Galvenie » 2018 » Aprīlis » 6 » Vēsts: 06.04.18. Katrēns "Attīstības Plāns"
18:17
Vēsts: 06.04.18. Katrēns "Attīstības Plāns"

06.04.18 Катрен ​​“План развития”

Все давно в ожидании!
Трагедия обернулась комедией!
Изменилось в стране расписание,
Англия оказалась с отметиной!

Ложь всегда раскрывается,
Даже через много лет!
Добро своего добивается,
Это Библейский Завет!

Россия выходит из окружения,
Окрепшей и осознавшей себя!
Народ достиг Единения,
Между собой и не зря!

Великое лежит на поверхности!
Пассионарность выделяет Россию!
Лидер достиг известности,
Уже, как Миротворец – Мессия!

Осталось обустроить страну!
Определить План её действий,
Бог не оставит Её одну,
Чтобы не случилось бедствий!

Нужно брать сейчас у богатых,
Оставить в покое бедных,
Прозвучит Начала кантата!
Союза Великого людей Веры!

Ожидается Преображение!
Главное, Новая идеология!
Восстановится людей Движение,
Новой теперь категории!

В Мае – уже первые всходы!
Изменение капитанской команды!
Увеличатся людей доходы,
Россия прикинет Мантию!

Слово прозвучит: «Монархия»!
Мантия подойдёт точно!
Исчезнет на Руси анархия,
Единение вокруг Президента прочное!

Теперь три раза прозвучит «вместе»!
Первое: Россия и Бог Едины!
Второе: Народ и Президент – вместе!
Третье: Русь единая непобедима!

Нужна внутри революция!
Внутри! Без перехода на улицу!
Начнётся теперь эволюция,
Для Планеты Россия – зарница!

Люди изменят отношения!
Любовь – аргументом станет!
Вернётся Вершина сношений,
Англия, наконец, отстанет!

Ложь растворится в воде!
В глубине океанских вод!
Станет светлее вдвойне,
Для Договора – сильнейший довод!

Развеется всё вдоль границ,
Вдоль далёких границ Родины,
Русь, точно Зарница,
Осветит все свои угодья!

Нет теневых отношений!
Между народами и странами,
Останется часть заблуждений,
Но, никто не мыслит по-старому!

Новый мир – Новые страны!
Всех объединит Вера!
От религии останутся раны,
Древнее, конечно, поверье!

Повторяю, Май – урожайный этап!
Новая прозвучит Парадигма!
Новый прозвучит и Start-up,
Россия высот достигла!

Не спешите, но делать надо!
Пришло с Небес подтверждение!
Должен смениться в стране уклад,
Тогда и Единое придёт мнение!

Аминь.
Отец Абсолют.

06.04.18

 

Vēsts: 06.04.18. Katrēns "Attīstības Plāns"

Visi sen gaidīšanā!
Traģēdija apgriezās komēdijā!
Izmainījās valstī saraksts,
Anglija ar iezīmi izrādījās!

Meli vienmēr atklājas,
Pat pēc daudziem gadiem!
Labums savu panāk,
Tas Bībeles Novēlējums!

Krievija iziet no aplenkuma,
Nostiprinājusies un sevi apzinājusies!
Tauta Vienošanos sasniedza,
Savstarpēji un ne velti!

Diženums virspusē guļ!
Pasionaritāte izceļ Krieviju!
Līderis sasniedza pazīstamību,
Jau, kā Pasaulsradītājs - Mesija! 

Atlika labiekārtot valsti!
Noteikt viņas darbības Plānu,
Dievs neatstās Viņu vienu,
Lai nelaimes negadītos! 

No bagātiem ņemt tagad vajag,
Atstāt nabagos mierā,
Noskanēs Sākuma kantāte!
Ticības cilvēku Diženās savieības!

Pārveidošana gaidāma!
Galvenais, Jauna ideoloģija!
Atjaunosies cilvēku Kustība,
Jaunā tagad kategorijā!

Maijā - jau pirmie asni!
Kapteiņa komandas izmaiņa!
Palielināsies cilvēku ienākumi,
Krievija piemetīs Mantiju!

Izskanēs vārds: "Monarhija"!
Mantija piestāvēs tiešām!
Krievzemē anarhija izzudīs,
Vienotība ap Prezidentu izturīga!

Tagad trīs reizes izskanēs "kopā"!
Pirmais: Krievija un Dievs Vienoti!
Otrs: Tauta un Prezidents - kopā!
Trešais: Krievzeme vienota neuzvarama!

Revolūcija iekšķīgi nepieciešama!
Iekšķīgi! Bez izejas uz ielas!
Sāksies tagad evolūcija,
Priekš Planētas Krievija - Vasaras pērkons!

Cilvēki izmanīs attiecības!
Mīlestība - arguments kļūs!
Atgriezīsies attiecību Virsotne,
Anglija, beidzot, atpaliks!

Meli ūdenī izšķīdīs!
Okeānu ūdeņu dziļumā!
Gaišāks kļūs divkārši,
Priekš Līguma - spēcīgs arguments!

Izkliedēsies viss gar robežām,
Visgarām Dzimtenes tālajām robežām!
Krievzeme, precīzi Vasaras pērkons,
Apgaismos savus apgabalus visus!

Nav ēnu attiecību!
Starp tautām un valstīm,
Paliks daļa maldu,
Taču, pa vecam nedomā neviens!

Jauna pasaule - Jaunas valstis!
Visus Ticība apvienos!
No reliģijas rētas paliks,
Sens, protams, ticējums. 

Atkārtoju, Maijs - ražīgs etaps!
Jauna Paradigma izskanēs!
Jauns izskanēs arī Start-up,
Krievija augstumus sasniedza!

Nesteidzaties, taču darīt vajag!
No Debesīm apstiprinājums atnāca!
Valstī iekārtai jānomainās,
Tad arī viedoklis Vienots atnāks! 

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.04.18.

06.04.18. Quatrain “Development Plan” 

All for a long time in anticipation!
Tragedy turned into a comedy!
The schedule has changed in the country,
England was marked!

Lies are always revealed,
Even after many years!
Good will achieve,
This is the Covenant of Bible!

Russia emerges from the encirclement,
Reinforced and aware of itself!
The Nation achieved Unity,
Between themselves and not in vain!

Great lies on the surface!
Passionarity distinguishes Russia!
The leader achieved fame,
Already, as creator of World- Messiah!

It remains, to equip the country!
To determine the Plan of her action,
God will not leave Her alone,
So that no disaster happens!

It’s necessary now to take from rich ones,
Leave the poor alone,
The cantata of Beginning will be played!
Great Union of the Faith people!

The Transfiguration is expected!
The main thing is a new ideology!
Will be restored the Movement of people,
Now in New category!

In May- already the first sprouts!
Change of the captain’s team!
Will increase income of people,
Russia will estimate the Mantle!

The word will sound: “Monarchy!”
The Mantle will stand good for sure!
Anarchy will disappear in Russia,
The Unity with the President is strong!

Now three times will sound: “together”!
First: Russia and God are United!
Second: the Nation and the President- together!
Third: Russia is unconquerable!

The revolution is necessary inside!
Inside! Without going out on street!
Evolution will begin now,
For the Planet Russia- summer thunder!

People will change relationship!
Love- will become an argument!
The peak of relationship will return,
England, finally, will fall behind!

Lies will dissolve in the water!
In the depths of the ocean waters!
It will become lighter twice,
For the Treaty- the strongest argument!

Will wave all along the borders,
Along the far reaches of the Homeland!
Russia, precisely Summer thunder!
Will light up all their land!

There is no shadow relationship!
Between nations and countries,
There will remain the part of delusions,
But, no one thinks in the old way!

New World- New countries!
Faith will unite all!
From religions there will be wounds,
Ancient, of course, a belief!

I repeat, May- is fruitful stage!
The New paradigm will sound!
The New one will sound also Start up,
Russia has reached the heights!

Don’t hurry, but do it!
Has comes confirmation from Heaven!
The way must change in the country,
Then the United opinion will come too!

Amen
Father Absolute
06.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.04.2018.

Skatījumu skaits: 499 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: