Galvenie » 2017 » Marts » 27 » Vēsts: 27.03.17. Katrēns "Cēloņi un sekas"
21:54
Vēsts: 27.03.17. Katrēns "Cēloņi un sekas"

Vēsts: 27.03.17. Katrēns "Cēloņi un sekas"

27.03.17 Катрен "Причины и следствия"…………………………...................Quatrain "Reasons and consequences"


Все обсуждают следствия! ..........Visi apspriež sekas!..............................Everyone is discussing about consequence!
И никто - причины! .......................Un neviens - iemeslus!...........................And no one- about reasons!
Пресса подаёт версии, ................Prese versijas pasniedz,………..............Press releases versions,
Заворачивая в пучину! .................Iegriežot slīkšņā!..................................Wrapping into the abyss!

В пучину анархии и хаоса, ...........Anarhijas un haosa slīkšņā,…................In abyss of monarchy and chaos,
Главное, в голове человека! ........Galvenais, cilvēka galvā!.........................The main thing is, in the head of human!
Кому-то важно, чтоб масса, .........Kādam svarīgi, lai masa,………..............For someone is important, that mass,
Была массой людей навечно! ......Būtu cilvēku masa mūžīgi!.....................Could be the mass of people forever!

Какой для власти порядок? ...........Kāda priekš varas kārtība?...................What is the order of government?
Порядок рождает гармонию! .........Kārtība harmoniju rada!.........................Order gives birth to harmony!
Гармония власти - упадок! ............Varai harmonija - pagrimums!................Harmony of power- decline!
Её основная теория! ......................Viņas galvenā teorija!...........................Her basic theory!

Теория власти - проста! .................Varas teorija - vienkārša!........................The theory of power- is simple!
Тысячи лет правления! ..................Tūkstošiem gadu vadība!........................Thousands of years of government!
Масса расти не должна: .................Masai augt nevajag:…………….............Mass should not grow:
Надо - прояви давление! ................Vajag - spiedienu izrādi!........................It's necessary- expert pressure!

Давление силой в прошлом! ..........Spiediens ar spēku pagātnē!..................Pressure with force in the past!
Сегодня новые технологии! ............Šodien jaunas tehnoloģijas!...................Today new technologies!
Мнение поменять возможно, ..........Viedokļus pamainīt iespējams,..............Opinion can be changed,
Меняя историю и хронологию! .......Mainot vēsturi un hronoloģiju!..................By changing history and chronology!

Говорить всегда, как Правду! ..........Runāt vienmēr, kā Taisnību!..................Always speak as Truth!
Слова должны быть правдивыми! ...Vārdiem patiesiem jābūt!........................Words must be truthful!
Тогда появятся правила, .................Tad noteikumi parādīsies,……...............Then there will be rules,
Для людей, как диво! .......................Priekš cilvēkiem, kā brīnums!................For people, as wonderful!

Можно говорить о Планетах! ...........Var runāt par Planētām!.........................Can talk about Planets!
Об изменении полюсов! ...................Par polu izmaiņām!...............................About changing poles!
Конечно, и об адептах, .....................Protams, arī par adeptiem,…….............Of course, also about adepts,
О трансмутации, в конце концов! .....Par transmutāciju, galu galā!..................About transmutation, in the end!

О конце Света, о нехватке воды! .....Par Pasaules galu, par ūdens trūkumu!..About the end of the World, the lack of water!
О Непрекращающихся коллизиях, ...Par Nepārtrauktām kolīzijām,…............About incessant collisions,
Что, в Мире не хватает еды, ............Ka, Pasaulē ēdamā nepietiek,…...........That in the World is not enough food
Считать, что жизнь - иллюзия! .........Uzskatīt, ka dzīve - ilūzija!.....................To consider, that life- is an illusion!

Один прав - другой никогда! ............Vienam taisnība - otram nekad!.............One is right- the other never!
Религии разные и цвета тоже! .........Reliģijas dažādas un krāsas arī!.............Religions are different and colors too!
Экономическая чехарда, ..................Ekonomiskā čeharda,………………......Economic leapfrog,
Гармония людей невозможна! .........Cilvēkiem harmonija neiespējama!..........Harmony of people is impossible!

Полный хаос в познании! .................Pilnīgs haoss zināšanās!......................Complete chaos in knowledge!
Бог - только картинка! .......................Dievs - tikai attēls!..............................God- only image!
Нет у людей понимания, ...................Nav cilvēkiem saprašanas,………........There is no understanding among people,
Как власть всё же возникла? ............Kā vara tomēr radās?.........................How did the government come into being?

Настоящее - есть следствие! ...........Tagadne - rezultāts ir!.........................The present- is consequence!
Причина глубоко сокрыта! ................Cēlonis dziļi slēpts!............................The reason is deeply hidden!
Политическое действие, ...................Politiskā darbība,……………..............Political action,
Мамоной Мир накрыло! ....................Pasauli ar Mamonu pārklāja!...............Mammon has covered the World!

Во всём власть - причина! ................Visā vara - iemesls!...........................In all power- is reason!
Победа лежит в хаосе! ......................Uzvara haosā guļ!............................The victory lies in the chaos!
Следствие - Планеты кончина! .........Sekas - Planētai gals!.......................Consequence- the end of Planet!
Не нужна власти масса! ....................Nevajag varai masu!.........................Power don't need the mass!

Массу кормить надо! ..........................Masu barot vajag!...........................Mass need to feed!
Обеспечивать образованием! ............Nodrošināt izglītību!.........................Provide education!
Но власти того не надо! .....................Taču varai to nevajag!......................But the authorities don't need it!
Пусть думают о пропитании! .............Lai domā par iztiku!.........................Let them think about food!

Власти кажется - людей много! .........Varai liekas - cilvēku daudz!.............The authorities seem- people are many!
Идеален миллиард белых! ................Ideāls balto miljons!.........................White million is ideal!
Другим смертельный итог, ................Citiem nāvējošs rezultāts,…….........For another deadly result,
Идеология воров отпетых! ................Beigtu zagļu ideoloģija!....................Ideology of thieves sung!

Вор - особенно, отпетый! ..................Zaglis - sevišķi, beigts!....................The thief- especially, inveterate!
Стоящий, сейчас у власти, ...............Stāvošs, tagad pie varas,…….........Standing, now in power,
Никогда не давал Обет, ....................Nekad Solījumu nedeva,……..........Never gave a Vow,
Погребён своей страстью! ................Savu kaislību apbedīts!...................Buried with his passion!

На Планете - все люди! .....................Uz Planētas - visi cilvēki!...............On Planet- all people!
Являются частицами Бога! ................Dieva daļas ir!...............................Are parts of God!
Обязаны, понимать прелюдию, .........Pienākas, prelūdiju saprast,…........Must understand the prelude,
Предложенную всем дорогу! .............Visiem ceļu piedāvāto!...................Proposed to all the way!

Воровать на дороге вредно! .............Kaitīgi zagt uz ceļa!........................To steal on the road is harmful!
И, конечно, очень опасно! .................Un, protams, bīstami ļoti!...............And, of course, very dangerous!
Не будет дорога с медью, .................Nebūs ceļa ar misiņu,…………......Road will be not with copper,
И жизнь станет напрасной! ...............Un dzīve kļūs veltīga!......................And life will be in vain!

Нет! Одному миллиарду! ..................Nē! Vienam miljardam!....................No! One milliard!
Власти тоже не будет! .......................Varas arī nebūs!............................The authorities will be not either!
Бог не отдаст ни ярда, ......................Dievs neatdos ne jardu,………........God will not give up even a yard,
Тем, кто людей губит! .......................Tiem, kuri cilvēkus pazudina!...........To those who ruin the people!

Власть губит не людей! ....................Vara ne cilvēkus pazudina!..............Power doesn't kill the people!
Гордыня - меняет Сознание! ............Lepnums - Apziņu maina!.................Pride- changing Consciousness!
А это много страшней! ......................Bet tas daudz briesmīgāk!..............And this is much scarier!
Люди живут в незнании! ....................Cilvēki neziņā dzīvo!......................People live in ignorance!

В Шестой - власти не будет! .............Sestajai - varas nebūs!....................In the Sixth- there will be no power!
Это - грехи Пятой! ..............................Tie - Piektās grēki!........................These are- the sins of Fifth!
Гордыня, наконец, убудет! ................Lepnums, beidzot, aizies!...............Pride, at last, will be gone!
Она останется в памяти!....................Tā atmiņā paliks!............................It will remain in memory!

Искоренить нужно причину! ...............Izskaust iemslu vajag!....................Need to eradicate the reason!
Причина - всегда в неравенстве! .......Iemesls - nevienlīdzībā vienmēr!.......The reason- is always in inequality!
Изменится всё значительно! .............Ievērojami izmainīsies viss!..............Everything will change significantly!
К Сознанию придёт и равенство! .......Atnāks Apziņā arī vienlīdzība!..........Consciousness will come and equality!

Русь - первая перестроится! ..............Krievzeme - pirmā pārkārtosies!.......Russia- the first will be rebuilt!
Ещё живёт справедливостью! ...........Dzīvo vēl taisnīgums!.......................Still lives justice!
Народы за ней построятся, ...............Tautas aiz viņas sakārtosies,…….....The nations behind her will be built
Доверяя её пытливости! ....................Viņas zinātkārei uzticoties!..............By trusting her inquisitiveness!

Доверяя её Духовности! ....................Uzticoties viņas Garīgumam!...........By trusting her Spirituality!
Постоянству в дороге! .......................Pastāvīgumam ceļā!..........................Constancy on the road!
Отсутствию греховности, ..................Grēcīguma neesamībai,……..………..Absence of wickedness,
И преданности Богу! ..........................Un uzticībai Dievam!..........................And devotion to God!

Аминь. .................................................Āmen……………………………….......Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts……………………......…Father Absolute
27.03.17 ...............................................27.03.17……………………………......27.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavos.ucoz.ru /27.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.03.2017.

Skatījumu skaits: 425 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: