Galvenie » 2018 » Aprīlis » 1 » Vēsts: 01.04.18. Katrēns "Dieva rekomendācija"
22:11
Vēsts: 01.04.18. Katrēns "Dieva rekomendācija"

01.04.18 Катрен ​ “Рекомендация Бога”​​

Информация сегодня первична!
Без информации – человек слеп!
Все войны происходят извечно,
Если информация загнана в склеп!

Люди ничего не понимают,
Мечутся, не зная происходящего,
Жизнь у себя отнимая!
Сами записали себя в уходящие!

Главная информация – о Мироздании!
Контролирует её религия,
Многотысячелетнее понимание,
Представляется, как Души развитие!

Сегодня, Я собрал все стороны,
Чтобы показать всем грядущее!
Прошлая информация – чёрные вороны,
Прошлым питаются – никогда будущим!

Власть держится на прошлом!
На примитивных представлениях!
Религии, как поддержка возможная,
На простых определениях!

Есть хозяин и его раб, и не более!
Такие же отношения между странами!
Это не Любовь, а безволие,
Человеческое! Нет Божественной Праны!

Религии спрятали, что человек – есть Бог!
Опустили народы и страны!
Печальный для человечества итог!
Прогресс грозит всем Ураном!

Так продолжаться не может!
Человечество остановилось в развитии!
Прогресс в Плотном плане поможет,
Усилить графу “Убытие”!

Последнее столкновение подошло!
Древние называли: “Конец Света”!
Кажется, что главенство Тьмы подошло,
Любви уже песенка спета!

Запад уже готов напасть!
Ответчик для него – Россия!
Ракеты напротив – могут попасть,
Для человечества последняя Сессия!

России ответить нечем!
Бог долго хранил Россию!
Сегодня возникает вопрос: зачем?
Ведь, Она отказала Мессии!

Мессия в стране не случайно!
Не обязательно кричать об этом!
Власть давит его отчаянно!
Не зная совершенно, что будет потом!

“Потом” – это сейчас в Мире!
Россия – изгой человечества!
Можно говорить, что все звери,
Но, Мир – это зеркало извечное!

Мир – против, значит, что-то не так!
Не вне, а скорее, в Народе!
Информация бывает не та!
Может сама Русь – пародия?

Россия отказалась от Бога!
Знания Бога теперь в запрете!
Глупость властей возвратилась в итоге,
Для страны мировым запретом!

Подобие везде – это реальность!
Вы закрыли одно – вам откроют другое!
Отвергли Знания и Бога лояльность,
Наказание получили такое!

Нельзя думать, что все – дураки!
В зеркале всё видно!
Кто-то думает и делает не как вы,
Пусть даже это обидно!

Но, отказ от Бога – Большой грех!
Его отмолить непросто!
Всё упирается в разум тех,
Кто составляет страны остов!

Рекомендую вернуть людям Знания!
Я говорю об Откровениях Бога!
У власти должно придти понимание,
Что другой нет для Руси дороги!

Аминь.
Отец Абсолют.

01.04.18

 

Vēsts: 01.04.18. Katrēns "Dieva rekomendācija"

Informācija šodien primāra!
Bez informācijas - cilvēks akls!
Kari visi notiek mūžīgi,
Ja informācija iedzīta kapličā!

Cilvēki nesaprot neko,
Svaidas, nezinot notiekošo,
Dzīvi sev atņemot!
Paši sevi aizejošos ierakstīja!

Galvenā informācija - par Pasaulsēku!
To kontrolē reliģija,
Daudztūkstošgadu saprašana,
Stādās priekšā, kā Dvēseles attīstība!

Šodien, Es savācu visas puses,
Lai nākotni visiem parādītu!
Pagājusī informācija - melnās vārnas,
Ar pagātni barojas - nekad ar nākotni!

Vara turas uz pagātnes!
Uz primitīviem priekšstatiem!
Reliģijas, kā iespējamais atbalsts,
Uz vienkāršiem nosacījumiem.

Ir saimnieks un viņa vergs, ne vairāk!
Tādas attiecības arī starp valstīm!
Tā ne Mīlestība, bet gļēvums,
Cilvēcisks! Nav Dievišķās Prānas!

Reliģijas slēpa, ka cilvēks - ir Dievs!
Nolaida tautas un valstis!
Bēdīgs priekš cilvēces rezultāts!
Visiem draud Urāna progress!

Tā turpināties nevar!
Cilvēce attīstībā apstājās!
Progress Blīvajā plānā palīdzēs,
Pastiprināt rubriku "Samazināšanās"!

Pēdējā sadursme pienāca!
Senie nosauca: "Pasaules Gals"!
Šķiet, ka Tumsas virsundzība pienāca,
Mīlestībai jau dziesmiņa nodziedāta!

Rietumi jau gatavi uzbrukt!
Atbildētājs priekš viņas - Krievija!
Raķetes pretim - var trāpīt,
Priekš cilvēces pēdējā Sesija!

Krievijai atbildēt nav ar ko!
Dievs ilgi glabāja Krieviju!
Jautājums šodien rodas: kādēļ?
Jo, Viņa Mesiju atteica!

Mesija valstī ne nejauši!
Nav obligāti par to kliegt!
Vara spiež viņu izmisīgi!
Absolūt nezinot, kas būs pēc tam!  

"Pēc tam" - tas Pasaulē tagad!
Krievija - cilvēces izstumtais!
Var teikt, ka visi zvēri,
Taču, Pasaule - tas mūsžsens spogulis!

Pasaule - pret, tātad, kaut kas ne tā!
Ne ārpus, bet drīzāk, Tautā!
Informācija mēdz būt ne tā!
Varbūt pati Krievzeme - parodija?

Krievija no Dieva atteicās!
Dieva Zināšanas tagad aizliegumā!
Rezultātā varu muļķība atgiezās,
Prieš valsts pasaules aizliegumā!

Līdzība visur - tā realitāte!
Jūs slēdzāt vienu - jums atklās citu!
Atraidijāt Zināšanas un Dieva lojalitāti,
Nosodījumu saņēmāt tādu! 

Nedrīkst domāt, ka visi - muļķi!
Spogulī viss redzams!
Kāds domā un dara ne tā kā jūs,
Lai pat sāpīgi tas!

Taču, atteikšanās no Dieva - Liels grēks!
Atlūgties Viņu ne vienkārši!
Viss atduras to saprātā,
Kuri sastāda valsts skeletu!

Rekomendēju Zināšanas atgriezt cilvēkiem!
Es runāju par Dieva Atklāsmēm!
Varai jāatnāk saprašanai,
Ka nav cita ceļa priekš Krievijas!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.04.18.

01.04.18. Quatrain  “The recommendation of God”

Information today is primary!
Without information- a human is blind!
All wars are eternal,
If the information is driven into the crypt!

People don’t understand anything,
They rush, not knowing what is happening,
Taking away their life!
Recording themselves in outgoing!

The main information- is about Universe!
That is controlled by religions,
Understanding of many thousands of years,
It seems, like Soul developments!

Today, I gathered all sides,
To show everyone the future!
Past information- black crows,
Feeds with past- never with future!

Power rests on the past!
On primitive representations!
Religions, as possible support,
On the simple definitions.

There is a master and his slave and no more!
The same relationship also between countries!
This is not Love, but lack of will,
Human! There is no Divine Prana!

Religions have hidden, that human- is God!
Nations and countries  have let down!
A sad result for people!
Progress of Uranium threatens all!

So can’t continue!
Humanity has stopped in development!
Progress in the Dense plan will help,
Strengthen the column “Decline”!

The last collision has come!
The ancients called: “The end of the World”!
It seems that the primacy of Darkness has approached,
Love is already song sung!

The West is already ready to attack!
The defendant for her- Russia!
Rockets opposite- can get,
For humanity, the last Session!

Russia has nothing to replay!
God kept Russia for long time!
Today the question arises: why?
After all, She refused the Messiah!

The Messiah is not accidental in the country!
It’s not necessary shout about it!
Power crushes her desperately!
Not knowing at all, what will happen after!

“After then”- is now in the World!
Russia- is an outcast of humanity!
Can say, that all are animals,
But, the World is an eternal mirror!

The World- is against, it mean, something is wrong!
Not outside, but rather, in Nation!
Information is not that!
Maybe Russia- parody by herself?

Russia abandoned God!
God’s knowledge is now prohibition!
The stupidity of the authorities returned in the end,
For the country a World ban!

Similarity everywhere- is reality!
You have closed one thing- will discover another!
Denied Knowledge and God’s loyalty,
Punishment got this!           

Can’t think that all are- fools!
In the mirror, everything is visible!
Someone think and does not like you,
Let even it’s insulting!

But, rejection of God- is Big sin!
It’s not easy to beg Him!
Everything depends on the mind of those,
 Who are making the skeleton of the country!

I recommend return knowledge to people
I’m talking about the Revelations of God!
Must come an understanding to authorities,
That there is no other way for Russia!

Amen
 Father Absolute
 01.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.04.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.04.2018.

Skatījumu skaits: 545 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: