Galvenie » 2018 » Aprīlis » 17 » Vēsts: 17.04.18. Katrēns "Opozīcija"
18:09
Vēsts: 17.04.18. Katrēns "Opozīcija"

17.04.18 Катрен “Противостояние”​ ​​

Ложь и политика – рядом!
Чаще всего – одно и то же!
Запад единым отрядом,
Кажется, проиграть не может!

Так хочется, но всё не так!
Перестрелка показала обратное!
Выстрел в молоко – пустяк,
Но, ожидания превратные!

«Наказали» Сирию и Россию?
Только не посчитать убытки,
В темноте не видно коллизии,
Днём бесполезны попытки!

Фильм готов по сценарию,
Америка любит монтаж,
Нет единого понимания,
Бесполезен мировой арбитраж!

Главное, хороший сценарий!
Информация в одну сторону,
Для Запада готов колумбарий,
Всем достанется поровну!

Трещат лживые аплодисменты,
Проигравшие теперь победители!
Не слушают никаких аргументов,
Для Сирии – Запад грабители!

Не тронули Русь – опасно!
Вдруг ответит ракетой?
Ядерной ракетой – ясно!
На стороне Руси – Небо!

Что толку в противостоянии?
Каждый за себя – точно!
Главное, мировое стояние,
Оборона Руси – прочная!

Не война, а смотр силы!
Нечисть отказалась от продолжения!
Противостояние никому не мило,
Не хочется осложнений!

В этом Мире – всё сложно!
Усугублять никто не хочет!
Равновесие сил возможно,
Если Создатель захочет!

Россия слышит Создателя!
Запад предпочитает церковь!
Это всё для обывателей,
Не вернуться в прошлое вновь!

Сила ломит соломинку!
Истина в первой инстанции!
Происходящее для всех в диковинку,
Не требуется апробации!

Хочется тряхнуть стариной!
У России Великое прошлое,
Ей не привыкать быть одной,
Сегодня и это возможно!

Все готовы – ракеты на старте!
Перекошенный Мир не нужен!
Всё планировалось в Марте,
В зимнюю стужу!

Но, конфликт проявился Весной!
Времени для вмешательства нет!
Не ожидала, что станет одной,
И это счастливый билет!

Быть одной – против всех!
Без Бога – самоубийство!
Но, с Богом точно успех!
И Духовное лидерство!

Всё складывается в пользу России!
Миссия Её – Мир на Планете!
Народ поймёт свою Миссию!
Русь за Планету в ответе!

Аминь.
Отец Абсолют.
17.04.18

 

Vēsts: 17.04.18. Katrēns "Opozīcija"

Meli un politika - līdzās!
Visbiežāk - viens un tas pats!
Vienotā pulkā Rietumi,
Šķiet, zaudēt nevar!

Tik ļoti gribas, taču viss ne tā!
Apšaude pretējo parādīja!
Šāviens pienā - nieki!
Bet, gaidīšanas ačgārnas!

Sīriju un Krieviju "nosodīja"?
Tikai zaudējumus nesaskaitīt,
Tumsā kolīzijas neredzamas,
Dienā mēģinājumi veltīgi!

Pēc scenārija filma gatava,
Amērika montāžu mīl,
Nav vienotas saprašanas, 
Pasaules arbitrāža veltīga!

Galvenais, labs scenārijs!
Informācija uz vienu pusi,
Priekš Rietumiem kolumbārijs gatavs,
Līdzīgi visiem tiks!

Trīc melīgie applausi,
Zaudējušie tagad uzvarētāji!
Argumentus neklausās nekādus,
Priekš Sīrijas - laupītāji Rietumi! 

Krievzemi neaiztika - bīstami!
Ja nu pēkšņi ar raķeti atbildēs?
Kodolu raķeti - precīzi!
Krievzemes pusē - Debesis!

Kāda jēga opozīcijai?
Katrs par sevi - skaidrs!
Galvenais, pasaules vērtējums,
Krievzemes aizsardzība - droša!

Ne karš, bet spēku skate!
Nešķīsteņi atteicās no turpinājuma!
Opozīcija nevienam ne mīļa,
Sarežģījumu negribas!

Šinī Pasaulē - viss sarežģīti!
Palielināt negrib neviens!
Spēku līdzsvars iespējams,
Ja Radītājs vēlēsies!

Krievija dzird Radītāju!
Rietumi baznīcai priekšroku dod!
Tas viss priekš mietpilsoņiem,
Neatgiezīsies pagātnē atkal!

Spēks salmiņu lauž!
Patiesība pirmajā instancē!
Priekš visiem notiekošais brīnums,
Aprobācija nav nepieciešama!

Gribas sapurināt senatni!
Krievijai Dižena pagātne,
Nepierast Viņai būt vienai,
Arī tas šodien iespējams!

Visi gatavi - raķetes uz starta!
Sašķiebīta Pasaule nav vajadzīga!
Viss plānojās Martā,
Ziemas saltumā!

Taču, konflikts izpaudās Pavasarī!
Laika priekš iejaukšanās nav!
Negaidīja, ka paliks viena,
Un tā laimīga biļete!

Būt vienai - pret visiem!
Bez Dieva - pašnāvība!
Bet, ar Dievu panākums tiešām!
Un vadība Garīgā!

Viss sakārtojas Krievijas labā!
Viņas Misija - Miers uz Planētas!
Tauta savu Misiju sapratīs!
Krievzeme par Planētu atbildībā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
17.04.18.

17.04.18. Quatrain   “Confrontation”

Lies and politics- are near!
Most often- the same thing!
The West is in united detachment,
It seems, can’t lost!

So much want, but it’s not like that!
Firefight showed the opposite!
The shot in the milk- is nothing!
But, the expectations are wrong!

“Punished” Syria and Russia?
Just don’t count the losses,
In the dark collisions are invisible,
In the afternoon attempts are useless!

The film is ready by the scenario,
America loves installation,
There is no common understanding,
The World arbitration is useless!

The main thing is, a good scenario!
Information to one way,
Columbarium is ready for the West,
Everyone will get fifty-fifty!

Fear of false applause,
Losers are now winners!
Don’t listen to any arguments,
For Syria- the West are robbers!

Didn’t touch Russia- is dangerous!
If suddenly will respond with rocket?
A nuclear missile- is clear!
On the side of Russia- is Heaven!

What’s the sense of confrontation/
Each one for himself- for sure!
The main thing, is opinion of the World,
Defense of Russia- is strong!

Not a war, but a review of strength!
The evil spirits refused to continue!
Confrontation is not nice to anyone,
Don’t want complications!

In this World- everything is complicated!
To aggravate nobody wants!
Equilibrium of forces is possible,
If the Creator will want!

Russia hears the Creator!
The West prefers the church!
This is all for the philistines,
Will not return to the past again!

The force is breaking the straw!
Truth in the first instance!
Occurring for everyone is the wonder,
No approbation is required!

Want to shake the old days!
Russia has a Great past,
She don’t get used to being alone,
Also that is possible today!

All are ready- rockets on the start!
Skewed World is not needed!
Everything was planned in March,
In the winter cold!

But, the conflict appeared in the Spring!
There is no time for intervention!
Didn’t expect, to become alone,
And this is a lucky ticket!

To be alone- against all!
Without God- suicide!
But, with God is success!
And Spiritual leadership!

Everything is in favor of Russia!
Her Mission- Peace on the Planet!
The nation will understand their mission!
Russia is responsible for the Planet!

Amen
Father Absolute
17.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievšķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.04.2018.

Skatījumu skaits: 507 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: