktaedrs rindas izkārto,…………………….Octahedron builds up ranks,
Считая, что всё поровну! ....................... Skaitot, ka viss līdzīgi!.............................Considering, that everything is equal!

Единая пирамида управления! ............. Vienota vadības piramīda!..........................United pyramid of control!
Все в Духе и всё понимают! .................. Viss Garā un visu saprot!.........................Everyone in the Spirit and understands everything!
Нет никакого давления! .......................... Nav nekāda spiediena!.............................There is no any pressure!
Ответственность всех сближает! ........... Atbildība visus tuvina!................................The responsibility brings all together!

Месса единая - в радость! ...................... Mesa viena - priekā!................................Mass united- in joy!
Единое - есть полагание! ........................ Viens - ir domājums!...............................One- is positing!
Для людей - это не в тягость! ................. Priekš cilvēkiem - tas ne smagums!..........For people- this is not a burden!
Бытовых проблем латание! .................... Sadzīves problēmu lāpīšana!.....................Household problems patching!

Всё очень серьёзно и цело! .................... Viss ļoti nopietni un kopīgi!.....................All very seriously and whole!
Единое понимание цели! ........................ Saprast mērķi vienotu!.............................A common understanding of the target!
Стратегия - творить умело, .................... Stratēģija - radīt prasmīgi,…………………..Strategy- to create skillfully,
Тактика - эволюционные цепи! ............... Taktika - evolucionārās ķēdes!..................Tactics- evolutionary chains!

Все равны - перед Богом! . ...................... Visi līdzīgi - Dieva priekšā!.....................All are equal- front of God!
Каждый творит, как может! ...................... Katrs rada, kā var!.................................Everyone create, how can!
Выстраивается внутри "погода", ............. "Laiks" iekšienē izkārtojas,……………….."Weather" is build internally,
Отказаться никто не сможет! ................... Atteikties nevar neviens!..........................No one can refuse!

Но, это совсем не давление! .................... Taču, nepavisam ne spiediens tas!..........But, this is not pressure at all!
Нет признаков и насилия! ......................... Nav arī vardarbības pazīmju!....................There is no signs of violence!
В людях Бога проявление! ........................ Cilvēkos Dieva izpausme!.......................In people are God manifestation!
Тьма помешать бессильна! ....................... Tumsa traucēt besspēcīga!.....................Darkness can't be prevented!

Творческие Дары открываются! ............... Jaunrades Veltes atklājas!.......................Creative Gifts opening!
У каждого свой промысел! ........................ Katram sava nodarbe!............................Everyone has his own craft!
Дух у всех раскрывается, .......................... Gars visiem atveras,………………………The Spirit is revealing to all,
Главное, единый помысел! ....................... Galvenais, nodoms vienots!.....................The main thing is united intent!

Помысел - и есть стратегия! ..................... Nodoms - arī ir stratēģija!.........................Thought- is strategy too!
Новая впереди цивилизация! ................... Priekšā jauna civilizācija!..........................A New civilization ahead!
Это будущее, а не трагедия! ..................... Tā nākotne, bet ne traģēdija!...................This is the future, but not tragedy!
Тактика - есть апробация! ......................... Taktika - ir aprobācija!.............................Tactics- is approbation!

Понятно, не сразу строится! ..................... Saprotams, būvējas ne tūliņ!....................It's clear, not immediately built!
Быстро ничего не бывает! ......................... Ātri nekas nemēdz būt!...........................Quickly nothing happens!
Но, к этому нужно готовиться! .................. Taču, tam jāgatavojas!.............................But, need to prepare for this!
Мудрость - Мир открывает! ....................... Gudrība - Pasauli atklāj!..........................Wisdom- the World opens!

Не путайте дела и мысли! ......................... Nejauciet darbus un domas!....................Don't confuse matters and thoughts!
Для людей - это разное! ............................ Priekš cilvēkiem - tās dažādas!...............For people- it's different!
Дела - это промысел, ................................. Darbi - tā nodarbe,………………………...Cases- are thought action,
А мысль - это праздное! ............................. Bet domas - tā bezdarbība!....................A thought- is idle!

Для России, праздное - вред! .................... Priekš Krievijas, bezdarbība - kaitīgums!....For Russia idle time- harm!
Лучше промысел и тяжёлый! ..................... Labāk nodarbe un smaga!.........................Better thought action and heavy
Мысли формируют бред! ............................ Domas murgus formē!..............................Thoughts forming nonsense!
Для жизни совсем негожий! ....................... Priekš dzīves pavisam nederīgus!...............For life completely unfit!

Не спешите и сбудется! .............................. Nesteidzieties un piepildīsies!..................Don't rush and will come true!
Вам торопиться некуда! ............................. Jums nav kur steigties!.............................You have nowhere to hurry!
Ждём, когда Дух пробудится, ..................... Gaidām, kad Gars pamodīsies,……………Waiting for the Spirit to awaken,
Без него всё уйдёт в никуда! ...................... Bez viņa viss nekurienē aizies!..................Without it everything will go nowhere!

Проснётся, тогда нужно дать, .................... Pamodīsies, tad vajag dot,………………...Will wake up, then you need to give,
Понимание - случившегося! ....................... Saprašanu - notikušā!.............................Understanding- of happened!
Помочь, чтобы смог понять, ....................... Palīdzēt, lai saprast varētu,………………..Help, to be able to understand,
Новое - возродившееся! ............................ Jauno - atdzimušo!..................................New- reborn!

Задача - творить идею, ............................... Uzdevums - ideju radīt,…………………….The task is- to create an idea,
Точнее, идеологию! ...................................... Precīzāk - ideoloģiju!..............................More precisely, ideology!
Поверьте, не простая затея, ....................... Ticiet, untums ne vienkāršs,………………..Believe Me, it's not a simple undertaking,
Непохожая на мифологию! .......................... Nelīdzinās mitoloģijai!..............................Not related to mythology!

Творить Новое не все могут! ....................... Radīt Jauno ne visi var!.............................Not all can create the New!
Большинство - исполнители! ....................... Vairākums - izpildītāji!..............................Most are- performers!
Знания вам помогут, ..................................... Zināšanas jums palīdzēs,…………………Knowledge will help you,
Превратить их в строителей! ....................... Viņus celtniekos pārvērst!..........................Turn them into builders!

Октаэдр - это есть База! ............................... Oktaedrs - tā Bāze ir!..............................Octahedron- is the Base!
Великая база Создателя! .............................. Radītāja Lielā bāze!.................................The Great base of the Creator!
Хотите, - Грааля ваза, ................................... Gribat - Grāla vāze,………………………….If want- Grail vase,
Творцов из обывателей! ................................ Radītāju no mietpilsoņiem!........................Creators from philistines!

Создайте ядро творящее!............................... Radošo kodolu radiet!..............................Create a creative core!
Учителей не бывают тысячи! ......................... Skolotāju tūkstoši nemēdz būt!..................Teachers don't have thousands!
Нужны впереди смотрящие! .......................... Uz priekšu skatošies nepieciešami!............Need ahead looking ones!
Которыми путь высечен! ................................. Kuriem celš izcirsts!................................Which way is hewn!

Время пришло для творчества! ..................... Laiks jaunradei pienāca!............................Time has come for creativity!
Не Нового, а самих себя! ................................ Ne Jaunā, bet pašiem sevis!.....................Not New, but yourselves!
Это называется - зодчество! .......................... Saucas tā - celtniecība!.............................This is called- architecture!
Зодчество на все времена! ............................ Celtniecība uz visiem laikiem!.....................Architecture for all the times!

Дальше - этап есть Новый! ............................. Tālāk - etaps ir Jauns!............................After then- the stage is New!
Сделать из людей - Создателей! .................... Iztaisīt no cilvēkiem - Radītājus!...............To make fro people- Creators!
Русь, конечно, уже готова, .............................. Krievzeme, protams, jau gatava,…………Russia, of course, is ready,
Шестой расы стать Основателем! .................. Kļūt Sestās rases Pamatlicēja!..................To become the Founder of sixth race!

Аминь. ............................................................... Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. .................................................. Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
10.03.17 ............................................................. 10.03.17………………………………………10.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā, intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.03.2017.

Skatījumu skaits: 361 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: