Galvenie » 2020 » Aprīlis » 6 » * (TG + l) Приступ!
21:36
* (TG + l) Приступ!

*(TG+l) Lēkme!

Pieredze tā interesanta, vērtīga šo laiku neparastos apstākļos!

Lielākais prieks par mazdēliem - veselība uzlabojas visiem jau uzzinot, ka lielajam mazdēlam analīzes vīrusu neuzrāda un jaunākajam kājas mežģījumam kruķu nevajag, pietika ar augu lapu kompresēm! Paldies mīļie Debess-Zemes Gaismas EņģeļDraudziņu Spēki par brīnišķīgo sadarbību Mīlestības Gaismā! Paldies!

Man pieredzes lēkme sākās pēkšņi! Sirds! Ap 1970. gadu pārciestais, neatklātais, izstaigātais infarkts, kas man ik pa laikam sevi atgādina, arī šoreiz pieteicās! Pilienus izdzēru savlacīgi, apgūlos, bet nē! Iespurdza kreisajā padusē, rokās, kaklā! Un tur pievienojās rīšanas refleksa traucējumi ar žņaugšanu, nepēju norīt siekalas un tas... ne pa jokam! Palīdzēja mazdēls, meita ar zāļu sagādi pret žņaudzējiem, bet vislabākās zāles izrādījās - miers zem siltas segas un atcerēšanās, ko jaunākā meita tādos brīžos man telefonā atgādina: elpo dziļi, iedzer karstu tēju, izej svaigā gaisā... Jā, tikai šoreiz esmu zem siltas segas un līksmi atceros savu mīļoto bērnu veselības receptes lēkmju brīžos! Paldies maniem vismīļākajiem, brīnišķīgākajiem bērniem uz pasaules! Paldies Dievam, ka esam! Paldies!

Lūk, tā arī izpildīju visu un sākās atveseļošanās: salšana, kas pāriet karstumā un svīšanā, žāvāšanās, klepus, purkšķināšana, žagošanās, slapināšanās un gribas kustēties, rīvēties, jo vēl negantā niezēšana dažādos ķermeņa sektoros sevis paijāšanu pieprasa! Viss notiek! Paldies Dievam! Paldies visiem Debess-Zemes EņģeļDraudziņiem, aizbildņiem-atbalstītājiem un visiem zemes cilvēku glābējiem, kad mēs visi kopā esam smagu lēkmju brīžos! Paldies!

29.03.2020.17:34 --- DebesTēva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
--------------------    
Ieinteresēsimies!
""Mīnuss" vai Tumsa steidzina notikumus!
Kamēr cilvēki savu lomu nesaprata!
Sātans sāka esamības termiņu
s samazināt,
Cilvēki karantīnā caur sāpēm!
"
Avotshttp://www.otkroveniya.eu/
poems/02.04.20.html
 ,
pierakstīja Leonīds Maslovs,
Eslaumas latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2020.   

Un arī!
"Galvenais noteikums, pēc kā jums vajag vadīties, tas ir - turēt tīru savu apziņu, līdz ar to, saglabājot savas vibrācijas līmenī, kas nav sasniedzams šim vīrusam. Tieši tā būs galvenā aizsardzība."
Avotshttps://vozrojdeniesveta.com/
glavnaya-zashhita-ot-virusa-vashe-chistoe-soznanie/
  , pieņēma Marta,
latviskojums lasāms: 
http://spekavots.ucoz.ru/n
ews/galvena_aizsardziba_
pret_virusu/2020-04-01-5524
 

Un vēl!
"Koronavīruss jūsu ikdienas dzīvi ietekmē pamatīgi un individuāli. Tas trāpa jums savā veida, individuālos apstākļos, tomēr jūs visi esat tajā iesaistīti. Tas ir tas, kas atšķir šo krīzi šobrīd, ka tā apvieno cilvēci, lai gan potenciāli tā varētu cilvēci arī sadalīt."
Avotshttps://jeshua.net/lv/cenelingi
/riti-ar-jesua/pasreizeja-krize/
 ,
tulkoja Jānis Oppe, informācijas ieteikums vēstvietnē Spēkavots: http://spekavots.ucoz.ru/
news/pasreizeja
_krize/2020-01-04-5523
 

Atceramies!
"= Tādēļ ir svarīgi cilvēkam uzņemties atbildību par savu eksistenci...
- KOPĪBĀ, kur Viens ir Visi un Visi ir Viens."

Avotshttp://spekavots.ucoz.ru/news/
8_raditaja_domu_vestule
_kopiba/2012-09-24-79
 , pierakstīja Eslauma 22.09.2012.8:37,
Iritas Irem intuitīvs tulkojums angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news
/tulkojums_8_raditaja_domu_
vestule_kopiba/2017-03-15-2251
 
un krievu, angļu, latviešu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/
news/perevody/2018-12-29-3980
 
Interesanti ielūkoties: 
http://spekavots.ucoz.ru/_fr/
1/1S_2DK.pdf
  , 24. lappuse.

SKANI DZIESMA!

Kas manim kaitēja putniņam būt - https://www.youtube.com/
watch?v=kVptpNLJghE
 

* (TG + l) Attack!

Experience it interesting, valuable in these unusual circumstances!

The greatest joy for grandchildren - health improves when everyone already learns that the big granddaughter does not show the virus of analysis and the latest leg dislocation does not need a crutch, plant leaf compresses were enough! Thank you, dear Angels of Heaven-Earth Light, for the wonderful cooperation in the Light of Love! Thank you!

For me, the onset of experience started suddenly! Heart! The unchecked, untreated, stroke I suffered around 1970, which reminds me of myself from time to time, also reported this time! I drank the drops selflessly, I learned, but no! Pierced in the left armpit, hands, neck! And there joined the swallowing reflex disorder with strangulation, inability to swallow saliva and that ... not for fun! My grandson and daughter helped me with herbs, but the best medicine turned out to be peace under a warm blanket and remembering what the youngest daughter reminds me on the phone at such moments: take a deep breath, drink hot tea, go out in the fresh air ... Yes, only this time I am under warm blankets and joyfully remember my beloved children's health recipes in moments of seizures! Thank you to my favorite, most wonderful children in the world! Thank God we are! Thank you!

That's how I did it all and recovery began: freezing, which turns into heat and sweating, yawning, coughing, spraying, hiccups, wetting and wanting to move, grating, because still angry itching in different sectors of the body requires self-expression! Everything happens! Thank goodness! Thank you to all the Heaven-Earth Angels Girls, guardians-supporters, and all the saviors of the people of the earth when we are all together in times of severe attacks! Thank you!

29.03.2020.17:34 --- Heavenly Father was recorded by the Spirit of Eslauma.
--------------------
Let's be interested!
"" Minus "or Darkness urges events!
Until people understood their role!
Satan began to reduce the duration of existence,
People quarantined through pain! ”

Source: http://www.otkroveniya.eu/
poems/02.04.20.html,
written by Leonid Maslov,
The Latvianization of Eslauma is posted at: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2020.

And also!
"The main rule you need to follow is to keep your consciousness clean, thus keeping your vibrations at a level that is not achievable for this virus. That will be the main protection."
Source: https://vozrojdeniesveta.com/
glavnaya-zashhita-ot-virusa-
vashe-chistoe-soznanie/, adopted by Marta,
Latvian version available at: http://spekavots.ucoz.ru/news/
galvena_aizsardziba_pret_virusu/
2020-04-01-5524

And more!
"The coronavirus affects your daily life profoundly and individually. It strikes you in its own kind, in individual circumstances, but you are all involved in it. "
Source: https://jeshua.net/lv/cenelingi/
riti-ar-jesua/pasreizeja-krize/,
 
translated by Jānis Oppe,
information recommendation on the website Powered by: 
http://spekavots.ucoz.ru/
news/pasreizeja_krize/2020-01-04-5523

Remember!
"= That's why it's important for a person to take responsibility for their own existence ...
- TOGETHER, where One is All and All is One. "

Source: http://spekavots.ucoz.ru/news/8_
raditaja_domu_vestule_kopiba/2012-09-24-79, written by Eslauma on 22.09.2012.8:37,
Iritas Irem intuitive translation into English: http://spekavots.ucoz.ru/news/
tulkojums_8_raditaja_domu
_vestule_kopiba/2017-03-15-2251
and in Russian, English, Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/
news/perevody/2018-12-29-3980
Interesting to look at: 
http://spekavots.ucoz.ru/
_fr/1/1S_2DK.pdf, page 24.

SOUND SONG!

What hurt me to be a bird https://www.youtube.com/
watch?v=kVptpNLJghE

* (TG + l) Приступ!

Опыт это интересный, ценный в этих необычных обстоятельствах!

Самая большая радость о внуков - здоровье улучшается, когда все уже узнают, что старшему внуку не показывает анализа виуса, а младшему при вывихе ноги не нужен костыль, компресом листьев растений было достаточно! Спасибо вам, дорогие Ангелы Небесно-Земного Света, за прекрасное сотрудничество в Свете Любви! Спасибо!

Для меня приступ опыта началось внезапно! Сердце! О непроверенном, необработанном инсульте, который я перенесла около 1970 года, который время от времени напоминает мне о себе, также напомиал и сейас! Я самоотверженно пила капли, легла в пастель, но нет! Пронзил в левую подмышку, в руки, в шею! И тут слились глотательные рефлекторные расстройства с удушением, неспособностью глотать слюну и тому подобное ... не для удовольствия! Мой внук и дочь помогли мне с лекарствами, но лучшим лекарством оказалось умиротворение под теплым одеялом и запоминание того, что младшая дочь напоминает мне по телефону в такие моменты: сделай глубокий вдох, выпей горячий чай, выйди на свежий воздух ... Да, только на этот раз я легла под теплым одеяла и радостно вспоминаю мои любимые детские рецепты здоровья в моменты припадков! Спасибо моим любимым, самым замечательным детям в мире! Слава Богу! Спасибо!
Вот как я все это сделала и началось выздоровление: замерзание, которое превращается в тепло и потоотделение, зевание, кашель, разбрызгивание, икоту, смачивание и желание двигаться, раздражение, потому что злой зуд в разных секторах тела требует погладить! Все происходит! Слава богу! Спасибо всем Небесно-Земным Ангелам, Девочкам, опекунам-сторонникам и всем спасителям людей Земли, когда мы все вместе во времена жестоких приступ! Спасибо!

29.03.2020.17:34 --- В силе Духа Отца Небес записала Эслаума.
--------------------
 Заинтересуемся!
«Минус» или Тьма торопят события!
Пока люди не поняли свою роль!
Сатана начал сокращать сроки бытия,
Люди на карантине через боль! » Источник: http://www.otkroveniya.eu/poems/
02.04.20.html
 , записал Леонид Маслов, латышизация Эслаумы,размещенo: http://spekavots.ucoz.ru  /02.04.2020.
А также!
«Главное правило, которому вы должны следовать, - это поддерживать свое сознание в чистоте, таким образом поддерживая свои вибрации на уровне, который недостижим для этого вируса. Это будет основной защитой».Источник: https://vozrojdeniesveta.com/
glavnaya-zashhita-ot-virusa
-vashe-chistoe-soznanie/
 /,
принятая Мартой, латышское чтение: 
http://spekavots.ucoz.ru/
news/galvena_aizsardziba_
pret_virusu/2020-04-01-5524
 
И еще!
«Коронавирус оказывает глубокое и индивидуальное влияние на вашу повседневную жизнь. Он поражает вас в своем роде, в индивидуальных обстоятельствах, но вы все вовлечены. Это то, что отличает этот кризис сейчас, когда он объединяет человечество, даже если оно потенциально может разделить человечество». "
Источник: https://jeshua.net/lv/cenelingi/
riti-ar-jesua/pasreizeja-krize/
  , перевод Яниса Оппе, информационная рекомендация на сайте: http://spekavots.ucoz.ru/
news/pasreizeja_krize/
2020-01-04-5523
 
Мы помним!
"= Вот почему так важно, чтобы человек взял на себя ответственность за свое существование ...
- ВМЕСТЕ, где Один - Все, а Все - Один ».
Источник:http://spekavots.ucoz.ru/news/
8_raditaja_domu_vestule_kopiba/
2012-09-24-79
 , записала Eslauma 22.09.2012.8:37,
Iritas Irem Интуитивный английский перевод: http://spekavots.ucoz.ru/news/
tulkojums_8_raditaja_domu_
vestule_kopiba/2017-03-15-2251
 
и на русском, английском, латышском: http://spekavots.ucoz.ru/
news/perevody/2018-12-29-3980
 
Интересно посмотреть на: http://spekavots.ucoz.ru/
_fr/1/1S_2DK.pdf
 , страница 24

ЗВУЧИ ПЕСНЯ!
Что мне мешало птицей быть - https://www.youtube.com/watch?v=kVptpNLJghE 


Символписьмо - *(TG+l) Приступ! - опубликовано: http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_l_lekme/2020-04-02-5534 
=====
Всеобщему опыту подготовлено 06.04.2020.

Skatījumu skaits: 242 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: