Galvenie » 2017 » Maijs » 13 » Vēsts: 13.05.17. Katrēns "Nodzīvotā dzīve" - *
23:00
Vēsts: 13.05.17. Katrēns "Nodzīvotā dzīve" - *

Vēsts: 13.05.17. Katrēns "Nodzīvotā dzīve" - **
(-* : текст на русском, латышском языке с предложением Символ-письмо на латышском языке)
(-**: текст на русском, латышском, английском языках)

13.05.17 Катрен "Прожитая жизнь"……………………………………………......Quatrain "Living Life"


Люди не знают точно! ...........................Cilvēki nezin precīzi!...........................People don't know for sure!
Или не хотят думать! .............................Vai negrib domāt!...............................Or don't want to think!
Для Бога ничего нет "прочно"! ..............Priekš Dieva nav nekā "stipa"!............For God nothing is "solid"!
Голову не надо ломать! ........................Galvu nevajag lauzīt!...........................Don't break your head!

Люди - частицы Вечности! ....................Cilvēki - Mūžības daļas!........................People- parts of Eternity!
Я контролирую ВСЁ! .............................Es kontrolēju VISU!...............................I control EVERYTHING!
Нельзя жить в беспечности, ..................Nedrīkst dzīvot bezrūpībā,………….…Can't live in carelessness,
Это - творение Моё! ..............................Tas - Mans radījums!...........................That- My creation!

Каждому дан Сценарий! .......................Katram dots Scenārijs!.........................Everyone has given a Scenario!
На краткий МИГ проявления! ...............Uz izpausmes MIRKLI īsu!....................For a short MOMENT of manifestation!
Подготовлен и глоссарий, .....................Sagatavots arī glosārijs,…………..…….A glossary also has prepared
Для людского общения! ........................Priekš cilvēciskās saziņas!.....................For human's communication!

Это хорошо, но отвечает каждый, .........Tas labi, bet atbild katrs,…………………It's good, but everyone answers,
За Сценарий, дарованный Богом! .........Par Scenāriju, Dieva dāvātu!.................For the Scenario given by God!
Людям кажется - это счастьем, ..............Cilvēkiem šķiet - tā laime,……….……...People think- it's happiness,
Найдена - к успеху дорога! ....................Atrasts - ceļš uz panākumiem!...............Found- the road to success!

Можно украсть, обмануть можно! ..........Var nozagt, apmānīt var!.......................Can steal, can cheat!
Но, это - не по Сценарию! ......................Taču, tas - ne pēc Scenārija!.................But that- not according to the Scenario!
Нарушать Сценарий просто грешно, ......Izjaukt Scenāriju vienkārši grēcīgi,.……Violating the Scenario is simply sinful,
Это провоцирует вакханалию! ................Tas vakhanālijas provocē!......................That provokes bacchanalia!

Вакханалию хаоса в жизни! ....................Haosa vakhanāliju dzīvē!.......................Bacchanalia of chaos in life!
Невыполнение обязательств! ..................Saistību neizpildīšana!..........................Breach of obligations!
А, это уже совсем не жизнь, ....................Bet, tā jau nepavisam ne dzīve,…….….But, that is not at all the life,
Существование без доказательств! .........Eksistēšana bez pierādījumiem!............Existence without evidence!

Главное - заниматься собой! ..................Galvenais - nodarboties ar sevi!.............The main thing- to work with yourself!
Подниматься до уровня Бога! .................Pacelties līdz Dieva līmenim!...................Rise to the level of God!
Гордыня, богатство - есть сбой, ..............Lepnums, bagātība - ir kļūme,……….…..Pride, wealth- is a failure,
Для проявления - не та дорога! ..............Priekš izpausmes - ne tas ceļš!...............For manifestation- not that road!

Воровать - нехорошо просто! .................Zagt - vienkārši nelabi!.............................To steal- just not good!
Но, ужасно у государства! ......................Taču, no valsts šausmīgi!..........................But, from the country is terrible!
Деньги просыпятся, как просо, ...............Nauda birst, kā prosa,………………..……Money will spill, like a millet,
Между пальцами, как не Дарство! ..........Starp pirksiem, kā ne Dāvinājums!............Between fingers, as not Grant!

Людям от Бога Даров много! .................Cilvēkiem no Dieva Dāvanu daudz!.............There are many Gifts to people from the God!
Но, нет среди них обмана! .................... Bet, starp tām nav apmāna!........................But there is no deceit among them!
Жизнь - это подведение итогов! .............Dzīve - tā rezultātu apkopošana!.................Life- summary of results!
Проверка ваших карманов! ....................Jūsu kabatu pārbaude!................................Check of your pockets!

Душа Велика - нет карманов! ................Dvēsele Liela - kabatu nav!..........................Great Soul- no pockets!
Карманы велики - Души нет! .................Kabatas lielas - Dvēseles nav!......................Great pockets- no Soul!
Испытания для Духа важные, ...............Garam pārbaudījumi svarīgi,……………..…..Trials for the Spirit are important,
Определяющие жизни конец! ................Noteicoši beigas dzīvei!.................................Determining the end of the life!

Я наблюдаю за вами! ............................Es novēroju jūs!..............................................I'm watching you!
Вы же - Моё Подобие! ...........................Jūs taču - Mana Līdzība!...............................You are- My Similarity!
Люди убивают себя сами, .....................Cilvēki paši nogalina sevi,……………………...People kill themselves,
Живя не в Любви, а в злобе! .................Dzīvojot ne Mīlestībā, bet ļaunumā!................Living not in Love, but anger!

Достаток плоти - родит злобу! ..............Miesas turība - rada niknumu!.........................Affluence of flesh- give birth to malice!
Достаток Духа - только Любовь! ...........Gara turība - tikai Mīlestību!............................Affluence of Spirit- only Love!
Нет в достатке никакого Подобия! .......Nav turībā nekādas Līdzības!..........................There is no Similarity in affluence!
В достатке - другая кровь! ....................Turībā - citas asinis!.........................................In affluence- another blood!

Кровь вора и раба - вместе! .................Asinis zagļa un verga - kopā!...........................The blood of thief and slave- together!
То и то противно для Бога! ..................Tas un tas Dievam pretīgi!................................This and that is disgusting for God!
Нет в Сценарии такого известия, .........Nav Scenārijā tādu ziņu,…………………….......There is no such news in the Scenario,
Не для Подобия - эта дорога! ..............Ne priekš Līdzības - ceļš tas!............................Not for Similarity- that road!

Люди забыли о своём сроке! ...............Cilvēki aizmirsa par savu termiņu!.....................People forgot about their time!
Для проявления - нет Вечности! ..........Priekš izpausmes - Mūžības nav!.....................For manifestation- there is no Eternity!
Какой в достатке есть прок, ..................Kāds turībai ir labums,………………………......What in affluence is benefit,
Если Душа в Бесконечности? ...............Kad Dvēsele Bezgalībā?...................................If the Soul is in Infinity?

Повторяю, воровать - плохо! ................Atkārtoju, zagt - slikti!.........................................I repeat, to steal- is bad
Особенно, у Народа! ............................Sevišķi, no Tautas!.............................................Especially from the Nation!
Воровство - есть последний вздох, ......Zagšana - ir pēdējā ieelpa,………………....……Theft is the last breath
Перехода из Народа в породу! ............Pārejai no Tautas sugā!......................................Transition from the Nation to the breed!

Я контролирую проявления! ................Es kontrolēju izpausmes!....................................I control manifestations!
Свобода оборачивается Адом! .............Brīvība pārvēršas Ellē!.......................................Freedom turns into Hell!
Для кого-то жизнь - есть явление! ........Priekš kāda dzīve - ir parādība!.........................For someone, life- phenomenon!
Алчности и греха - парадом! .................Alkatības un grēka - parāde!.............................Greed and sin- a parade!

Не унести с собой наворованное! ........Neaiznest līdzi sazagto!.....................................Don't take away with yourself the stolen!
На Небесах этого не бывает! ................Debesīs tā nav!..................................................In the Heaven it doesn't happen!
Сценарий - неотработанный, ...............Scenārijs - neatstrādāts,……………………........Scenario- not worked off,
Вечную жизнь - прерывает! ..................Mūžīgo dzīvi - pārtrauc!.....................................Eternal life- interrupts!

Посмотрите на себя внимательно! ......Uz sevi uzmanīgi paraugaties!...........................Look at yourself carefully!
Для контроля времени мало! ..............Priekš kontroles laika maz!.................................For control time is not enough!
Быт, для кого-то замечательный, .........Dzīve, priekš kāda brīnišķīga,…………….......…Life, for someone wonderful,
Не покажется никому малым! ..............Nešķitīs maza nevienam!...................................Doesn't seem small to anyone!

За всё отвечать - надо! .........................Par visu atbildēt - vajag!.....................................For all to answer- it's necessary!
Особенно, не по Сценарию! ................Sevišķi, ne pēc Scenārija!...................................Especially, not according to Scenario!
Гордыня и грех - не отрада! .................Lepnums un grēks - ne līksme!..........................Pride and sin- not happy!
А, нарушение Бога Задания! ...............Bet, Dieva Uzdevuma pārkāpums!......................But, breaking Quest of the God!

Повторяю, Я - ВСЁ вижу! .......................Atkārtoju, Es - VISU redzu!.................................I repeat, I- see ALL!
В грехе и пороке - жизнь не всласть! ....Grēkā un netikumā - dzīve ne pamatīga!...........In sin and vice- life is not full!
Окончание жизни предвижу, ..................Dzīves nobeigumu paredzu,……………….........End of life foresee,
Грех огромный - над человеком власть! .Grēks milzīgs - virs cilvēka vara!......................Sin is huge- power over human!

Не спешите управлять Миром! ..............Nesteidzaties Pasauli vadīt!...............................Don't rush to rule the World!
Сначала - поймите Задание! .................Iesākumā - Uzdevumu saprotiet!.......................First- understand the Task!
Не будет в Душе Пальмиры, ..................Nebūs Dvēselē Palmīras,……………….........….There will be no Palmyra in the Soul,
Если у Тьмы в подаянии! .......................Ja no Tumsas želastības dāvana!......................If the Darkness is in alms!

Аминь. .....................................................Āmen………………………………….........………Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts………………………………..........Father Absolute
13.05.17 ..................................................13.05.17…………………………………….......…13.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkroveniya.ru/poems/13.05.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символ-письмом на латышском языке, записала Эслаума 04.04.2012.07:08: *NAD Vēstule "Spēks Jaunai Dzīvei!" / "Сила для новой жизни!", публикована - http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_speks_jaunai_dzivei/2013-02-26-443
Mы продолжаем учиться понять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Cвятой Руси, быть радосными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного! Всем, всем спасибо!
13.05.2017.15:05 --- записала Эслаума.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 16.05.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /13.05.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.05.2017.
Arī: myway@dvizhenietvorca.com /13.05.2017., перевод на английский язык 16.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.05.2017., papildināts angļu valodā 16.05.2017.

Skatījumu skaits: 338 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: