Galvenie » 2017 » Februāris » 26 » Vēsts: 25.02.17. Katrēns "(1.daļa) Dzīve -Liels apmāns"
20:22
Vēsts: 25.02.17. Katrēns "(1.daļa) Dzīve -Liels apmāns"

Vēsts: 25.02.17. Katrēns "(1.daļa) Dzīve -Liels apmāns"
25.02.17 Катрен "(Часть 1) Жизнь - Великий обман"……………………….Quatrain "Part1 Life- the Great deception"

Как обострился мир! .......................... Kā pasaule saasinājās!................................As escalated World!
Битва не на жизнь, а на смерть! ...... ..Cīņa ne uz dzīvību, bet nāvi!..........................Battle is not on life, but on death!
Разменяны все кумиры, .................... Izmainīti visi elki,………………………………..Exchanged all idols
В людях проснулась месть! ............... Atriebība cilvēkos pamodās!.........................In the people woke up revenge!

Кто и кому мстит? .............................. Kurš un kuram atriebjas?.............................Who and to whom requite?
Накоплена, в веках ложь? ................. Uzkrāti, gadsimtos meli?..............................Accumulated, in centuries lie?
Она никому не простит! ..................... Tie nevienam nepiedos!.................................She will not forgive to nobody!
Известно, что ложь не трожь! ........... ..Zināms, ka melus labāk neaizskart!...............It's known, that lie don't touch!

А тронул, держись по полной! ........... Aizskāri, turies cik vari!.................................If touch, hold on to the full!
Нет Надежд на спасение! .................. Cerību uz glābšanu nav!................................There is no Hope of salvation!
Но, по Планете волной, ..................... Bet pa Planētu viļņiem,………………………….But according to the Planet wave
Пройдёт людей Вознесение! ............. Cilvēku Augšupcelšana pāries!.......................It will pass the people Ascension!

Равенство всех перед Богом, ............ Vienlīdzība visiem Dieva Priešā,………………The equality of all front of the God,
Обвинят в греховности!.......................Grēcīgumā apvainos!....................................Charged with sinfulness!
Скажут: не было, и нет дороги! .......... Teiks: nebija un nav ceļa!..............................Will say: there were not and is not the way!
Есть только путь покорности! ............. Ir tikai paklausības ceļš!...............................There is only road of obedience!

Белое назовут - чёрным! ..................... Balto nosauks - melnu esam!.......................White will call- black!
Чёрное - точно Белым! ........................ Melno - pecīzi Baltu!....................................Black- for sure White!
Славу споют покорным, ...................... Slavu dziedās paklausīgiem,…………………..Glory will sing submissive,
И никогда смелым! ..............................Un nekad drosmīgiem!..................................And never to brave ones!

О Мессии скажут - Антихрист! ........... Par Mesiju teiks - Antikrists!..........................About the Messiah will say- the Antichrist!
Веры - нет и в помине! .......................Ticības - arī nav ne vēsts!...............................Faith- is not in the sight!
На всё наложат свой Крест, ...............Visam savu Krustu uzliks,……………………....On all will impose Cross,
Всё наоборот - отныне! .......................Viss otrādi - no šī brīža!.................................All the contrary- from this moment!

Великое Преображение! ..................... Lielā Pārveidošana!......................................Great Transformation!
Только не вверх, а вниз! .....................Tikai ne augšup, bet lejup!............................Only not up, but down!
Готовится Тьмы Обращение! .............. Uzruna Tumsai gatavojas!.............................Message prepares for Darkness!
Раскрывающее самый низ! .................Pašu apakšu atveroša!.................................Opening the down bottom!

Низ Духа, жизни - Материи! ................ Gara apakšu, dzīves - Matērijas!...................Under the Spirit, life- Matter!
Повторяю, Великое НАОБОРОТ! ........ Atkārtoju, Diženo OTRĀDI!...........................I repeat, Great OPPOSITE!
Не обвинят Тьму в потерях, ................ Neapvainos Tumsu zaudējumos,……………..Will not blame Darkness in the losses,
Очень сложный круговорот! .................Ļoti sarežģīts apgrieziens!...........................Very difficult cycle!

17-й - есть самый сложный! ................. 17-s - vissarežģītākais ir!............................17th is the most difficult!
Великая битва теней! ........................... Lielais ēnu cīniņš!......................................Now is the Great battle!
Многое будет подложным! .................... Daudz būs viltojumu!.................................Much will be false!
Поломают много людей! ....................... Daudzus cilvēkus salauzīs!........................Will broke many people!

Кому верить не будет ясно! ..................Nebūs skaidrs kuram ticēt!.........................Will be not clear to whom believe!
Тьма и Свет на весах - рядом! ............. Svaros Tumsa un Gaisma - blakus!.............Darkness and Light on the scale- near!
Выбор может оказаться напрасным, .... Izvēle veltīga var izrādīties,…………………...The choice may be in vain,
Держаться нужно Отрядом! ................. Pulkā turēties vajag!...................................Need to keep in Troop!

Держаться - Единым мнением! ............ Turēties - viedoklī vienā!.............................To stay- consensus!
Одному невозможно выжить! ............... Vienam izdzīvot neiespējami!.....................One is impossible to survive!
Кричат: равенства в поведении, .......... .Kliedz: vienlīdzība uzvedībā,………………...Cry: equality in behavior,
У Бога не может быть! ..........................Būt nevar Dievam!......................................To God can't be!

Очень трудные в жизни выборы! .......... Izvēles dzīvē ļoti grūtas!.............................Very difficult choices in life!
Люди многие - всё перепутают! ............ Daudzi cilvēki - visu sajauks!......................Many people- will confuse all!
Счастье, что был Бога отбор, ................ Laime, ka Dieva atlase bija,…………………Happiness, that was selection of God,
Который ни с чем не спутают! ............... Kurš ne ar ko nesajauks!...........................Who will not confuse with nothing!

Будут кричать: не так! ...........................Kliegs: ne tā!............................................There will be shouting: not so!
Этому не бывать! ..................................Tam nenotikt!............................................This will not happen!
Каждый из вас чудак, ...........................Katrs no jums savādnieks,…………………..Each of you crank,
Решивши, судьбу понять! .....................Lemjošs, likteni saprast!............................Decided to understand the fate!

Судьба решена не вами! ......................Ne jūsu lemts liktenis!................................Fate has been solved not by you!
В неравенстве Мир создан! ..................Pasaule nevienlīdzības radīta!......................The World is created inequality!
Вам Богов много давали, .....................Jums Dievu daudz deva,………………………Was giving to you a lot of Gods
Ни один вами не познан!. .....................Neviens jūsu atpazīts nav!...........................No one by you have not known!

Не ищите для себя Истины! .................Nemeklējiet Patiesību priekš sevis!...............Don't search the Truth for yourself!
Их огромное разнообразие!..................Tās milzīga daudzveidība!.............................Huge variety of them!
В неравенстве жизнь - истинная, .........Dzīve nevienlīdzībā - patiesa,………………….The inequality of life- true,
В равенстве - безобразие! ...................Vienlīdzībā - nekrietnība!..............................In the equality- disgrace!

На вас набросятся все! ........................Uzbruks jums visi!......................................All will attack on you!
Мамона, религия, власть: .....................Mamons, reliģija, vara!................................Mammon, religion, power:
Нет равенства для вас нигде! ...............Nav vielīdzības priekš jums nekur!................There is no equality anywhere for you!
Будут давить всласть! .........................Vara spiedīs!...............................................Power will push!

Выбор тяжёл и опасен! ........................Izvēle grūta un bīstama!...............................The choice is difficult and dangerous!
Совесть сломать легко! .......................Sirdsapziņu salauzt viegli!............................Conscience is easy to broke!
Миром управляет свастика, .................Pasauli vada kāškrusts,……………………….World manage the swastick,
Антибожественное гнездо! ...................Antidievišķā ligzda!.....................................Anti God nest!

Повторяю, в обмане все! ....................Atkārtoju, apmānā visi!.................................I repeat, all in deception!
Не спастись от обмана! ......................No apmāna neglābties!.................................Don't escape from deception
Русь тоже пока во сне, ......................Krievzeme arī vēl pagaidām miegā,…………...Russia, too, is in the dream
Во сне, словно в дурмане! .................Miegā, gluži kā dulnumā!..............................In a dream, as in a daze

Научные будут звучать слова! ............Zinātniski vārdi skanēs!................................Scientist words will sound
Многих они впечатлят! ........................Daudzus tie iespaidos!.................................Many of them are impressed!
Но, Истина всегда проста, ..................Taču, patiesība vienmēr vienkārša,…………...But, Truth always is simple,
Про это нельзя забывать! ...................Par to aizmirst nedrīkst!................................About it can't forget!

Русь - Миссия: это для Мира! .............Krievzeme - Misija: priekš Pasaules tā!..........Russia- Mission: that for the World!
Тьма играет в обман! ..........................Tumsa apmānā spēlē!...................................Darkness plays in deception!
Росток, пусть частица Пальмиры, .......Asns, lai daļiņa Palmīras,………………………Sprout, if even part of Palmyra,
Право дающая, пройти туман! ............Devoša tiesības, tumsu iziet!.........................Giving rights, to pass the fog!

Аминь. ...............................................Āmen……………………………………………..Amen
Отец Абсолют. .................................. Tēvs Absolūts…………………………………...Father Absolute
25.02.17 .............................................25.02.17………………………………………….25.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.02.17.html
--------
Latviskoja intuitīvi Eslauma, tulkoja intuitīvi angļu valodā Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /25.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.02.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.02.2017.

Skatījumu skaits: 358 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: