Galvenie » 2018 » Aprīlis » 16 » Vēsts: 16.04.18. Katrēns "Dzimta no Dieva!"
22:50
Vēsts: 16.04.18. Katrēns "Dzimta no Dieva!"

16.04.18 Катрен  “Род от Бога!”​​

Россия всегда в одиночестве!
Хорошо видно сейчас!
Завидует Запад Отечеству,
Улыбке его даже в смертный час!

Сегодня совсем другое!
Бессмысленная атака на Русь!
Не припомнит никто такого,
Атака людей на Небесную высь!

Такого не было и в веках,
Нечисть осмелилась нападать!
Жизнь её уже на весах,
Бог может за то наказать!

Глупо и бесполезно!
Запад – отпетые хулиганы!
Беспомощность из них полезла,
Против Бога с наганом!

Запад не хочет знать,
Что Россия – территория Бога!
Он продолжает себя считать,
Демократической дорогой!

Но, от демократии – ничего!
Власть толпы только кажется!
Глупость – это её лицо,
Надуманные обстоятельства!

Постреляли – надули щёки!
Но, по осени идёт счёт!
Наполнились кровавые реки,
Это минус – в единый подсчёт!

Им кажется, что тоже «вместе»!
Но, от Божественности ничего,
На Планете – только одно место,
Где вход в Портал Мира Моего!

Россия растёт самостоятельно!
Но, под управлением Бога!
Её позиция состоятельная,
К Миру – одна дорога!

Россия пишет Историю!
Не повторение, а – Новую!
Приняла от Меня категорию,
И она не потерпит пробы!

Запад всколыхнул Сознание!
Нельзя теребить медведя!
К Народу пришло понимание,
И лучше об этом поведать!

Новая Программа – Новые люди!
Всё изменится быстро!
Сегодня Весна – прелюдия!
Запад удивится – всё чисто!

Россия имеет опыт!
Когда колокол собирает Вече!
Россию, не интересует быт,
«Вместе» – вопрос извечный!

Протоки собираются в реку!
Волга напоминает Народ!
Нельзя под давлением идти в Мекку,
Решение принимает Род!

Всё подсказал – считайте!
Цифры кричат о Коде!
Фантазии полёт дайте,
Изменится в стране погода!

Повторяю, всё в ваших руках!
Уже Запад ожидает решение,
Его не устраивает смерть в муках,
Никто не ждёт Мира крушение!

Историческое Мгновение!
На Сцену выходит Народ!
Есть Божественное повеление,
Старинный восстановить Род!

Род, который идёт от Бога!
Пассионарность – критерий Создателя!
Род – когда все на одной дороге,
Включая и обывателей!

Спасибо, что тронули Русь!
Запад предложил обстоятельства!
Русь – это Небесная высь,
Лучшее для всех доказательство!

Аминь.
Отец Абсолют.

16.04.18

 

Vēsts: 16.04.18. Katrēns "Dzimta no Dieva!"

Krievija vientulībā vienmēr!
Labi redzams tagad!
Tēvzemi Rietumi apskauž,
Smaids viņas pat nāves stundā!

Šodien pavisam cits!
Bezjēdzīgs uzbrukums Krievzemei!
Neatceras neviens ko tādu,
Cilvēku uzbrukums Debesu augstumiem!

Nebija kas tāds pat gadsimtos,
Nešķīsteņi uzdrošinājās uzbrukt!
Viņu dzīve jau uz svariem,
Dievs par to nosodīt var!

Muļķīgi un veltīgi!
Rietumi - huligani nelabojami!
Bezpalīdzība no viņiem izlīda,
Pret Dievu ar naganu!

Rietumi zināt negrib,
Ka Krievija - Dieva teritorija!
Viņi turpina uzskatīt sevi,
Par demokrātiksku ceļu!

Bet no demokrātijas - nav nekā!
Varai bars tikai šķiet!
Muļķība - tā viņas seja,
Apstākļi iedomāti!

Pašaudīja - piepūta veigus!
Taču, skaitīšana rudenī notiek!
Asiņu upes piepildījās,
Tas mīnuss - vienotā aprēķinā!

Viņiem šķiet, ka arī "kopā"!
Bet, no Dievišķuma nekā,
Uz Planētas - vieta tikai viena,
Kur Manas Pasaules Portālā ieeja!

Krievija patstāvīgi aug!
Bet zem Dieva vadības!
Viņas pozīcija pamatota,
Uz Mieru - viens ceļš!

Krievija raksta Vēsturi!
Ne atkārtojumu, bet - Jaunu!
No Manis kategoriju pieņēma,
Un proves viņa necietīs!

Rietumi sašūpoja Apziņu!
Nedrīkst raustīt lāci!
Tautai saprašana atnāca,
Un labāk par to pastāstīt!

Jauna Programma - Jauni cilvēki!
Viss ātri izmainīsies!
Pavasaris šodien - prelūdija!
Rietumi izbrīnīsies - viss tīrs!

Krievijai pieredze ir!
Kad zvani Veči sapulcina!
Krieviju, sadzīve neinteresē,
"Kopā" - jautājums mūžsens!

Strauti upē saplūst!
Volga Tautu atgādina!
Nedrīkst zem spiediena Mekā iet,
Dzimta lēmumu pieņem!

Visu pateicu priekšā - saskaitiet!
Cipari par Kodu kliedz!
Fantāzijai lidojumu ļaujiet,
Laikapstākļi valstī izmainīsies!

Atkārtoju, viss jūsu rokās!
Jau Rietumi lēmumu gaida,
Viņus neapmierina nāve mokās,
Neviens negaida Pasaules sabrukumu!

Vēsturisks Mirklis!
Uz Skatuves Tauta iziet!
Ir Dievišķs novēlējums,
Senlaiku Dzimtu atjaunot!

Dzimtu, kas no Dieva iet!
Pasionaritāte - Radītāja kritērijs!
Dzimta - kad visi uz viena ceļa,
Arī mietpilsoņus ieskaitot!

Paldies, ka Krievzemei pieskārāties!
Rietumi apstākļus piedāvāja!
Krievzeme - tā Debesu augstums,
Priekš visiem labākais pierādījums!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
16.04.18.

16.04.18. Quatrain  “Kin from God!”

Russia always alone!
Well seen now!
The West is jealous on the Fatherland,
Her smile even at the hour of death!

Today is completely different!
A senseless attack on Russia!
Nobody remember something like this,
Attack of people on heavenly height!

This was not the case even in the centuries,
The evil spirits dare attack!
Their life is already on the scale,
God can punish for that!

Stupid and useless!
The West- is an inveterate hooligan!
Helplessness from them climbed,
Against God with the revolver!

The West doesn’t want to know,
That Russia- is the territory of God!
They continue to consider themselves,
For democratic road!

But, from democratic- nothing!
The power of the crowd only seems!
Stupidity- is her face,
Fictional circumstances!

Shooted- cheated cheeks!
But, in the autumn there is a counting!
Bloody rivers were filled,
This is a minus- in united count!

It seems to them, that also “together”!
But, there is nothing from Divine,
On the Planet- only one place,
Where is the Portal entrance of My World!

Russia is growing independently!
But, under the control of God!
Her position is consistent,
To the Peace- is one way!

Russia writes History!
Not repetition, but- New!
Took from me a category,
And she will not tolerate trials!

The West stirred Consciousness!
Can’t pull a bear!
To the nation came understanding,
And it’s better to tell about it!

New Program- New people!
Everything will change quickly!
Today a Spring- is prelude!
The West will be surprised- everything is clear!

Russia has experience!
When the bell gathers Vechi!
Russia is not interested in life,
 “Together”- is a perennial question!

Sources are going to the river!
The Volga reminds the Nation!
Can’t go to Mecca under pressure,
The decision is made by Kin!
                                      
I promoted all- count it!
The numbers scream about the code!
Give flight to fantasies,
The weather will change in the country!

I repeat, everything in your hands!
The West is already awaiting for decision,
They don’t like the pain of death,
No one waits for the collapse of the World!

Historical Instant!
Nation comes to the Scene!
There is a Divine command,
Restore vintage Kin!

The Kin, what comes from God!
Passionarity- the criterion of the Creator!
Kin- when everyone is on the same road
Including also the philistines!

Thank you for touched Russia!
The West offered circumstances!
Russia- is the Heavenly height,
Best proof for all!

Amen
Father Absolute
16.04.18

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /16.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.04.2018.

Skatījumu skaits: 559 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: