Galvenie » 2017 » Augusts » 1 » Simbolvēstule *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!", angļu valodā
12:38
Simbolvēstule *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!", angļu valodā

Simbolvēstule *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!", angļu valodā

*) Creator Supports Letter "Let it be!"
Dear Friend! I have written to you several times: "Let's go! Let's run!" Well, it's time to write- let's get it! Let's take a look at where we are, how does it look?

It seems, that everything seems to be quite acceptable in my mind, according to all that has happened. I have to admit that quite a lot has happened and everything is wonderful, only now- in the secret I want to save everything, because only mine, yours, OUR Heart- Holy Temple- just there for us…GOD…is still to be met…
"Glory! Glory! God's Souls in LOVE! Let it resound counties of Creator with all Earth!" (From NAD Letter "To you, friend!" http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4)

Yes, have to get up and to go, I have not yet found your Soul… Well, nothing: "with singing I birth, with singing I grown up…" By singing nations meets! Then our Souls will can to see in the New Light!!!...

Let it be! In Power of Creator to become strong!

Thank you Heavenly Father- God's Mother! Thank you Family of Light! That we grown up, that we become stronger, that we can already to make sense of the sphere of Light!!!...

-------------

*)Creator's Support Letter written 26.09.2012. 07:58 with the encouragement of the Dicoveries:
1)*NAD Letter "God…" http://spekavots.ucoz.r/news/nad_vestule_dievs/2012-09-26-82
2)The Creator's Explanation 30.01.2008. "Don't be afraid of Knowledge" Original in Russian: http://www.otkroveniya.eu/2008/30.01.08.html In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/radiaja_skaidrojums_30_01_08_nebaidaties_zinasanu/2012-09-26-81
3)Old Letter "Beloved, Friend!"- A sample, an encouragement for each person, to continue the letter of Love. Written 24.07.2006. sent to 7 recipients in a regular mail. The text is to be read in the following message:

------------------

3)Beloved (Friend)!
I sincerely congratulate you and your loved ones!
The newspaper "Burtnieks", which has ordered by us, is in big difficulty, because the distributor of press releases- "Preses apgāds" has left hundreds of thousands lats to Latvian publishers. Let's do a good job- help "Burtnieks" get out of trouble! We will certainly succeed! Write a small story from your experience of loving work for loved ones, friends of just someone. I also want to write someone who is simple to write, not to be literally high-quality, artistic, but simply to tell an example of a Love work. It will be your "drop" of love thought form in general.
In our life, there is a lot of work done with love for people, but we don't talk about them. For glows, a parson delights quietly, but if you tweak it?- Uh, how hoot! Here, at the moment, there is a feeling that everyone in our society is "snuff beats" Wherever you listen, most of the "wailing up" of all kinds of misfortune, of course, are not enough, but we will try to illuminate the good, because our children will be most pleased about the samples of our good work. They will definitely want to do even better jobs. Let's try to move away from the stiff "drops" of Love! It will be so interesting!
Both an encouragement (Letter no 1to Friend! "It's My command, so that you Love each other…" J.ev.15:17 /http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4 /) To fulfill the words of Christ with the Love of life, this letter can be multiplied and further, the more "drops of Love work" will come, more secure the result will be that the Latvian women, the people "wiped" the evil with "drops" of them personal love work, collecting them as a whole.
Don't worry about gaggers, the rejectors "when the World hates you- you know, she hated me before" (J.ev.15:18)
Strip over misfortune! Love works come!
Let's write naturally!- so let's start! Let it be!
24.07.2006. With Love to you… (Lauma)
-------------
Beloved Friend!
TODAY, when reviewing the Discoveries, I think: you can safely entrust your dreams of Love to the Spēkavots. There will definitely be Word Masters who will help our "drops of Love work" to go further in the Light Spheres! For the Will of God to take place!
In Heart Love, Eslauma.

======
Simbolvēstules *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!" oriģināls latviešu valodā:
Mīļo Draudziņ! Esmu tev rakstījusi daudzreiz: "Iesim! Skriesim!" Nu, laikam, jāraksta - piestāsim! Atpūšoties, paraudzīsimies, kur mēs esam, kā tas viss izskatās?

Šķiet, ka manās domās viss rit gluži pieņemami, saskaņā ar visu, kas ir noticis. Jāatzīst, ka noticis ir diezgan daudz un viss rit brīnišķīgi labi, tikai šobrīd - Noslēpumā gribu visu paglabāt, jo tik mana, tava, MŪSU Sirsniņa - Templis Svēts - tikai tur mums ... DIEVS ... ir vēl jāsatiek ...

"Gavilējam! Gavilējam! DievDvēselītes MĪLESTĪBĀ! Lai dimd Radītāja Novadiņi ar visu Zemīti!!!" (No "*NAD Vēstule. "Tev, Draudziņ!"
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4

Jā, jāceļas un jāiet, vēl jau Dvēselīti Tavu arī atradusi neesmu ... Nu nekas: "dziedot dzimu, dziedot augu! ... " Dziedot Tautas satiekas! Tad jau mūsu Dvēselītes Jaunā Gaismā saredzēties spēs!!! ...
Lai notiek! Radītāja Spēkā Stipriem kļūt!!! ...
Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai! Paldies Gaismas ĢIMENEI! Ka Mēs augam, spēcīgāki kļūstam, Gaismas sfēras samanīt jau varam!!! ...
-------
*) Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīju 26.09.2012.07:58, ar mudinājumu Atradumiem:
​1) *NAD Vēstule "Dievs ...": http://spekavots.ucoz.r/news/nad_vestule_dievs/2012-09-26-82
2) Radītāja Skaidrojums 30.01.08. Nebaidieties Zināšanu. Oriģināls krievu valodā:http://www.otkroveniya.eu/2008/30.01.08.html
latviskojums lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/radiaja_skaidrojums_30_01_08_nebaidaties_zinasanu/2012-09-26-81
3) Senvēstule "Mīļo (Līdzcilvēk)!" - Paraugs, pamudinājums, katram personīgi, mīlestības darbiņa vēstules turpināšanai. Pierakstīta 24.07.2006. sūtīta 7 adresātiem parastā pasta vēstulē. Teksts lasāms šīs vēstules turpinājumā:
------
3) Mīļo (Līdzcilvēk)!
Sirsnīgi sveicinu Tevi un Tavus mīļos!
Mūsu pasūtītā avīzīte "Burtnieks" nonākusi lielās grūtībās, jo preses izdevumu izplatītājs - "Preses apgāds" Latvijas izdevējiem palicis parādā simtiem tūkstošu latu. Izdarīsim labu darbiņu - palīdzēsim "Burtniekam" izķepuroties no grūtībām! Mums tas noteikti izdosies! Uzraksti mazu stāstiņu no savas pieredzes par mīlestības darbiņu tuvinieku, draugu vai vienkārši kāda cilvēka labā. Mudini arī citus, kuri rakstīt, vienkārši rakstīt prot, nav jābūt literāri augstvērtīgi, mākslinieciski, bet vienkārši pastāstīt mīlestības darbiņa veikšanas piemēru. Tas būs tavs "pilieniņš" mīlestības domformas kopumā.
Mūsu dzīvē darbu, kuri veikti ar mīlestību uz līdzcilvēkiem ir ļoti daudz, tikai mēs par tiem nerunājam. Par glāstiem cilvēks priecajas klusi, bet, ja iekniebj? - Uh, kā brēc! Lūk, šobrīd ir sajūta, ka mūsu sabiedrībā visi ir "saknaibīti". Kur tik klausies, lielākā daļa "vaimanā" par visādiem sliktumiem, kuru, protams, nav maz, bet mēģināsim izgaismot labo, jo par mūsu labo darbu paraugiem visvairāk priecāsies mūsu bērni. Viņi noteikti vēlēsies vēl labākus darbus veikt. Mēģināsim izkustināt no stinguma "pilieniņu" mīlestības! Tas tik būs interesanti!
Gan pamudinājumu (1. vēstule Draudziņam "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu,..." J.ev.15:17/http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4 /), Kristus Vārdu piepildīšanai ar personīgas mīlestības darbiņu, gan šo vēstuli, vari pavairot un dot tālāk, jo vairāk "Mīlestības darbu pilieniņu" savāksies, jo drošāks būs rezultāts, ka latviešu sievietes, līdzcilvēki "aizslaucījuši" ļaunestības ar savu personāgās mīlestības darbu "pilieniņiem", tos kopumā savācot.
Par smīkņātājiem, noraidītājiem neuztraucies, "kad pasaule jūs ienīst, - ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdusi" (J.ev.15:18).
Svītra pāri sliktumiem! Mīlestības darbi nāk!
Rakstīt protam -, tātad - sākam! Lai notiek!
24.07.2006. Ar mīlestību pie Tevis ... (Lauma).
---------
Mīļo Draudziņ! ŠODIEN, pārskatot Atradumus, domāju: Vari droši uzticēt sava mīlestības darba pilieniņu Spēkavotam. Tur noteikti būs Vārda Meistari, kuri palīdzēs mūsu "Mīlestības darba pilieniņam" tālāk Gaismas sfērās tikt! Lai notiek Dieva Griba!
Sirdsmīlestībā, Eslauma.
Spēkavota adrese: http://spekavots.ucoz.ru /26.09.2012. / eslauma@inbox.lv/ Un nu:http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf
Simbolvēstules *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!" pirmpublicējums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atbalsta_vestule_lai_notiek/2012-09-26-83
=====
Simbolvēstuli *) Radītāja Atbalsa Vēstule "Lai notiek!" angļu valodā tulkoja Irita Irem 31.07.2017.
Simbolvēstule, ar teksta tulkojumu angļu valodā, piedāvāta Tēva Absolūta diktēta 01.08.17, Leonīda Maslova pierakstīta, Katrēna "Apvalks un Dvēsele" lasītājiem. Oriģināla teksts krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/01.08.17.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru /01.08.2017.
Viss ievietos Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.08.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.08.2017.
=====
Simbolvēstuli, *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Lai notiek!" angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.08.2017.

Skatījumu skaits: 566 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: