Galvenie » 2017 » Augusts » 9 » Vēsts: 09.08.17. Katrēns "Ideoloģija" - *
13:56
Vēsts: 09.08.17. Katrēns "Ideoloģija" - *

Vēsts: 09.08.17. Katrēns "Ideoloģija" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложении Символписьма на латышском языке *) RAV "Asumiņš..." / *) RAV "Маленькая oстрота...", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/2012-10-15-127 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

09.08.17 Катрен "Идеология"…………………………………………………………..Quatrain "Ideology"

Важна Концепция, хотите, Идеология! . Svarīga koncepcija, gribat, Ideoloģija!.......The Concept is important, if want, Ideology!
То, что предлагаете людям! ....................Tā, ko piedāvājat cilvēkiem!......................That, what offer to people!
И раскрывается событий логика, ............Un atklājas notikumu loģika,……..…….....And events are revealed logic,
Как будущего прелюдия! ..........................Kā nākotnes prelūdija!...............................As a future prelude!

Знания от Создателя - важно! ..................Zināšanas no Radītāja - svarīgi!................Knowledge from Creator- important!
Но, люди не прочитают сразу, ..................Taču, cilvēki neizlasīs tūliņ,………………..But, people don't read right away,
Преображение не будет протяжным, .......Pārveidošana nebūs stiepta,……….……..Transformation will not be a long one
И тренировки ни разу! ...............................Un treniņa ne reizi!.....................................And training never!

Важно преподнести Истину! ....................Svarīgi Patiesību pasniegt!.....................It's important present the Truth!
Это не потребует времени, ......................Tas neprasīs laiku,…………………..…...This doesn't take a time,
Покажется путь Истинный, ......................Ceļš Patiesais parādīsies,……….……….Will show the True road,
Преображение без обременения! .......... Pārveidošana bez apgrūtināju!................Transformation without encumbrance!

Главное, люди должны понять, ............ Galvenais, cilvēkiem jāsaprot,…………...The main thing is that people should understand,
Что не люди они, а Боги! ........................Ka ne cilvēki viņi, bet Dievi!.....................That they are not people, but Gods!
Проявляются минут на пять, ..................Izpaužas uz minūtēm piecām,……….…..Manifests for 5 minutes,
Скорректировать свои итоги! .................Savus rezultātus nokoriģēt!......................Adjust them results!

Дорога одна - в Боги! ............................ Ceļš viens - Dievos!................................There is only one way- to Gods!
Точнее, возвращение к Дому! ................Precīzāk, atgriešanās Mājās!.................More precisely, the return to the Home!
Проявление - анализ итогов, .................Izpausme - rezultātu analīze,..………….Manifestation- the results of analysis,
Что наработано Дома! ............................Kas Mājās sastrādāts!............................What has been gained at home!

Вы - не люди, вы - проявление! ...........Jūs - ne cilvēki, jūs - izausme!...................You- not people you- manifestation!
Высшего на Планете Разума! ...............Uz Planētas Augstākā Saprāta!.................The Supreme Reason on the Planet!
Точнее, вы - Бога явление, ...................Precīzāk, jūs - Dieva parādība,……..……..More precisely, you- God's phenomenon,
Для совершенствования Разума! .........Priekš Saprāta pilnveidošanas!..................To perfect the Mind!

Я ещё не говорил, но всё можно! ........ Es vēl neteicu, bet visu var!....................I have not said yet, but everything is possible!
Нет людей, а есть Боги! .........................Nav cilvēku, bet ir Dievi!.........................There are no people, but there are Gods!
Нет родословной, как кажется многим,.Nav radu rakstu, kā daudziem šķiet,……There is no pedigree, as it seems to many,
Независимое проявление в итоге! ........Rezultātā izpausme neatkarīga!..............In the end independent manifestation!

Не ищите своей копии в детях, ............. Nemeklējiet savu kopiju bērnos,………..Don't look for your copy in children,
Это только плотная информация, ..........Tā tikai blīvā informācija,……………......This is only dense information,
Дети - Моя собственная ветвь, .............. Bērni - Mans personīgais atzars,…..…...Children- My own branch,
Прошедшая, давно апробацию! ..............Izgājis, aprobāciju sen!...........................Passed approbation long ago!

Дети индиго - Новая ветвь! ..................... Indigo bērni - Jauns atzars!...................Indigo children- a New branch!
Ничего общего с родителями! ..................Nekā kopēja ar vecākiem!.....................Nothing to do with parents!
В них отражена Моя метка: ..................... Viņos Mana zīme atspoguļota:………...They reflect My label:
Рода человеческого - спасители! .............Cilvēciskās dzimtas - glābēji!.................The human race- the saviors!

Расскажите, что в каждом - Разум! .......... Pastāstiet, ka katrā - Saprāts!................Tell, that in each- Reason!
Разум - Единый, Космический! ................. Saprāts - Viens, Kosmisks!.....................Reason- One, Cosmic!
Люди должны развивать свой Ум, .............Cilvēkiem jaattīsta savs Prāts,……..…...People should develop their Mind,
Это задание от Меня, не мифическое! .....Tas uzdevums no Manis, ne mītisks!.......This is a mission from Me, not a mystical one!

Назовите Меня - ПодСознанием! ........... Nosauciet Mani - ZemApziņa!.................Call Me- Sub-consciousness!
Ибо в Космосе - всё есть Сознание! ...... Jo Kosmosā - viss ir Apziņa!....................Or in the Cosmos- everything is Consciousness!
К человеку придёт понимание, ............... Cilvēkam atnāks saprašana,……………..An understanding will come to human,
Что он и есть - Единого часть Сознания! .Ka viņš arī ir - Vienotas Apziņas daļa!.....That also he is- part of United Consciousness!

Человек развивается в Небе!.................... Cilvēks Debesīs attīstās!..........................Human develops in Heaven!
Испытания - на Планете! ............................Pārbaudījumi - uz Planētas!.....................Tests- on the Planet!
Для человека ПодСознание - небыль! ...... ZemApziņa cilvēkam - neesība! …...…...Sub-conscious for people- fiction!
Как данные в интернете! .............................Kā dati internetā!......................................As the data on the Internet!

Знания хранятся на ПодСознании! ............ZemApziņā Zināšanas glabājas!...........Knowledge is stored in the Sub-conscious!
Человек постигает их постоянно! .............. Cilvēks tās aptver pastāvīgi!..................Human comprehends them all the time!
Подрастающее его Сознание, .................... Viņa pieaugošā Apziņa,………………...His grown up Consciousness,
Совершенствуется заметно и явно! ........... Pilnveidojas manāmi un skaidri!............Perfected visibly and clearly!

Человек набирает Мудрости! ................... Cilvēks Gudrību uzkrāj!.............................A human is gaining Wisdom!
Сквозь ряд проб и ошибок! ........................Caur mēģinājumu un kļūdu virkni!.............Through a series of trial and error!
Сознание оберегает от глупости! ..............Apziņa pasargā no muļķībām!...................Consciousness protects from stupidity!
В ПодСознание, переводя излишки! .........ZemApziņā, pārvedot pārpalikumu!............In Sub-conscious transferred surpluses!

Связь человека с Богом понятна, ....Cilvēka sakars ar Dievu skaidrs,…The connection between human and God is understandable,
Совершенство перетекает в совершенство! .Pilnība pārplūst pilnībā!............................Perfection flows into perfection!
Связь Сознания с ПодСознанием внятна, .Apziņas sakars ar ZemApziņu skaidrs,..The connection between Consciousness and Sub-conscious is clear,
Основа всего - эволюция совершенства! ...Visa pamats - pilnības evolūcija!.............The basis of everything- the evolution of perfection!

Человек в цепи эволюции Целого! ..............Cilvēks Veseluma evolūcijas ķēdē!.......Human in the chain of evolution of the Whole!
Остальное запрещено! ................................ Pārējais aizliegts!..................................The rest is forbidden!
Люди вместе достигают этого, .................... Cilvēki to kopīgi sasniedz,……………....People together achieve that,
Ибо судьбой завещано! ............................... Jo likteņa novēlēts!.................................For fate bequeathed!

Человек развивается для себя, ...................Cilvēks priekš sevis attīstās,……….....A human develops for himself,
Но и для Единого человечества! .................Un arī priekš cilvēces Vienotas!...........And also for United humanity!
Космосу совершенство неся, ...................... Kosmosam pilnību nesot,……………...Carrying perfection for Cosmos,
Переходит в Единое Отечество! ................. Pāriet Vienotā Tēvzemē!......................Passed to the United Fatherland!

Для человека нет никакой мамоны, .............Priekš cilvēka nav nekāda mamona,…For human there is no Mammon,
Как критерия успеха на Небе! ...................... Kā panākumu kritērija Debesīs!............As a criterion of success in Heaven!
Совершенствование, как основа, ................ Pilnveidošanās, kā pamats,……………Perfection, as a basis,
Без чего - жизнь людей небыль! .................. Bez kā - cilvēku dzīve neesoša!............Without what- people's life is fiction!

Повторяю, человек - проявление Бога! ........Atkārtoju, cilvēks - Dieva izpausme!.....I repeat, human- manifestation of God!
Для накопления Сознания, ........................... Priekš Apziņas uzkrāšanas,………… ..To accumulate Consciousness,
Окончательный для людей Итог, ...................Galējais priekš cilvēkiem Rezultāts,…..Ultimate for people Result,
Сознанием войти в ПодСознание! .................Ar Apziņu ZemApziņā ieiet!..................Consciousness enter into Sub-consciousness!

Аминь. .............................................................. Āmen……………………………………..Amen
Отец Абсолют. ................................................. Tēvs Absolūts……………………………Father Absolute
09.08.17 ............................................................ 09.08.17…………………………………..09.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 11.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.08.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.08.2017., papildināts angļu valodā 11.08.2017.

Skatījumu skaits: 633 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: