Galvenie » 2018 » Aprīlis » 11 » Vēsts: 11.04.18. Katrēns "Apstākļi: Karš vai Miers?"
18:40
Vēsts: 11.04.18. Katrēns "Apstākļi: Karš vai Miers?"

11.04.18 Катрен ​ “Обстоятельства: Война или Мир?”​​

Выбор за человечеством!
Отступать не хотел никто!
Проблема для людей извечная,
Не вспомнит о Боге никто!

Одни – не хотят помнить!
Другие – не знают как!
Создатель о Себе напомнит,
Когда накроет всё мрак!

Мировая будет последней!
Три – это число Фибоначчи!
С каждым мигом видней,
Что никто не даёт сдачи!

Кому-то хочется, но не успеет,
События превратятся в Миг!
От страха сердца холодеют,
И дрожь превращается в тик!

Интересы у всех глобальные,
Но, играют на полях слабых!
Планов не видно детальных,
Эволюция – аргумент, как бы!

Оружия много, но все люди!
Никто не хотел умирать!
Для политиков – это прелюдия,
Или как научиться врать!

Врут политики и шарлатаны,
Народы не врут никогда,
Мир неоднократно латаный,
Может взорваться всегда!

Ни к чему напряжения и страх!
Опасны для здоровья Планеты!
Она понимает, что скоро крах,
Не обойдутся одной вендеттой!

Для России обстоятельства хуже!
Отвечать всё равно придётся,
Совесть, конечно, мучает,
Но, и доказать неймётся!

Отступить уже невозможно!
Побеждённые не восстанут!
Слабых поддержать можно,
Но, финансы сегодня стонут!

Пока, валюта ещё в ходу,
Запад бросает ресурсы,
Сопротивление невмоготу,
Народ должен быть в курсе!

Ситуацию нельзя прятать!
Люди всё всегда понимают,
Лучше для них это знать:
Стране жить или погибать!

Важнее для страны: Свобода!
Русские знают не понаслышке!
Не перейти реку, не зная брода,
Бога нужно будет послушать!

Создатель говорит, что вверх!
Никогда не идите вниз!
Для России Свет не померк,
Главное, шагнуть на карниз!

Карниз или мост над пропастью!
Преображения качнут Планету!
Для Запада – это ненастье,
Эмоций много – ума только нету!

Пространство спешит к миру!
Америка выбирала не думая!
Во всём нужно иметь меру,
Чтобы подумать не пропадая!

Теперь «лоб в лоб» – не пройдёт!
Запад упустил обстоятельства,
Поражение ему грядёт,
Русь собралась, Ваше сиятельство!

Теперь Россия и Бог – едины!
Это слова Народа и Бога!
Россия непобедима,
У Президента с Народом – одна дорога!

Аминь.
Отец Абсолют.

11.04.18

 

Vēsts: 11.04.18. Katrēns "Apstākļi: Karš vai Miers?"

Izvēle cilvēcei!
Atkāpties negribēja neviens!
Problēma priekš cilvēkiem mūžsena,
Neatceras par Dievu neviens!
 
Vieni - negrib atcerēties!
Citi - nezin kā!
Radītājs par Sevi atgādinās,
Kad visu tumsa apklās!

Pasaules būs pēdējais!
Trīs - tas Fibonači skaitlis!
Ar katru mirkli redzamāk,
Ka neviens atlikumu nedod!

Kādam gribas, bet nepaspēs,
Notikumi Mirklī pārvērtīsies!
No bailēm sirds stngst,
Un trīsas pārvēršas tikšķī!

Intereses visiem globālas,
Taču, spēlē uz vājo laukiem!
Plāni neredzami detalizēti,
Evolūcija arguments, it kā!

Ieroču daudz, bet cilvēki visi!
Neviens negribēja nomirt!
Priekš politiķiem - tā prelūdija,
Vai melot kā iemācīties!

Melo politiķi un šarlatāni,
Tautas nemelo nekad,
Pasaule vairākkārt lāpīta,
Var uzsprāgt vienmēr!

Ne priekš kā spriedze un bailes!
Priekš Planētas veselības bīstami!
Viņa saprot, ka drīz sabrukums,
Nepietiks ar vienu vendetu! 

Priekš Krievijas apstākļi sliktāki!
Atbildēt vienalga nāksies,
Sirdsapziņa, protams, moca,
Bet, arī pierādīt neņemas [неймётся ?]!

Atkāpties jau neiespējami!
Uzvarētie nepiecelsies!
Vājos atbalstīt var,
Bet finanses šodien sten!

Pagaidām, valūta vēl apritē,
Rietumi resursus met,
Pretošanās nepanesama,
Tautai jābūt kursā!

Situāciju nevar slēpt!
Cilvēki vienmēr visu saprot,
Priekš viņiem to labāk zināt:
Dzīvot valstī vai bojā iet!

Priekš valsts svarīgāk: Brīvība!
Krievi zina ne nostāstus!
Nepāriet upi, braslu nezinot,
Dievu būs jāpaklausa!

Radītājs saka, ka augšup!
Neejat lejup nekad!
Priekš Krievijas Gaisma ne tumsums,
Galvenais, uzkāpt uz dzegas!

Dzega vai tilts pār bezdibeni!
Pārveidošana skars Planētu!
Priekš Rietumiem - tas nelāgums,
Emociju daudz - tikai prāta nav!

Telpa uz mieru steidz!
Amērika izlēma nedomājot!
Visā vajag mēru ievērot,
Lai padomātu nepazūdot!

Tagad "pieri pret pieri" - nepāries!
Rietumi apstākļus palaida garām,
Zaudējums viņiem sagaidāms,
Krievzeme sapulcējās, Jūsu augstība!

Tagad Krievija un Dievs - vienoti!
Tas vārds Tautas un Dieva!
Krievija neuzvarama,
Prezidentam ar Tautu - viens ceļš!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
11.04.18.
 

11.04.18. Quatrain “Circumstances: War or Peace?” 

The choice is for humanity!
Nobody wanted to retreat!
The problem for people is eternal,
Don’t remember God nobody!
 
Some- don’t want to remember!
Others- don’t know how!
The Creator will remind about Himself,
When darkness will cover all!

The World will be the last!
Three- is the number of Fibonachi!
With each instant it’s more visible,
That no one gives change!

Someone wants, but don’t have time,
Events will turn into Moments!
Heart grow cold from the fear,
And the shiver turns into a tick!           

The interests of all are global,
But, play in the field of weak!
Plans are invisible, detailed,
Evolution is an argument, as it were!

There are a lot of weapons, but all people!
No one wanted to die!
For politicians- that is prelude,
Or to learn, how lie!

Politicians and charlatans are lying,
Nations never lie,
The World is repeatedly patched,
It can explode always!

Nothing to stress and fear!
Dangerous for the health of the Planet!
She realizes, that soon the collapse
Will not coast a vendetta!

For Russia the circumstances are worse!
Anyway have to answer,
Conscience, of course, torments,
But, also to prove it makes sense!

Retreat is already impossible!
The vanquished will not rise!
Weak can be supported,
But, finances are groaning today!

For now, the currency is still in motion,
The West is throwing resources
Resistance is unbearable,
The Nation should be aware of!

The situation can’t be hidden!
People always understand everything,
It’s better for them to know this:
To live in the country or die!

More important for the country: Freedom!
The Russians know not stories!
Don’t cross the river, not knowing the ford,
God will have to listen!

The Creator says that up!
Never go down!
The Light for Russia didn’t fade,
The main thing is to step on the cornice!

Cornice or bridge over the abyss!
Transformation will swing the Planet!
For the West- is bad weather,
Emotions are many- only there is no mind!

Space is in a hurry to the peace!
America chose without thinking!
In everything you need to have a measure,
To think without wasting!

Now “forehead against forehead”- will not work!
The West missed the circumstances,
Defeat is coming to him,
Russia has gathered, Your Excellency!

Now Russia and God- are united!
There are the words of the Nation and God!
Russia is invincible,
The President and the Nation- have one way!

Amen
Father Absolute
11.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.04.2018.
Nosūtīts Stariņam:https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11/04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.04.2018.

Skatījumu skaits: 563 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: