Galvenie » 2017 » Augusts » 5 » Vēsts: 05.08.17. Katrēns "Vēl ne rudens!" - *
16:58
Vēsts: 05.08.17. Katrēns "Vēl ne rudens!" - *

Vēsts: 05.08.17. Katrēns "Vēl ne rudens!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписма на латышском языке *) RAV "Jaunāka ziņa" / *) RAV "Новость", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jaunaka_zina/2012-10-01-94 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.08.17 Катрен "Ещё не осень!"…………………………………………………….Quatrain "It's not autumn yet"

Ещё не осень, а ветер холодный! .............Vēl ne rudens, bet vējš auksts!.............It's not autumn yet, but the wind is cold!
Начало Нового исчисления! .......................Jaunās skaitīšanas sākums!.................The beginning of the New Calculus!
Период для плоти неплодотворный, .........Priekš miesas periods neauglīgs,……..The period for the flesh is unproductive,
Для Духа - Богоявление! ............................ Priekš Gara - Dievizpausme!.................For the Spirit- Epiphany!

Ещё не календарная осень,........................ Vēl ne kalendārais rudens,…………..…It's not a calendar autumn yet,
Но, чувствуется зимы приближение! .......... Taču jūtama ziemas tuvošanās!............But, the approaching winter is felt!
На головах обозначилась проседь, ............ Uz galvām sirmums iezīmējas, ………..The heads are marked by anxiety,
Как доказательство людей отчуждения! .... Kā pierādījums cilvēku atsvešinātībai!...As proof of people alienation!

Начало года совсем не зима! ..................... Gada sākums pavisam ne ziema!............The beginning of year is not at all winter!
Придумали, не понимая смысла, ............... Izdomāja, nesaprotot jēgu,………………..Invented, not understanding the meaning,
Начало и Конец - одна сторона, ................. Sākums un Beigas - viena puse,…………The Beginning and the End- are one side,
Одно для людей коромысло! ..................... .Viena priekš cilvēkiem svaru kārts!...........One for the people rocker!

Коромысло - те же весы! ............................ Svaru kārts - tie paši svari!.........................Rocker- the same scale!
Главное, Равенство и Равновесие! ............ Galvenais, Vienlīdzība un Līdzsvars!.........The main thing is Equality and Balance!
Словно у последней черты, .........................Gluži kā pie pēdējās svītras, ……………...Like the last feature,
Перед входом в Созвездие! ........................ Pirms ieejas Zvaigznājā!............................Before entering in Constellation!

Когда объявить Начало? ............................. Kad paziņot Sākumu?...............................When to declare the Beginning?
По календарю или по Духу? ....................... Pēc kalendāra vai pēc Gara?.....................According to the calendar of the Spirit?
По календарю - грозит людям печалью, ....Pēc kalendāra - draud cilvēkiem bēdas,…..According to the calendar- people are threatened with sadness,
По Духу - не попасть бы в разруху! ........... Pēc Gara - tik postažā nenokļūt!..................By the Spirit- don't fall into ruin!

Выбор - ваш! Выбор - за вами! ................Izvēle - jūsu! Izvēlēties - jums!...................The choice- is yours! The choice- by you!
Правило, установленное на Небе, ..........Noteikumi, Debesīs noteikti,……………….The rule established in the Heaven,
Главное понять, что Там за дали, ...........Galvenais saprast, kas Tur aiz tālēm,…….The main thing, to understand what's over there,
Не провалиться бы в небыль! ..................Nebūtībā tik neiegāzties!............................Don't fail in fables!

Человек, не помнит Истоки! ..................... Cilvēks, Sākumus neatceras!.....................Human, doesn't remember the Origins!
Быт и реалии заслонили память! ..............Sadzīve un reālijas atmiņu aizsedza!........Life and realities obscured the memory!
Перебивают друг друга протоки, .............. Attekas viena otru apsteidz,…………....….Interrupt each other's ducts,
Не могут потоком стать! .............................Plūsma kļūt nevar!.....................................Can't become a flow!

Без промысла, не бывает Удачи! ...............Bez domrīcības, Veiksmes nav!...............Without thought action, there is no luck!
Промысел - удел Творящих! ...................... Domrīcība - Radošo daļa!........................The providence- the destiny of the Creators!
Усердие не приносит удачи, .......................Centība neatnes veiksmi,………………...Diligence doesn't bring good luck,
Об успехе, не говорящим! ......................... Par panākumiem, nerunājošiem!.............About success, not talking!

Каждый выбирает путь, ............................. Katrs ceļu izvēlas,…………………..……Everyone chooses the road,
Не зная, конца грядущего, .........................Nezinot, beigas sagaidāmās,…………...Not knowing, the end of the future,
Трудно понять - в чём Суть, ..................... Grūti saprast - kur Būtība,………………..It's difficult to understand- where is the Essence,
Событий, уже предстоящих! ..................... Notikumu, jau priekšā esošu!..................The events already coming!

Выбранное событие - не в счёт! ................Izraudzīts notikums - neskaitās!..............The selected event- doesn't count!
Ибо, оно отдельное! .................................. Jo, tas atsevišķs!......................................Or, it's separate!
Единение в Духе делает счёт! .................. Vienotība Garā rēķinu rada!.....................Union in the Spirit makes an account!
Как Единое поведение! ............................. Kā uzvedība Vienota!................................As Common Behavior!

Главное, чтобы все вместе! ....................... Galvenais, lai visi kopā!............................The main thing, that all together!
Помимо быта частностей! .......................... Atskaitot privāto sadzīvi!...........................In addition to the life of particulars!
Сибирь - это то место, .............................. ..Sibīrija - tā vieta,…………………………....Siberia- is the place,
Где не может быть власти! ..........................Kur vara nevar būt!....................................Where the power can't be!

Россия разделилась естественно! ............. Krievija dabīgi izdalījās!............................Russia was divided naturally!
На, Начало и продолжение! ....................... Uz, Sākumu un turpinājumu!.....................On the Start and continue!
До Урала собралась вся посредственность,.Līdz Urālam sapulcējās viduvējība visa,.The whole mediocrity gathered up to the Urals,
После Него - Россия в Движении! ............. Pēc Viņa - Krievija Kustībā!........................After Her- Russia in the Movement!

Я не делю, так строго! ............................ Es nedalu, tik stingri!......................................I don't divide so strictly!
Но, с выводами придётся считаться! ..Bet, ar slēdzieniem nāksies rēķināties!.But, with conclusions it's necessary to bo considered!
Неверия на Руси много! ......................... Neticības Krievzemē daudz!..........................Unbelief in Russia a lot!
В Сибири не приходится сомневаться!...Sibīrijā nenāksies šaubīties!..........................In Siberia you can't doubt!

Первобытный Край от Истока, ...................No Sākuma pirmatnējs Novads ,…..….…Primitive Land from the Source,
Человеку дышится легче, .......................... Cilvēkam elpot vieglāk,……………..……..A human breathes easier,
Протоки сойдутся в Потоки, ........................Attekas saplūdīs Straumēs,…...………….The ducts will converge in the Flows,
Вековые зажгутся свечи! ............................ Gadsimtu sveces iedegsies......................The age-old candles will light up!

Нет религий, но внутри Вера! .................... Nav reliģiju, bet Ticība sevī!......................There are no religions, but inside Faith!
Основанная на Равенстве! ........................ Uz Vienlīdzību balstīta!..............................Based on Equality!
Суровый климат, как Души мера! ...............Skarbs klimats, kā Dvēseles mē................A harsh climate, like measure of Soul!
Определяет приоритет и Главенство! ........Nosaka prioritātes un Virskundzību!..........Defines priority and Supremacy!

Для тайги - Материя не аргумент! ..............Priekš taigas - Matērija ne arguments!.......For Taiga- Matter is not argument!
Для тайги - важнее Души тепло, ................ Priekš taigas - svarīgāks Dvēseles siltums,..For Taiga- more important the warm of Soul,
Сибирь - для человечества эксперимент,...Sibīrija - priekš cilvēces eksperiments,…...Siberia- an experiment for humanity,
Единение спасти могло! ............................. Vienotība glābt varēja!................................Unity could save!

Там, не надо искать Корни! ........................ Tur, nevajag Saknes meklēt!.....................There, not need to look for Roots!
Истоки - Там на поверхности! .................... Sākumi - Tur virspusē!...............................Origins- there on the surface!
Расстояние, куда ни смотри, ...................... Attālumi, lai kur skaties,…………………....Distance, wherever you look,
Проявляется всегда в Верности! ................Vienmēr Uzticībā izpaužas!........................It's always manifested in Fidelity!

Ничего не надо менять! ............................... Nevajag mainīt neko!.................................Nothing needs to be changed!
Естественное в Душе целомудрие! ............ Dvēselē dabīga šķīstība!............................A natural chastity in the Soul!
Люди сегодня должны понять, .....................Šodien cilvēkiem jāsaprot,………………....People today must understand,
Русская Сибирь - есть Бога Мудрость!.........Krievu Sibīrija - ir Dieva Gudrība!...............Russian Siberia- is Wisdom of God!

Край Великий, как раз для Богов! .................Varenais novads, tieši priekš Dieviem!......The Great Land- just for the God!
Нет ограничения по территории, ................. Nav ierobežojumu teritorijā,……………......There is no restriction in the territory,
В Духе тоже никаких оков, .......................... ..Garā arī nekādu važu,………………….…..In the Spirit too there is no bondarge,
Нет нужды в объявлении моратория.............Nav nepieciešams moratoriju izsludināt!....There is no need to declare a moratorium!

Истоки готовы принять Мир! ................ Sākumi gatavi Pasauli pieņemt!...........The Origins are ready to accept the World!
Главное, Единство и Равенство, ......... Galvenais, Vienotība un Vienlīdzība,....The main things are Unity and Equality,
В прошлом остаётся неверия ,..............Pagātnē paliek neticības dzīres,….......In the past, there remains the unbelief of the feast, 
В настоящем Творящего Прила! ......... Tagadnē Radošā Noteikumi!.................In the present Creative Rule!

Аминь. .................................................... Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ....................................... Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
05.08.17 .................................................. 05.08.17…………………………...………05.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 09.08.2017.
Ievietots, Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.08.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma /05.08.2017., papildināts angļu valodā 09.08.2017.

Skatījumu skaits: 609 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: