Galvenie » 2018 » Aprīlis » 14 » Vēsts: 14.04.18. Katrēns "Karš un Miers"
21:37
Vēsts: 14.04.18. Katrēns "Karš un Miers"

14.04.18 Катрен ​ “Война и Мир”​​

Интриги плетут слабые!
Их средство защиты!
Действуют на Мир пагубно!
Произрастают наймиты!

Война – это плохо очень!
Но, около войны много хуже!
Война – это Планеты осень,
Люди затягивают пояса туже!

Сегодня ещё не война!
Но, обстановка не Мира,
Произрастает жуткая тайна,
Жизнь человека совсем не мера!

Новые ценности уже в почёте!
Важнее всего – интриги!
Критерии Чести уже без учёта,
Лучше перекраситься в пилигримы!

Все прячутся, чтобы не видеть!
Порядочность не в почёте,
Главный критерий – выжить,
Это для будущего зачёты!

Самое теперь страшное время!
Конечно, внутри государства!
Жизнь будет для многих бремя,
Нечисти теперь Царство!

Война ещё не началась!
Но, есть её результаты!
Жизнь в цене поднялась!
Власть выдаёт мандаты!

Тлеет костёр бесчестия!
Пора поднимать Народ!
В Мае узнаете следствие,
Русский соединится Род!

Неизвестно сейчас решение,
Но, оно будет: “Да” или “Нет”!
Президент объявит мнение,
Какой будет для Руси билет!

Один билет – в Будущее!
Второй показывает поражение!
От Президента зависит грядущее,
Найдите в том отражение!

Поверили, теперь ждите!
Руки у него связаны!
Выход вы тоже ищите,
Народ и Президент – повязаны!

Надежда на благоразумие!
Отступать больше некуда!
Пока Президент в раздумье,
Склонен стоять до конца!

Помогите ему с выбором!
Выбор: “нельзя отступать”!
Не отгородиться забором,
Пора уже наступать!

Наступая, просите Бога!
Не религии – они с врагами!
У России с Богом – одна дорога!
Война – не борьба на татами!

Война – это голод и страх!
Нет морали и нравственности,
Государства опускаются в мрак,
Многие канут в безвестность!

Войны, повторяю, не будет!
Но, экономика уже разрушена,
Все предсказания сбудутся,
Перчатка Руси брошена!

Слово Твоё – Народ!
Как уже было раньше!
Есть у Руси числовой код,
Вспомните – уйдут напасти!

Сегодня важнее всего “вместе”!
От каждого к каждому!
На карте Планеты есть место,
Где Единение – важно!

Президент хорош для Мира!
Для противостояния – Народ!
“Вместе” – это современности мера,
Русский чтобы восстал Род!

Аминь.
Отец Абсолют.

14.04.18

Vēsts: 14.04.18. Katrēns "Karš un Miers"

Intrigas vērpj vājie!
Viņu aizsardzības līdzeklis!
Uz Mieru iedarbojas postoši!
Izaug algotņi!

Karš - tas ļoti slikti!
Taču, karam līdzās vēl sliktāk!
Karš - tas Planētas rudens,
Cilvēki jostas savelk ciešāk!

Šodien vēl ne karš!
Taču stāvoklis ne Miera,
Izaug baigs noslēpums,
Cilvēka dzīvība pavisam ne mērs!

Cieņā jau vērtības jaunas!
Svarīgāk par visu - intrigas!
Goda kritēriji jau bez uzskaites,
Labāk piligrimos pārkrāsoties! 

Visi slēpjas, lai neredzētu!
Kārtīgums godā nav,
Galvenais kritērijs - izdzīvot,
Tās priekš nākotnes ieskaites!

Pats briesmīgākais laiks tagad!
Protams, valsts iekšienē!
Dzīve priekš daudziem būs slogs,
Mošķu Valstība tagad!

Karš vēl nesākās!
Bet, tā rezultāti ir!
Dzīves cena pacēlās!
Vara mandātus izdod!

Bezgoda ugunskurs plēnē!
Laiks Tautu pacelt!
Maijā sekas uzzināsiet,
Krievu Dzimta savienosies!

Lēmums tagad nezināms,
Bet, tas būs: "Jā" vai "Nē"!
Prezidents paziņos viedokli,
Kāda priekš Krievzemes biļete būs!

Viena biļete - Nākotnē!
Otra zaudējumu rāda!
No Prezidenta atkarīga nākamība,
Atspoguļojumu tur atradīsiet!

Noticējāt, tagad gaidiet!
Rokas viņam sasietas!
Jūs arī izeju meklējiet,
Tauta un Prezidents - saistīti!

Cerība uz saprātīgumu!
Atkāpties vairāk nav kur!
Prezidents pagaidām pārdomās,
Sliecas stāvēt līdz galam!

Palīdziet viņam ar izvēli!
Izvēle: "atkāpties nedrīkst"!
Ar sētu nenorobežoties,
Laiks jau uzbrukt!

Uzbrukt, lūdziet Dievu!
Ne reliģijām - viņas ar ienaidniekiem!
Krievijai ar Dievu - viens ceļš!
Karš - ne cīņa uz tatami!

Karš - tas bads un bailes!
Nav morāles un tikumības,
Valsts tumsā nolaižas,
Daudzi bezvēstī iekrīt!

Kara, atkārtoju, nebūs!
Taču ekonomika jau sagrauta,
Visi pareģojumi piepildīsies,
Krievzemes cimds nomests!

Vārds Tavs - Tauta!
Kā jau bija agrāk!
Ir Krievzemei skaitļu kods,
Atceraties - nelaimes aizies!

Šodien vissvarīgāk "kopā"!
No katra uz katru!
Uz Planētas kartes ir vieta,
Kur Vienošana - svarīga!

Prezidents labs priekš Miera!
Priekš opozīcijas - Tauta!
"Kopā" - tas laikmetīguma mērs,
Krievu Dzimta lai saceltos!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
14.04.18.

14.04.18. Quatrain   “War and Peace”

Intrigues weave weak ones!
Their remedy!
On the World act harmful!
Grow up hires!

War- is very bad thing!
But, near the war is much worse!
War- is autumn of the Planet,
People tighten their belts  tighter!

Today is not war yet!
But the situation is not Peace,
There is a terrible secret,
Life of people is not a measure at all!

New values are already in the honor!
The most important thing- is intrigue!
Criteria of honor is already without taking into account,
It’s better to repaint yourself in pilgrims!

Everyone is hiding to not see!
Decency is not in the honor,
The main criterion- is to survive,
This is the credits for future!

The most terrible time now!
Of course, inside the state!
Life will be a burden for many,
The Kingdom is evil now!

The war has not yet begun!
But, there are its results!
Life has risen in price!
The power issues mandates!

Smoldering a fire of dishonor!
It’s time to raise the Nation!
In May you will learn the effect,
The Russian family will unite!

The decision is not known now,
But, it will be: “Yes” or “No”!
The President will announce the opinion,
 What will be ticket for Russia!

One ticket- to the Future!
The second shows defeat!
The future depends on the President,
Will find reflection in it!

Believed, now wait!
His hands are connected!
You are also looking for an exit,
The nation and the President- are mated!

Hope for prudence!
Retreat nowhere else!
 While President is in meditation,
Tends to stand up to the end!

Help him with a choice!
The choice: “can’t retreat”!
Don’t fence off with fence
It’s time to advance!

Attack, ask to God!
Not religions- they are with enemies!
Russia with God- has one road!
War- is not a fight on tatami!

War- is hunger and feat!
There are no morality and ethic,
States fall into darkness,
Many will disappear into obscurity!

I repeat, there will be no war!
But, the economy has already been destroyed,
All the predictions will come true,
The glove of Russia is thrown!

Your Name- is Nation!
As it was before!
There is a numeric code for Russia,
Remember- unhappiness will go!

Today the most important thing is “together”!
From each to each!
There is a place on the map of the Planet,
Where Unity- is important!

The President is good for the Peace!
For the confrontation- the Nation!
“Together”- is measure of modernity,
The family of Russia to rebel!

Amen
Father Absolute
14.04.18

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/14.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /14.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /14.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /14.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 14.04.2018. 

Skatījumu skaits: 501 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: