Galvenie » 2013 » Jūlijs » 26 » Radītāja Skaidrojums 16.06.09. Pamati Gara Kopībai
07:42
Radītāja Skaidrojums 16.06.09. Pamati Gara Kopībai
Radītāja Skaidrojums 16.06.09. Pamati Gara Kopībai

1. Pārtraukums ar to arī labs, ka dod iespēju padomāt par Maniem Vārdiem. Bieži pat visaktīvākais tuvojošos notikumu dalībnieks grēko tādējādi, ka atsaucoties uz Maniem Vārdiem, izlaižot Viņus caur sevi, neaizdomājoties par Manas Uzrunas jēgu, tātad, nepieņemot Viņu ar sirdi, kļūst vairāk novērotājs, kā aktīvs dalībnieks Jaunās Tautas RADĪŠANĀ!
2. ES taču jau teicu, ka tad, kad atsevišķa Būtne, atsevišķs cilvēks, atsaucoties uz Maniem Vārdiem, pašam priekš sevis nemanāmi, sāk mainīties, jo ATTĪRĪŠANA vai PAAUGSTINĀŠANA nevar būt piespiedu tādā spēkā, ka šis PROCESS ir kaut kādā mērā NOSLĒPUMS cilvēka pārejai no Blīvā plāna Smalkajā plānā.
3. Šajā gadījumā, atbildība, ko cilvēks pieņem ar domām un vārdiem, ir viņam nepieciešamās domnodarbes daļa cilvēkam pašam pār sevi. Jo, kā ES runāju, nav neviena, kas spētu turēties pretim cilvēkam, izņemot viņu pašu!
4. Pieņemt personīgo atbildību var katrs cilvēks un šis atbildības mērs, kuru var "spēcināt ejošais" atkarīgs no cilvēka DIEVBIJĪBAS/TICĪBAS, tātad, no TICĪBAS līmeņa, jo ļoti bieži cilvēks jauc TICĪBU ar NETICĪBU. Taču TICĪBA, vai nu Viņa ir, vai nav un trešais nav dots!
5. Daudz sarežģītāk, kad Etnoss sāk PAAUGSTINĀTIES līdz TAUTAS līmenim, tad vārds ATBILDĪBA iegūst citu - kolektīvu - skanējumu, kļūstot, zināmā mērā, PAMATS VIENOŠANAI, jo bez uzticības viens otram, nevar būt cilvēku Vienošana.
6. Kad ES jums runāju par cilvēka ATBILDĪBU, ES, bez šaubām, runāju par cilvēku, kā par FRAKTĀLU, kā par VESELUMA DAĻU, uzejošai savā PILNVEIDOŠANĀ līdz Veseluma augstumiem!
7. Taču, kur tad jēga TAUTAS ATBILDĪBAI, pieņēmušai SVINĪGU SOLĪJUMU VIENOTAM/KOPĪGAM GARĪGUMAM, KOPĪGAI DOMNODARBEI, pakļaujot visas savas darbības Veseluma evolūcijas Dižajai Pogrammai
8. Tikai šajā un, tikai šajā gadījumā arī DZIMST Jaunā REGULARITĀTE, kur visas atsevišķās ATBILDĪBAS, agrāk ne ar ko nesaistītas, kļūst BRĪVPRĀTĪGAS, GARĪGĀS ATBILDĪBAS, DABĪGĀS KOPĪBAS RADĪTĀJA priekšā, pieņemot Radītāju TICĪBĀ, jo cilvēka Ticība stiprāka par visiem materiālistiskās zinātnes pierādījumiem!
9. Zinātne vienmēr sevī nesa un nes aukstu aprēķinu bez rēkiņāšanās ar Dievišķo Telpu, bez rēķināšanās ar VARENĀ VESELUMA OBJEKTĪVĀS REALITĀTES esamību, kura domrīcībai/providencei pakļaujas vēstures gaita ne tikai Blīvajā, Materiālajā Pasaulē, bet arī visos Telpas Varenās Matricas līmeņos.
10. ŠĪS OBJEKTĪVĀS REALITĀTES apzināšanās, RADĪTĀJA KLĀTBŪTNES apzināšanās, dabīgi, arī cilvēka līdzdalību VARENĀS EVOLŪCIJAS procesā, tātad, LIELĀS TICĪBAS esamība, izmainīs cilvēka LīdzZiņu, novedot viņu pie ATTĪRĪŠANĀS, pie PAAUGSTINĀŠANĀS, citiem vārdiem, izmaina cilvēkam Telpas uztveri, ko visas pasaules zinātnieki un jebkura no materiālistiskajām zinātnēm, bezspēcīgi izskaidrot!
11. Cilvēka ApZiņa vienmēr bija un ir augstāka par jebkuru zinātni, jo cilvēka ApZiņa ir JAUNRADES pamats, ir pamats RADĪŠANAS PROCESAM! Zinātne taču vienmēr izzināja un izzin JAUNRADES REZULTĀTUS, cenšoties izskaidrot LIETU DABU !
12. CILVĒKA APZIŅA VIENMĒR RADA, BET ZINĀTNE VIENMĒR IZZINA ŠĪS JAUNRADES REZULTĀTUS!
13. Tādēļ visas mākslīgās regularitātes, uzceltas uz izziņas zinātnisko metožu bāzes, nevarēja eksistēt ilgi, jo nekad nenesa un nestimulēja cilvēka LīdzZiņas izmainīšanos, bet, kā likums, centās noteikt cilvēka uzvedības noteikumus, norakstot viņa ApZiņu zinātniskās teorijas rāmjos, ar to pašu pārkāpjot cilvēka LīdzZiņas dabīgā procesa izpratni!
14. Tagad, stādaties priekšā, kāds VARENS POTENCIĀLS atklāsies tanī gadījumā, ja cilvēki, izndividuāli ATTĪRĪJUŠIES sāks GARĪGI APVIENOTIES DABĪGAS DIEVIŠĶĀS REGULARITĀTES apstākļos un kādas JAUNRADES iespējas parādīsies šiem cilvēkiem, pieņēmušiem BRĪVPRĀTĪGI, tātad, DABĪGI, KOPĪGO ATBILDĪBU ne tikai par savām lietām, bet, galvenais, arī par NODOMIEM saviem, jo nodomi ir Smalkā plāna ENERĢIJA, par kuru augstāka priekš cilvēka nekā nav!
15. Jūs jau labi zinat, ka VISS IR ENERĢIJA, taču, kad cilvēki KOPĪGI domājoši savienojas, tad siržu pukstēšanas REZONANSĒ sasniedzas tādi vibrāciju augstumi, ka tie kļūst salīdzināmi ar RADĪTĀJA DZĪVĪBRADOŠO GAISMU!
16. Lūk, tad formējas (RODAS/TIEK RADĪTA) TAUTA - NESOŠA GAISMU, tad formējas Jaunā Civilizācija vai Gara Rase!
17. Jums neko nevajag izdomāt vai izbūvēt jaunas, lai arī tīras, attiecības - VISS notiek, kā notiek un pie PAAUGSTINĀŠANAS KOPĪGĀS PROGRAMMAS nesapratnes, jūsu iniciatīva var būt pavisam ne LABUMS!
18. Jūsu uzdevums tur, lai tagad, GARĪGĀS PIRAMĪDAS DIBINĀŠANAS līmenī, saprastu un pieņemtu ne tikai savu vietu Veseluma Evolūcijā, bet arī saprastu noteikumus GARĪGAI VIENOŠANAI, tātad, pieņemtu noteikumus Vienotai LĪDZDALĪBAI ar VESELUMU - jau ne kā Viņa atsevišķai daļai, bet kā GAISMAS ENERGĪJAS KLASTERAM, ap kuru tad arī turpmāk citi etnosi transformēsies Tautās, bet pēc tam arī Kopīgā Civilizācijā.
19. Stādaties priekšā, jau piecus gadus rūpīga darba iztērēti PAAUGSTINĀŠANAI, lai jūs apzinātos savu PIEDERĪBU Radītājam, lūk, tagad jau jūs kļuvāt spējīgi palūkoties apkārt, ieraudzīt un saprast, ka jūs visi esat dabisks PAMATS, dabiska REGULARITĀTE priekš VESELUMA daudziem FRAKTĀLIEM, jo KOPĪGI GARĀ, tātad, neskatoties uz savu daudzveidību, jūs VISI - TELPAS VIENOTAS/KOPĪGAS DIŽAS MATRICAS DAĻAS!
20. Lai šie VISI Mani Vārdi jums neliekas pārāk vienkārši priekš jums un saprotami, taču, ja arī jums tā šķistu, tad tas nozīmē, ka ES jau sasniedzu to, lai RADĪTU no jums, atsevišķām Būtnēm (nemanāmi priekš jums vai ārpus jūsu ietekmes) PAMATU TAUTAI VIENOTAI GARĀ!
21. Lai ar jums tā runātu par DIŽU GARĪGU VIENOŠANU, Man bija nepieciešami pieci gadi ilgai sarunai par Patiesību, par Telpas sarežģītību, lai iedziļinātos, aprakstot Viņas struktūras sīkumus, pakāpeniski sagatavotu jūs LĪDZJAUNRADEI ne tikai ar Mani, bet, kas svarīgāk, cilvēku LĪDZJAUNRADEI, TICĪGU un PIEŅĒMUŠU DABISKU VĒSTURES GAITU, pieņēmušu TELPAS EVOLŪCIJAS (PILNVEIDOŠANAS) KANONUS.
22. Kad ES runāju par jūsu evolūciju, par jūsu Jaunradi, ES, protams, runāju par Smalkajām Pasaulēm, par augstākām vibrācijām, kuras jūs tikai daļēji izziniet, ar grūtībām pārsoļojot Blīvā plāna zemo vibrāciju apstākļus.
23. Iedomājieties, kādas milzīgas izmaiņas notika ar jums, ar jūsu iekšējo "Es", ja tagad ES varu runāt (ar jums) par jūsu darbību KOPĪGU ATBILDĪBU, bet galvenais, par iespējām, kas atklājas GARĀ KOPĪGIEM cilvēkiem!
24. ES jau jums teicu, ka atveru jums lappusi mūsu attiecībām un pāreja no IESTĀSTĪŠANAS uz LĪDZJAUNRADES jautājumiem ir rezultāts jūsu VIENOŠANAI GARĀ, jo, ja ne VIENOŠANA GARĀ, tad nevar būt arī TAUTAS - RADĪTĀJAS!
25. Bet, ja nav TAUTAS - RADĪTĀJAS, tātad, nav arī EVOLŪCIJAS uz Planētas Zeme, bet tas nozīmē, ka Veseluma Dievišķā Programma, daļas Paaugstināšanai līdz Viņas augstumiem, nenotika!
26. Taču ES nevaru tā teikt, jo redzu jūsu PAAUGSTINĀŠANU un priekšteci jūsu GARĪGAI VIENOŠANAI un, lai arī jūs, pagaidām nenovērojiet (nejūtiet) sākumu šai DABĪGAI DIEVIŠĶAI REGULARITĀTEI, tas pienāks un ļoti drīz! Tas būs tik negaidīti, ka daudzi no jums nesapratīs, kas tad tomēr notika ar TAUTU!
27. Nevajadzēs nekādas mākslīgas, tātad, vardarbīgas, politiskas partijas vai kustības - TĀS AIZSLAUCĪS GARĪGĀS ATTĪRĪŠANĀS VILNIS, PAAUGSTINĀŠANAS VILNIS. Un šis VILNIS vai CUNAMI, pārbūvēs jūsu Pasauli un vispirms, jūsu LīdzZiņas Pasauli, jo, kā ES runāju, tīra ApZiņa ir pamats LĪDZJAUNRADEI!
28. Tādēļ runāju jums vēlreiz: nesteidziniet notikumus, tie jau tāpat attīstās pārāk ātri, jo priekš cilvēka LīdzZiņas nepieciešams laiks adaptācijai (pielāgoties) pie Telpas jauniem enerģētiskiem apstākļiem, jo adaptācija ir LīdzZiņas lūzums, bet tas ir sarežģīts un ļoti smalks personīgās PILNVEIDOŠANĀS process!
29. Stādaties tagad priekšā, kādas grūtības rodas pie TAUTAS KOPĪGAS LĪDZ-ZIŅAS izmainīšanas un kādas problēmas var rasties pie TAUTAS ATTĪRĪŠANAS no Materiālās Pasaules netikumiem.
30. Šīs izmaiņas jau notiek ar jūsu personīgo ApZiņu un jūsu KOPĪGO ApZiņu, jo viena bez otras nemēdz būt!
31. VIENOŠANAS ASNIŅUS, DABĪGAS VIENOŠANAS, ES redzu un zinu, ka LĪDZZIŅAS VIENOŠANA radīs to DABISKO REGULARITĀTI, kurā prioritāte priekš jums būs tikai HIERARHIJAS LĪMENIS un atsevišķas Būtnes LīdzZiņas pakļaušanās KOPĪGAI, APVIENOTAI TAUTAS LĪDZZIŅAI, RADOŠAI, tātad, nesošai ZINĀŠANU GAISMU uz Telpas perifēriju!
32. Jums vienmēr jāatceras, ka jūs esat Veseluma DABISKA daļa, Radītāja daļa, bet tas nozīmē, ka kopīgā gara frekvenču REZONANSĒ jūs varat sasniegt VESELUMA LīdzZiņas līmeni, jūs varat kļūt Dievi, taču ne atsevišķi, bet APVIENOJUŠIES GARĪGI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-16.06.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.07.2013.
Skatījumu skaits: 643 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: