Galvenie » 2018 » Aprīlis » 8 » Vēsts: 08.04.18. Katrēns "Vīrieši"
15:42
Vēsts: 08.04.18. Katrēns "Vīrieši"

08.04.18 Катрен ​“Мужчины” ​​

Россия потеряла мужчин!
Балаганных мужиков много,
Смеющихся без причин,
Несостоятельных, в итоге!

Империя гордилась мужчинами!
Открывали Миры ради Родины!
Отличались они не чинами,
Грудью вставали в годину!

Не ждали орденов и наград!
Ради Чести уходили на смерть!
И стояли, как на парад,
Родина могла им верить!

Выше всего была Родина!
Выше всего была Вера!
Защищали другие народы,
Единые с Россией в Вере!

Никто не смел обижать,
Слабого, при России!
Народы в России видели,
Святую для Мира Мессию!

Честь была выше законов!
Слово подтверждалось смертью!
В Душах были Каноны!
Честь – выше жизни, поверьте!

Молодые, но брали ответственность!
Не боялись вступиться за Родину!
Аристократическая наследственность,
Европа им казалась уродиной!

Человечество равнялось на Русь!
На Великое Начало Начал!
Каждый народ, даже далеко пусть,
Видел в России Причал!

Россия – есть женское имя!
Но, стержень Её из стали!
Великолепное было племя,
Всех врагов побеждали!

России нужны мужчины!
Не прихлебатели у богатых!
Их недостаток обернулся кручиной!
Мужчины стали из ваты!

Без мужчин погибает Россия!
Измельчала мужская часть!
Не помнит она Миссию,
Не мужчины теперь, а масть!

Где Честь, как критерий жизни?
Бескорыстность где поколений?
Где офицеры, которых видно,
Не на поле сражений!

Нужна России сейчас Идея,
Вернуться к Истокам Духовности!
Возможны, конечно, потери,
Если кругом условности!

Но, нужно сейчас особенно,
России мужская твёрдость!
Родине Любовь незабвенная!
Не нужна злату покорность!

Золото – проходящая ценность!
Честь – Вечная категория!
Честь – производная Вечности,
Честь – Российская акватория!

Россия ценна не золотом!
Презренный металл не в почёте!
Не вернуть Монархию, Серп и Молот,
Мужчин нужно вернуть по счёту!

Россию поднимут мужчины!
Для которых Честь – есть норма!
Развеются у Руси кручины,
Любовь и Честь – Её форма!

Россия устала их ждать!
Но, придёт Новое поколение!
Подошло время считать,
Настоящих мужчин появление!

Аминь.
Отец Абсолют.

08.04.18

 

Vēsts: 08.04.18. Katrēns "Vīrieši"

Krievija vīriešus pazaudēja!
Balagānu vīriešu daudz,
Bez iemesla smejošu,
Trūcīgu, rezultātā!

Impērija lepojās ar vīriešiem!
Pasaules atklāja Dzimtenes dēļ!
Atšķīrās viņi ne ar dienesta pakāpēm,
Krūtīm cēlās noderībā!

Negaidīja ordeņus un apbalvojumus!
Goda dēļ nāvē gāja!
Un stāvēja, kā uz parādi,
Dzimtene viņiem ticēt varēja!

Augstāk par visu Dzimtene bija!
Augstāk par visu Ticība bija!
Aizstāvēja citas tautas,
Ar Krieviju Ticībā Vienotas!

Neviens aizvainot neiedrošinājās,
Vājo, pie Krievijas!
Tautas Krievijā saskatīja,
Svētu priekš Pasaules Mesiju!

Gods bija augstāk par likumiem!
Vārdi ar nāvi apstiprinājās!
Dvēselēs Kanoni bija!
Gods - augstāk par dzīvību, ticiet!

Jaunie, taču atbildību ņēma!
Par Dzimteni iestāties nebaidījās!
Aristokrātiska iedzimtība,
Eiropa viņiem kroplīga šķita!

Cilvēce uz Krievzemi līdzinājās!
Uz Diženo Sākumu Sākumu!
Katra tauta, lai tālu pat,
Krievijā Piestātni redzēja!

Krievija - ir sieviešu vārds!
Bet, serdenis Viņas no metāla!
Lieliska bija cilts,
Visus naidniekus uzvarēja!

Krievijai vīrieši vajadzīgi!
Ne piestrēbēji pie bagātiem!
Viņu vaina šķeterējumā pavērsās!
Vīrieši no vates kļuva!

Bez vīriešiem Krievija bojā iet!
Sasmalcinājās vīrišķā daļa!
Tā Mesiju neatceras,
Ne vīrieši tagad, bet suga!

Kur Gods, kā dzīves kritērijs?
Kur paaudžu nesavtība?
Kur virsnieki, kuri redzami,
Ne uz kaujas lauka!

Ideja tagad Krievijai vajadzīga,
Atgriezties pie Garīguma Sākumiem!
Iespējami, protams, zaudējumi,
Ja apkārt nosacītības!

Taču, sevišķi šobrīd vajadzīga,
Krievijai vīrišķā stingrība!
Dzimtenei neaizmirstama Mīlestība!
Nevajag padevību zeltam!

Zelts - pārejoša vērtība!
Gods - Mūžīga kategorija!
Gods - Mūžības atvasinājums,
Gods - Krievijas akvatorija!

Krievija ne ar zeltu vērtīga!
Nievājams metāls ne cieņā!
Neatgriezt Monarhiju, Sirpi un Āmuru,
Vīriešus atgriezt pēc skaita vajag!

Krieviju vīrieši pacels!
Gods priekš kuriem - norma ir!
Krievzemei šķeterējumi izkliedēsies,
Mīlestība un Gods - Viņas forma!

Nogura viņus gaidīt Krievija!
Taču, Jaunā paaudze atnāks!
Laiks pienāca uzskatīt,
Īstu vīriešu parādīšanos! 

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.04.18.

08.04.18. Quatrain  “The men”

Russia has lost men!
There are many farfetched men,
Laughing for no reason,
Unsustainable, in the end!

Empire was proud of men!
Discovered the Worlds for the sake of the Motherland!
They are different not by ranks,
The breasts got up at the same time!

Didn’t wait for orders and awards!    
For the sake of Honor went to death!
And stood, as if on the parade,
The Motherland could believe them!

Above all was Motherland!
Above all was Faith!
Defended by other nations,
United with Russia in the Faith!

Nobody dared to offend,
Weak, with Russia!
The Nation saw in Russia,
Holy Messiah for the World!

Honor was above the law!
The word was confirmed by death!
In the Soul there were Canons!
Honor- is above life, believe Me!

Young, was took responsibility!
Don’t be afraid to fight for the Motherland!
Aristocratic heredity,
Europe seemed to them ugly!

Humanity was equal to Russia!
On the Great Beginning of Beginning!
Every nation, even far from it,
Saw a Pier in Russia!

Russia- is a woman’s name!
But, Her heart is made of steel!
The tribe was magnificent,
All enemies were defeated!

Russia needs men!
Don’t haggle with the rich!
Their luck turned into a steep drop!
Men are made of cotton wool!

Without men, Russia is dying!
Chopped the male part!
She doesn’t remember Mission,
Not men now, but suits!

Where is Honor, as a criterion of life?
Where is unselfishness of generation?
Where are the officers, who are visible,
Not on the battle field!

Russia needs now Idea,
Return back to the Sources of Spirituality!
Of course, losses are possible,
If the circles of convention!

But, it’s necessary especially now,
Russia has men hardness!
Homeland Love is unforgettable!
Don’t need obedience to gold!

Gold- is passing value!
Honor- the Eternal category!
Honor- is the derivative of Eternity,
Honor- is the Russia’s water area!

Russia is not valuable in gold!
Despicable metal is not in the honor!
Don’t return the Monarchy, Hammer and Sickle,
Men need to return by number!

Russia will be raised by men!
For whom Honor- is the norm!
Wreck in Russia are ruins,
Love and Honor- are her form!

Russia is tired of waiting for them!
But, the New generation will come!
It’s time to consider
Real men appearance!

Amen
Father Absolute
08.04.18.8.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.0.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.04.2018.

Skatījumu skaits: 523 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: