Galvenie » 2018 » Aprīlis » 12 » Vēsts: 12.04.18. Katrēns "Divas galvas"
18:37
Vēsts: 12.04.18. Katrēns "Divas galvas"

12.04.18 Катрен ​ ​​“Две головы”

7-го нельзя промолчать!
7-го нужна Программа!
Фарватер пора очищать,
Не коснётся России драма!

Народ переживёт и это!
У России тяжёлая Миссия!
На шатание наложено вето,
Все «вместе» Россия – Мессия!

Запад пытается остановить!
Стереть о Руси воспоминание!
Но, человечество желает жить,
Сохраняя Руси название!

Не получается всех согнуть!
Россия – Надежда слабых!
Люди выбрали России путь,
И он для многих – главный!

Россия – это не только оружие,
Плюс – высокие технологии!
Духовное у неё окружение,
Божественная на всё логика!

Россия – пример Равенства!
Всех перед Создателем!
Нет в России мамоны рабства,
Правда, есть обыватели!

Россия – производная Бога!
Никто, кроме России!
Народ и Президент – одна дорога!
А, это – Святая Миссия!

Богаче России нет!
Это подарок Творца!
Не каждому даётся такой билет!
От Начала и до Конца!

Только Конец – не Конец!
А Великое Преображение!
Россия заслужила такой Венец,
С Монархическим изображением!

На Гербе – двуглавый орёл!
Скоро сойдутся две головы!
Он крылья свои простёр,
От одной до другой горы!

Сойдутся Дух и Материя!
Единое введено управление,
Никаких больше потерь,
На Россию будет равнение!

Сегодня слышна канонада!
Но, это всё в прошлом!
Русский выходит Фрегат!
Его плавание возможно!

Команда – все, как один!
На парусах триколор «вместе»!
Нет непокорённых вершин,
Планета – это России место!

Критический Миг прошёл!
Небеса помогли победить!
Неожиданно мир пришёл,
Создатель продолжает бдить!

Если Народ вместе,
Его не победить никогда!
Повторяю, на Планете есть место,
Потянутся народы туда!

Кризис иногда нужен!
Для прояснения: кто есть кто!
Выход из него важен,
Чтобы не пострадал никто!

Сегодня, так и случилось!
Победило Благоразумие!
Катастрофы не получилось,
Это толкает к раздумью!

Теперь нужно построить Планы!
Необходимо внутреннее равнение,
Президент уберёт Кланы,
Окончательное получит доверие!

Напоминаю, про две головы!
Дух соединится с Материей!
Станут править до Новой поры,
Не повторятся на Руси потери!

Аминь.
Отец Абсолют.
12.04.18

 

Vēsts: 12.04.18. Katrēns "Divas galvas"

7-to nevar noklusēt!
7-jam vajadzīga Programma!
Farvateru laiks attīrīt,
Krieviju neskars drāma!

Tauta pārdzīvos arī to!
Krievijai smaga Misija!
Uz šūpošanu veto uzlikts,
Visi "kopā" Krievija - Mesija!

Rietumi cenšas apturēt!
Nodzēst atmiņas par Krievzemi!
Taču, cilvēce vēlas dzīvot,
Saglabājot Krievzemes nosaukumu!

Neizdodas visus saliekt!
Krievija - vājo Cerība!
Cilvēki izvēlējās Krievijas ceļu,
Un tas priekš daudziem - galvenais!

Krievija - tie ne tikai ieroči,
Plus - augstas tehnoloģijas!
Viņai Garīga vide,
Uz visu Dievišķa loģika!

Krievija - Vienlīdzības piemērs!
Radītāja priekšā visu!
Nav Krievijā mamona verdzības,
Taisnība, mietpilsoņi ir!

Krievija - Dieva atvasinājums!
Neviens, izņemot Krieviju!
Tauta un Prezidents - viens ceļš!
Bet tā -Svēta Misija!

Par Krieviju bagātākas nav!
Tā Radītāja dāvana!
Ne katram tāda biļete dota!
No Sākuma un līdz Beigām! 

Tikai Beigas - ne Beigas!
Bet Dižena Pārveidošana!
Krievija pelnīja tādu Vaiņagu,
Ar Monarhisku attēlu!

Uz Ģerboņa - divglvains ērglis!
Drīz divas galvas savienosies!
Viņš savus spārnus izplēta,
No viena kalna līdz otram!

Savienosies Gars un Matērija!
Viena vadība  iedibināta,
Nekādu zaudējumu vairāk,
Uz Krieviju līdzināšanās būs!

Šodien kanonāde dzirdama!
Taču, tas viss pagātnē!
Krievu Fregate iziet!
Viņas kuģošana iespējama!

Komanda - visi, kā viens!
Uz burām trīskrāsa "kopā"!
Nav nesasniedzamu virsotņu,
Planēta - tā Krievijas vieta!

Kritiskais Mirklis pagāja!
Debesis palīdzēja uzvarēt!
Negaidīti miers atnāca,
Radītājs turpina uzmundrināt!

Ja Tauta kopā,
Neuzvarēt Viņu nekad!
Atkārtoju, uz Planētas vieta ir,
Tautas turp tieksies!

Krīze dažreiz nepieciešama!
Lai noskaidrotu: kurš ir kurš!
Izeja no tās svarīga,
Lai neciestu neviens!

Šodien tā arī gadījās!
Uzvarēja Saprātīgums!
Katastrofa nesanāca,
Tas uz pārdomām mudina!

Tagad Plānus uzbūvēt vajag!
Iekšējā līdzināšanās nepieciešama,
Prezidents Klanus novāks,
Galīgo uzticību saņems!

Atgādinu, par divām galvām!
Gars savienosies ar Matēriju!
Sāks valdīt līdz Jaunam laikam,
Uz Krievzemes zaudējumi neatkārtosies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.04.18.

12.04.18. Quatrain   “Two heads”

On the 7th can’t remain silent!
7th Program is needed!
The fairway is time to clean,
Drama will not touch Russia!

The nation will survive also this!
Russia has a difficult Mission!
On the reel is imposed a veto,
All “together” Russia is- a Messiah!

The West is trying to stop!
Erase the memories of Russia!
But, humanity wants to live,
Preserving Russia’s name!

It’s impossible to bend all
Russia- Hope of the weak!
People have chose Russia’s way,
And this for many- is the main thing!

Russia- is not only weapons,
Plus- high technologies!
She has Spiritual environment,
Divine logic to all!

Russia- is an example of Equality!
All in the front of Creator!
There is no mammon slavery in Russia,
True, there are philistines!
                                     
Russia- is a derivative of God!
Nobody, expect Russia!
Nation and the President- is one road!
But, this is- Holy Mission!

There is no richer then Russia!
It’s a gift of the Creator!
Not everyone get this ticket!
From the Beginning to the End!

Only the End- not the End!
But Great Transfiguration!
Russia deserved such a Crown,
With the Monarchic image!

On the coat of arms- a two headed eagle!        
Soon two heads will converge!
He spread his wings,
From one to other mountain!

Spirit and Matter will converge!
One management is introduced,
No more looses,
On Russia there will be a equality!

Today can hear cannonade!
But, it’s all in the past!
Russia comes out Frigate!
Her voyage is possible!

The team- is all like one!
Sails tricolor “together”!                     
There are no unconquered peaks,
The Planet- is place of Russia!

Critical Moment passed!
Heaven helped to win!
Suddenly the peace came,
The Creator continues to watch!

If the Nation is together,
It can never be defeated!
I repeat, there is place on the Planet,
The nation will be drawn there!

Crisis is sometimes needed!
To clarify: who is who!
The way out of it is possible,
So that no one will be hurt!

Today it happened too!
Prudence won!
The catastrophe not work out,
This pushes to reflection!

Now need to build the Plans!
Need an internal alignment,
The President will take away the Clans,
The final will get confidence!

I remind of two heads!
The Spirit will unite with the Matter!
Will start to rule till New time,
Will not repeat loses on Russia!

Amen
Father Absolute
12.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.04.2018.

Skatījumu skaits: 481 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: