Galvenie » 2018 » Aprīlis » 15 » Vēsts: 15.04.18. Katrēns "Klusais karš"
22:26
Vēsts: 15.04.18. Katrēns "Klusais karš"

15.04.18 Катрен ​​“Тихая война”

Тихая война почти на месяц!
Перетягивание каната!
Войны не будет сейчас,
Её не будет когда-то!

Главное, все готовы!
И это хорошо видно!
Политические подковы,
Для выборов – не обидно!

Политики все в себе!
В мыслях одна карьера!
Удержаться надо в седле,
Жизнь их, почти, ривьера!

Спектакль важнее всего!
Чем страшнее, тем лучше!
Информация ценней оттого,
Что, главный – господин случай!

Сирия, Россия – лучше нет!
“Спасители” против агрессии!
Это для Запада лучший сюжет,
Главное, борьба с репрессией!

Неважно, где Правда?
В шуме не найти зерно!
Люди верят Лжи всегда,
Не понимая, что всё видно!

Если Правды не видно,
Ждите подмены понятий!
Правда упала на дно!
Западу нужно мероприятие!

Интриги, одни интриги!
За интригой таится Ложь!
На Душах давно вериги,
Слёзы уже, как блажь!

Удивительное сегодня время!
Человечество лишилось Чести!
Для хорошего человека – бремя!
Для плохого – программа мести!

Нечисть проснулась нежданно!
Мир приготовился уже к Концу!
Безнравственность без наказания,
Планета повернулась к Венцу!

К Венцу, но не невесты!
А, к Венцу прощания!
В предсказаниях были известия,
Сбудутся все обещания!

Человечеству не выйти из круга!
Эволюция остановилась в развитии!
Люди не видят уже друг друга!
В Книге Судеб строка – “убытие”!

Планета заждалась решения!
Вулканы, как солдаты в строю!
Им нужно Единое мнение,
Не видно ничего, дежавю!

Так ни шатко, ни валко!
Потекла по руслу жизни река,
Человечество сегодня не жалко,
Спрятались от Бога и навсегда!

Одна Русь – Моя ненаглядная!
Оклеветана западной нечистью,
Пусть кому-то сегодня странно,
Гордится Она своей Честью!

В России не все встали!
Но, разбудили – спасибо Западу!
Нападки на Русь достали,
Смешно всем, почти до упаду!

Сталь закаляется холодом!
Известная технология,
Народ закаляется смолоду,
Это национальная логика!

Одни выходят богатыми!
Кто-то из войны больным!
Кто-то словно из ваты,
А, кто-то очень большим!

Русь из тихой войны выйдет,
Конечно, как всегда со щитом!
Президентскую Программу примет,
“Вместе” сегодня, а не потом!

Аминь.
Отец Абсолют.

15.04.18

 

Vēsts: 15.04.18. Katrēns "Klusais karš"

Klusais karš gandrīz uz mēnesi!
Virves pārvilkšana!
Tagad nebūs kara,
Tā nebūs kaut kad!

Galvenais, gatavi visi!
Un tas labi redzams!
Politiskie pakavi,
Priekš vēlēšanām - ne sāpīgi!

Politiķi visi sevī!
Domās tikai karjera!
Sedlos noturēties vajag,
Viņu dzīve, gandrīz, izrāde [ривьера ?]!

Izrāde par visu svarīgāka!
Jo briesmīgāk, jo labāk!
Informācija no tā vērtīgāka,
Ka, galvenais - gadījuma kungs! 

Sīrija, Krievija - labāk nevar būt!
"Glābēji" pret agresiju!
Tas priekš Rietumiem labākais sižets,
Galvenais, cīņa ar represijām!

Nav svarīgi, kur Taisnība?
Troksnī neatrast graudu!
Cilvēki Meliem tic vienmēr,
Nesaprotot, ka redzams viss!

Ja Taisnība nav redzama,
Izpratņu nomaiņu gaidiet!
Taisnība uz grunti nokrita!
Rietumiem pasākums vajadzīgs!

Intrigas, vienas intrigas!
Meli aiz intrigām slēpjas!
Uz Dvēselēm sen važas,
Asaras jau, kā niķis!

Šodien laiks apbrīnojams!
Cilvēce zaudēja Godu!
Priekš laba cilvēka - slogs!
Priekš slikta - programma atriebībai!

Mošķi pamodās negaidīti!
Pasaule jau Galam sagatavojās!
Netikumība bez nosodījuma,
Planēta uz Vaiņagu pagriezās!

Uz Vaiņagu, taču ne neziņu!
Bet, Vaiņagu piedošanai!
Pareģojumos bija ziņa,
Piepildīsies visi solījumi!

Cilvēcei neiziet no apļa!
Evolūcija attīstībā apstājās!
Cilvēki neredz viens otru vairāk!
Likteņu Grāmatā rinda - "aiziešana"!

Planēta lēmumu nogaidījās!
Vulkāni, kā kareivji rindā!
Viņiem Vienots lēmums nepieciešams,
Redzams nav nekas, izbijis!

Tā ne šūpojoties, ne ļodzoties!
Pa gultni dzīves upe aiztecēja,
Cilvēce šodien nežēlojot,
Paslēpās no Dieva un uz visiem laikiem!

Krievzeme viena - Mana dārgā!
Rietumu nešķīsto apmelota,
Lai kādam šodien dīvaini,
Ar savu Godu Viņa lepojas!

Krievijā ne visi piecēlās!
Taču, pamodināja - paldies Rietumiem!
Uzbrukumus Krievzeme saņēma,
Smieklīgi visiem, līdz nemaņai gandrīz!

Dzelzi norūda aukstums!
Tehnoloģija zināma,
Tauta no jaunības norūdās,
Tā nacionālā loģika!

Vieni bagāti iziet!
Kāds slims no kara!
Kāds gluži kā no vates,
Bet kāds ļoti liels!

Krievzeme izies no klusā kara,
Protams, kā vienmēr ar šķēpu!
Prezidentisku Programmu pieņems,
"Kopā" šodien, bet ne pēc tam!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
15.04.18.

15.04.18. Quatrain  “Quiet war”

Quiet war almost for a month!
Tug of war!
War will not be now,
It will not be once!

The main thing, everything is ready!
And it’s clearly visible!
Political horseshoes,
For the election- don’t be offended!

Politicians are all in themselves!
In mind only career!
Have to stay in the saddle,
Their life, almost, the Riviera!

The play is most important!
The more terrible, the better!
Information is more valuable from that,
That, the main thing- mister case!

Syria, Russia- can’t be better!
“Saviors” against aggression!
This is the best story for the West,
The main thing is the fight against repression!

It’s doesn’t matter where is the Truth?
In the noise can’t find the grain!
People always believe Lies,
Not understanding, that everything is visible!

If Truth is not visible,
Wait for the substitution of concepts!
The truth fell to the bottom!
The West needs an event!

Intrigues, only intrigues!
Lies hide behind intrigues!
Shackles on the Souls for a long time,
Tears already like a whim!

It’s a wonderful time today!
Humanity has lost Honor!
For a good human- a burden!
For the bad human- the revenge program!

Evil woke up unexpectedly!
The World has already prepared for the End!
Immorality without punishment,
The Planet turned to crown!

To the Crown, but not the bride!
But, the Crown of farewell!
In the predictions were news,
All the promises will come true!

Humanity doesn’t get out of the circle!
Evolution has stopped in development!
People don’t see each other more!
In the Book of Fate there is line- “departure”!

The Planet was waiting for the solution!
Volcanoes, like soldiers in the ranks!
They need a united opinion,
Nothing is visible, passed!

So neither shaky, nor swath!
The river flowed along the channel of life,
Humanity today doesn’t mind,
They hide from God and forever!

Russia is one- My beloved!
Defamed by the West of evil spirit,
Let someone today is strange,
She is proud of Her Honor!

In Russia, not all stood up!
But, woke up- thanks to the West!
Attacks on Russia have got,
Funny to all, almost to the point!

Steel is hardens with cold!
Known technology,
The nation is tempered from the youth,
This is the national logic!

Some come out rich!
Someone is sick from war!
Someone like from cotton wool,
But, someone is very big!

Russia will come out from the quite war,
Of course, as always with a shield!
Presidential Program will accept,
“Together” today, but not later!

Amen
Father Absolute
15.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/15.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /15.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.04.2018.

Skatījumu skaits: 479 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: