Galvenie » 2017 » Augusts » 6 » Vēsts: 06.08.17. Katrēns "Dzīve pēdējā" - *
17:58
Vēsts: 06.08.17. Katrēns "Dzīve pēdējā" - *

Vēsts: 06.08.17. Katrēns "Dzīve pēdējā" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *) RAV "Laimes Ceļā..." / *)RAV "В Пути Счастья...", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_laimes_cela/2013-10-03-99 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

06.08.17 Катрен "Жизнь прошлым"……………………………………………Quatrain "The Life of the Past"

Люди - однобокое Существо! .............. Cilvēki - vienpusīgas Būtnes!.............People- one sided Creature!
В основном живут прошлым! ............... Pārsvarā dzīvo pagātnē!....................Mostly live in the past!
Так Богами определено, ...................... Tā Dievu noteikts,………………..……So Gods determined,
Предполагая, другое возможно! ...........Paredzot, iespējams citu!...................Assuming another is possible!

Человек всё живёт в прошлом! ............ Cilvēks arvien dzīvo pagātnē!.............Human still lives in the past!
Прошлое спать не даёт, ....................... .Pagātne gulēt neļauj,……….…………The past doesn't give you to sleep,
Кажется, что ничто не возможно, ..........Liekas, ka nekas nav iespējams,….....It's seems that nothing is possible,
Прошлое сегодня крадёт! .................... .Pagātne šodienu zog!..........................The past is stealing today!

Жизнь в прошлом не для Богов! .......... Dzīve pagātnē ne priekš Dieviem!.......Life in the past is not for the Gods!
Говори, всё равно не поверят, ...............Saki, vienalga neticēs,………………...Says, anyway will not believe,
Жизнь такая и Мир таков! ......................Tāda dzīve un Pasaule tāda!................Life is like this and the World is like that!
Люди в Бога не верят! ........................ ...Cilvēki Dievam netic!.............................People don't believe in God!

Без Веры не может быть Завтра! .......... Bez Ticības Rīdienas nevar būt!...............Without Faith can't be the Tomorrow!
Вот и живут, проживая Вчера, ................ Lūk arī dzīvo, Vakardienu nodzīvojot,.......Like this they live, by living Yesterday,
Людям непонятно, где - Правда? ...........Cilvēkiem nesaprotams, kur - Taisnība?....People don't understand, where- the Truth!
И где же у Правды её черта? ..................Un kur gan Taisnībai viņas robeža!............And where is border to the Truth?

Между Вчера и Завтра, Миг - настоящее! . Starp Vakar un Rīt, Mirklis - tagadne!...Between Yesterday and Tomorrow, Moment- the present!
Жизнь повторяется в Прошлом, .............. Dzīve Pagātnē atkārtojas,…………….....Life repeats by itself in the Past,
Неизвестно, какое оно - предстоящее? ...Nav zināms, kāda tā - nākamā?..............It is not know, what it is- the upcoming?
Если все мысли о прошлом! ................... .Ja domas visas par pagātni!....................If all thoughts of the past!

Пережёвывая ошибки в прошлом, .......... Sagremojot kļūdas pagātnē, …………..…Chewing mistakes in the past,
Сценарий не восстановить! ................... ..Scenāriju neatjaunot!.................................The Scenario can't be restored!
Непонятно, когда же возможно ................ Nesaprotami, kad gan iespējams…….......It's unclear, when possible,
Что-нибудь изменить! ............................ ...Kaut ko izmainīt!........................................Something to change!

Как изменить с головою назад? ............... Kā izmainīt ar galvu atmuguriski?............How to change with head back?
Не увидеть позади будущее! .................. ..Nākotni aizmugurē neredzēt!...................Don't see the future behind!
Кто же придумал этот "парад", ................ .Kurš gan izdomāja šo "parādi",…………..Who invented this "parade",
Из настоящего видеть прошедшее! ......... No pašreizējā ieraudzīt pagājušo!.............From the present to see the past!

У людей - странная жизнь! ....................... Cilvēkiem - dīvaina dzīve!...........................People- have a strange life!
Вперёд, но через прошлое! ...................... Uz priekšu, bet caur pagātni!......................Forward, but through the past!
Даже наука, будущую пишет нить, ........... Pat zinātne, nākotnes valgu raksta,…….....Even science, the future, writes a thread,
Через эксперимент в прошлом! .................Caur eksperimentu pagātnē!.......................Through the experiment in the past!

Видеть будущее через прошлое? ............. Redzēt nākotni caur pagātni?....................To see the future through the past?
Самим не смешно над этим? .................... Pašiem tas smieklīgi nav?..........................Don't you think it's funny?
Неужели нет никакой возможности, ...........Vai tiešām nekādu iespēju nav,……………Is there really no possibility,
Творить будущее, за него в ответе! ............Radīt nākotni, atbildībā par to!...................To create the future, in responsibility of it!

Странная жизнь - всё в прошлом! .............. Dīvaina dzīve - viss pagātnē!....................Strange life- all in the past!
Постоянное вглубь возвращение! ............. .Pastāvīga atgriešanās dziļumā!.................Constant return in the depth!
Почему вперёд невозможно? ......................Kādēļ uz priekšu nevar?.............................Why it's impossible to go forward?
Кто принял такое решение? ...................... ..Kurš tādu lēmu pieņēma?..........................Who made this decision?

В жизни принято иметь ссылку,................... Dzīvē pieņemts norādei būt,……….....…..In life, it's customary to have a link,
Так в науке и в философии! .................... ...Tā zinātnē un filozofijā!..............................So in science and philosophy!
Ждём решения, как посылки: ..................... Gaidam lēmumus, kā sūtījumus:………….We are waiting for decisions, like a parcel:
Опыт и никакой демагогии! ..........................Pieredzi un nekādu demagoģiju!...............Experience and no demagoguery!

Мир религии - всё в прошлом! .................. Reliģiju pasaule - visa pagātnē!.................The World of religion- all in the past!
Вперёд движение запрещено! ...................Uz priekšu kustība aizliegta!.......................Forward motion is prohibited!
Нет для людей никакой возможности, .......Nav cilvēkiem nekādu iespēju,….....……...There is no possibility for people,
Открыть в будущее окно! ............................Atvērt logu nākotnē!....................................Open the window to the future!

Никто не говорит о Завтра, ........................ Neviens par Rītdienu nerunā,…………......Nobody talks about Tomorrow,
Завтра закрыто людям! .............................. Rītdiena cilvēkiem slēgta!...........................Tomorrow is closed to people!
Если люди не Боги, а это - Правда, .......... Ja cilvēki ne Dievi, bet tā - Taisnība,…..…..If humans are not Gods, but that- Truth,
Люди - только прелюдия! ............................ Cilvēki - tikai prelūdija!................................People- only prelude!

Только прелюдия перемен! .........................Tikai pārmaiņu prelūdija!...........................Only prelude of changes!
Нет Права поднять Занавес, ...................... Nav Tiesību pacelt Aizsegu,………………No Rights to lift the Curtain,
Люди не понимают, что взамен ...................Cilvēki nesaprot, kas vietā………………...People don't understand that in return,
И кто ключ от двери повесил? .................... Un kurš durvju atslēgu pakāra?................And who hung the key from the door?

Что будет, если смотреть прямо? .................Kas būs, ja taisni skatīsies?.....................What will happen if you look directly?
Что увидят люди в дали? ..............................Ko cilvēki tālumā ieraudzīs?.....................What will see people in the distance?
Обстоятельства - тоже время! ..................... Apstākļi - arī laiks!.....................................Circumstances are also time!
Как хочешь, смотри не смотри! .................... Kā gribi, skaties vai neskaties!..................As you want, look or not!

Всё просто и очень просто! .......................... Viss vienkārši un ļoti vienkārši!..................It's simple and very simple!
У человека нет Права, .................................. Cilvēkam nav Tiesību,……………………..A human doesn't have the Right,
Только у Бога есть Мост, ............................... Tikai pie Dieva ir Tilts, ………………….…Only God have the Bridge,
Соединяющий все Праны! ............................ Visas Prānas savienojošs!.........................Connecting all the Prana!

Для Бога нет и времени! ................................ Priekš Dieva nav arī laika!........................For God there is no time!
Все времена ВМЕСТЕ! ................................. .Visi laiki KOPĀ!.........................................All the time TOGETHER!
Правда - Истина не обременение, ................Taisnība - Patiesība ne apgrūtinājums,.....Truth- True is not an encumbrance,
Всё в одной точке, и в одном месте! .............Viss vienā punktā, un vienā vietā!.............All at the one point and in one place!

Будущее отдано Небесам! ............................ Nākone Debesīm atdota!..........................The future is given to Heaven!
Человек не готов творить! ............................ Cilvēks nav gatavs radīt!............................A human is not ready to create!
Ему проще поклониться бесам, ....................Viņam vienkāršāk sātanam klanīties,…….It's easier for him to bow to demons,
Чем с Богом поговорить! ................................Nekā ar Dievu parunāt!.............................About what to talk with God!

Но, время пришло другое! ........................... Taču, laiks pienāca cits!............................But, time has come another!
Будущее творят Боголюди! ......................... .Nākotni Dievcilvēki rada!..........................The future is created by God-people!
Они знают, что это такое, ........................... ..Viņi zin, kas tas tāds,……………………...They know, what is it,
И Кто делает из них прелюдию! ................... Un Kurš no viņiem prelūdiju taisa!............And who makes a prelude from them!

Прелюдию - Нового Мира! ............................ Prelūdiju - Jaunās Pasaules!....................Prelude- of New World!
Прелюдию - СоТворчества с Бог! ..................Prelūdiju - LīdzJaunrade ar Dievu!...........Prelude- Co-Creation with God!
Вера для Единения - мера, ........................... Ticība priekš Vienošanās - mērs,……......Faith for Unity- a measure,
Из протоков в Единый ПОТОК! ..................... No attekām Vienā STRAUMĒ!..................From the channels into One STREAM!

Аминь. ............................................................ Āmen………………………………..……......Amen
Отец Абсолют. ............................................... Tēvs Absolūts……………………………......Father Absolute
06.08.17 .......................................................... 06.08.17. ……………………………………..06.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 09.08.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.08.2017., papildināts angļu valodā 09.08.2017.

Skatījumu skaits: 607 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: