Galvenie » 2018 » Aprīlis » 4 » Vēsts: 04.04.18. Katrēns "Vēl ne vakars"
23:28
Vēsts: 04.04.18. Katrēns "Vēl ne vakars"

04.04.18 Катрен ​ “Ещё не вечер”​​

Человечество деградирует!
Сошло вероятно с ума,
Ненависть фонтанирует,
Готовится Мировая война!

Кто-то планирует изменить,
Количественные соотношения,
И для себя определить,
Уровень деторождения!

Идея была – миллиард!
Оптимальное население!
Запад теперь авангард,
Формирует свои поселения!

Ожидается и Новый план,
Утверждаются страны чужие!
Создаётся определённый клан,
В котором, только нужные!

России нет места там!
Это было решено давно!
В стране создаётся бедлам,
Нужно Нации раздавить ядро!

Войны идут постоянно!
Но, Россия стоит на месте!
Победить Её лучше неявно,
Дух Её всем известен!

Россия теперь на коленях!
Сами страну разрушили,
Главное, поменять Её мнение
И смятение внести в Души!

Силой не возьмёшь Россию!
Проще взорвать изнутри!
Заставить забыть свою Миссию,
И Пассионарность – на три!

Исказить нужно прошлое,
Не было на Руси управления,
Самостоятельность для неё невозможна,
Только под внешним давлением!

Для России – идеология рабства!
Слишком много богатств,
Никакого самоуправства,
Только Американский устав!

Так пошло и почти случилось!
Но, России помог Создатель!
Русь с Богом давно обручилась,
Но, продал Её обыватель!

Продал и поменял правила,
Правила чужой колонии,
Америка Россию вела,
По другой акватории!

Уже стал виден конец!
Слабая страна – сильный хозяин!
Надгробный показался венец!
Русь стала чужой окраиной!

Время собирать Россию!
Это – промысел самой страны!
Проявляющаяся Её Миссия,
Вызывает ярость другой стороны!

Она должна победить в схватке!
Борьба не на жизнь, а на смерть!
Все понимают борьбы охват,
Это вся Планета, поверьте!

Осталось совсем немного!
Нужно объединить Россию,
Создатель, конечно, поможет!
Народ должен осознать Миссию!

Я говорил людям, что вместе!
Нет аргумента сильнее!
Россия – одно на Планете место,
Где Тьма будет бить больнее!

Боль – есть очищение Духа!
Терпеть нельзя, нужно действовать!
Уберите в Духе разруху,
Чтобы Богу уже соответствовать!

Нужно вспомнить Новгородское Вече
Или Минина и Пожарского!
Для России «ещё не вечер»!
Тьма отступит под Сердцем жарким!

Аминь.
Отец Абсолют.

04.04.18

 

Vēsts: 04.04.18. Katrēns "Vēl ne vakars"

Cilvēce degradējas!
Laikam prātu zaudēja,
Naids strūklo,
Pasaules karš gatavojas!

Kāds plāno izmainīt, 
Skaitliskās attiecības,
Un noteikt priekš sevis,
Dzemdību līmeni.

Ideja bija - miljards!
Iedzīvotāju skaits optimāls!
Tagad Rietumi avangards,
Formē savas apmetnes!

Sagaidāms arī Jaunais plāns,
Apstiprinās zemes svešas!
Klans radīts tiek noteikts,
Kurā, tikai vajadzīgie!

Krievijai nav tur vietas!
Tas sen bija izlemts!
Valstī tiek juceklis radīts,
Vajag Nācijas kodolu saspiest!

Kari notiek pastāvīgi!
Taču, Krievija stāv uz vietas!
Uzvarēt Viņu labāk ne atklāti,
Gars Viņas visiem zināms!

Krievija tagad uz ceļiem!
Paši valsti sagrāva,
Galvenais, Viņas viedokli apmainīt
Un Dvēselēs satraukumu ienest!

Ar spēku Krieviju nepaņemsi!
Vienkāršāk no iekšpuses uzspridzināt!
Likt savu Misiju aizmirst,
Un Pasionaritāti - uz trīs! 

Sagrozīt vajag pagātni,
Nebija Krievzemē vadības,
Patstāvība priekš viņas neiespējama,
Tikai zem ārējā spiediena!

Priekš Krievijas - verdzības iedeoloģija!
Pārāk daudz bagātību,
Nekādas patvarības,
Tikai Amerikāniskie statūti!

Tā gāja un gandrīz gadījās!
Taču, Krievijai Radītājs palīdzēja!
Krievzeme ar Dievu sen saderinājās,
Taču, mietpilsonis Viņu pārdeva!

Pārdeva un noteikumus izmainīja,
Svešas kolonijas noteikumus,
Amerika Krieviju veda,
Pa citu akvatoriju!

Jau beigas kļuva redzamas!
Vāja valsts - saimnieks spēcīgs!
Kapa vaiņags parādījās!
Krievzeme sveša nomale kļuva!

Laiks Krieviju savākt!
Tā - pašas valsts nodarbe!
Izpaudošās Viņas Misija,
Otras puses niknumu izsauc!

Viņai cīniņā jāuzvar!
Cīņa ne uz dzīvību, bet uz nāvi!
Visi saprot cīņas tvērienu,
Tā Planēta visa, ticiet!

Atlika pavisam nedaudz!
Krieviju apvienot vajag,
Radītājs, protams, palīdzēs!
Tautai Misija jāapzinās!

Es cilvēkiem teicu, ka kopā!
Nav stiprāka argumenta!
Krievija - viena uz Planētas vieta,
Kur Tumsa sāpīgāk sitīs!

Sāpes - ir Gara attīrīšana!
Tagad nedrīkst, darboties vajag!
Novāciet sabrukumu Garā,
Lai Dievam jau atbilstu!

Atcerēties vajag Novgorodas Veči
Vai Miņinu un Požarski!
Priekš Krievijas "vēl ne vakars"!
Atkāpsies Tumsa zem Sirdīm karstām!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
04.04.18.
 

04.04.18. Quatrain  “It’s not evening yet”

Humanity is degrading!
Probably going crazy,
Hatred is gushing,
The World war is being prepared!

Someone plan to change,
Quantitative relationship,
And determine for yourself,
Level of procreation!

The Idea was- a billion!
Optimums population!
The West is now an avantgarde,
Forms its settlements

A new plan is also expected,
Confirmed foreign countries!
A certain clan is created,
In which is only the necessary!

Russia has no place there!
It was decided long time ago!
A tangle is created in the country,
Need to crush core of Nation!

Wars are constantly on!
But, Russia is standing still!
It’s better to defeat her, implicitly,
Her Spirit is known to everyone!

Russia is now on her knees!
The country was destroyed by themselves,
The main thing, to change Her opinion,
And make confusion in Soul!

Can’t take Russia with force!
It’s easier to blow up from inside!
Make forget your Mission,
And passionarity- on three!

It’s necessary to distort the past,
There was no control in Russia,
Independence for her is impossible,
Only under external pressure!

For Russia- the ideology of slavery!
Too much wealth,
No arbitrariness,
Only the American charter!

So it went and almost happened!
But, the Creator helped to Russia!
Russia with God had become engaged for a long time,
But, She was sold by a philistine!

Sold and changed the rules,
The rules of another colony,
America led Russia,
On another water area!

The end has already become visible!
A weak country- a strong owner!
The grave appeared to be a crown!
Russia has become a foreign suburb!

Time to collect Russia!
This is- the thought action of country herself!
Being manifested Her Mission,
Causes the wrath of the other side!

She must win the fight!
The struggle is not for life, but for death!
Everyone understand the fight’s score,
This is the whole Planet, believe Me!

There is very little left!                           
It’s necessary to unite Russia,
The Creator, of course, will help!
The nation must realize the Mission!

I told to people, that together!
There are no stronger arguments!
Russia- is one place on the Planet,
Where Darkness will hurt more!

Pain- is purification of the Spirit!
Can’t stand now, need to act!
Take away collapse in the Spirit,
To mach already God!

It’s necessary to recall the Novgorod Vetche,
Or Minin or Pozharsky!
“It’s not evening yet” for Russia!
Darkness will retreat under the hot Hearts!

Amen
Father Absolute
04.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.04.2018.

 

Skatījumu skaits: 532 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: