Galvenie » 2018 » Aprīlis » 13 » Vēsts: 13.04.18. Katrēns "Maija sākums"
19:23
Vēsts: 13.04.18. Katrēns "Maija sākums"

13.04.18 Катрен “Начало Мая”

Всегда говорил – не будет!
Внутри обстановка сложнее!
Свободу Россия добудет,
Если люди будут честнее!

Нужно постоянство мнения,
Истинная нужна Вера!
Если Единое поведение,
Это лучшая для Мира мера!

Испытания не на войну,
Она идёт уже много лет!
Испытания на Веру Мою,
За счастливый билет!

С внешними можно договориться!
С внутренними – никогда!
С Западом Русь помирится,
От внутренних – придёт беда!

Президент понимает это,
Доктрина: «не трогай – получишь»!
На войну наложено вето,
Вопрос внутри: кому служишь?

Многие служат мамоне!
Некоторые всё же России!
Элита в Американском затоне,
Наплевать им на России Миссию!

Тысячи уже – есть предатели,
Готовые залечь под доллар!
Они почти законодатели,
Пьют Американский отвар!

Внутри многие, конечно, за Русь!
Но, у них нет Права!
Не могут ничего пока пусть,
Россия для них отрада!

Общество лопнуло изнутри!
Войны не будет, а мира?
Не снаружи, конечно, внутри,
Какая должна быть мера?

Подождите начало Мая!
Народ готовится к Вече!
Извечный – это мотив,
Россия с Богом – повенчана!

Народ не понимает это!
От страха глаза округлились!
Для многих жизнь, как эхо,
С мнением не определились!

Много раз говорил о Боге!
Россия – невеста Создателя!
У России с Богом – одна дорога,
Пересчитает Он всех обывателей!

Нельзя бояться за Завтра!
Жизнь на коленях – не жизнь!
Россия для Бога – есть Правда!
Без Бога не получится жить!

Народ должен сказать своё!
Он даёт на войну разрешение!
Только помните, что ВСЁ Моё!
Даже ваше Рождение!

Теперь соберите силы!
Проявите, наконец, Волю!
Не будете людям милыми,
Характер проявить Я позволю!

Вы – производная Бога!
Нужна внутренняя революция,
Сложится для Руси дорога,
Вспомните про эволюцию!

Три года – это не шутка!
Это – Преображения время!
Время бежит поминутно,
Обратный отсчёт не бремя!

Аминь.
Отец Абсолют.

13.04.18

 

 

Vēsts: 13.04.18. Katrēns "Maija sākums"

Vienmēr teicu - nebūs!
Iekšķīgi stāvoklis sarežģītāks!
Brīvību Krievija iegūs,
Ja cilvēki godīgāki būs!

Vajag viedokļa pastāvīgumu,
Ticība patiesa vajadzīga!
Ja uzvedība Vienota,
Tas priekš Pasaules labākais mērs!

Pārbaudījumi ne uz karu,
Tas notiek jau daudzus gadus!
Pārbaudījumi uz Ticību Manu,
Par biļeti laimīgu!

Ar ārējiem sarunāt var!
Ar iekšējiem - nekad!
Ar Rietumiem Krievzeme izlīgs,
No iekšējiem - bēda atnāks!   

Prezidents to saprot,
Doktrina: "neaiztiec - dabūsi"!
Uz kara uzlikts veto,
Jautājums iekšēji: kuram kalpo?

Daudzi mamonam kalpo!
Daži tomēr Krievijai!
Elite Amerikāņu upes līcī,
Uzspļaut viņiem uz Krievijas Misiju!

Tūkstoši jau - nodevēji ir,
Gatavi gulties zem dolāra!
Viņi gandrīz likumdevēji,
Dzer Amerikānisko novārījumu!

Iekšķīgi daudzi, protams, par Krievzemi!
Taču, viņiem Tiesību nav!
Nevar pagaidām neko lai,
Krievija priekš viņiem ir prieks!     

Sabiedrība plīsa no iekšienes!
Kara nebūs, bet miera?
Ne ārēji, protams, iekšēji,
Kādam mēram jābūt?

Pagaidiet Maija sākumu!
Tauta Večei gatavojas!
Mūžsens - tas motīvs,
Krievija ar Dievu - salaulāta!

Tauta to nesaprot!
No bailēm acis lielas kļuva!
Dzīve priekš daudziem, kā atbalss,
Ar viedokļiem nenoskaidrojās!

Daudzreiz par Dievu runāju!
Krievija - Radītāja līgava!
Krievijai ar Dievu - viens ceļš,
Mietpilsoņus Viņš pārskaita visus!

Par Rītdienu nedrīkst baidīties!
Dzīve uz ceļgaliem - ne dzīve!
Krievija priekš Dieva - Taisnība ir!
Bez Dieva dzīvot neizdosies!

Tautai jāsaka savs!
Viņa atļauju uz karu dod!
Tikai atceraties, ka Mans VISS!
Pat jūsu Dzimšana!

Tagad spēkus sakopojiet!
Izpaudiet, beidzot, Gribu!
Cilvēkiem mīļi nebūsiet,
Parādīt raksturu atļaušu Es!

Jūs - Dieva atvasinājums!
Iekšējā revolūcija vajadzīga,
Priekš Krievzemes ceļš izveidosies,
Par evolūciju atcerēsities!

Trīs gadi - tas ne joks!
Tā - laika Pārveidošana!
Laiks skrien pa minūtēm,
Atpakaļ skaits ne slogs!

Āmen. 
Tēvs Absolūts.
13.04.18.

13.04.18. Quatrain   “The beginning of May”

Always said- there will not be!
Inside the situation is more difficult!
Russia will get Freedom,
If people will be more honest!

Need a constant opinion,
Need true Faith!
If the behavior is United,
This is the best measure for the World!

Tests not for was,
It has been going of for many years!
Tests for My Faith,
For a lucky ticket!

With the outside you can’t negotiate!
With the internal- never!
Russia will reconcile with the West,
From internal- the trouble will come!

The President understand this,
Doctrine: “don’t touch- you will get”!
The war is vetoed,
The question inside: who do you serve?

Many serve to mammon!
Some are still to Russia!
Thee elite in the American pothole,
To spit them on Russian Mission!

Thousands already- there are traitors,
Ready to lie under the dollar!
They are almost legislators,
They drink American broth!

Inside many of course, for Russia!
But, they don’t have the Right!
They can’t do anything yet,
Russia is happiness for them!

Society burst from inside!
There will be no war, but peace?
Not outside, of course, inside,
What should be the measure?

Wait for the beginning of May!
The nation is preparing for Veche!
Eternal is the motive,
Russia with God- is married!

The nation doesn’t understand this!
From fear, eyes widened!
 For many life, like an echo,
With the opinion is not decided!

Many times I spoke about God!                           
Russia- is the bride of the Creator!
Russia with God- has one road,
He recounts all the philistines!

You can’t be afraid for Tomorrow!
Life on knees- is not life!
Russia for God- is Truth!
Without God can’t live!

The nation must say their own!
She gives permission for war!
Just remember, that EVERYTHING is Mine!
Even your Birth!

Now gather the strength!
Show, finally, Will!
You will be not lovely for people,
I will allow show the character!

You- are the derivative of God!
Need an internal revolution,
There will be made a road for Russia,
Will remember the evolution!

Three years- is not a joke!
This is- the Transformation time!
Time runs every minute,
Countdown is not a burden!

Amen
Father Absolute
13.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/13.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi  Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /13.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /13.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 13.04.2018.

Skatījumu skaits: 493 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: