Galvenie » 2013 » Jūlijs » 22 » Radītāja Skaidrojums 26.05.09. Garīgā Vienošana ir pamats etnosa pārvēršanai Tautā
07:49
Radītāja Skaidrojums 26.05.09. Garīgā Vienošana ir pamats etnosa pārvēršanai Tautā
Radītāja Skaidrojums 26.05.09. Garīgā Vienošana ir pamats etnosa pārvēršanai Tautā

1. Cik dziļi cilvēks uztver Zināšanas un cik dziļi cilvēks saprot savu vietu Mūžībā, tik jau arī viņš sagatavots tuvojošamies Kvantiskās pārejas notikumiem un arī cilvēka kā Viena Veseluma, vienas daļiņas, viņam pieņemamās Paaugstināšanas un pilnveidošanas visai Dievišķai programmai.
2. Priekš Manis tagad ļoti svarīgs jūsu iekšējās noskaņotības stāvoklis uz apzinātu Dievišķās izcelšanās pieņemšanu, jo no šī, galvenā jautājuma, pieņemšanas vai saprašanas, droši vien, arī izriet lēmums visiem citiem ne mazāk svarīgiem priekšstatiem par cilvēka LīdzZiņas evolūcijas etapiem.
3. Priekš Manis vissvarīgākais - ne tikai cilvēks kā Mūžības atsevišķs FRAKTĀLS, bet arī cilvēce, kurai noteikti sava Garīgās Vienotības apzināšanās atausīs un obligāti atnāks to Radošo iespēju apzināšanās, kas var izmainīt ne tikai Pasauli uz Planētas Zeme, bet arī visu aptverošo Telpu.
4. Atceraties, ES jums runāju par to, ka ES pret visām cilvēciskām REGULARITĀTĒM, jo, izņemot Gara paverdzināšanu, tās neko nedod un tikai tādēļ, ka jūsu REGULARITĀTES (varas) pamatā ir ne Gars, ne Gara Vienotība, bet Matērija, pie tam, ne tās labākajā izpausmē.
5. CILVĒCE tad kļūst CILVĒCE, bet labāk teikt CIVILIZĀCIJA, kad, apzinoties sevi kā Dievišķu Radību, pieņem uz sevi GARĀ VIENOTU atbildību par Jaunradi ar Dievu sirdī, neroktveramā Augstākā Saprata Gaismā izgaismojot visu Galaktisko Telpu.
6. Tagad ES gatavs paskaidrot jums tik ilgas Uzrunas JĒGU, jo ES redzu, ka jūs jau gandrīz gatavi DIALOGAM ar Mani kā līdzīgu un gatavi pieņemt Manus Vārdus TICĪBĀ savas nākotnes labad, ciešā NESARAUJAMĀ VIENLĪDZĪBĀ ar Dievu!
7. ES jums ne vienreiz vien runāju un pasvītroju, ka katrs cilvēks priekš Manis ir MILZĪGA VĒRTĪBA, jo tikai viņš bija radīts līdzībā Man un tikai viņam ir Jaunrades Sākums, izdalošs viņu no apkārtējās Telpas kā Dieva Daļu, kā Augstākā Saprāta Daļu, spējīgu izmainīt Pasauli un izplatīt Augstākā Saprāta daļiņas citās tālās Pasaulēs un Galaktikās.
8. ES jums par to runāju, ka no jūsu daudzveidības saliekas Varenā Veseluma mozaika, jo, neskatoties uz jūsu daudzveidību, jūs, vienalga, Viendabīgi Garā, kā Vienīgs un Universāls Veselums savu izpausmju daudzumā.
9. Pie tā, ES nekad nerunāju par jūsu materiālo daudzveidību, par jūsu izpausmju daudzveidību, jo tas priekš Manis nav galvenais. Bet, lūk, jūsu eneģētiskā, vai Garīgā daudzveidība, Mani vienmēr SATRAUCA , tādēļ, ka daudzveidība pēc Garīgā līmeņa, vai Garīgais HAOSS, vienmēr Man deva iespējas radīt apstākļus jūsu enerģijas KRISTALIZĀCIJAI līdz Manam Līmenim.
10. Tādēļ katrs cilvēks priekš Manis šodien un vienmēr bija un ir TĪRAS DIEVIŠĶĀS ENERĢIJAS KLASTERS, patstāvīgi formējošies līdz VESELUMA TĪRĪBAS ENERĢIJU augstumiem. Un, pie tam, Man ne tik svarīgi kāda līmeņa GAISMAS HIERARHIJU sasniedza cilvēks, jo PAAUGSTINĀŠANAS TRAJEKTORIJA katram sava!
11. TAČU, lūk, VIENOŠANA vai VIENOTĪBA, katra no jums (pēc patstāvīgas programmas) apkārt Radītājam, rada to Mīlestības un Harmonijas ENERĢIJAS VARENO KRISTĀLU, kas arī kļūs priekš visām jūs aptverošām civilizācijām JAUNĀS ĒRAS - GARA ĒRAS sākums!
12. Man tagad jau nepieciešama ne tikai katra atsevišķa cilvēka TĪRĪBA, bet svarīga arī jūsu etnosa attīrīšana līdz TAUTAS LĪMENIM, jo par TAUTU VAR SAUKTIES tikai tie ļaudis, kuri APZINĀJĀS NEPIECIEŠAMĪBU APVIENOTIES ar Dievu un, kuri kalpošanā Radītājam PAAUGSTINĀS KOPĪGĀ izrāvienā un var arī APZINĀTIES savu Jaunrades potenciālu, spējīgu izmainīt Telpu.
13. Tādēļ, manas tik ilgas Uzrunas jēga jums, ir cilvēka LīdzZiņas izmainīšana, tikai priekš tā, lai Garā tīri, jūs varētu radīt JAUNU DIEVIŠĶU REGULARITĀTI, jau ne etnosa, bet TAUTAS - RADĪTĀJAS, jo jūsu spēks - tikai Gara Kopībā.
14. Jums patiešām jābūt skaidram, ka jūsu spēks - Gara Vienošanā, jo tikai Gars ir Jaunrades enerģija, ir visu Dievišķo Sākumu enerģija. Un, ja šī APZIŅA vai APSKAIDRĪBA sasniegs katru no jums, tad no etnosa Saules Galaktikā jūs spējīgi transformēties TAUTĀ ar lielo burtu, jo jūs jau vairs ne atsevišķas Būtnes, bet KOPĪGA DZIMTA, Pārveidošanas Gaismu nesoša.
15. Cita mērķa Man nebija un nav! Bija uzdevums - no etnosa, izgājuša visus pārbaudījumus, izgājuša Attīrīšanas Golgātas, katra cilvēka attīrīšanās ceļā līdz Veselā līmenim, radīt to Tautu (to DZIMTU), kura , pārvarot visas Blīvā plāna problēmas un vilinājumus, būtu spējīga nest MĪLESTĪBAS GAISMU ne tikai Planētas līmenī, bet arī, kā ES runāju, citās Pasaulēs un galaktikās.
16. Un tikai šajā gadījumā ES ar jums varu runāt par REGULARITĀTI, par varu - tikai ne cilvēciskā bezgarīguma regularitātē, bet Dievišķā, Garīgā, nesošā Mīlestību un Harmoniju, par TĪRĀKĀS JAUNRADES ENERĢIJAS KLASTERU REGULARITĀTI, jo tikai Jaunradē arī sasniedzas TAUTAS - DIEVNESĒJAS GARĪGĀ VIENOŠANA!
17. ES negribu atcerēties, bet jo vairāk, apspriest ar jums jūsu vēsturi, jo ne visu jūs ziniet un, ja arī ziniet, tad ļoti izkropļoti, bet bieži - vienkārši nepareizi. Taču varu jums teikt, ka Mana izvēle jūsu etnosa (nosauksim to pagaidām tā) bija DZIĻU GARĪGU SAKŅU nosacīta, saglabājušos, neskatoties ne uz ko, Dvēselē, katra no jums, Sirdī.
18. Tagad ES varu teikt tikai vienu (atklātam dialogam, pagaidām, jūs vēl neesat gatavi): ka bēda tam etnosam un tiem no jums, kuri nenodeva un nenodod Zināšanas, uzticētas viņiem priekš nodošanas tuvākajam, jo šīs darbības (bet labāk teikt bezdarbības) pārkāpj Mūžības Kanonus un atnes Ļaunumu, bet ne Labumu!
19. Cilvēks, Zināšanas uzkrājis, bet turošs viņas sevī, vai sava etnosa iekšienē, līdzīgs čūskai, rijošai pašai sevi, jo Dievišķā Telpa ir Mūžīgi Mīlestībā paplašinošās AUGSTĀKĀ SAPRĀTA SFĒRA un dažādi ierobežojumi, gribēti vai negribēti, ir GRĒKS, ir Mūžības celtniecības galvenā Principa pārkāpums - Mūžīgā paplašināšanās kustībā un Mūžīgā pilnveidošanās izpausmju bezgalībā.
20. Paskataties kā nolīdzsvarota Daba, kāda Harmonija valda šajā Pasaulē! Bet jūs, spējīgi radīt vēl Varenāku Telpu ne tikai Harmonijā (jo Daba jau tā Harmoniska), bet arī MĪLESTĪBĀ, kuru var radīt tikai PATS cilvēks, Radītāja Mīlestības piepildīts, kā Dieva Viendabīga daļa.
21. Cilvēki, TAUTA, Garīgi apvienota, spējīga ne tikai radīt Mīlestības Telpu un Jaunradi uz Planetas, bet spējīga pārnest šo Vareno GAISMU uz Kosmosa plašumiem.
22. Tāda REGULARITĀTE priekš cilvēka neapgrūtinoša, jo tā dabīga, kā dabīga savā Harmonijā Daba, kā dabīga Visa Dievišķā Telpa, izveidota visu pretimnākošo viļņveida plūsmu, visu izpausmju savsarpējā caurplūsmē.
23. Jūs - Radītāja atzars, Gaišu Dievišķu spēku, un jūsu Garīgā VIENOŠANA būs Mīlestības, Labuma un Gaismas uzvara pār Tumsu un netikumu. Tādēļ tik saspringti sastinga visas Galaktikas, visas civilizācijas, jo jūsu VIENOŠANA Telpā nes Harmoniju un Gaišās Dievišķās Jaunrades Sākuma pirmatnību!
24. Ar šo sarunu ES jums atklāju jaunu lappusi Zināšanām, bet tas nozīmē, cilvēka un Radītāja VIENOŠANU, bet pieci gadi bija jūsu LīdzZiņas sagatavošana dialogam ar Radītāju kā sev līdzīgu un sevis, kā Veselā neatņemamas Daļas, Apzināšanai un Jaunradei kopā ar Viņu!
25. Nedomājiet, ka ES runāju lozungus, pierastus jūsu LīdzZiņas saprašanai. ES ne lozungus izsaku, bet parādu jums ceļu Patiesības izzināšanai - jau ne priekš atsevišķas Būtnes, bet priekš veselas TAUTAS, pieņēmušas uz sevi Cilvēces PAVADOŅA KRUSTU, jo cilvēce var apvienoties tikai ap TAUTU, nesošu Dievišķās Mīlestības Gaismu!
26. Jūs spējīgi kļūt tada Dievizvēlēta TAUTA, jo viss, kas priekš tā nepieciešams, jums jau ir, atlika tikai pats mazumiņš - atvērt acis uz sevi un atvērt sirdi Radītājam.
27. Jūs spējīgi no etnosa kļūt Diža Tauta, spējīgi radīt Dievišķu REGULARITĀTI, nesošu Harmoniju un Gara Vienotību cilvēcei, nesošu atsevišķu Klasteru Lielo GAISMAS enerģiju VIENOŠANU Vienotā Varenā Kristālā!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-26.05.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.07.2013.
Skatījumu skaits: 666 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: