Galvenie » 2018 » Decembris » 6 » Vēsts: 06.12.18. Katrēns "Izmaiņas cilvēka iekšienē"
17:57
Vēsts: 06.12.18. Katrēns "Izmaiņas cilvēka iekšienē"

06.12.18 Катрен “Изменения внутри человека”

Никто не желает ждать:
Изменения нужны сегодня!
Люди не хотят понять,
Что это начало Судного дня!

Основной фактор – есть Время!
Но, время – это не ожидание,
А, труда праведного бремя,
Для изменения понимания!

Меняется всё, но не сам человек!
Мир – это зеркало для него!
Можно ожидать не один век,
И не увидеть вокруг ничего!

Перемены Мира – внутри человека!
Мир – есть этого отражение!
Можно ждать много веков,
Если, внутри нет Преображения!

Всё выстроено вокруг по подобию!
Клетка соответствует эволюции!
Но, человеку всё же удобнее,
Жить – не меняя своей позиции!

Не понимает, что часть Вечности!
Клетка подготовлена его лучше!
Человек – цепь в Бесконечности!
Но, это звено оказалось худшим!

Человек не желает меняться!
Живёт по принципу: “как все”!
Лучше толпой оставаться,
Чем впереди: “не как все”!

Сотворить Мир – очень сложно!
Себя сотворить – труднее!
Богом дарована всем возможность,
Для человека – это ещё сложнее!

Для него понятна – мамона!
Конечно, понятна и власть!
Рабство давно узаконено,
Значит, некуда ниже упасть!

Прошло много тысячелетий!
Мир людей – как всегда, в спячке!
Укорачивается людей долголетие,
Человек сам себя от себя прячет!

Однообразно, и нет Эволюции!
Так, от поколения к поколению!
Иногда прорываются революции,
И фонтанирует озлобление!

Виновато всё, но не человек!
Он не ищет в себе проблемы!
Короток человека век,
Он не живёт – сам для себя дилемма!

Повторяю, изменить надо вперёд,
Не Природу, а самого человека!
Это внутри – “Крестовый поход”!
Для очищения себя навеки!

Круг интересов один на века!
Главное: быт и семья!
Но, это не жизнь человека,
В котором есть Высшее “Я”!

Власть и религии говорят – раб!
Даётся и рабское воспитание!
Но, проходит Планета этап,
Когда открываются людям Знания!

Что – есть Мир или Вселенная!
Что – есть Равенство и Свобода!
Что – людей жизнь нетленная,
И всё можно спросить у Бога!

Грядёт эта смена Эпох!
Пятая раса не принесла развития,
Бог не готовил людям подвох,
Люди сами готовили закрытие!

Были взлёты, но больше падений!
Принципиального нет изменения!
Люди способностями не овладели,
Да и не хотят менять поведение!

Переход в Шестую расу намечен!
Обозначено время для Перехода!
Русь должна Переход обеспечить,
Нет у Неё иного выхода!

Или Россия – поможет Миру?
Приняв постриг Поводыря!
Или цивилизация вымирает,
Причину не поняв Судного дня!

Аминь.
Отец Абсолют
06.12.18

 

Vēsts: 06.12.18. Katrēns "Izmaiņas cilvēka iekšienē"

Neviens negrib gaidīt:
Izmaiņas šodien vajadzīgas!
Cilvēki saprast negrib,
Ka tas Tiesas dienas sākums!

Galvenais faktors - Laiks ir!
Taču, laiks - tā ne gaidīšana,
Bet, godīgas noslogotības darbs,
Priekš saprašanas izmainīšanas!

Viss mainās, tikai ne pats cilvēks!
Pasaule - tas spogulis priekš viņa!
Var gaidīt ne vienu mūžu,
Un apkārt neredzēt neko!

Pasaules pārmaiņas - cilvēka iekšienē!
Pasaule - tā atspoguļojums ir!
Var daudzus mūžus gaidīt,
Ja, Pārveidošanas iekšienē nav!

Pēc līdzības viss apkārt izveidots!
Šūna evolūcijai atbilst!
Bet, cilvēkam tomēr ērtāk,
Dzīvot - savu pozīciju nemainot!

Nesaprot, ka Mūžības daļa!
Viņa šūna labāk sagatavota!
Cilvēks - ķēde Bezgalībā!
Taču, šis posms izrādījās vājāks!

Cilvēks nevēlas mainīties!
Dzīvo pēc principa: "kā visi"!
Labāk pūlim palikt,
Nekā priekšā: "ne kā visi"!

Pasauli radīt - ļoti sarežģīti!
Sevi radīt - grūtāk!
Dieva dāvāta iespēja visiem,
Priekš cilvēka - tas vēl sarežģītāk!

Viņam saprotams - mamons!
Protams, saprotama arī vara!
Verdzība sen likumīga,
Tātad, nav kur krist zemāk!

Pagāja daudzas tūkstošgades!
Cilvēku pasaule - kā viemēr, miegā!
Saīsinās cilvēku ilggadība,
Cilvēks sevi pats no sevis slēpj!

Vienveidīgi, un Evolūcijas nav!
Tā, no paaudzes paaudzē!
Dažkārt revolūcijas izraujas,
Un niknumu strūklo!

Viss vainīgs, taču tikai ne cilvēks!
Viņš sevī problēmas nemeklē!
Īss cilvēka mūžs,
Viņš nedzīvo - dilēma pats sev! 

Atkārtoju, uz priekšu izmainīt vajag,
Ne Dabu, bet cilvēku pašu!
Tas iekšienē - "Krusta gājiens"!
Priekš sevis attīrīšanas uz mūžiem!

Interešu loks priekš mūža viens!
Galvenais: sadzīve un ģimene!
Taču, ne tā cilvēka dzīve,
Kurā ir Augstākais "Es"!

Vara un reliģijas saka - vergs!
Dota tiek arī verdziska audzināšana!
Taču, Planēta etapu iziet,
Kad cilvēkiem Zināšanas atklājas!

Kas - ir Pasaule vai Visums!
Kas - ir Vienlīdzība un Brīvība!
Kas - cilvēku dzīve nevīstoša,
Un visu var Dievam prasīt!

Šī Ēru maiņa gaidāma!
Piektā rase attīstību neatnesa!
Dievs negatavoja cilvēkiem lamatas,
Cilvēki paši slēgšanu gatavoja!

Bija lidojumi, bet kritienu vairāk!
Principiālu izmaiņu nav!
Cilvēki spējas nepārņēma,
Un arī uzvedību mainīt negrib!

Pāreja Sestajā rasē nozīmēta!
Noteikts laiks priekš Pārejas!
Krievzemei Pāreja jānodrošina,
Viņai citas izejas nav!

Vai Krievija - Pasaulei palīdzēs?
Pieņemot Vadoņa zvērestu!
Vai izmirst civilizācija,
Tiesas dienas iemeslu nesaprotot!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.12.18.

06.12.18.Quatrain “Changes inside a human”

 No one wants to wait:
Changes are needed today!
People don’t want to understand,
That this is beginning of the Judgment day!

The main factor- is Time!
But, time- is not waiting,
But, work of fair congestion,
For change of understanding!

Everything is changing, only not human himself!
The World- is mirror for him!
Can wait more than one century,
And see nothing around!

Changes of the World- inside human!
The World- is reflection of it!
Can wait for many centuries,
If there is no Transfiguration inside!

Everything is build around by similarity!
The cell corresponds to evolution!
But it’s more convenient for human,
Live- without changing your position!

Doesn’t understand, that part of Eternity!
His cell is prepared better!
Human- is chain in Infinity!
But this link was the worst!

Human doesn’t want to change!
Live by principle: “as everyone”!
It’s better to stay in a crowd,
Not ahead: “not like everyone else”!

Creating the World- is very difficult!
To create yourself- is more difficult!
God has given opportunity to everyone,
For human- it’s even harder!

It’s clear to him- mammon!
Of course, the power is clear too!
Slavery has long been legalized,
So there is nowhere fall bellow!

Many millenniums have passed!
The World of people- as always, in sleep!
People longevity is shortened,
The human hides himself from himself!

Monotonous and there is no Evolution!
So from generation to generation!
Sometimes revolutions break through,
And gushing spite!

Everyone is guilty, but not a human!
He is not looking for problems in himself!
Lifetime of human is short,
He doesn’t live- he is dilemma to himself!

I repeat, it’s necessary to change ahead,
Not Nature, but human himself!
It’s inside- “Cross walk”!
For cleansing yourself forever!

The circle of interests is one for ages!
The main thing: everyday life and family!
But, this is not a human life,
In which there is Highest “I”!

Power and religions says- slave!
Slave education is also given!
But, the Planet passes the stage,
When Knowledge is revealed for people!

What- is the World or the Universe!
What- is Equality and Freedom!
What- is incorruptible people life,
And all you can ask to God!

This change of epoch is coming!
The Fifth race didn’t bring development!
God didn’t prepare a trick for people,
People prepared the closing by themselves!

There were ups, but more falls!
There are no fundamental changes!
People have not mastered the abilities,
And don’t want to change behavior!

Transition to the Sixth race is scheduled!
Marked time for the Transition!
Russia must provide the Transition,
She has no other way out!

If Russia- will help to the World?
Having taken the veil of the Guide!
Or civilization is dying out,
Doesn’t understand the reason of Judgment day!

Amen
Father Absolute
06.12.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /06.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.12.2018.

Skatījumu skaits: 396 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: