Galvenie » 2017 » Maijs » 1 » Vēsts: 01.05.17. Katrēns "1-ais Maijs!"
16:59
Vēsts: 01.05.17. Katrēns "1-ais Maijs!"

Vēsts: 01.05.17. Katrēns "1-ais Maijs!" - (*)

01.05.17. Катрен "1-е Мая!"......................................................................................Quatrain "1st of May!"

Солидарность диктует правила: ............Solidaritāte noteikumus diktē:...................Solidarity dictate the rules:
Общее - поведение! ...............................Kopējo - uzvedību!....................................General- behavior!
И Единое - в Духе мнение! ....................Un Vienu - Garā viedokli!...........................And the One- opinion in the Spirit!
На себя посмотреть, жизнь заставила! ..Uz sevi paskatīties, dzīve lika!...................Life forced, to look on yourself!

Жизнь, точнее, власть предержащие! ...Dzīve, precīzāk, varu turošie!.....................Life, more precisely, the power holding!
Составляют правила поведения! ...........Sastāda uzvedības noteikumus!................Make up the rules of conduct!
Им кажется: Миром ведают! ...................Viņiem šķiet: Pasauli pārzin!.....................They think: they know the World!
Вокруг них всё и держится! ....................Apkārt viņiem arī viss turas!.......................Around them all also keeps!

Наивное убеждение толкает в грех! ......Naiva pārliecība grēkā bīda!........................Naive belief pushes into sin
Миром правит только Создатель! ..........Pasauli vada tikai Radītājs!..........................The World is ruled only by Creator!
Он хочет увидеть тех, .............................Viņš redzēt grib tos,.....................................He wants to see those
Кто слово презрел - ОБИТЕЛЬ! .............Kuri vārdu nicina - MĀJOKLIS!.....................Who despised the word- THE COMMUNEER!

Незнание - не спасает! ..........................Nezināšana - neglābj!...................................Ignorance- doesn't save!
Нельзя сгибаться под силой! .................Liekties zem spēka nedrīkst!........................Can't bend under the force!
По сценарию - всё бывает! ....................Pēc scenārija - viss mēdz būt!......................According to scenario- everything happens!
Не пишите по воде вилами! ...................Ar dakšām ūdenī nerakstiet!.........................Don't write on the water with pitchforks!

Сценарий - не лист бумаги! ..................Scenārijs - ne papīra lapa!............................The scenario- is not piece of paper!
Это - витает в Небе! ..............................Tas - Debesīs dzīvo!......................................That- is in the Heaven!
Если нет в человеке отваги, ..................Ja cilvēkā drosmes nav,.................................If there is no courage in human,
Он превращается в небыль! .................Viņš pārvēršas neesībā!.................................He turns into fables!

Перед силой сгибаются слабые! ...........Spēka priekšā vājie locās!.............................Front of the strength the weak bends!
Жизнь - постоянные испытания! ...........Dzīve - pastāvīgi pārbaudījumi!.....................Life- constant test!
Проявите себя и в малом, .....................Izpaudiet sevi arī mazumā,............................Be yourself also in less,
Откроются в вас Дарования! .................Jūsos atklāsies Talanti!..................................The Gifts will open in you!

Не опускайтесь до рабства! ...................Nenolaižaties līdz verdzībai!..........................Don't go down till slavery!
Согнувшись - прямо не встанете! ..........Saliekušies - neiztaisnosieties!......................Crouching- you will not get up straight!
Правда - силы придаст вам, ...................Patiesība - spēkus jums vairos,....................The True- will give you power,
Дух уберёт в Душе панику! ....................Gars Dvēselē paniku aizvāks!........................Spirit will take away panic in the Soul!

Вы живёте не только сами! ....................Jūs ne tikai paši dzīvojiet!..............................You live not only by yourself!
Вы - пример для подражания! ..............Jūs - piemērs atdarināšanai!..........................You- an example to follow!
Объясните, идущим за вами, ................Paskaidrojiet, ejošiem aiz jums,......................Explain to those, who follow you,
Жизнь - совершенство желаний! ...........Dzīve - vēlmju pilnība!.....................................Life- perfection of desires!

От раба рождается - раб! ......................No verga dzimst - vergs!.................................From slave born- slave!
Эстафетная палочка жизни! .................Dzīves stafetes nūjiņa!....................................The baton of life!
Не забывайте, что жизнь - этап! ............Neaizmirstiet, ka dzīve - etaps!.......................Don't forget, that life- stage!
Великий этап, а не тризна! ....................Varens etaps, bet ne bēru mielasts!................Great stage, but not funeral feast!

Он короткий, но - очень важный! ..........Tas īss, bet - ļoti svarīgs!..................................It's short, but- very important!
Не разорвать цепь эволюции! ...............Nesaraut evolūcijas ķēdi!..................................Don't break chain of evolution!
Это - не лишний багаж! .........................Tā - ne lieka bagāža!........................................That- not extra baggage!
Это - внутренняя революция! ...............Tā - iekšējā revolūcija!......................................That- an internal revolution!

Кто упал - не поймёт этого! ...................Kurš nokrita - nesapratīs to!..............................Who fell- will not understand that!
Кто стоит - тот всегда с Богом! ..............Kurš stāv - tas vienmēr ar Dievu!.......................Who stands- that always with God!
Судьбы ломать - Тьмы методы, ............Likteņus lauzt - Tumsas metode,.......................Destiny to break- Darkness methods,
Сопротивляющийся найдёт дорогу! .....Ceļu atradīs pretoties spējīgais!.........................The Resistance will find the way!

Жизнь важна и не только ваша! ............Dzīve svarīga un ne tikai jūsu!...........................Life is important and not only yours!
Вы сегодня Исток грядущего! ...............Jūs šodien nākotnes Sākums!...........................You are the Source of future!
Нужно говорить - жизнь Наша! ..............Runāt vajag - dzīve Mūsu!.................................Must talk- life Ours!
Ваша и впереди идущего! .....................Jūsu un pa priekšu ejošā!..................................Yours and ahead of the going!

За вами идут и дети! ..............................Aiz jums arī bērni iet!........................................Behind you follow also children!
Новое совсем поколение! .....................Paaudze pavisam jauna!...................................New generation!
Что они для себя отметят, .....................Ko viņi priekš sevis atzīmēs,.............................What they will note for themselves,
Если родители на коленях? ..................Ja vecāki uz ceļiem?..........................................If the parents are on their knees?

Раб порождает рабство! ........................Vergs rada verdzību!.........................................The slave begets slavery!
Предательство и грех - вместе! .............Nodevību un grēku - kopā!................................Betrayal and sin- together!
Истоки идут от папства! .........................Sākumi iet no pāvesta varas!.............................The origins come from papacy!
Тьмы - вечная месть! ............................Tumsas - mūžīga atriebība!................................Darkness- eternal revenge!

Месть - за Право творить! .....................Atriebība - par Tiesībām radīt!............................Revenge- for the Right to create!
Дарованное, людям Богом! ..................Dāvātām, cielvēkiem Dieva!................................Gave to people from God!
За Право вечное - Жить! .......................Par mūžīgām Tiesībām - Dzīvot!.........................For the eternal Right- to Live!
Быть с Богом самим в Итоге! ................Būt Rezultātā pašam ar Dievu!............................In the Result to be with God!

Тьма на короткое время, ......................Tumsa uz īsu brīdi,..............................................Darkness for a short time
Но, опустить в Сознании! ......................Taču, Apziņā ielaist!.............................................But omit it in the Consciousness!
Жизнь сделать - бремя! .........................Dzīvi padarīt - slogu!...........................................Life to make- a burden!
И смысла непонимание! .......................Un nesaprast būtību!...........................................And the meaning of misunderstanding!

Вы - не рабы, а - Боги! ..........................Jūs - ne vergi, bet - Dievi!....................................You- not slaves, but- Gods!
Жизнь - короткий Момент! .....................Dzīve - Moments īss!..........................................Life- short Moment!
Единой с Богом дороги, .........................Viena ceļa ar Dievu,............................................One road with God,
Вечности МОНУМЕНТ! ...........................Mūžības MONUMENTS!.....................................Eternity MONUMENT!

Сегодня, особенно важно! .....................Šodien, sevišķi svarīgi!........................................Today, it's especially important!
Момент наступил решающий! ...............Moments izšķirošs pienācis!................................The moment has come decisive!
Песню пою отважным! ...........................Dziesmu drosmīgiem dziedu!...............................I sing the song courage!
Ответственность принимающим! ..........Atbildību pieņemošiem!........................................Responsibility accepting ones!

Аминь. .....................................................Āmen...................................................................Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts......................................................Father Absolute
01.05.17 ...................................................01.05.17..............................................................01.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.05.17.html
--------
(*) Присоединяемся Катрену Отца Абсолюта 01.05.17. "1-е Мая" с Символ-письмом на латышском языке, записала Эслаума 01.02.2014.08:12, *(JD) "Dievu Draudzībā!" / *(JD/НД)-Ново Дело- "В содружестве Богов!" - "... Дорогой Дружок... в своём сердце Богу нашёл? Сейчас это очень важно осознать! Читаем, узнаём: http://www.otkroveniya.eu/2014/30.01.14.html , на латышском языке: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_30_01_14_velreiz_par_milestibu/2014-02-01-954 , ... Спасибо, дорогой Отец Абсолют,... за поддержку найти Твоё Движение... Содружество Богов!..."
И сегодня в Катрен 01.05.17. читаем:
"... .................................................. ... .......................................... ...
Жизнь - короткий Момент! .............. Dzīve - Moments īss! ............. Life - short Moment
Единой с Богом дороги, ................. Viena ceļa ar Dievu, ............... One road with God,
Вечности МОНУМЕНТ! ................... Mūžības MONUMENTS! ........ Eternity MONUMENT!"
Мы учимься понять, принять, что мы все равны перед Богом и между собой, что у нас каждому права на свободу воли! Спасибо Отцу Абсолюту!
07.05.2017. --- записала Эслаума.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.05.2017.
Общему опыту, в мире прочитать на русском, латышском, английском язиках Катрен Отца Абсолюта, подготовила Эслаума 07.05.2017.

Skatījumu skaits: 663 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: