Galvenie » 2017 » Decembris » 11 » Vēsts: 11.12.17. Katrēns "Likteņa acis" - *
22:24
Vēsts: 11.12.17. Katrēns "Likteņa acis" - *

Vēsts: 11.12.17. Katrēns "Likteņa acis" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Dzirkstelītes miglā!" / *(ОР) "Искры в тумане!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dzirkstelites_migla/2014-08-27-1191 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=109 ; интекесно узнать:http://spekavots.ucoz.ru/news/oktava_jaunajai_pasaulei/2014-08-26-1190 / Журнал "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(15) 2014 / инт.маг.: http://world-channeling.com/ /адр.:mirovoy_channeling@mail.ru )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

11.12.17. Катрен "Глаза Судьбы"…………………………………………………Quatrain "The Eyes of Destiny"

Фактор отдельный - Время! .................Atsevišķs faktors - Laiks!........................The separate factor- is Time!
Для людей особенно актуальный! ......Priekš cilvēkiem sevišķi aktuāls! ………..For people especially relevant!
Если жизнь для людей не бремя, .......Ja priekš cilvēkiem dzīve ne nasta,……..If life is not a burden for people,
То основа всего - Мораль! ...................Tad visa pamats - Morāle!........................Than basis of everything- is Morality!

Мораль - выбор смысла жизни! .....Morāle - dzīves jēgas izvēle!...................Morality- is the choice of the life meaning!
Одного звена эволюции, .....................Evolūcijas viena posma,……………..……..One link of evolution,
Важно понимать, что жизнь, ...............Svarīgi saprast, ka dzīve,…………………..It's important to understand, that life,
Частица Вечной конструкции! .............Mūžīgās konstrukcijas daļa!.......................Particle of Eternal design!

Человек проживает долго! ...................Cilvēks nodzīvo ilgi!...................................A human lives a long time!
Число проявлений зависит, ..................No izpausmju skaita atkarīgs,….…………Depends from the number of manifestations,
Как прожита жизнь в итоге, ..................Kā rezultātā dzīve nodzīvota,..…………....How life is lived as a result,
И что человек в себе носит! .................Un cilvēks ko sevī nes!..............................Also what human carries in himself!

Жизнь - это весы Вечности, ................Dzīve - tie Mūžības svari, ……………………Life- these are scales of Eternity,
Одна чаша - жизнь на Планете, ..........Viens kauss - dzīve uz Planētas,…………...One cup- is life on the Planet,
Чаша вторая - есть Бесконечность, ....Otrs kauss -Bezgalība! ……………………...The second cup- is Infinity!
Концентрация на одном предмете! .....Koncentrācija uz viena priekšmeta!..............Concentration on one subject!

В данном случае, Я говорю о точке! ....Dotajā gadījumā, Es par punktu runāju!.......In this case, I'm talking about point!
О точке переходящей в Бездну! ...........Punktu Bezdibenī pārejošu!..........................About the point passing into the Abyss!
Всегда Бездна без оболочки, ................Bezdibens vienmēr bez apvalka,…………...The abyss always without the shell,
Человек - есть вверху и внизу! .............Cilvēks - augšā un apakšā ir!........................A human- is at the top and bottom!

Это - Высшая школа Бога! ..................Tā - Dieva Augstā skola!..............................This- is the High School of God!
Человек - Бесконечность и Точка! ......Cilvēks - Bezgalība un Punkts!.....................Human- is Infinity and Point!
Он творит без границ в итоге, .............Rezultātā viņš rada bez robežām,………….He creates without borders in the end,
Переходя в плоть без проволочек! .....Pārejot miesā bez vilcināšanās!...................Going to the flesh without delay!

Школа Неба - творить Мир! .................Debesu skola - radīt Pasauli!.....................School of Heaven- create the World!
Безусловно и самого себя! ..................Bez šaubām arī pašam sevi! ……………..Of course also yourself!
При этом - Любовь кумир, ...................Pie tam - elks Mīlestība,……………………At the same time- Love is an idol,
Всё пропуская через себя! ..................Caur sevi visu izlaižot!................................Leaving all through yourself!

Так должно быть, так было! .................Tā jābūt, tā bija!.........................................So it should be, so it was!
Сегодня люди у ног мамоны! ...............Cilvēki šodien pie mamona kājām!............Today people are at the feet of mammon!
Нарушается эволюции коромысло, .....Evolūcijas svaru kārts traucēta,…………...The rocker of evolution,
Из Авгиевых конюшен попона! .............No Avgijevu zirgstaļļa zirgsegas!...............From the Augean stables!

Жизнь людей перестала, .....................Cilvēku dzīve pārstāja,…………………...People's life has ceased,
Считаться звеньями эволюции, ...........Evolūcijas posmi skaitīties,……………...Consider the links of evolution,
Тяжёлая пора настала, .........................Laiks iestājās smags,………………….....The hard time has come,
Судьба ведёт к экзекуции! ....................Liktens pie eksekūcijas ved!....................Fate leads to execution!

Люди пока не понимают, ........................Cilvēki pagaidām nesaprot,…………….People don't understand yet,
Что грехи остановили компас, ...............Ka grēki kompasu apturēja,……………That sins stopped the compass,
Эволюция не замирает, ..........................Evolūcija neapraujas,…………………...Evolution doesn't stop,
Это для Бесконечности нонсенс! ..........Tas priekš Bezgalības nonsens!.............It's nonsense for Infinity!

Если, что-то мешает Вечности, .............Ja, Mūžībai kas traucē,………………….If, something prevents Eternity,
Я говорю о людях неверия, ....................Es par neticības cilvēkiem runāju,……..I'm talking about people of disbelief,
Не продолжить бег в Бесконечности,.....Neturpināt skrējienu Bezgalībā,………..Don't continue running in Infinity,
Жизнь переходит в поверье! ..................Dzīve ticējumā pāriet!............................Life turns into a belief!

Людям кажется, что можно! ....................Cilvēkiem šķiet, ka var!.........................People think, that it's possible!
Изменять Пространство свободно, ........Brīvi izmainīt Telpu,………………….....Change Space freely,
Для производной то невозможно, ...........Priekš atvasinājuma to neiespējami,....For the derivative, it's impossible,
Ведь производная только часть одного! .Atvasinājums taču tikai daļa viena!......After all, the derivative is only one part!

Ничего не изменить если, ........................Neizmainīt neko ja,………………………Nothing to change if,
Мыслит человек без Бога, ........................Cilvēks bez Dieva domā,………………..A human thinks without God,
Не дано человеку познать Мысли, ..........Nav dots cilvēkam Domas izzināt,……..It's not given to human to know Thoughts,
Того, Кто творит в итоге! ...........................Tā, Kurš rada rezultātā!.........................The one, who creates in the end!

Кому-то кажется, что с Богом, ..................Kādam šķiet, ka ar Dievu,………………Someone think, that with God,
Высшее «Я» знает ошибку, ......................Augstākais "Es" zina kļūdu,…………….The highest "I" knows the error,
Есть представления многих, ....................Ir daudzu priekšstati,…………………….There are representations of many,
Как решение под копирку! ........................Kā lēmums zem kopiera!........................As a solution for a carbon paper!

Так получается, но не часто, ..................Tā sanāk, bet ne bieži,…………………...So it turns out, but not often,
Но, за это цена большая, .......................Taču, par to cena liela,……………………But, for this price is great,
Народ расплачивается местом, .............Tauta ar vietu norēķinās,……………...….The nation is paying by place,
Земля никогда своя, а чужая! .................Zeme nekad sava, bet sveša!..................The earth is never mine, but a stranger!

Нет своей земли никогда, ........................Nav savas zemes nekad,………………...There is no land of our own,
Вечные по Планете странники, ...............Mūžīgie ceļotāji pa Planētu,……………...Eternal wanderers on the Planet,
Шестиконечная горит Звезда, .................Sešstaru Zvaigzne deg,…………………..Six- pointed star is burning,
Судьбы псевдо посланника! ....................Viltus sūtņa liktenis!..................................Fate of the pseudo messenger!

Люди разные - Судьбы тоже! ...................Cilvēki dažādi - Likteņi arī!......................People are different- Fates too!
Но, есть пришедшие Первыми, ...............Taču, ir Pirmie atnākušie,………………..But, there are those, who came First,
Возвращение их возможно! ......................Viņu atgiešanās iespējama!...................Returning them is possible!
Главное, Возвращение к Вере! ................Galvenais, Atgriešanās pie Ticības!.......The main thing, is return to the Faith!

Без Веры - Судьба странника! .................Bez Ticības - ceļotāja Liktenis!................Without Faith- Fate of wanderer!
Сложная жизнь со слезами! .....................Sarežģīta dzīve ar asarām!.....................Complicated life with tears!
Есть же Народ - Посланник! .....................Ir taču Tauta - Sūtnis!..............................There is a Nation- a Messenger!
Это - вы и Создатель с вами! ...................Tie - jūs un ar jums Radītājs!...................It- is you and the Creator with you!

Нужно понять, что по капле, ....................Saprast vajag, ka pagaidām pa lāsītēm,.It's necessary to understand, that by drop now,
Создаются океан и море! .........................Okeāns un jūra rodas!.............................The ocean and the sea are created!
Это эволюция, не так ли, ..........................Tā evolūcija, vai ne tā,……………….…..It's evolution, is not it,
Информационного поля! ...........................Informatīvā lauka!...................................Information field!

Человек - только часть цепи, ...................Cilvēks - tikai daļa ķēdes,…………..……Human- is only part of chain,
Народ - цепь гораздо больше, .................Tauta - ķēde daudz lielāka,………...…….Nation- the chain much larger,
Искусственное не слепить, .......................Mākslīgo nesalipināt,……………..……...Artificial not to blind,
Бесконечность - это живое! ......................Bezgalība - tā dzīva!................................Infinity- is alive!

Не все люди - цепочки Вселенной! ..........Ne visi cilvēki - Visuma ķēdītes!...............Not all people- are chains on the Universe!
Народы - тоже, как Целые, .......................Tautas - arī, kā Veselumi,………………...The nations- as well as the Whole,
Россия - есть Бога Веление, .....................Krievija - Dieva Vēlējums ir ,……………...Russia- is God's Will,
«Снеги» покрыли всё белым! ....................Visu baltu "Sniegi" pārklāja!....................."Snow" covered everything with white!

Нужно помнить, что выбраны! ..................Vajag atcerēties, ka izraudzīti!.................Must remember, that they are chosen!
Отступать, значит, не быть нигде! ............Atkāpties, tātad, nebūt nekur!..................To retreat, then, not be anywhere!
А, теперь если вы - Званые, .....................Bet, tagad jūs ja - Aicinātie,………....……But, now if you are- Called,
Посмотрите в Глаза Судьбе! .....................Paskataties Liktenim Acīs!.......................Look in the Eyes of Destiny!

Аминь. .........................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
11.12.17 .......................................................11.12.17…………………………………….11.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.12.2017., papildināts angļu valoda 17.12.2017.

Skatījumu skaits: 513 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: