Galvenie » 2018 » Aprīlis » 2 » Vēsts: 02.04.18. Katrēns "Situācija un lēmums"
11:04
Vēsts: 02.04.18. Katrēns "Situācija un lēmums"

02.04.18 Катрен ​ “Ситуация и решение”​​

Кто-то уходит сам!
Кого-то не выпрешь силой!
В стране сложился бедлам,
Но, эта – картина единая!

Давление всё сильнее извне!
Трещины пошли по швам!
Нельзя подчиняться Судьбе,
И кланяться другим богам!

Россия просела давно!
Даже не в прошлом веке!
В Душах давно черно,
Наказание за другую Веру!

Первый раз предала Бога,
Променяв на Христианство Веды!
В первый раз искривилась дорога,
В первый раз появились беды!

Не услышала, не поняла,
Что от Создателя корни,
Волхвам своим не вняла,
Скатилась просто на войны!

Тысяча лет в Духе насилия,
Позабыто Великое прошлое!
Власть и религия – силой,
Остановили эволюцию возможную!

Второй и последний раз,
Случилось в этом столетии!
Не услышала Божий Наказ,
Сократила своё долголетие!

Вывод один: Россия без Бога!
В религиях Бог никогда!
Запад заставит найти дорогу,
Или рабство теперь навсегда!

Президент должен принять решение!
Разворот на 180 градусов!
Должно измениться страны поведение,
И наполнены паруса!

Разворот или галс к Истине!
Россия отстаёт от Запада,
Исторический разворот поистине,
Восстанет России громада!

Пора принимать решение!
Президенту – поменять команду!
Россию спасёт Единение!
Не надейтесь на с Небес манну!

Сделайте всё, что можете!
Остальное сделает Бог!
Бог, конечно, поможет,
Позитивным будет итог!

Но, сначала примите решение!
Вы впереди или в прошлом?
Решение – это почти достижение,
Победы над Тьмой возможное!

Сегодня Тьма побеждает!
Да и ответить нечем!
Россия уже сама понимает,
Что предложить нечего!

Сила на силу – не вариант!
Их больше: считайте Планета!
В Духе закончился провиант,
Осталась только вендетта!

Против силы – предлагает Веру!
Для Руси – возвращение к Богу!
Любовь – это Духовности мера,
Значит, это с Неба Подмога!

Принимая внутри решение,
Нужно вернуть людям Знания!
Снимите запрет на Откровения,
Тогда придёт понимание!

Повторяю, что нужно сделать!
Страждущий всё поймёт,
Нельзя накладывать вето,
На то, чем Народ живёт!

Сложный вопрос, непростой!
Но, рабство у Руси на пороге!
Сегодня момент такой,
Уральские светят отроги!

Аминь.
Отец Абсолют.

02.04.18

 

Vēsts: 02.04.18. Katrēns "Situācija un lēmums"

Kāds aiziet pats!
Kādu ar spēku nepārtrauksi!
Valstī izveidojās juceklis,
Taču, tas - skats viens!

No ārienes spiediens stiprāks arvien!
Plaisas pa vīlēm aizgāja!
Nedrīkst Liktenim padoties,
Un klanīties citiem dieviem!

Krievija iegrima sen!
Pat ne pagājušā gadsimtā!
Dvēselēs sen pūlis,
Nosodījums par citu Ticību!

Pirmo reizi Dievu nodeva,
Nomainot Vēdas uz Kristietību!
Pirmajā reizē ceļš izkropļojās,
Pirmajā reizē bēdas parādījās!

Neizdzirdēja, nesaprata,
Ka saknes no Radītāja,
Burvjus savus neuzklausīja,
Aizripoja vienkārši uz kariem!

Tūkstošiem gadu vardarbība Garā,
Aizmirsta Diženā pagātne!
Vara un reliģija - ar spēku,
Iespējamo evolūciju apturēja!

Otro un pēdējo reizi,
Šinī simtgadē gadījās!
Neizdzirdēja Dieva Norādījumu,
Savu ilggadību saīsināja!

Slēdziens viens: Krievija bez Dieva!
Reliģijās Dievs nekad!
Rietumi liks atrast ceļu,
Vai verdzība tagad uz visiem laikiem!

Prezidentam lēmums jāpieņem!
Pagrieziens uz 180 grādiem!
Jāizmainās valsts uzvedībai,
Un buras jāpiepūš!

Pagrieziens vai halze uz Patiesību!
Krievija atpaliek no Rietumiem,
Vēsturisks pagreziens patiešām,
Pacelsies Krievijas milzenis!

Laiks lēmumu pieņemt!
Prezidentam - komandu nomainīt!
Krieviju glābs Vienošana!
Neceriet uz Mannu no Debesīm!

Dariet visu, ko variet!
Pārējo izdarīs Dievs!
Dievs, protams, palīdzēs!
Pozitīvs rezultāts būs!

Bet, vispirms lēmumu pieņemiet!
Jūs priekšā vai pagātnē?
Lēmums - tas gandrīz sasniegums,
Iepējamās uzvaras pār Tumsu!

Šodien Tumsa uzvar!
Nu un atbildēt nav ar ko!
Krievija pati jau saprot,
Ka piedāvāt nav ko!

Spēks uz spēku - ne variants!
Viņu vairāk: skaitiet Planēta!
Garā proviants beidzās, 
Palika tikai vendeta!

Pret spēku - Ticību piedāvā!
Priekš Krievijas - atgriešanos pie Dieva!
Mīlestība - tas Garīguma mērs,
Tātad, tā Palīdzība no Debesīm!

Iekšienē lēmumu pieņemot,
Zināšanas cilvēkiem atgriest vajag!
No Atklāsmēm aizliegumu noņemiet,
Tad saprašana atnāks!

Atkārtoju, ko izdarīt vajag!
Cietējs visu sapratīs,
Nedrīkst uzlikt veto,
Uz to, no kā Tauta dzīvo!

Sarežģīts jautājums, nevienkāršs!
Taču, Krievzemei verdzība uz sliekšņa!
Šodien tāds moments,
Urālu atradzes mirdz!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.04.18.
 

02.04.18. Quatrain  “The situation and the decision”

Someone is leaving by himself!
Someone can’t be put out by force!
There was bedlam in the country,
But, this- is one picture!

Pressure is getting stronger from outside!
The cracks were at the seams!
Can’t obey Destiny,
And bow to other gods!

Russia sank for a long time!
Not even in the last century!
In the Souls long black
Punishment for another Belief!

The first time betrayed God,
By exchanging Vedas for Christianity!
For the first time the road was twisted,
For the first time there were troubles!

Didn’t hear, didn’t understand,
That roots from the Creator,
Didn’t listen to her own wives,
Simply slipped into wars!

A thousand of years is violence in the Spirit,
Great past is forgotten!
Power and religion- by force,
Stopped the possible evolution!

The second and the last time,
Happened in this century!
Didn’t hear God’s command,
Has shortened their longevity!

The conclusion is one: Russia is without God!
In religions, God never!
The West will force to find a way,
Or slavery is now forever!

The President must make a decision!
Reversal by 180 degrees!
Country must change her behavior,
And filled with sails!

Turn and tack to Truth!
Russia lags behind the West,
The historical turn for sure,
Russia will face a huge uproar!

It’s time to make a decision!
President- changes the team!
Unity will save Russia!
Don’t rely for manna from Heaven!      

Do everything, what can!
The rest will be done by God!
God, of course, will help!
The positive will be the result!

But, first make a decision!
Are you ahead or in the past?
The decision- is almost achievement,
Victory over the Darkness is possible!

Today Darkness wins!
And there is nothing to answer!
Russia already understand by herself,
What to offer there is nothing!

The strength of strength- is not am opinion!
There are more of them: count the Planet!
Proviant ended in the Spirit,
Only vendetta remains!

Against force- offers Faith!
For Russia- a return to God!
Love- is measure of Spirituality,
Hence, this is the help from Heaven!

Taking a decision inside,
It’s necessary to return the knowledge to people,
Remove the ban from Revelations,
Then understanding will come!

I repeat what need to be done!
The sufferer will understand everything,
Can’t put veto,
On what, from what the Nation live!

A difficult question, not easy!
But, slavery is on the doorstep to Russia!
Today the moment is such,
The Urals shine spurs!

Amen
Father Absolute
02.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.04.2018.

Skatījumu skaits: 539 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: