Galvenie » 2018 » Decembris » 3 » Vēsts: 03.12.18. Katrēns "Līdzība"
18:36
Vēsts: 03.12.18. Katrēns "Līdzība"

03.12.18 Катрен “Подобие”

Сотворил человека Создатель!
Поместив сразу в две Вселенные!
Есть внутренняя «карусель»,
И далёких Звёзд свечение!

Внутри человека порядок!
Идеальный ещё с Рождения!
Долголетие, а не упадок,
Зависит от своего поведения!

Внутри клетки, как малые звёзды,
Точно знают порядок вещей!
Человек должен жить долго вроде бы,
Если путь выбирает точней!

Внутри порядок – координация!
Клетки обеспечивают жизнь,
Меняются местами, словно по акции,
Уходящая, продлевает другим жизнь!

Внутренняя Вселенная под контролем,
Управляется по Сценарию Бога!
Человек не знает управления пароль,
Не влияет – живёт долго в итоге!

Человек не понимает, что Она не его!
Что болезни от несоответствия!
Результатом вмешательства своего,
Он видит только последствия!

Совершенство Бог закрыл оболочкой!
Но, грехи не дают заснуть!
Человек решил без проволочек,
В эту Вселенную заглянуть!

Всё в Ней всегда совершенно,
Если нет вмешательства человека!
Люди решили самоуверенно,
Что сами сделают себя на века!

Повторить Бога не может никто!
Создателя не повторить!
Люди решили, что можно всё,
Отрезать или пришить!

Человек не понял себя!
Что он – подобие совершенства!
Что оболочка, тоже волна,
Гарантирует в Духе шествие!

Вселенная – всегда Вселенная!
В Ней проявлена Воля Создателя!
Внутри совершенство бесценное,
Человек в Мире пока наблюдатель!

Совершенное нельзя трогать!
Клетки создают Гармонию,
Сохранить Гармонию и не лгать,
Этим вы подтвердите подобие!

Внутренняя Вселенная доступна!
Зависит от самого человека!
Если человек решил разобрать до дна,
Не дожить ему и до середины века!

Высшую Вселенную не достать!
Опасно давать человеку Право,
Человек может и Богом стать,
Если поймёт Небесные Правила!

Совершенство не терпит лжи!
Клетки понимают никчёмность!
Люди без Знаний для Мира страшны,
Клетки меняют свою наклонность!

Человек не понимает сам себя!
И не понимает совсем Вечность!
Человек в медицине застрял зря,
Здоровье спрятано в Бесконечности!

Две Вселенные: внутри и снаружи!
Не помогли человеку подняться!
Человек сам срок жизни нарушил,
Между Ними придётся остаться!

Всё в этом Пространстве – подобие!
Всё в этом Мире – Энергия!
Человек сделал себе надгробие,
Для Создателя – он потерян!

Аминь.
Отец Абсолют
03.12.18

Vēsts: 03.12.18. Katrēns "Līdzība"

Radītājs cilvēku radīja!
Divos Visumos tūliņ ievietojot!
Ir iekšējais "karuselis",
Un tālu Zvaigžņu gaismojums!

Cilvēkā iekšķīgi kārtība!
Ideāla vēl no Dzimšanas!
Ilggadība, bet ne krišana,
No savas uzvedības atkarīga!

Iekšienē šūnas, kā mazas zvaigznes,
Zina precīzi lietu kārtību!
Cilvēkam it kā jādzīvo ilgi,
Ja ceļu precīzāk izvēlas!

Iekšķīgi kārtība - koordinācija!
Šūnas nodrošina dzīvību,
Mainas vietām, gluži kā akcijā,
Aizejošā, pagarina dzīvību citām!

Iekšējais Visums zem kontroles,
Vadās pēc Dieva Scenārija!
Cilvēks nezin vadības paroli,
Neietekmē - rezultātā dzīvo ilgi!

Cilvēks nesaprot, ka Tā ne viņa!
Ka slimības no neatbilstības!
Savas iejaukšanās rezultātā,
Viņš redz tikai sekas!

Dievs Pilnībai apvalku pārklāja!
Taču, grēki neļauj aizmigt!
Cilvēks bez vicināšanās lēma,
Šinī Visumā ieskatīties! 

Tur viss vienmēr pilnīgs,
Ja cilvēka iejaukšanās nav!
Cilvēki lēma pašpārliecināti,
Ka paši sevi uz mūžiem uztaisīs!

Dievu atkārtot nevar neviens!
Radītāju neatkārtot!
Cilvēki lēma, ka visu var,
Nogriezt vai piešūt!

Cilvēks nesaprata sevi!
Ka viņš - pilnības līdzība!
Ka apvalks arī vilnis,
Garantē gājienu Garā!

Visums - Visums vienmēr!
Tur izpausta Radītāja Griba!
Iekšienē pilnība nepārvērtējama,
Cilvēks Pasaulē pagaidām vērotājs!

Pilnīgo aizskart nedrīkst!
Šūnas Harmoniju rada,
Saglabājot Harmoniju un nemelojot,
Ar to jūs līdzību apstiprināsiet!

Iekšējais Visums pieejams!
No paša cilvēka atkarīgs!
Ja cilvēks izvēlējās izjaukt pilnībā,
Nenodzīvot viņam pat līdz pusmūžam!

Augstāko Visumu nesasniegt!
Bīstami cilvēkam Tiesības dot,
Cilvēks var arī Dievs kļūt, 
Ja Debesu Noteikumus sapratīs!

Pilnība melus necieš!
Šūnas nevajadzīgumu saprot!
Cilvēki bez Zināšanām Pasaulei briesmīgi,
Šūnas savus ieradumus maina!

Cilvēks nesaprot pats sevi!
Un Mūžību nesaprot pavisam!
Cilvēks velti medicīnā iestrēga,
Veselība Bezgalībā slēpta!

Divi Visumi: iekšējais un ārējais!
Nepalīdzēja cilvēkam pacelties!
Cilvēks pats dzīves termiņu izjauca,
Starp Tiem nāksies palikt!

Viss šinī Telpā - līdzība!
Viss šinī Pasaulē - Enerģija!
Cilvēks sev uztaisīja kapakmeni,
Priekš Radītāja - viņš zudis!

Āmen.
Tēvs Absolūts
03.12.18.
 

03.12.18.Quatrain “Similarity”

Creator made human!
Putting immediately into two Universes!                                            
There is an internal “carousel”
And glow of distanced stars!

Inside human is order!
Perfect since Birth!
Longevity, but not decay,
Depends on his behavior!

Inside the cells, like small stars,
Know exactly the order of things!
A human must live a long time,
If the road chooses more accurate!

Inside order- is coordination!
Cells provide life,
Change places, as in action,
Leaving prolongs the life of others!

The Inner Universe is under control,
Managed by God’s Scenario!
The human doesn’t know the password of management,
No effect- lives long in the end!

Human doesn’t understand, that She is not his!
That disease is from inconsistency!
The result of his intervention,
He sees only the consequence!

God closed Perfection with shell!
But, sins don’t allow fall asleep!
The human decided without delay,
Look into this Universe!

There everything is always perfect,
If there is no human intervention!
People decided self confidently,
That they will do by themselves for ages!

Nobody can repeat God!
Creator doesn’t repeat!
People decided that everything is possible,
Cut or sew!

The human didn’t understand himself!
That he- is similarity of perfection!
That the shell is also a wave,
Guaranteed the procession in the Spirit!

The Universe- is always the Universe!
The Will of the Creator is manifested in it!
Inside priceless perfection,
Human for moment is observer in the World!

The perfect one can’t touch!
Cells create Harmony,
Save Harmony and don’t lie,
With this you will confirm similarity!

The inner Universe is available!
Depends on the human himself!
If a human decided to make out to the bottom,
Don’t live to him until the middle of the century!

Highest Universe doesn’t reach!
It’s dangerous to give the Rights to human,
Human can also become a God,
If he will understand the Rules of Heaven!

Perfection doesn’t tolerate lies!
Cells understand worthlessness!
People without Knowledge are terrible for the World,
Cells change their inclination!

Human doesn’t understand himself!
And Eternity doesn’t understand at all!
The human is stuck in medicine in vain,
Health is hidden in Infinity!

Two Universes: inside and outside!
Didn’t help for human to rise!
The human himself violated the term of life,
Between them will have to stay!

Everything in this Space- is similarity!
Everything in this World- is Energy!
The human made a tombstone for himself,
For the Creator- he is lost!

Amen
Father Absolute
03.12.18.


 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.12.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.12.2018. 

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: