Galvenie » 2018 » Aprīlis » 7 » *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!"
20:08
*) RAV "SirdsTelpa ķermenī!"

*) RAV "SirdsTelpa ķermenī!"

Angļu valodā: “Heart Space in the body”

Oh, my beloved house of God’s Soul! My heart Space in the body! There is happening something very interesting now!... My heart, which is once infected, now, must say- is already getting Heart Space- because I feel that it’s rejuvenating, we gain Space in my chest!...
The breath, is retracted and flows into my chest, as the fresh wind blows in the barn!...
AND- more interesting- the body has already become, like a layered cake. Yes!!! I’ve been feeling a bit, few days I didn’t believe to myself, that everything is expanding in me, I am expanding /http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_es_visa_pasaule/2012-08-18-9 /, but, either feeling, one part of the body the water of hot shower perceive to be hot, but other only little warm, but another one- it’s seems to be cold for it!?...
Also, there are strange feelings in movement too, only so hard to be tolerated, I can’t tell, in words, still can’t explain inability…
That’s- Miracle of God in me!!!

“It’s now very important, that people, who have chosen their choices to be consistently up and not running from one camp to another, with the same input in CHAOS’S force of fighters, because today, as never before (I only worry about the Light Warriors), is necessary clarity and human’s internal RESPONSIBILITY not only for your ACTION, but, what is more important, for your INTENT (thoughts)!” (Article 7 in the Creator’s Revelation “The Complex Transition Time” written by Leonid Maslov: http://www.otkroveniya.eu/2012/08.10.12.html , translated in Latvian by Eslauma 10/09/2012 can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_08_10_12_sarezgitais_parejas_laiks/2012-10-10-111 

Dear Friend! Alongside God’s Soul! Something we talk about! Could hear it! Let us give each other Joy! Song of praise your FREEDOM of God’s Soul! In bodily houses could sing! I am BELIEVING: we will not have to wait for a long time, when we all- in New Bodily houses- multi level bodies, will reach distances of Light, invisible Creator, God’s Mother, Brothers, Sisters- will welcome in Father Home!!! Let it be! Our beloved heavenly Father, God’s Mother, Family of Light! THANK YOU, that We – your Children of the Earth, will become the Union, let turn around the Heaven and the Earth into dance-COMMONALITY!!!

“El Moriah’s Address dedicated to the 3th Worldwide Action on the Earth for the protection of Flora and Fauna (October 12, 2012 15:12 Latvian time)… this indeed, is particularly important task for us- to explain to the masses of population the message HER MISSION IMPORTANCE, by which these wonderful Beings have come to us from our far- off Stars…” (admit by Aestra, translated by Ingrīda Nesterova http://www.magnitiduha.info/archives/3845/ added on 10/08/2012.)

Thank you my Friend! Beloved God’s Souls in your bodily Homes- thank you! Let We TOGETHER- IN THE LOVE feel to be Strong! Take our Earth Friends, sisters and brothers in Heavenly peaks with us!!! We sing all together: “I am glad, I am happy, God cares of me!” (Sparrow song from magazine “Light”)

*) RAV- Creator’s Aid Letter I wrote on 10/10/2012 1:51

Pray for Happiness from “The Book of Light” publisher “Kopsolī”, R., 1999.
“I’m calling Archangel Zadkiel and his angels in name of my Real “I” to take me in sleep on the ethereal home, which is in Cuba. I am asking to fill and inspire me with will of God. 
And ask Archangel Zadkiel and his angels to free my soul from morbid memories and negative properties, help me to be tolerant to people, who can’t overcome their habits so quickly, help also my people near me to be more flexible, more powerful in their thinking. Help me and my business partners understand and find right solution. Strengthen our mutual trust.
Please, that all the information, which is necessary for performance of my divine plan, is delivered to my consciousness at the right time. I thank you and accept it, as it is fully realized.
“I am the living fire of cosmic freedom!”
I AM a violet flame,
Who is in me now!
I AM a violet flame,-
Light- have been laid to you!
I AM a violet flame
In the mighty cosmic power!
I AM Divine Light,
In the World forever iridescent!
I AM a violet flame,
As the Sun burns everywhere!
I AM the Holy God Force,
Let to feel free of everyone!”
Rules: turn the violet flame energy to all external and internal obstacles, what stand on the way of happiness and freedom forward God.
Visualization: Imagine the Archangel Zadkiel and the angels of joy, who transmit violet flame on each cell of your being, atom, to the situation, for what you are prying. You can imagine: just as a giant sponge is cleaning from the board what is written with chalk, so also violet flame wipes out all the pain, despair, suffering and limitations.
Repeat: three, twelve or thirty six times.

In heartbeat completely *) RAV “Heart Space of the body” wrote down, all compiled by Eslauma published in: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112 


Symbol letter *)RAV “Heart Space in the body” added to Father Absolute Dictation, written by Leonid Maslov, Quatrain 08.08.17. “Religion” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/08.08.17.html and in Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_08_08_17_katrens_religijas/2017-08-08-2524 
The Symbol letter in Latvian/English language is posted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /07.04.2018.
Sent  “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.04.2018.
Symbol letter *) RAV “Heart Space of the body” in English/Latvian for all round experience was prepared by Eslauma 07.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 7. aprīlī

--------------------------
Simbolvēstules teksts latviešu valodā:
*) RAV "SirdsTelpa ķermenī!"
Ak, mans mīļais DievDvēseles namiņ! Mana SirdsTelpa ķermenī! Šobrīd notiek kaut kas ļoti interesants! ... Mana, kādreiz infarktotā sirsniņa, tagad, tiešām jāsaka - SirdsTelpa jau kļūst - jo es sajūtu to atjaunojamies, iegūstam plašumu manā krūšu kurvī!!! ...
Elpa, ievilkta, ieplūst manās krūtīs, tā kā svaiga vēja brāzma šķūnī! ...
UN - vēl interesanti: ķermenis jau kļuvis tā kā kūka kārtaina! Jā! Sajutusi esmu, dažas dienas neticēju pati sev, ka viss manī izplešas, paplašinās spēji /http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_es_visa_pasaule/2012-08-18-9 /, taču nu gan sajūtu: viena kārta ķermeņa karsto dušas ūdeni uztver karstu esam, cita tikai remdenu, bet vēl cita - auksts tai esam liekas!? ...
Arī kustībās ir sajūtiņas dīvainas, tik tās grūti tveramas, vārdos izteikt neprotu, vēl tās skaidrot nespēju ...
Tas nu gan ir - Dieva Brīnums mani!!! ...

"Tagad ļoti svarīgi, lai cilvēki, noteikušie savu izvēli, būtu konsekventi līdz galam un nepārbēgtu no vienas nometnes citā, ar to pašu ienesot HAOSU pretcīnītāju spēkos, jo šodien, kā vēl nekad (ES uztraucos tikai par Gaismas Kareivjiem), nepieciešama skaidrība un cilvēka iekšējā ATBILDĪBA ne tikai par savu RĪCĪBU, bet, kas vēl svarīgāk, par saviem NODOMIEM (domām)!" (7.pants Radītāja Atklāsmē "Sarežģītais pārejas laiks", pierakstīja Leonīds Maslovs / http://www.otkroveniya.eu/2012/08.10.12.html , latviskoja intuitīvi, Eslauma 09.10.2012. lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_08_10_12_sarezgitais_parejas_laiks/2012-10-10-111 

Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes līdzās! Kaut mēs runātu! Sadzirdēties spētu! Lai mēs viena otrai Prieku sniegtu! Slavas dziesmas savai DievDvēselītes BRĪVĪBAI Miesas namos dziedāt varētu!!! Es gan tagad TICU: nebūs ilgi jāgaida, kad Mēs visi - Jaunos Miesas namiņos - Daudzlīmeņu Ķermeņos - Gaismas tāles sniegsim, Radītāju-DievMāmiņu, Brāļus, Māsas neredzamos - Tēva Mājās sveiksim!!! Lai notiek! Mīļais Mūsu DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! PALDIES, ka Mēs - Tavi Zemes Bērni Vienība nu kļūstam! Lai griežas Debesis un Zeme Dejā - KOPĪBA!!!

"El Morijas uzruna, veltīta Floras un Faunas aizsardzības 3. Vispasaules Akcijai uz Zemes. (12.oktobris 2012.g.15:12 /Latvijas laiks/) ... Tas, patiesi, IR sevišķi svarīgs uzdevums - Izskaidrot plašām iedzīvotāju masām TĀS MISIJAS NOZĪMĪGUMU, ar kuru šīs brīnišķīgās Būtnes ir ieradušās pie Mums no tālajām Zvaigznēm ..." (pieņēma Aestra, tulkoja Ingrīda Nesterova
http://www.magnitiduha.info/archives/3845  /pievienota 08.10.2012.)

Paldies Draudziņ! Mīļās DievDvēselītes savos Miesas namiņos - paldies! Lai Mēs KOPĪBĀ - MĪLESTĪBĀ sajūtamies Stipras esam! Savus Zemes Draudziņus, māsiņas un brāļus DebesTālēs līdzi ņemam!!! Visi kopā dziedam: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu, Dievs par mani rūpējas!" (Zvirbulīša dziesmiņa no žurnāliņa "Gaismiņa")

*) RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīju 10.10.2012.01:51

Lūgsna Priekam" no "Gaismas grāmata" apg. "Kopsolī", R.,1999:
"Es saucu Erceņģeli Zadkiēlu un viņa eņģeļus sava Reālā Es vārdā aizvest mani miegā uz ēterisko mājvietu, kura atrodas Kubā. Es lūdzu piepildīt un iedvesmot mani ar Dieva gribu.
Un lūdzu Erceņģeli Zadkiēlu un viņa eņģeļus atbrīvot manu dvēseli no slimīgām atmiņām un negatīvām īpašībām, palīdziet man būt iecietīgai (am) pret līdzcilvēkiem, kuri nevar tik ātri pārvarēt savus ieradumus, palīdziet arī maniem līdzcilvēkiem būt elastīgākiem, varošākiem savā domāšanā. Palīdziet man un maniem darījumu partneriem saprasties un atrast pareizāko risinājumu. Stipriniet mūsu savstarpējo uzticēšanos.
Lūdzu, lai visa informācija, kas nepieciešama mana dievišķā plāna izpildei, vajadzīgajā brīdī tiktu nodota manai nomodā esošai apziņai. Es pateicos jums un pieņemu to kā pilnībā notikušu.
"Es esmu kosmiskās brīvības dzīvā uguns!"
ES ESMU violetā liesma,
Kas pašreiz ir manī!
ES ESMU violetā liesma,-
Gaisma, paklanos tev!
ES ESMU violetā liesma
Varenajā kosmiskajā spēkā!
ES ESMU Dievišķā Gaisma,
Pasaulē mūžīgi zaigojošā!
ES ESMU violetā liesma,
Kā Saule it visur degu!
ES ESMU Svētais Deva Spēks,
Ar brīvību visus apveltošs!"

Noteikumi: vērsiet violetās liesmas enerģiju uz visiem ārējiem un iekšējiem šķēršļiem, kas stāv laimes un brīvības ceļā pie Dieva.
Vizualizācija: iztēlojieties Erceņģeli Zadkiēlu un prieka eņģeļus, kuri raida violeto liesmu uz katru jūsu būtnes šūniņu, atomu, uz situāciju, par ko lūdzat. Jūs varat iztēloties:līdzīgi kā milzīks sūklis no tāfeles tīra ar krītu uzrakstīto, tā arī violetā liesma aizslauka visas sāpes, izmisumu, ciešanas un ierobežojumus.
Atkārtošana: trīs,divpadsmit vai trīsdesmit sešas reizes.

Sirdslaimes pārpilnībā Simbolvēstuli *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!" pierakstīja, visu apkopoja Eslauma, publicēta:
http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112 
----------
Simbolvēstule *)RAV "SirdsTelpa ķermenī!" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 08.08.17. "Reliģijas", krievu valodā:http://www.otkroveniya.eu/poems/08.08.17.html  un krievu/latviešu/angļu valodā:
http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_08_08_17_katrens_religijas/2017-08-08-2524 
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.04.2018.
=====
Simbolvēstuli *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!" angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.04.2018. 

Skatījumu skaits: 531 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: