Galvenie » 2017 » Augusts » 8 » Vēsts: 08.08.17. Katrēns "Reliģijas" - *
22:32
Vēsts: 08.08.17. Katrēns "Reliģijas" - *

Vēsts: 08.08.17. Katrēns "Reliģijas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!" / *) RAV "Сердечное пространство в теле!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.08.17 Катрен "Религии"………………………………………………..........Quatrain "Religions"

Отливаются слёзки Христианству! ....... Līst asaras Kriestietībai!..................Tears blossom to Christianity!
За инквизицию и походы! ...................... Par inkvizīciju un gājieniem!.............For the inquisition and campaigns!
Силу набирает Мусульманство, ........... Spēkus uzņem Musulmanisms,........Strength is gaining Muslim,
Человечеству грозя переходом! ............Cilvēcei draudot ar pāreju!................Humanity faces a transition!

Религия - философия тонкая! ............... Reliģija - filozofija smalka!.................Religion- is a delicate philosophy!
Главное - чистота Истока! .................... .Galvenais - Avota tīrība!. ...................The main thing- purity of Source!
Голос должен звучать звонко, ............... Balsij skanīgi jāskan,……………….....The voice should sound sonorous,
Малая неточность грозит протоком! .......Mazākai neprecizitātei atteka draud!..The smallest inaccuracy threatens the duct!

Проток грозит перейти в цунами! .......... Atteka draud pāriet cunami!.................The channel threatens to go into tsunami!
Объяснять неточность нелепо, ...............Izskaidrot neprecizitāti bezjēdzīgi…….To explain the inaccuracy is absurd,
Накопление искажений волнами, ...........Kropļojumu uzkrāšana viļņiem,…….….Accumulation of distortions by waves,
Сознание людей будет задето! .............. Būs cilvēku Apziņa skarta!....................The Consciousness of people will be hurt!

Все религии по сути - власть! .................. Reliģijas visas pēc būtības - vara! …..All religions are in fact- power!
Главное, что власть над Совестью, .........Galvenais, ka vara pār Sirdsapziņu,....The main thing, that power over the Conscience,
Не так важно, какая масть, ...................... Ne tik svarīgi, kāda suga,………..…….It's not so important, what suit,
Считают, что несут людям Весть! ........... Uzskata, ka cilvēkiem Vēsti nes!..........Believe, that carry Message to people!

Весть о Великом пришествии, ................. Vēsti par Lielo atnākšanu,………….The message of Great coming,
Мессии от Самого Бога! ......................... ..Mesijas no Paša Dieva!....................Messiah from God Himself!
Нет доказательств Восшествия, ............. .Nav pierādījumu Uzkāpšanai,……...There is no evidence of Ascension,
Или Возвращения в итоге! ...................... ..Vai Atnākšanai rezultātā!..................Or return in the end!

Первая Весть - Ветхий Завет, ................... Pirmā Vēsts - Vecā Derība,…………The First Message- is the Old Testament,
Я не обсуждаю другие религии! ............... Es neapspriežu citas reliģijas!...........I don't discuss other religions!
Объяснил родословную ветвь, ................. Paskaidroju cilckoka zaru,………......I explained the pedigree branch,
Как главную, основную линию! ................. Kā galveno, pamata līniju!.................As the main, basis line

Христианство определило Любовь, ..........Kristietība noteica Mīlestību,…………..Christianity defined Love,
Как основное для всех условие, ............... Kā galveno noteikumu priekš visiem,...As the basic condition to all,
Нельзя проливать кровь, ........................... Nedrīkst asinis izliet,…………………...Can't shed the blood,
Ибо все люди - Подобие! ......................... ..Jo visi cilvēki - Līdzības!.......................Or all people- Similarity!

Мусульманство - Новое направление! ....... Musulmanisms - Jauns virziens!..........Muslims- New direction!
Новые условия проживания, ....................... Jauni dzīvošanas apstākļi,………….…New living conditions,
Главное, строгое соблюдение, .................... Galvenais, ievērošana stingra,……..…The main thing is strict adherence
Основа людей выживания! .......................... Pamats cilvēku izdzīvošanai!................The basis of people survival!

Кто-то предложит Новое! .......................... .Kāds Jaunu piedāvās!.............................Someone will suggest New!
Почему бы нет, как альтернатива! ..............Kādēļ gan nē, kā alternatīva!...................Why not, as an alternative!
Новая религия - разделение Итоговое, .....Jauna reliģija - Rezultatīva dalīšana,……New religion- the Final separation,
Для объединения нет перспективы! ...........Priekš apvienošanas perspektīvu nav!....To unite there is no prospect!

Религий много, но Бог - Един! ..................... Reliģiju daudz, bet Dievs - Viens!............There are many religions, but God- One!
Религии не хотят примирения, .....................Reliģijas negrib samierināšanos,………..Religions don't want reconciliations,
Выход только один, .................................... ..Izeja tikai viena,……………………..……..There is only one way out,
Новые для людей измерения! ..................... Dimensijas priekš cilvēkiem Jaunas!........New dimensions for people!

Новые Монады - чистый лист! ................. Jaunas Monādes - tīra lapa!........................New Monads- a blank page!
Не все готовы к Преображению, ...............Ne visi Pārveidošanai gatavi,…....…………Not everyone is ready for the Transfiguration,
Для сохранения Духовных мест, .............. Priekš Garīgo vietu saglabāšanas,……......For the preservation of Spiritual places,
К Богу необходимо людей Обращен! ....... Nepieciešama cilvēku Uzruna Dievam!......Need people conversion to God!

Не изменить Мир без Бога! ....................... Neizmainīt Pasauli bez Dieva!....................Don't change the World without God!
Без активного Его вмешательств .............. Bez Viņa aktīvas iejaukšanās,…………..…Without His active intervention,
Истинная Вера нужна в итоге, ................... Rezultātā Patiesa Ticība nepieciešama,….True Faith is needed as a result
Сравнимая, с помешательством! ...............Salīdzināma, ar sajukšanu prātā!................Comparable with insanity!

Помешательство - чистота в словесах, .... Sajukšana prātā - tīrība vārdos,……….....Interference- purity in words,
В Духе и в Душах! ........................................Garā un Dvēselēs!....................................In the Spirit and in the Souls!
Помешательство - чистота в головах, ....... Sajukšana prātā - tīrība galvās,……..…...Interference- purity in the minds,
Нужно внутреннее «Я» слушать! ............... .Vajag klausīties iekšējo "Es"!...................Need to listen the inner "I"!

Новый этап для человечества! .................. Jauns etaps priekš cilvēces!......................A new stage for humanity!
Никакой лжи и обмана! ............................... Nekādu melu ne apmāna!.........................No lies and deceit!
Стремление в одно Отечество, ...................Tiekšanās uz Tēvzemi vienu,….………….Aspiration to one Fatherland,
Без религий дурмана! ................................ .Bez reliģiju opija!........................................Without dope of religions!

Не все поймут, ибо наследственность.....Ne visi sapratīs, jo iedzimtība,……...Not everyone will understand, because heredity,
Родовое на всех проклятие, .....................Dzimtas lāsts uz visiem,………….....Generic at all a curse,
Из рода в род, следствие, .........................No dzimtas dzimtā, sekas,...………..From genus to genus, consequence,
Религии, как заклятие! ...............................Reliģijas, kā tēvreize!........................Religions, as an enchantment!

Заклятие в том, что рабы, ..........................Tēvreize tur, ka vergi,…………..……The curse is that slaves,
Что Права нет на Свободу, .........................Ka Tiesību uz Brīvību nav,……….....That the Right is not for Freedom,
Что правила жизни даны, ...........................Ka dzīves noteikumi doti,…………....That the rules of life are given,
И нельзя нарушать дорогу! ........................Un ceļu izjaukt nedrīkst!.....................And can't break the road!

Есть власть от Неба и от мамоны! ........Ir vara no Debesīm un no Mamona!........There is power from Heaven and from Mammon!
В принципе управление возможно, .......Principā vadība iespējama,………….......In principle, management is possible,
Неверие превратилось в затоны, ..........Neticība pārvērtās upes līčos,……….......Disbelief has turned into a backwater,
Изменения судьбы невозможны! ...........Likteņa izmaiņas neiespējamas!..............Destiny changes are impossible!

Мир изменить никак нельзя! ...................Pasauli izmainīt nevar nekādi!................The World can't be changed in any way!
Жизнь условия воздвигла! ......................Dzīve apstākļus uzcēla!...........................Life conditions have erected!
Поменяется людей стезя, .......................Izmainīsies cilvēku taka,………………….Will change people's path,
Если примут Мою Парадигму! ...............Ja Manu Paradigmu pieņems!..................If will accept My Paradigm!

Парадигма проста - жизнь покажет! ......Paradigma vienkārša - dzīve parādīs!........The paradigm is simple- life will show!
Общение со Мной без посредников! .....Sazināšanās ar Mani bez vidutājiem!.........Communicate with Me without intermediaries!
Россия пусть людям докажет, .................Lai Krievija cilvēkiem parāda,……….……..Let Russia prove to people,
Что в Духе - все бессеребренники! ........Ka Garā - visi bezsudraboti!........................That in the Spirit- all without silver!

Россия покажет, что Равенство, ..............Krievija parādīs, ka Vienlīdzība,…………...Russia will show, that Equality,
Среди людей-Богов важно! .....................Starp cilvēkiem-Dieviem svarīga!................Among the people-Gods are important!
В прошлом осталось неравенство, .........Pagātnē palika nevienlīdzība,…………..….In the past there was inequality,
Как и религий след протяжный! ...............Kā arī reliģju izstieptās pēdas!....................Like the religion trail lingering!

Аминь. ........................................................Āmen………………………………………….Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
08.08.17 ......................................................08.08.17………………………………………08.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 11.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /08.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.08.2017., papildināts angļu valodā 11.08.2017.

Skatījumu skaits: 564 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: