Galvenie » 2020 » Februāris » 29 » Vēsts: 29.02.2020. Katrēns "Uz priekšu jādomā, bet ne jāslēpjas"
18:00
Vēsts: 29.02.2020. Katrēns "Uz priekšu jādomā, bet ne jāslēpjas"

29.02.2020 Катрен “Нужно думать вперёд, а не прятаться”

Этой ночью всё было сказано!
Спектакль утверждён окончательно!
В картинках тоже было показано,
Теперь исполнять надо старательно!

Спектакль переходит в эндшпиль!
Власть торопится с Конституцией!
Не получается в стране штиль,
Политика – философская проституция!

Заплатками не спасти корабль!
На Небе суждено его затопление!
Конституция – это для людей новые грабли,
Хорошо понимает это Руси население!

Конституция – гарантия жизни для власти!
Ей кажется, что «Никто не подсуден»!
Власть – это воры новой масти,
Вор во все века был подсуден!

Предатели во все века были!
Они хорошо видны в Истории!
Они за деньги ворам служили,
Люди негативной они категории!

Лучшие люди были всегда впереди!
Власть их косила первыми!
Предатели всегда прятались позади,
Власти оставались всегда верными!

Какой Народ – такая страна!
13 миллионов лучших уже в земле!
Теперь никчёмности началась страда!
Святой Руси сердце в огне!

Русь теперь опущена и обездолена!
Место революции сменил мрак!
Нева совсем не река Лена,
Проток не может стать рекою никак!

Проток – всегда времени промежуток!
Проток – миг, а не река!
Проток никогда не сформирует поток,
Это для Сатаны «Мекка»!

Нечисть не может дать корни!
Все корни на Планете от Бога!
Власть ничего не сможет оформить,
От власти не ждите итога!

Власть не понимает, но времени нет!
Страна не погибнет под гнётом!
Никто из власти не получит Билет,
Они грабили, не обливаясь потом!

Обокравший Народ должен сидеть!
Это обыкновенное Правило!
Проход он в будущее не должен иметь,
По Небесному – так будет Правильно!

Люди забывают, что все уйдут!
Время ухода определяет Бог!
Воры «через игольное ушко» не проползут,
Многовековой итог!

За обман Народа надо платить!
Только не монетой, а жизнью!
Нельзя так примитивно «шалить»!
Нельзя и против Бога жить!

Алтарь не спасёт предателей!
Алтарь на Земле не от Неба!
Власть и её прихлебатели,
Превратятся, и очень скоро, в небыль!

Терпеть это нельзя долго!
Подрастает протестное поколение!
В этой власти нет никакого толка,
Она давно – отрицательное явление!

Обстоятельства не в пользу власти!
Конституция создаёт прецедент!
Внутри страны горят страсти!
Отвечает за всё Президент!

Нужно думать вперёд, а не прятаться!
Огромная страна имеет границы!
Хочешь в Истории страны остаться?
Напиши Новую тогда страницу!

Нет Новой страницы – нет места в Истории!
Историю не остановить никогда!
Придут люди совсем другой категории!
На Руси Новые выстроят города!

Аминь.
Отец Абсолют.
29.02.2020

Vēsts: 29.02.20. Katrēns "Uz priekšu jādomā, bet ne jāslēpjas"

Šonakt viss bija pateikts!
Izrāde apstiprināta galīgi!
Attēlos arī bija parādīts,
Tagad centīgi izpildīt vajag!

Izrāde pāriet endšpilā*!
Vara ar Konstitūciju steidzas!
Valstī nesanāk bezvējš,
Politika - filozofiska prostitūcija!

Ar ielāpiem kuģi neglābt!
Debesīs lemta tā nogremdēšana!
Konstitūcija - tā priekš cilvēkiem grābekļi jauni,
To labi saprot Krievzemes iedzīvotāji!

Konstitūcija - varai dzīves garantija!
Viņai šiet, ka "Neviens nav apsūdzēts"!
Vara - tā jaunas sugas zagļi,
Zaglis bijis apsūdzams visos laikos!

Nodevēji bija visos laikos!
Tie labi redzami Vēsturē!
Viņi par naudu zagļiem kalpoja,
Negatīvas kategorijas cilvēki viņi!

Labākie cilvēki priekšā bija vienmēr!
Vara viņus pļāva pirmos!
Nodevēji aizmugurē slēpās vienmēr,
Varai uzticīgi palika vienmēr!

Kāda Tauta - tāda valsts!
13 miljoni labāko jau zem zemes!
Tagad nevajadzīgumam pļauja sākās!
Svētajai Krievzemei sirds ugunīs!

Tagad Krievzeme nolaista un dzīves atstumta!
Revolūcijas vietu tumsa nomainīja!
Ņeva pavisam ne upe Ļena,
Caurtece nekādi nevar upe kļūt!

Caurtece - laika starpposms vienmēr!
Caurtece - mirklis, bet ne upe!
Caurtece nekad straumi nenoformēs,
Tā prieš Sātana "Meka"!

Nešķīsteņi saknes nevar dot!
Saknes uz Planētas visas no Dieva!
Vara noformēt nevar neko,
Negaidiet rezultātus no varas!

Vara nesaprot, bet laika nav!
Valsts neies bojā zem jūga!
Neviens no varas Biļeti nesaņems,
Viņi zaga, neaplejoties pēc tam!

Tautu apzagušajam jāsēž!
Tas Noteikums parasts!
Nākotnē Pārejas viņam nebūt,
Pēc Debesīm - tā Pareizi būs!

Cilvēki aizmirst, ka visi aizies!
Aiziešanas laiku nosaka Dievs!
Zagļi "caur adatas aci" neizlīdīs,
Rezultāts daudzgadsimtīgs!

Par Tautas apmānīšanu vajag maksāt!
Tikai ne ar monētu, bet dzīvi!
Dedrīkst tik primitīvi "draiskoties"!
Nedrīkst arī pret Dievu dzīvot!

Altāris neglābs nodevējus!
Altāris uz Zemes ne no Debesīm!
Vara un tās atbalstītāji,
Pārvērtīsies, un ļoti drīz, neesībā!

Paciest to nevar ilgi!
Paaugās protesta paaudze!
Šinī varā nav jēgas nekādas,
Tā sen - negatīva parādība!

Apstākļi ne par labu varai!
Konstitūcija precedentu rada!
Valsts iekšienē kaislības deg!
Prezidents atbild par visu!

Uz priekšu jādomā, bet ne jāslēpjas!
Milzīgai valstij robežas ir!
Valsts Vēsturē palikt gribi?
Tad Jaunu lappusi uzraksti!

Nav Jaunas lappuses - nav Vēsturē vietas!
Vēsturi neapturēt nekad!
Cilvēki atnāks citas kategorijas pavisam!
Krievzemē Jaunas pilsētas uzbūvēs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.02.2020.

29.02.20.Quatrain “We need to think ahead, not to hide”

That night everything was said!
The performance is finally approved!
The pictures also showed
Now you must perform diligently!

The performance goes into the endgame!
Power in a hurry with the Constitution!
It’s not calm in the country,
Politics- is philosophical prostitution!

Ship do not save with patches!
In Heaven is destined this flood!
The constitution- is a new rakes for people,
Population of Russia understand this well!

The Constitution- is a guarantee of life for the authorities!
It seems to her that "Nobody is judged!"
Power- is the thieves of the new suit,
A thief has been tried for all ages!

There have been traitors in all ages!
They are clearly visible in History!
They served thieves for money,
They are people of negative categories!

The best people were always ahead!
The authorities mowed them first!
Traitors always hid behind
The authorities have always remained faithful!

What a natiob - such a country!
13 million of the best are already under ground!
Now suffering has begun for worthlessness!
The heart of Holy Russia on fire!

Russia is now lowered and destitute!
The place of revolution was replaced by darkness!
Neva is not the Lena River at all,
A channel cannot become a river in any way!

A flow- is always intermediate of time!
The flow-is a moment, not a river!
A flow will never form a stream
This is Mecca for Satan!

Wickedness cannot give root!
All the roots on the Planet are from God!
The authorities cannot formalize anything,
Do not expect the result from the authorities!

The authorities do not understand, but there is no time!
The country will not die under oppression!
No one will receive a Ticket from authorities,
They robbed without sweating!

The robbed of Natiob must sit!
This is an ordinary Rule!
He should not have a passage to the future,
In Heaven - it will be Right!

People forget that everyone will leave!
The time of departure is determined by God!
Thieves "through the eye of a needle" will not creep,
Centuries-old result!

You have to pay for deceiving of the People!
Only not with a coin, but with life!
You can’t play so naughty!
You can’t live against God!

The altar will not save the traitors!
The altar is on the Earth, not from Heaven!
Power and its lovers,
They will turn, and very soon, into fiction!

You can’t tolerate it for a long time!
The protest generation is growing up!
There is no sense in this power
She has long been- a negative phenomenon!

Circumstances are not in favor of the authorities!
The constitution sets a precedent!
Passions are burning inside the country!
The President is responsible for everything!

You need to think ahead, but not to hide!
A huge country has borders!
Do you want to stay in the History of the country?
Write a New Page then!

No New Page - No Place in History!
Never stop history!
People of a completely different category will come!
In Russia will build New cities!

Amen.
Father Absolute.
02/29/2020
 


* endšpilā - Vēsts: 11.02.17. Katrēns "Endšpils" - http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_11_02_17_katrens_endspils/2017-02-11-2186 
-------------
Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.02.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.02.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.02.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.02.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 29.02.2020.

Skatījumu skaits: 39 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: