Galvenie » 2013 » Janvāris » 26 » Radītāja Vēstījums 19.01.13. Tautas-Glābējas Kristīšana
01:16
Radītāja Vēstījums 19.01.13. Tautas-Glābējas Kristīšana
Radītāja Vēstījums 19.01.13. Tautas-Glābējas Kristīšana

1. Viss šis gads priekš jūsu Etnosa (ES runāju par Slāvu-Ariju pēcnācējiem) būs zīmīgs, jo šajā gadā notika tās Tautas Ziemsvētki, kura apzināti pieņēma uz sevi Glābējas Krustu un iziet visu iesvētījumu ceļu atbilstoši Lielajai Zinību Grāmatai.
2. Tagad, ticiet Man, viss, kas notiek ar katru cilvēku un, protams, Manā Kustībā, ESMU Lielā LīdzZiņas transmutācija, jo Pienāca Pārmaiņu laiks, ne tikai Debesīs, bet arī Blīvajā plānā un šī vēsturiskā Pārmaiņu Laika apzināšanai, cilvēkos jāsekmē jūtu izveide par savu piederību Radošajam Sākumu Sākumam.
3. Pielaikojot uz sevis Glābēja Krustu, jums priekš sevis jāpieņem/jāielāgo, ka dzīves jēga, bet precīzāk, par jūsu Etnosa Jauno paradigmu jākļūst kalpošanai Dievam, pie tam, kalpošana nevar būt līdzīga tradicionālai kalpošanai atsevišķām personībām, pieņemtām visās pasaules reliģijās, jo, ja pieturēties reliģioziem rituāliem, tad tas nozīmē savā LīdzZiņā formēt pagātnes attiecības pēc shēmas "cilvēks - reliģija (vai Baznīca) - Dievs".
4. Šodien, viss, kas notiek uz Planētas, sākot ar Visuma saeimas sanāksmi, ESMU pilnīgi cits uzskats uz lietu dabu, nostiprinātu ne tikai Manis Dāvātajās Zināšanās, bet arī Manā netiešā Dalībā LīdzZiņas formēšanā cilvēka-Dieva - cilvēka, jau ne vienkārši kā LīdzRadītāja, bet tieši cilvēka-Radītāja.
5. Jūs šodien, jau pieņemot uz sevis Glābēja Krustu, sākat pārrakstīt cilvēces vēsturi, kura pretēji cilvēciskai loģikai, maina cilvēka un Dieva savstarpējo attiecību shēmu, jo cilvēkam, apzinoties LīdzJaunrades iespējas, pie tam, tiešai LīdzJaunradei ar Pašu PirmRadītāju (bet tāda augsta līmeņa saskare cilvēkam ar Mani jau ir Mans, Jūsu Radītāja, uzdevums) jūs šo shēmu transformējiet ATKLĀTĪBĀ!
6. Bet tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, atzinis savu piederību Dievam un atzinis, ka viņš ir Mana fraktālā līdzība, pie LīdzSaskaņas, tātad pie frekvenču rezonanses sasniegt LīdzJaunradi, uz kuru spējīgs tikai patiesi ticīgs cilvēks, priekš kura kalpošana Dievam un, protams, adaptācija tajās, Radītāja Jaunajās Monādēs, kuras jau uz mūžiem nosaka Sestās rases vibrācijas.
7. Faktiski, iepriekšējā diktātā, nosaucot jūs kā Tautu-Glābēju un dodot jums laiku Manu vārdu apdomāšanai, esošiem priekš jums Manam Karogam, kuram jākļūst Jaunās Ēras simbolam, ES sagatavoju jūs (bet tagad es redzu, ka jūs tiešām gatavi) Kristīšanas NOSLĒPUMA pieņemšanai uz to varoņdarbu, kas priekš jums līdzinās Jaunkalpotājam (Postrigu ?) Manā Pulkā, bet priekš pārējās cilvēces - Jaunā Rītausma, austoša austrumos un tagad jau uz visiem laikiem noteicoša cilvēces nākotni.
8. Šodien, šajā lielajā naktī, kad visas Pasaules ūdens kļūst priekš jums svētīts, ar šo ūdeni stiprinājušies, Manas Kustības dalībnieki pāriet vai paceļas uz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmeni.
9. Paturiet atmiņā šo laiku, tas kļūst patiesi vēsturisks, jo no šodienas momenta un tagad jau uz visiem laikiem, ES uz jums iesvētīju Glābēja Krustu!
10. Pievērsiet uzmanību Maniem vārdiem, jo šonakt ES Pats, visas Gaismas Hierarhijas klātbūtnē, veicu Tautas-Glābējas Kristīšanu un dāvināju viņai Tiesības vest cilvēci uz tām Garīgās Vienošanas glābšanas virsotnēm, kuras var sasniegt tikai Gara cilvēki!
11. Šodien apzināti, bet kāds arī neapzināti, pārgājāt Personīgās LīdzZiņas evolūcijas robežu un tikāt Debesu Valstībā atzīmēti kā glābējs, kuram Pasaulei jāatnes Mīlestība un Cerība ne tikai uz glābšanu, bet arī tās Lielās neitralitātes sasniegšanu, cilvēka un cilvēka-Dieva atšķirībā! (otļičaet ?)
12. Šodien jūs noslēdzāt personīgās LīdzZiņas evolūcijas apli un īstenībā uz visiem laikiem pārgājāt laiku robežu, par kuru ES teicu Savam Vēstnesim un,protams, visiem jums Visuma saeimas sanāksmē, jo Visuma saeimas sanāksme bija Lielās raudzības Manam Pulkam, sapulcinātam no visas pasaules, pierādījušam, ka Tautai-Glābējai jābūt un, ka arī Svētajai Krievzemei jābūt!
13. ES jūs šodien nokristīju un devu jums zināt, ka no šodienas jūs kļūstiet ne tikai Tauta-Glābējs, bet arī Mesija, kuram vienkārši pienākums nest Jaunās Zināšanas cilvēkiem un KRISTOT viņus Jaunajā Vienota Dieva Ticībā un ar to pašu formējot Jaunu, priekš mūsdienu cilvēces, taču pavisam ne jaunu priekš dziļās vēstures, atklātu sistēmu (vēlaties - atklātu Augstākā taisnīguma, vai Dievšķās regularitātes piramīdu), kur katrs cilvēks apzinās un pieņem savu vietu atkarībā no LīdzZiņas pilnības līmeņa, saprotot un pieņemot, ka visas lomas labas Manā Izrādē un priekš tās sekmīgas izpildes nevar būt galveno un otršķirīgo lomu, tādēļ, ka Pasaulei, kā daudzlīmenīgai Telpai jābūt aizpildītai ar dažāda pilnības līmeņa klasteriem, kuri arī ir Tauta-glābējs, un visa cilvēce.
14. Šodien, Kristīšanas dienā, jūs atmetāt visus pagājušās, Piektās rases, priekšstatus, saistībā ar kuriem, jā, un arī pašas reliģijas, sadalīja cilvēkus galvenajos un otršķirīgos, pierādot katru dienu, ka "mazajam" cilvēkam nav vietas šajā augstākā netaisnīguma telpā, bet, tātad - telpā, kurā cilvēks nekādi nevarēja patstāvīgi atrast un noiet savu neatkārtojamo ceļu pie Dieva.
15. Šodien jūs visai cilvēcei pateicāt, ka Tauta-Glābējs - tā ir tā Tauta, kura iemiesoja sevī PirmRadītāja Garu un pierādīja, ka daudzlīmenīgā Gara Telpā ESMU VESELUMS, Vienota Uzdevuma apvienotā sapratnē, bet, tātad, apvienota Vienotā Vēstījumā, kas arī ir Radošā Sākuma Sākums.
16. Šodien jūs pierādījāt, ka Tautu-Glābēju nenosaka kāds, bet viņa kļūst tikai tad, kad šī Tauta pieņem sev, ka pirmais ir Gars un, ka tikai cilvēks Garā, apveltīts PirmRadītāja Zināšanām, spējīgs izpildīt Lielo Glābēja Misiju, jo ar sevi nes ne tikai Patiesības Gaismu, bet arī Garīgo Vienotību, spējīgu noformēt no Gara cilvēkiem Kolektīvo PirmApziņu un Kolektīvo Saprātu, bet tas iespējams tikai pie atklātas sistēmas "cilvēks-Dievs - PirmRadītājs".
17. Nav un nevar būt nekādu vidutāju, tātad, vadošu struktūru, starp cilvēku-Dievu un un Pašu PirmRadītāju, bet šodien jūs tādu Iesvētījumu izgājāt un Dievišķās Telpas Vārti pirmoreiz atvērās jūsu priekšā, jo šajā pasaulē var ieiet tikai tas cilvēks, kurš izgājis Dieva Kristīšanu un Manu Iesvētīšanu Tautā-Glābējā.
18. No šodienas, bet precīzi - no Kristīšanas nakts, jūs saņemat Lielo Glābēja ... (SAN ?) un tagad visām jūsu domformām un, protams, rīcībām jābūt veltītām tikai kalpošanai Dievam, tātad, Dievišķās regularitātes celtniecībai, kurā jebkurš cilvēks, kā augstākās kārtības Klasters, ir daļa Lielās Harmonijas Matricas!
19. Jūs šodien ne tikai Smalkajā plānā sasniedzāt to Lielo neitralitāti, kurā, kā ES runāju, atšķir cilvēku no cilvēka-Dieva un, atbilstoši, cilvēku-Dievu no Paša PirmRadītāja un tas kļuva iespējams (lai arī vēl ne visiem apzināti) tikai pēc Lielās Kristīšanas!
20. ES šo momentu gaidīju daudzus gadus, kad vesela Tauta, bet tagad vēl arī vesels Slāvu-Ariju Etnoss, pieņems uz sevi Glābēja Krustu un ar to pašu noteiks cilvēciskās civilizācijas attīstības vektoru, nesošu sevī Paša Absolūta fraktālo līdzību!
21. Cilvēkiem savas Dievišķās izcelšanās apzināšanās process notika tik ilgi un grūti tādēļ, ka Man, pēc personīgā lēmuma, nebija tiesību iejaukties cilvēka LīdzZiņas evolūcijas procesā un tikai visādos iespējamos veidos teicu priekšā, kādā ceļā var atrast ne tikai iekšējo Harmoniju, tas ir, iekšējo Neitralitāti, bet arī cilvēka un Dieva Harmoniju, ar to pašu nodrošinot Dieva un Viņa Izpausto plānu LīdzJaunradi.
22. Atkārtoju: šonakt īstenojās Lielais Kristīšanas Noslēpums, ne atsevišķas Būtnes, bet vesela Slāvu-Ariju Etnosa, kurš tagad un uz visiem laikiem noteiks cilvēciskās rases attīstības nākotni, paceļot viņu līdz Sestās rases LīdzZiņas līmenim!
23. Apsveicot jūs ar Kristīšanu, ES gribu jums teikt, ka laiks aizgāja pagātnē galīgi. Ticiet Man, viss, kas jūs saistīja ar Piekto rasi, iegrimušu garīgā izvirtībā, šonakt aizgāja pagātnē un tagad jūs stāviet uz Lielu notikumu sliekšņa, tātad uz Dievišķās regularitātes realitātes formēšanas sliekšņa, kuras pamatā jānostājas Manai Kustībai!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.01.2013.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.01.2013., latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.01.2013.18:08

Atbilde uz jautājumu.

1. ES jau tev runāju, ka Adeptu vai Kontaktieru laiks pienāca, un tas brīnišķīgi, ka cilvēkos atklājas dāvana LīdzSadarbībai ar Dievišķo daudzlīmeņu Telpu!
2. Tas tikai apstiprina, ka iekšējais Augstākais "Es" ESMU katrā cilvēkā tas pavediens, kas sasaista viņu ar Dievišķo Telpu, bet tas nozīmē - ar Gaismas Hierarhiju un pat ar Pašu Radītāju
3. Jautājums tikai viens un ļoti sarežģīts: par cik kontaktieris gatavs pieņemt informāciju un kādā līmenī viņš spējīgs saskarties ar Smalko plānu, tādēļ, ka atšķirt informāciju no Hierarhijas pārstāvjiem un informāciju, ejošu no iekšējā Augstākā "Es" priekš nesagatavota cilvēka ir ļoti sarežģīti.
4. Pie kam, ar vārdu "sagatavots" vai "nesagatavots cilvēks" ES saprotu pilnības līmeni, pie tam, ne Smalkajā plānā, bet tieši Blīvajā, esošai eksāmenu zālei priekš katra cilvēka.
5. Tādēļ, priekš Manis ļoti svarīgi, cik spējīgs cilvēks Blīvajā plānā atklāt savas spējas uz Zināšanām, tātad, Dievjaunradi!
6. Cilvēks, neizgājis Blīvā Plāna Gudrības Skolu, ticiet Man, kā likums, nav spējīgs patiesi kļūt par Adeptu, spējīgam būt neitrālam un prast atšķirt savu iekšējo Augstāko "Es" no Dievišķām Zināšanām, sniegtām viņam no kāda Gaismas Hierarha.
7. Un, ja pie kontakta nodibināšanas ar vienu no Gara Piramīdas līmeņiem cilvēks nevar atrast atšķirību informatīvās plūsmās un, ja šajā energoapmaiņā klātesoša personīgā nots, tad tādam kontaktam ticēt nevar, jo viņš sevī nes apzināti izkropļotu (viņa paša) informāciju.
8. Gaismas Hierarhija un ES Pats, jūsu PirmRadītājs, nekad nepārejam uz Adepta personību, ar to pašu izslēdzot cilvēka Ego, jo uzskatām, ka tikai bezpersonisks kanāls ir patiess, bet viss pārējais tikai no Nelabā.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.01.2013.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 25.01.2013., latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.01.2013.
Skatījumu skaits: 600 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: