Galvenie » 2018 » Aprīlis » 9 » Vēsts: 09.04.18. Katrēns "Gluži kā bērni"
14:23
Vēsts: 09.04.18. Katrēns "Gluži kā bērni"

09.04.18 Катрен ​“Совсем, как дети” ​​

Человечество, как малые дети!
Только игрушки взрослые!
Любят в войны играть эти,
Не понимая, что прошлое!

Игрушки отбирать умеют,
Строить кубики не очень,
От подарков, конечно, млеют!
Забыли, что в школу осенью!

От родителей отбились совсем!
Старшие дети в авторитете!
Никто не спрашивает: зачем?
Любят слово: карета!

Учились плохо, на тройки!
Пропадали до ужина во дворе!
Руки грязные, не до мойки,
Кукиш показывали детворе!

Выросли – нет изменения!
Воспитание дворовое,
И, конечно, нет своего мнения,
Правда, физически здоровые!

Теперь, совсем подросли: Мир у ног!
Те же дети, масштабы другие,
Исправиться никто не смог,
Такими росли – получились такие!

Но, решение принимать надо!
От этого зависит Судьба Мира!
Для взрослых игра – драма!
Не понимают, в чём мера!

Англичане играют в футбол,
Это национальная выдумка!
Главное, забить обязательно гол,
Не надо глубоко думать!

Но, футбольное поле – не Мир!
Подкаты не годятся в Пространстве,
Им кажется, что игра, как тир,
Главное было попасть в оконце!

Любые подходят методы!
Даже толчок в спину,
Главное, открыть обзоры,
Судьи не заметят вины!

Так привычно думать локтями!
Другим просить наказание,
Никто не наказывал их плетями,
В школе не проверяли задание!

Англичане – плохие ученики!
Что ни шаг, то – подлость!
Если они вдруг штрафники,
Открытая проявляется злость!

Европейцы так не играют!
Больше любят подсуживать!
Также из-за угла нападают,
Любят сильным услуживать!

Американцы давили индейцев!
Истребляли играючи,
Остались замашки армейцев,
Против армии – прячутся!

В этой команде есть Россия!
Не обижает никогда слабых!
Защитница их – Её Миссия,
Особенно против алчных!

Все теперь у песочницы!
А песочница принадлежит Богу!
Собрались все на одном конце,
Хотят передвинуть в итоге!

Перевернуть на свой край,
Выгнать хотят Россию!
Но, на пороге уже Май,
Россия осознала Миссию!

Исправит неравномерность!
Каждому даст по кучке!
Докажет свою правомерность,
Будет, наконец, поставлена точка!

Аминь.
Отец Абсолют.

09.04.18

 

Vēsts: 09.04.18. Katrēns "Gluži kā bērni"

Cilvēce, kā mazi bērni!
Tikai rotaļlietas pieaugušo!
Karus šos spēlēt mīl,
Nesaprotot, ka pagātne!

Atņemt rotaļlietas prot,
Celt klucīšus ne ļoti,
No dāvanām, protams, tvīkst!
Aizmirsa, ka rudenī uz skolu!

No vecākiem pavisam atvairījās!
Vecākie bērni autoritātē!
Neviens neprasa: kādēļ?
Mīl vārdu: kariete!

Mācījās slikti, uz trijniekiem!
Pazuda sētā līdz vakariņām!
Rokas netīras, ne līdz mazgāšanai! 
Kukišu [кукиш ?] parādīja bērniem!

Izauga - izmaiņu nav!
Audzināšana sētas,
Un, protams, sava viedokļa nav,
Taisnība, fiziski veseli!

Tagad, lieli izauga: Pasaule pie kājām!
Tie paši bērni, mērogi citi,
Izlaboties nevarēja neviens,
Tādi auga - tādi sanāca!

Taču, pieņemt lēmumu vajag!
No tā Pasaules Liktenis atkarīgs!
Spēle priekš pieaugušiem - drāma!
Nesaprot, kur mērs!

Angļi futbolā spēlē,
Tā nacionālā izdoma!
Galvenais, obligāti vārtus iegūt,
Dziļi domāt nevajag!

Taču, futbola laukums  - ne Pasaule!
Podkati [подкаты ?] neder Telpā,
Viņiem šķiet, ka spēle, kā šautuve,
Galvenais bija logā trāpīt!

Jebkuras metodens noder!
Pat grūdiens mugurā,
Galvenais, atklāt apskates,
Tiesneši vainas nepamanīs!

Tik pierasts domāt ar elkoņiem!
Citiem nosodījumu pieprasīt
Neviens viņus ar pletnēm nenosodīja, 
Skolā uzdevumus nepārbaudīja!

Anglieši - slikti skolnieki!
Lai soļi cik, tik - nekrietnība!
Ja pēkšņi vņi sodītāji,
Izpaužas atklāts niknums!

Eiropieši tā nespēlē!
Vairāk mīl tiesāt neobjektīvi!
Arī tā no stūra uzbrūk,
Mīl spēcīgiem pakalpot!

Amerikāņi spieda indiāņus!
Spēlējoties iznīcināja,
Palika armijnieku paradums,
Pret armiju - slēpjas!

Šinī komandā Krievija ir!
Nekad vājiem pāri nedarīt!
Viņu aizstāve - Viņas Misija,
Sevisķi pret alkatīgiem!

Tagad visi pie smilškastes!
Bet smilškaste Dievam pieder!
Sapulcējās visi vienā galā,
Pārbīdīt grib rezultātā!

Apgriezt uz savu malu,
Krieviju izdzīt grib!
Bet, uz sliekšņa jau Maijs,
Krievija Misiju apzinājās!

Izlabos nevienmērību!
Katram pa kaudzītei dos!
Pierādīs savu tiesiskumu,
Būs, beidzot, pielikts punkts!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.04.18.

09.04.18. Quatrain  “Just like children”

Humanity, like small children!
Only adult toys!
They like to play these wars,
Not understanding, that the past!

Toys can select,
Build cubes not so much,
Of gifts, of course, tweak!
Forgot, that school in autumn!

From the parents fought completely!
Older children are authority!
No one asks: why?
Love the word: coach!

They studied badly, on three!
Disappeared before dinner in the courtyard!
Hands are dirty, not till washing!
“Kukish” showed to children!

Have grown- there is no changes!
Upbringing yard,
And, of course, there is no own opinion,
True, physically healthy!

Now, quite grown up: The World at the feet!
The same children, the other scale,
Nobody could reform,
Such grew- it turned out like that!

But, the decision must be made!
The Fate of the World depends on this!
Game for adults- is drama!
Don’t understand, where is a measure!

The English are playing football,
This is a national invention!
The main thing is to score a goal,
Don’t think deeply!

But, the football field- is not the World!
“Podkat” is not suitable in Space,
They think that the game as a shooting gallery,
The main thing is to get into the window!

Any methods fit!
Even a push in a back,
The main thing is to open reviews,
The judges will not notice the guilt!

It is usual to think with elbows!
Others ask for punishment,
No one punished them with whips,
The school didn’t check the assignment!

The English- are bad pupil!
Even how much steps, then- meanness!
If they are suddenly penalized,
Manifests open anger!

Europeans don’t play like this!
More like to cheer!
Also from around the corner attack,
They like to serve the stronger ones!

The Americans pressed the Indians!
Exterminated playfully,
Remained the manners of army,
Against the army- hide!

In this team there is Russia!
Don’t offend the weak!
The protector of them- Her Mission,
Especially against greedy!

All now at the sandbox!
But, the sandbox belongs to God!
All gathered at the one end,
They want t move in the end!

Turn over to their edge,
They want to expel Russia!
But, on the threshold already May,
Russia has realized the Mission!

Will correct the unevenness!
Everyone will give a handful!
Will prove its validity,
There, finally, will be a point!

Amen
Father Absolute
09.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.04.2018.

Skatījumu skaits: 503 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: