Galvenie » 2018 » Aprīlis » 3 » Vēsts: 03.04.18. Katrēns "Vecais motīvs"
17:26
Vēsts: 03.04.18. Katrēns "Vecais motīvs"

03.04.18 Катрен  “Старый мотив”​​

Можно играть в прятки,
Можно уходить от решения,
Можно и «взятки – гладки»,
Но, не изменится чужое мнение!

Мнение в Мире одно:
Русь наказать за поведение!
Отразится, конечно, оно,
Изменится всё к удивлению!

Россия имеет Историю,
Противления ярым недругам!
Войны были одной категории,
Достойный ответ был врагам!

Историки это знают!
Новые постарались забыть!
Некоторые из них понимают,
Поэтому не решили: как быть?

Многие ждут поражения,
Территория не даёт покоя!
Не предлагают Руси решение,
Снеги врагов укроют!

Россию защищает Природа!
Между зимами опять зима!
Снеги засыпают дороги,
Чтобы нечисть на Руси не была!

Не значит, что нет порядка!
Порядок в Душе России,
Внутренний строгий уклад,
Святая у Руси Миссия!

Спросите: у кого ещё?
У Америки или у Запада?
Предали Бога тысячелетия ещё,
Бездуховная они армада!

Русь с Богом – нет оппонентов!
Запад покарает Природа!
У Запада нет аргументов,
Если Бог снова с Народом!

Держится всё на ожидании,
Что проснётся Россия Великая!
У власти пока нет понимания,
Что Народ – не масса безликая!

С Народом говорить надо!
Обманывать себе дороже!
Философия власти покажет,
Что управлять Русью не может!

Три года – времени много?
Но, переворот Исторический!
Святая Русь – станет итогом,
Совсем не мистическим!

Решение принимать придётся,
От этого не уйти никому!
Сознание к Народу вернётся,
И не к нему одному!

Ситуация зреет в Душах!
Обман обернётся проблемой!
Информация наполнила уши,
Без Любви нет России эмблемы!

Мнение людей разошлось!
Кто за Президента, кто – против!
Ожидание совсем разбрелось,
Многим слышится старый мотив!

Нельзя повторять песню,
«В реку не войти дважды»!
Либо, в Новую Русь – вместе!
Либо, «за себя» – каждый!

Но это плохо для мира!
Русь пострадает первой!
Не станет Она Любви мерой,
И не будет Русь в Вере!

Нужно принять решение!
Играть с недругами – опасно!
Не изменится у врагов мнение,
Что ненависть к России – ясно!

Отступать от позиции – нельзя!
Независимость выше игры!
Самостоятельность – Руси стезя!
Россия в Боге – предел мечты!

Аминь.
Отец Абсолют.

03.04.18

Vēsts: 03.04.18. Katrēns "Vecais motīvs"

Var spēlēt paslēpēs,
Var izvairīties no lēmuma,
Var arī "vienalga - nav ko prasīt",
Bet, svešs viedoklis neizmainīsies!

Viedoklis Pasaulē viens:
Krievzemi par uzvedību nosodīt!
Atspoguļosies, protams, tas,
Izmainīsies viss par pārsteigumu!

Krievijai Vēsture ir,
Izturība pret sīvajiem nedraugiem!
Kari bija vienas kategorijas,
Pelnīta atbilde bija naidniekiem!

Vēsturnieki zina to!
Jaunie pacentās aizmirst!
Daži no viņiem saprot,
Nelēma tādēļ: kā būt?

Daudzi gaida zaudējumu,
Teritorija nedod mieru!
Nepiedāvā Krievzemei lēmumu, 
Sniegi ienaidniekus pārklās!

Krieviju Daba aizsargā!
Starp ziemām atkal ziema!
Sniegi ceļus aizputina,
Lai uz Krievzemes mošču nebūtu!

Nenozīmē, ka kārtības nav!
Kārtība Krievijas Dvēselē,
Stingrs iekšējais dzīves veids,
Krievzemei Svētā Misija!

Jautājiet: kuram vēl?
Amērikai vai Rietumiem?
Nodeva Dievu vēl tūkstošgados,
Bezgarīguma armāda viņi!

Krievzeme ar Dievu - oponentu nav!
Rietumus Daba soda!
Argumentu nav Rietumiem,
Ja Dievs atkal ar Tautu!

Viss uz gaidīšanu turas,
Ka pamodīsies Krievija Diženā!
Varai pašlaik nav saprašanas,
Ka Tauta - ne bezsejas masa!

Ar Tautu runāt vajag!
Sevi apmānīt dārgāk!
Varas filozofija parādīs,
Ka Krievzemi vadīt nevar!

Trīs gadi - daudz laika?
Taču, apvērsums Vēsturisks!
Svētā Krievzeme - rezultāts kļūs,
Pavisam ne mistisks!

Lēmumu pieņemt nāksies,
Nevienam no tā neaiziet!
Apziņa pie Tautas atgriezīsies,
Un ne pie viņas vienas!

Situācija Dvēselēs briest!
Apmāns problēmā pārvērtīsies!
Inforācija ausis piepildīja,
Bez Mīlestības Krievijai emblēmas nav!

Cilvēku viedoklis izdalījās!
Kurš par Prezidentu, kurš - pret!
Gaidīšana pavisam izklīda,
Daudziem vecais motīvs dzirdams!

Nevar dziesmu atkārtot,
"Upē divreiz neiekāpt"!
Vai nu, Jaunā Krievzemē - kopā!
Vai, "pa sevīm" - katrs!

Taču tas priekš miera slikti!
Krievzeme cietīs pirmā!
Nekļūs Viņa Mīlestības mērs,
Un nebūs Krievzeme Ticībā!

Lēmumu pieņemt vajag!
Spēlēt ar nedraugiem - bīstami!
Neizmainīsies viedoklis ienaidniekiem,
Ka naids pret Krieviju - skaidrs!

No pozcijām atkāpties - nedrīkst!
Neatkarība augstāk par spēli!
Patstāvība - Krievzemes taka!
Krievija Dievā - robeža sapnim!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.04.18.

03.04.18. Quatrain  “The Old Motive”

Can play hide and seek,
Can leave the decision,
Can also “whatever- nothing to ask”,
But, someone’s else opinion will not change!

Opinion is one in the World:
Russia punish for behavior!
It will, of course, reflect,
Everything will change to surprise!

Russia has a History,
Resistance fierce enemies!
The wars were of the same category,
Worthy answer was to the enemies!

Historians know this!
The new tried to forget!
Some of them understand,
Therefore, didn’t decide: what to do?

Many are waiting for defeat,
The territory doesn’t give rest!
Don’t offer a solution to Russia,
Snow will hide enemies!

Russia is protected by Nature!
Winter again between winters!
Snow covered roads,
That there was no evil spirits in Russia!

Doesn’t mean that there is no order!
Order in the Soul of Russia,
Internal strict system,
Holy Mission of Russia!

Ask: who else?
America or the West?
Betrayed the God yet millennium,
They are an unspiritual armada!

Russia with God- there are no opponents!
The West will be punished by Nature!
The West has no arguments,
If God is with the people again!

It keeps everything in hold,
That a Great Russia will wake up!
There is no understanding to power yet,
That the Nation- is not faceless mass!

Need to talk with Nation!
Deceive yourself more!
The philosophy of power will show,
That can’t rule Russia!

Three years- a lot of time?
But, the Historic coup!
Holy Russia- will be the result,
Not at all mystical!

Have to make decision,
Nobody can escape from this!
Consciousness towards will return to Nation,
And not only to her!

The situation ripens in the Soul!
Cheating will turn into a problem!
Information filled ears,
Without Love there is no emblem to Russia!

People’s opinion differed!
 Who is for the President, who is- against!
The expectation was completely shattered,
Many people hear the old motive!

Can’t repeat a song,
“Can’t enter in river twice”!
Or, in New Russia- together!
Either, “for themselves”- everyone!

But, this is bad for the peace!
Russia will suffer first!
She will not become measure of Love,
And there will be no Russia in Faith!

Need to make a decision!
To play with enemies- is dangerous!
The opinion will not change to enemies,
That hatred against Russia- is clear!

Retreat from the position- can’t!
Independence is above the game!
Independence- is path of Russia!
Russia in God- is the limit of dreams!

Amen
Father Absolute
03.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.04.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.04.2018.

Skatījumu skaits: 530 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: