Galvenie » 2017 » Februāris » 22 » Vēsts: 21.02.17. Katrēns "Nesteidzaties ar izvēli"
16:41
Vēsts: 21.02.17. Katrēns "Nesteidzaties ar izvēli"

Vēsts: 21.02.17. Katrēns "Nesteidzaties ar izvēli"

21.02.17 Катрен "Не спешите с выбором"……………………………………………..Quatrain "Don't rush with the choice"

Мир встревожен, и в ожидании! ........ Pasaule satraukta un gaidās!...................The World is alarmed and in anticipation!
Ещё сильнее - Россия! ....................... Vēl jo spēcīgāk - Krievija!.......................More harder- Russia!
Человечество переживает! ................ Cilvēce pārdzīvo!.....................................Humanity is worry!
Не дождутся никак Мессию! ............... Mesiju nekādi nesagaidot!......................Can't wait any more for Messiah!


Кто-то должен сказать Правду! .......... Kādam taču jāsaka patiesība!...................Someone has to tell the Truth!
Для людей, неприятную! .................... Priekš cilvēkiem nepatīkamu!...................For people uncomfortable!
Независимый скажет «ДА»! ............... Neatkarīgs teiks "JĀ"!..............................The independent will say "YES"!
На всю ширь необъятную! .................. Uz visu neaptveramo plašumu!.................On the whole expanse immense!

«ДА», значит, Надежда - жить! ........... "JĀ", tātad, Cerība - dzīvot!......................"YES", means, Hope- life!
В самое время трудное, ..................... Visgrūtākajā laikā,………………………….At the same time difficult,
Точнее, значит, - «БЫТЬ», .................. Precīzāk, tātad - "BŪT",……………………More precisely, it means- "TO BE",
Видеть рассветы утренние! ................ Redzēt rīta ausmas!................................To see the morning light!

Люди вечно спешат! ............................. Cilvēki mūžīgi steidzas!.........................People are always in a hurry
Думают, как всегда, позже! .................. Domā, kā vienmēr, vēlāk!.......................Thinking, as always, later!
И, конечно, в спешке грешат, ............... Un, protams, steigā grēko,……………….And, of course, sin in a hurry,
Упуская свои возможности! ................. Savas iespējas zaudējot!.........................Losing them possibilities!

Возможности есть - творение! ............. Iespējas ir - radīšana!..............................The possibilities are- creation!
Дарованное, всем и каждому! .............. Uzticēta, visiem un katram!....................Given to all and each one!
Мамона несёт противление, ................. Mamons nes pretošanos,…………………Mammon brings resistance,
Человечество теряет важное! .............. Cilvēce zaudē svarīgo!.............................Humanity loses importance!

Люди мечутся сейчас в панике! ............ Tagad cilvēki mētājas panikā!................People are now rushing in a panic!
Непонятно всем будущее! .................... Nākotne visiem nesaprotama!................Future is not clear for all
Человеческий тонет «Титаник», ........... Cilvēciskais "Titāniks" grimst,…………….Humanity is sinking "Titanic"
Без Надежды увидеть грядущее! .......... Bez cerībām nākotni redzēt!.................Without the Hope of seeing the future!

Вся Надежда на Русь - Россию! .............Visas Cerības uz Krievzemi - Krieviju!.....All Hope on the Russia- Russia!
Может она скажет слово! ....................... Varbūt viņa teiks vārdu!..........................Maybe she will say the word!
Ожидают, проснётся Мессия! ................ Gaida, Mesija pamodīsies!.....................Expect to wake up the Messiah!
Тьма сбросит покровы! .......................... Tumsa pārklājus nometīs!......................Darkness reset covers!

Россия сама в замешательстве! ............ Krievija pati apjukumā!..........................Russia by itself in disarray!
Росток - пока развивается! ..................... Asns pagaidām attīstās!.......................Sprout- while developing!
Непонятны ей обстоятельства! .............. Nesaprotami viņai apstākļi!.....................Not clear circumstances for her!
Что люди от неё добиваются?................ Ko grib cilvēki panākt no viņas?..............What people wants to achieve from her?

Небеса формируют условия! .................. Debesis formā apstākļus!......................Heaven create the conditions!
Для ускоренного развития! ..................... Priekš paātrinātas attīstības!.................For the rapid development!
Главное, в том ваше Подобие, ............... Galvenais, tur jūsu Līdzība,………………The main, there is your Similarity
Для Создателя, как бытия! ...................... Priekš Radītāja, kā esamība!.................For the Creator as being!

Теперь все очень спешат! ....................... Tagad visi ļoti steidzas!.........................Now all are in big hurry!
Надежда дана на спасение! .................... Cerības dotas glābties!.........................The Hope of salvation is given!
Но, холодной воды ушат: ......................... Taču, auksta ūdens kubls:……………...However, cold water tub:
Спасение - в откровении! ........................ Glāšana - atklāsmēs!.............................Salvation- is in the revelation!

Откровение для Меня первично! ............ Priekš Manis Atklāsmes pirmās!.............The revelation for Me is primary!
Слова людей ничего не значат! ............... Cilvēku vārdi neko nenozīmē!..................People's words don't mean nothing!
Поверьте, оформление - вторично! ........ Ticiet, noformājums - otrais!......................Believe Me, the design- is second!
Главное, процесс начат! ........................... Galvenais, process sāktais!..................The main, process is started!

Не спешите так с оформлением! ............. Nesteidzaties tā ar noformējumu!............Don't rush so much with registration!
Небесам достаточно и желания! .............. Debesīm pietiekam arī vēlēšanās!...........For Heaven is enough also desires!
Главнее всего - Единение! ....................... Visgalvenā - Vienošanās!......................The most important- Unity!
Единение, в полагании! ............................ Vienošanās - mērķnodomā!..................Unity in positing!

Проведите людей через Душу! ................. Izvediet cilvēkus caur Dvēseli!...............Transit people trough the Soul!
Слова пропускайте - вторично! ................ Vārdus palaidiet - otros!.........................Left the words- second!
Душу людей нужно слышать! ................... Cilvēku Dvēseli vajag dzirdēt!................Soul of people need to hear!
Слова - только этичность! ........................ Vārdi - tikai ētiskums!...........................Word- only ethical!

Слова не откроют Истины! ....................... Vārdi neatklās Patiesību!......................Word will not open the Truth!
Это - скорее игра! ...................................... Tā - visdrīzāk spēle!...........................This- rather a game!
Душа раскрывается истиной, ................... Dvēseli atver patiesība,…………………..The Soul reveals the truth,
Для Бога она важна! ................................. Priekš Dieva tā svarīga!.......................For God, it is important!

Проводите входящих сердцем! ................ Ienākošos ar sirdi pavadiet!...................Spend incoming heart!
Не говорите напрасно! .............................. Nerunājiet veltīgi!.................................Don't say nothing!
Дух открытый - венец! ............................... Gars atvērts - vaiņags!.........................The Spirit is opened- crown!
Всё остальное опасно! .............................. Viss pārējais bīstams!.........................Everything else is dangerous!

Повторяю, никакой спешки! ...................... Atkārtoju, nekādas steigas!..................I repeat, no hurry!
Программа на Небе запущена! ................ Debesīs Programma palaista!................The program is started in the Heaven!
Для Небес Октаэдр - вешка, ..................... Priekš Debesīm Oktaedrs - mērnieki,….For Heaven Octahedron- surveyors stake,
Знания в Мир уже пущены! ....................... Zināšanas Pasaulē jau palaistas!.........Knowledge already have been launched in the World!

Скорее, для вас - упражнение! ................. Drīzāk, priekš jums - vingrinājums!........Rather, it is for you- exercise!
Вы - образец для подобия! ....................... Jūs - paraugs priekš līdzības!................You- a model for the similarity!
Ваше слово есть - выражение, ................ Jūsu vārds ir - izteiksme,…………………Your words are- an expression,
Единого человеколюбия! .......................... Vienotai cilvēkmīlestībai!.......................In common humanity!

Сценарий уже утверждён! ........................ Scenārijs jau apstiprināts!.....................The scenario is already approved!
Просто - последние репетиции! ............... Vienkārši - pēdējie mēģinājumi!...............Just- the last rehearsal!
Первый прогон вами пройдён! ................. Pirmā padzīšana jūsu izieta!...................The first run by you is passed!
Готовить пора Петицию! ........................... Laiks Tetīciju gatavota!...........................It's time to prepare Petition!

Вашу Петицию - Обращение! ................... Jūsu Petīciju - Uzrunu!...........................Your Petition- Appeal!
К Планете, ко всем народам! .................... Planētai un visām tautām!......................To the Planet and to all nations!
Новой мерности утверждение! ................. Jaunajai dimensijai apstiprinājumu!...........New dimension statement!
Изменение в Духе «погоды»! .................... "Laika" izmaiņas Garā!..........................."Weather" changes in the Spirit!

Теперь, вам сроки понятны! ...................... Tagad, jums termiņi saprotami!................Now, time for you is clear!
Этапы тоже - известны! ............................. Etapi arī - zināmi!...................................The steps also- known!
Нужно Обращение внятное! ...................... Vajadzīga Uzruna saprotama!..................Need intelligible Appeal!
Человечество ждёт известия! ................... Cilvēce vēstis gaida!................................Humanity is waiting for the news!

Исторического, от Мессии! ......................... Vēsturisku, no Meisjas!.........................Historical, from the Messiah!
Не первого, но последнего! ........................ Ne pirmā, bet pēdējā!............................Not the first but the last!
Это Воинов Света - миссия! ....................... Tā Gaismas Cīnītāju - misija!..................It's Warrior of Light- mission!
Миссия, а не посредничество! ................... Misija, bet ne starpniecība!.....................Mission, not mediation!

Аминь. .......................................................... Āmen……………………………………Amen
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
21.02.17......................................................... 21.02.17………………………………...21.02.17.
------------------
Latviskoja intuitīvi Eslauma. Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota Vēstvietnā: http://spekavots.ucoz.ru /22.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.02.2017.
Arī: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.02.2017
=====
Sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 22.02.2017.

Skatījumu skaits: 396 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: