Galvenie » 2018 » Aprīlis » 7 » Vēsts: 07.04.18. Katrēns "Laikapstākļi mājās"
23:45
Vēsts: 07.04.18. Katrēns "Laikapstākļi mājās"

07.04.18 Катрен ​“Погода в доме” ​​

Внешние разногласия ничто!
Внутренние опасны трения!
Внешние войны – есть за что,
Для внутренних – нет основания!

Так казалось, однако позиции?
Не примирить брата с братом!
Внешние есть границы,
Внутренние – жизнь как плаха!

Не унять споры, не сложить мнения!
С врагом договориться можно!
Как найти вражды определение?
Внутри страны невозможно!

Внутренние споры – всегда война!
И война до последнего!
Разоряется всегда страна,
Из богатой становится бедной!

Главное – погода в Доме!
Повторяю, не страшны внешние,
Внутреннее несоответствие – разлом,
Главные враги – здешние!

Россия помнит начало века,
Что прошлого и что этого!
Обесценилась жизнь человека,
Революции причина этого!

Сколько крови пролито напрасно!
Выбиты самые лучшие!
Помнить об этом важно,
Когда новое слышишь!

Обмануться опасно вдвойне!
Последствия давно известны!
Нельзя покоряться Судьбе,
Даже, если хорошо известно!

Опасны для страны категории!
Что власть, что Народ – то же!
Сойдутся в одной акватории,
Уступить никто не сможет!

Это уже называется – война!
Точнее война – гражданская!
Самая жестокая обычно она,
Богом, конечно, не данная!

Есть опасность такой войны!
Мировую Я отведу словом!
Никто не видит своей вины,
Закрыты друг от друга заслоном!

Самая жестокая такая война!
Люди погибают за слово!
Идеологическая внутри пустота!
Больные тогда на голову!

Народ ждёт Президента решения,
Надеясь, что нет гражданской!
Президент должен сказать мнение,
Которое, восстановит данность!

Он должен поменять команду!
Игроки те же – ждите войны!
Не услышит Народ команды,
Не уйти от наказания и тюрьмы!

Нельзя так с Народом – Гением!
Бог всегда выбирает лучших!
И это не одно мнение!
А большинства – не беззвучного!

Полемика всё продолжается!
Нет одного на всех мнения,
Накал страстей повышается,
Не пахнет пока Единением!

Роль Президента очень важна!
Последний парад наступает!
Он решится на всё отважно:
Как думает, так поступает!

Что он думает – кто знает?
Армия вокруг советников!
Уверен, что он понимает,
Перед Богом будет ответчиком!

Отвечать никто не желает!
Только в приказном порядке!
Президент за Русь отвечает,
Бог на Руси – порядок!

Аминь.
Отец Абсолют.

07.04.18

 

Vēsts: 07.04.18. Katrēns "Laikapstākļi mājās"

Ārējās domstarpības nekas!
Iekšējās rīvēšanās bīstamas!
Ārējie kari - ir par ko,
Priekš iekšējiem - pamata nav!

Tā šķita, tomēr pozīcija?
Nesamierināt brāli ar brāli!
Ārējās ir robežas,
Iekšējās - dzīve kā bendes bluķis!

Ne apklusināt strīdus, ne viedokļus salikt!
Ar naidnieku vienoties var!
Kā naidam apzīmējumu atrast?
Valsts iekšienē neiespējami!

Iekšējie strīdi - vienmēr karš!
Un karš līdz pēdējam!
Valsts izput vienmēr,
No bagātas nabaga kļūst!

Galvenais - laikapstākļi mājās!
Atkārtoju, ārējie ne briesmīgi,
Iekšējā nesaskaņa - lūzuma vieta,
Galvenie naidnieki - šejienieši!

Krievija atceras gadsimta sākumu,
Kā pagājušā, tā šī!
Cilvēka dzīve bezvērtīga kļuva,
Revolūciju iemesls tas.

Cik asiņu izliets veltīgi!
Izsisti paši labākie!
Atcerēties par to svarīgi,
Kad jauno dzirdi!

Apmānīties divkārši bīstami!
Sekas sen zināmas!
Nedrīkst Liktenim padoties,
Pat, ja zināms labi!

Priekš valsts bīstamas kategorijas!
Kā vara, kā Tauta - tas pats!
Satiksies vienā akvatorijā,
Piekāpties nevarēs neviens!

Tas saucas jau - karš!
Precīzāks karš - pilsoņu!
Visnežēlīgākais parasti tas,
Dieva, protams, nedots!

Ir tāda kara bīstamība!
Pasaules ar vārdu Es novirzīšu!
Neviens savu vainu neredz,
Aizsega aizklāti viens no otra!

Pats nežēlīgākais tāds karš!
Par vārdu iet bojā cilvēki!
Iekšēji ideoloģiskais tukšums!
Tad slimie uz galvas! 

Tauta Prezidenta lēmumu gaida,
Cerot, ka nav pilsoņu!
Prezidentam viedoklis jāsaka,
Kurš, atjaunos pašreizējumu!

Viņam komanda jānomaina!
Spēlmaņi tie paši - gaidiet karu!
Neizdzirdēs Tauta komandu, 
Neaiziet no soda un cietuma!

Nedrīkst tā ar Tautu - Ģēniju!
Dievs vienmēr izvēlas labākos!
Un tas ne viens viedoklis!
Bet vairākuma - ne bezskaņas!

Polēmika arvien turpinās!
Nav viena uz visiem viedokļa,
Kaislību kvēle paaugstinās,
Par Vienošanos neliecina pašlaik nekas!

Prezidenta loma ļoti svarīga!
Pēdējā parāde tuvojas!
Viņš uz visu izšķirsies droši:
Kā domā, tā rīkojas!

Ko domā viņš - kurš zina?
Apkārt padomdevēju armija!
Pārliecināts, ka viņš saprot,
Dieva priekšā atbildētājs būs!

Atbildēt neviens nevēlas!
Tikai pavēles kārtībā!
Prezidents par Krievzemi atbild,
Dievs uz Krievzemes - kārtība!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.04.18.

07.04.18. Quatrain “Weather in the house” 

External differences are nothing!
Internal friction is dangerous!
External wars- there is for what,
For internal- there is no reason!

So it seemed, however, the position?
Don’t reconcile brother with brother!
There are outside boundaries,
Internal- life as block!

Don’t calm down disputes, don’t add opinion!
You can agree with the enemy!
How to find definition to enemy?
It’s impossible inside the country!

Internal disputes- are always a war!
And the war to the last!
Country always ruined,
From the rich it becomes poor!

The main thing- is the weather in the House!
I repeat, external are not terrible
Internal discrepancy- is fracture site,
The main enemies- are the local people!

Russia remembers the beginning of the century,
As the past one, as also this!
The life of humans became devaluated,
Revolution is the reason of this!

How much blood is spilled in vain!
Knocked out the best!
Remembering this is important,
When hear the new!

Deceived is doubly dangerous!
Consequences have long been known!
Destiny can’t be submitted,
Even, if it’s well known!

Dangerous for country category!
As the power, as the Nation- is same!
Will converge in one water area,
No one will be able to yield!

This is called- war!
More precisely, the war- is civil!
Usually it is the most cruel,
Of course, not given by God!

There is a danger of such a war!
I will redirect the World with words!
No one sees his own guilty,
By a screen are closed from each other!

The cruelest is such a war!
People die for the word!
The ideological emptiness is inside!
The sick ones then on the head!

The Nation is waiting for the decision of the President,
Hoping, that there is no civilian!
The President should say the opinion,
Which, will restore the reality!

He must change the team!
The players are the same- wait for the war!
The Nation will not hear the team,
Don’t escape from punishment and prison!

Don’t do this with the Nation- the Genius!
God always chooses the best!
And this is not one opinion!
But, the majority- not soundless!

The controversy still continues!
There is no one for all opinion,
Passion is increased,
For Unity doesn’t smell anything yet!

The role of the President is very important!
The last parade is coming!
He will dare at everything bravely:
As he thinks, he does it!

What does he think- who knows that?
The army is around of advisers!
Sure, that he understands,
Front of the God will be the defendant!

Nobody wants to answer!
Only in an orderly manner!
The President answers for Russia,
God in Russia- is order!

Amen
Father Absolute
07.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs
-----------  
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.04.2018

Skatījumu skaits: 480 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: