Galvenie » 2018 » Aprīlis » 18 » Vēsts: 18.04.18. Katrēns "Konflikts"
18:50
Vēsts: 18.04.18. Katrēns "Konflikts"

18.04.18 Катрен ​“Конфликт” ​​

Повторения не будет!
Уровняли позиции!
Никто ничего не готовит!
В прессе – одни эмоции!

Кто сильнее – теперь за кадром!
Ложь говорит, что попали!
Уверенно говорить важно,
Обсуждают на что нажали!

Корабли, самолёты – не видно!
«В темноте все кошки серые»!
Главное не будет обидно,
Если не такие умелые!

Правда, теперь видно,
Шума – много, а дела нет!
Если лгать, то не обидно,
Россия не готовит ответ!

Не попали, уже не важно!
Спектакль состоялся!
Выглядеть крутыми важно,
Чтобы продолжали бояться!

Пресса помогла в обмане!
«Попали и разбита Сирия»,
Америка странная дама,
Ей кажется – всесильная!

Блеф и не та информация!
Соответствует игре Запада,
Не нужна никому апробация,
Хвалили себя до упаду!

Спасибо, встряхнули Россию!
Единодушие на выборах!
Народ в зеркале увидел Мессию!
И был совершенно прав!

Право есть и есть желание!
Поменять ситуацию в Мире!
«Вместе» – пришло понимание,
Россия – Духовность Мира!

Теперь осознать нужно,
Что Президент выбран Народом,
Проявите Единение дружно,
Станьте Великим Родом!

Единение, когда никто против!
Под Божественным флагом,
У Народа в Духе – один мотив,
Вперёд и единым шагом!

Сформирована Первая клетка!
Организм продолжает жить!
Тысячи лет на России метка,
Россия знает, какая жизнь!

Организм продолжает жить!
Нужно понимать для чего!
Не проявляйте эмоции,
Будет тогда хорошо!

Россия с Президентом готова,
Объявить Великое Вече,
Создатель подкинет подкову,
Счастье – вопрос извечный!

Все слои Общества поняли,
Что «вместе» единственный путь,
Октаэдру люди не вняли,
Пора раскрывать Суть!

«Вот затрещали барабаны..
И отступили басурманы»,
Духовные остались раны,
В прошлое ушли обманы!

Русь расцветёт, как сакура!
Божественное представление!
Нервы, как натянутая стрела,
Запад начал без объявления!

Без объявления – значит правы!
Такое сложилось мнение!
Даже ООН говорит «браво»!
Никто не ждёт извинения!

Теперь, как они тоже!
Объявляйте интересов зону,
Конфликт частично возможен,
Не дышите одним озоном!

Аминь.
Отец Абсолют.

18.04.18

 

Vēsts: 18.04.18. Katrēns "Konflikts"

Atkārtojuma nebūs!
Pozīcijas izlīdzināja!
Neviens neko negatavo!
Presē - vienas emocijas!

Kurš stiprās - tagad aiz kadra!
Runā meli, ka trāpīja!
Pārliecinoši runāt svarīgi,
Apspriež uz ko uzspieda!

Kuģi, lidmašīnas - neredzami!
"Tumsā visi kaķi pelēki"!
Galvenais nebūs sāpīgi,
Ja ne tik prasmīgi!

Taisnība, tagad redzams,
Troksnis - liels, bet darbu nav!
Ja melot, tad ne sāpīgi,
Krievija negatavo atbildi!

Netrāpīja, ne svarīgi jau!
Izrāde notika!
Svarīgi bargiem izskatīties,
Lai baidīties turpinātu!

Prese apmānīt palīdzēja!
"Trāpīja un Sīrija sagrauta",
Amērika dīvaina dāma,
Viņai šķiet - visspēcīga!

Blefs un ne tā informācija!
Atbilst Rietumu spēlei,
Nevienam aprobācija nav vajadzīga,
Slavēja sevi uz nebēdu!

Paldies, Krieviju sapurināja!
Vienprātība vēlēšanās!
Tauta spogulī Mesiju ieraudzīja!
Un bija pilnīga taisnība!

Taisnība ir un ir vēlēšanās!
Izmainīt situāciju Pasaulē!
"Kopā" - saprašana radās,
Krievija - Pasaules Garīgums!

Tagad apzināties vajag,
Ka Prezidents Tautas izvēlēts,
Izpaudiet Vienošanos draudzīgi,
Kļūstiet Dižena Dzimta!

Vienošanās, kad neviens nav pret!
Zem Dievišķa karoga,
Tautai Garā - viens motīvs,
Uz priekšu un vienotā solī!

Noformēta Pirmā šūna!
Organisms turpina dzīvot!
Tūkstošiem gadu uz Krieviju zīme,
Krievija zina, kāda dzīve!

Organisms turpina dzīvot!
Saprast vajag priekš kā!
Emocijas neizpaudiet,
Labi tad būs!

Krievija ar Prezidentu gatava,
Paziņot Diženo Veči,
Radītājs pakavu piemetīs,
Laime - jautājums mūžsens!

Sabiedības slāņi saprata visi,
Ka "kopā" vienīgais ceļš,
Oktaedru cilvēki neuzklausīja, 
Laiks pienāca Būtību atklāt!

"Lūk bungas iedārdējās..
Un atkāpās basurmaņi",
Garīgas brūces palika,
Pagātnē apmāni aizgāja!

Krievzeme uzplauks, kā sakura!
Dievišķs priekšstats!
Nervi, kā uzvilkta stīga,
Rietumi sāka bez paziņojuma!

Bez pazņojuma - tātad tiesīgi!
Tāds viedoklis izveidojās!
Pat ANO saka "bravo"!
Neviens atvainošanos negaida!

Tagad, kā viņi arī!
Paziņojiet interešu zonu,
Konflikts daļēji iespējams,
Vienu ozonu neelpojiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.04.18

18.04.18. Quatrain     “Conflict”

There will be no repetition!
Leveled the positions!
Nobody prepares anything!
In the press- only emotions!

Who is stronger- now behind screen!
Lies says, they are!
Confidently speaking is important,
Discuss on what they pressed!

Ships, airplanes- are invisible!
“In the dark, all cats are gray!”
The main thing, will be not offensive,
If not so skillful!

True, is visible now,
There is a lot of noise, but there is no business!
If to lie, then not painful,
Russia is not preparing an answer!

Didn’t hit, it doesn’t matter!
The performance took place!
It’s important to look steep,
To continue to be afraid!

The press helped in deception!
“Syria was attacked and defeated”,
America is a strange lady,
She thinks- all powerful!

Bluff and not that information!
Corresponds to the game of the West,
Approbation don’t need anyone,
Praised themselves to drop!

Thanks, shook Russia!
Unanimity in the election!
The nation saw the Messiah in the mirror!
And was absolutely right!

The right is and there is desire!
Change the situation in the World!
“Together”- an understanding has come,
Russia- is Spirituality of the World!

Now need to realize,
That the President is chosen by the nation,
Show Unity together,
Become a Great Kin!

Unity, when no one is against!
Under the Divine flag,
The nation in the Spirit- has one motive,
Forward and in united step!

The first cell is formed!
The body continues to live!
Thousands of years the mark on Russia,
Russia knows what kind of life!

The body continues to live!
Need to understand why!
Don’t show emotion,
It will be good then!

Russia with the President is ready,
Announce the Great Vetche,
The Creator will throw a horseshoe,
Happiness- is a perennial question!

All layers of the Society realized,
That “together’ is the only way,
People didn’t hear to Octahedron,
It’s time to reveal the Essence!

“The drams cracked,
And the basurmans retreated”,
Spiritual wounds reminded,
The deceits have gone into the past!

Russia will blossom like cherry blossoms!
Divine performance!
Nerves, like a stretched arrow,
The West began without announcement!

Without announcement- it’s mean has right!
This is opinion!
Even the ANO says “bravo”!
Nobody is waiting for the apology!

Now, like them too!
Declare the zone of the interests,
Conflict is partially possible,
Don’t breathe one ozone!

Amen
Father Absolute
18.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.04.2018.

Skatījumu skaits: 447 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: