Galvenie » 2017 » Marts » 29 » Vēsts: 29.03.17. Katrēns "Trešdiena vai vidus"
18:12
Vēsts: 29.03.17. Katrēns "Trešdiena vai vidus"

Vēsts: 29.03.17. Katrēns "Trešdiena vai vidus"

29.03.17 Катрен "Среда или Середина"……………………………………Quatrain "Wednesday or Middle"

Среда или середина! ..................... Trešdiena vai vidus!...........................Wednesday or middle!
Устойчивое сердцебиение! ........ Sirdspuksti stabīli!..........................A steady heartbeat!
Русь опять опередила, ...................Krievzeme atkal noteica,……………...Russia again outstripped,
Человечества настроение! ............Cilvēces noskaņojumu!........................Humanity mood!

Трудный процесс возврата! ......Atgriešanās grūtais process!...........Difficult return process!
Прежде всего, к себе!
 ..................Vispirms, pie sevis!..........................First of all, to yourself!
Кто-то идёт обратно, ......................Kāds iet atpakaļ,………………………..Someone is going back,
А кто-то вперёд к Весне! ................Bet kāds Pavasari uz priekšu!............And someone ahead to Spring!

Весна, это путь к Истоку, ...........Pavasaris, tas ceļš uz Sākotni,……..Spring, this is the way to the Source,
Для России пока только!
 ...........Priekš Krievijas tikai pagaidām!......For moment, only for Russia!
Люди следят за Востоком, ............Cilvēki seko aiz Austrumiem,………….People follows to the East,
Не понимая, а сколько? ................Nesaprotot, bet cik?...........................Don't understand, but how much?

Загадочная территория, ............ Mīklaina teritorija,……………………Mysterious territory,
Точно знают, что Бога!
 ...............Precīzi zin, ka Dieva!.........................For sure know, that God's!
Ждут от Руси моратория, ..............No Krievzemes moratoriju gaida,…....The expect a moratorium from Russia,
И корректировки дороги! ...............Un ceļa korekcijas!...............................And road adjustment!

Моратория ждут на неравенство, .Moratoriju gaida uz nevienlīdzību,…...The moratorium is waiting for inequality,
На бездушие власти! ....................Uz varas neiejūtību!..............................To the powerlessness of the authorities!
Ждут, конечно, и Равенства, ........Gaida, protams, arī Vienlīdzību,………..Waiting, of course also Equality,
Приносящего, всем счастье! .........Atnesošu, laimi visiem!........................Bring happiness to all!

Пока же Планета пылает! .............Pagaidām Planēta jau liesmo!..............While the Planet is glowing!
В войнах религиозных! ..................Reliģiskos karos!..................................In religious wars!
Люди всё понимают, ......................Cilvēki visi saprot,…………….………...People understand all,
Виден сценарий возможный: .........Radzams scenārijs iespējamais!.........The possible scenario is visible!

Полное - порабощение, .................Pilnīga - paverdzināšana,………........Complete- enslavement,
Хуже уже феодального! ................Sliktāk jau par feodālo!.........................Worse already feudal!
Запрещено всем общение, ...........Visiem saziņa aizliegta,…………….….Forbidden to all communication,
Кроме, пожалуй, сакрального! ......Izņemot, droši vien, sakrālo!................In addition, perhaps, the sacred!

Контроль Небесами опасен! ..........Debesu kontrole bīstama!...................Control of Heaven is dangerous!
Власть хорошо понимает, .............Vara labi saprot,………………………...The authorities understand well,
Дарвина трактат прекрасен, ..........Darvina traktāts brīnišķīgs,…..…….....Darwin's treatise is beautiful,
Но, Бог на Планете решает! ..........Taču, uz Planētas Dievs lemj!..............But, God decides on the Planet!

Люди, частицы Создателя! ............Cilvēki, Radītāja daļas!.......................People, parts of Creator!
Даже власть предержащие! ...........Pat varu atbalstošie!..........................Even powers supportive!
Включая, и работодателей, ............Ieskaitot, darbadevējus arī,…..……...Including, also employers,
Все: Истины страждущие! ..............Visi: Patiesību alkstoši!......................All: Truthful sufferers!

Конечно, отвечать придётся, ..........Protams, atbildēt nāksies,…………...Of course, will need to answer,
За грехи, поведение! ......................Par grēkiem, uzvedību!.....................For sins, behavior!
Для кого-то и жизнь прервётся, .....Priekš kāda arī dzīve pārtrūks,…......For someone also life will be interrupted,
Вопреки его мнению! .....................Par spīti viņa viedoklim!.....................Contrary to his opinion!

Не утащишь на себе мамону! ..........Neaizstiepsi uz sevis Mamonu!........Don't drag on yourself the Mammon!
ТАМ - другие вибрации! ...................TUR - citas vibrācijas!......................THERE- are another vibrations!
Лучше решить самому, .....................Labāk pašam izlemt,…………………Better decide by yourself,
И приступить к адаптации! ...............Un stāties pie adaptācijas!...............And begin to adapt!

Адаптация нужна к Истоку! ...............Adaptācija uz Sākotni vajadzīga!.....Adaptation is needed to the Source
Которого, власти не видно! ...............Kas, varai neredzama!....................Which is invisible for power!
Восходит Заря на Востоке! ...............Uzaust Rītausma Austrumos!.........Dawn rise in the East!
Потерять себя будет обидно! ............Pazaudēt sevi būs skumji!..............Losing yourself will be insulting!

Репрессией не остановить движения! .Kustību neapturēt represijām!........Repression doesn't stop the movement!
Движение - не люди, а Бог! ................Kustība - ne cilvēki, bet Dievs!........Movement- not people, but God!
У Планеты - Новое положение, ...........Planētai - Jauns stāvoklis,…………For Planet- New position,
Она - перешла порог! .........................Viņa - slieksni pārgāja!....................She- crossed the threshold!

Оболочка у людей сменится! .............Cilvēkiem apvalks nomainīsies!......The shell of people will change!
Это - необходимое условие! ..............Tas - nepieciešams noteikums!.......This is a necessary condition!
Люди и внутри изменятся, .................Cilvēki arī iekšēji izmainīsies,……....People also inside will change,
Проявится, наконец, Подобие! ...........Parādīsies, beidzot, Līdzība!..........Finally the Similarity will appear!

Ожидается тысячелетие? ...................Tūkstošgade gaidāma?...................Millennium is expected
Но, произойдёт стремительно! ........... Taču, notiks strauji!........................But, it will happen swiftly!
Будет Новое исчисление! ...................Būs Jauna skaitīšana!.....................There will be a new calculus!
Бездействие всем утомительно! .........Bezdarbība nogurdinoša visiem!.....Inaction is tiring!

Главное, что у человека внутри! .........Galvenais, kas cilvēkā iekšķīgi!.......The main thing, what a human has inside!
Оболочка - лишь следствие! ...............Apvalks - tikai sekas!.......................The shell- is only consequence!
Информация, куда не смотри, .............Informācija, lai kur skaties,………...Information, where don't look,
Для власти - полное бедствие! ............Priekš varas - pilnīgs posts!............For power- a complete disaster!

Бедствие - встреча с Богом! ................Posts - tikšanās ar Dievu!................Disaster- is a meeting with God!
Жизнь разменяна на монеты, .............. Dzīve monētās izmainīta,………....Life is exchanged for coins,
Нет гордыни на ТОЙ дороге, ................Nav lepnuma uz TĀ ceļa,……….....There is no pride on THAT road,
Есть только Бога Заветы! .....................Ir tikai Dieva Novēlējumi!.................There is only Covenant of God!

Выбирать путь не поздно! ....................Ceļu izvēlēties nav par vēlu!............Choose the way is not too late!
Сердце бьётся уверенно! ................Sirds pukst pārliecinoši………......Heart beats confidently!
Может кому-то возможно, ....................Var kādam iespējams,…………........Maybe someone can,
Но, большинству - отмерено!................Taču, vairākumam - atmērīts!..........But the mostly- is measured!

Оболочка человека - не вечна! .......Cilvēka apvalks - ne mūžīgs!........The human shell- is not eternal
Срок определяется поведением!
 ...Termiņu nosaka uzvedība!............The period is determined by behavior!
Гордыня - есть быстротечность, ..........Lepnība - ir ātrs tecējums,……….....Pride- is a transience,
Нет оправдания неведению! ................Nav attaisnojuma neveiksmei!.........There is no excuse for ignorance!

Не знал, значит, не ведал! ..................Nezināji, tātad, nepārzināji!................Didn't know, so, didn't know!
А внутреннее состояние? ...................Bet iekšējais stāvoklis?......................But the internal state?
Сам у себя не требовал, .....................Pats sev neprasīji,……………….........Didn't ask yourself,
Божественного образования! ..............Dievišķo izglītību!...............................Divine education!

Поздно терзать Душу! .........................Par vēlu Dvēseli plosīt!...........................Late to torment the Soul!
Душа стоит перед Богом! ...................Dvēsele stāv Dieva priekšā!...................The Soul stands front of God!
Её не очистишь душем, ......................Viņu ar dušu neattīrīsi,…………..............Can't clean it with a shower,
Остановлена Она у Порога! ...............Pie Sliekšņa atstāta Viņa!.......................She stopped at Threshold!

Русь - полигон испытаний! ................Krievzeme - pārbaudījumu poligons!............Russia - is a testing ground!
Первая перейдёт границу! ................Pirmā robežu pāries!....................................The first will cross the border!
Никого не ждут истязания, ................Negaida nevienu mocīšana,…………............No one is expected to be tortuned,
Скорее, для людей - Зарница! .........Drīzāk, priekš cilvēkiem - Rūsa /pie debesīm/!....Rather for people- Summer lighting!

Аминь. ................................................Āmen………………………..................……….Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts……………………....................Father Absolute
29.03.17 .............................................29.03.17……………………………..................29.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /29.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.03.2017.

Skatījumu skaits: 397 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: