Galvenie » 2018 » Aprīlis » 19 » Vēsts: 19.04.18. Katrēns "Vārds Tautai"
17:52
Vēsts: 19.04.18. Katrēns "Vārds Tautai"

19.04.18 Катрен “Слово за Народом”​ ​​

Разговоры всё продолжаются!
Истину в них не найти!
Главная цель проясняется,
Россию с карты снести!

Разделить хочется территорию,
Род Российский не нужен!
Не понимают Руси акваторию,
Мир для них Её очень сложен!

Над Россией всегда Бог!
Он управляет Пространством!
Какой бы ни был итог,
Россия для Мира – убранство!

Россия, наконец, поднялась!
«Вместе» – стало критерием,
Духовность по стране разлилась,
В Душе Вера, а не поверье!

Ещё трудно, но виден выход!
Самосознание пришло,
Россия собой пробила проход,
Над Россией Солнце взошло!

Слово теперь за Народом!
Много раз говорил о Вече!
Развеется над Россией погода!
Конфликт, как Зари предтеча!

Народ принимает инициативу!
Собрать все силы в кулак!
Так видится перспектива,
В проснувшихся головах!

Народ должен решить,
Какой быть России Завтра?
Здесь не нужно спешить!
Решение должно быть Правдой!

Запад тяготеет к победе,
Но, нет ракеты сильнее Бога!
Для человечества быть беде,
Если не будет одной дороги!

Мамона уступит Свету!
Историческая закономерность!
Свет объявит Победу,
В жизнь войдёт Мерность!

Вибрации теперь Новые!
Я говорю о частоте вибраций,
Плотный план станет итогом,
Для людей – апробацией!

Постепенно, и шаг за шагом!
Россия раскроет объятья!
Люди изменятся одним махом,
Изменятся и понятия!

Вернётся, наконец, Любовь!
Носителем Её станет Россия,
Структуру поменяет и кровь,
Человечество поймёт Миссию!

Миссию России в целом,
Главное, идеология Братства!
Наполнится Мир Светом,
Мирового гражданства!

Придёт понятие, что все – земляне!
Разделённые по границам,
Можно сказать и островитяне,
Не будет больше границы!

Люди переберутся в Сибирь!
Последняя, соединится с Аляской!
От Урала Россия пойдёт вширь,
Не будет никакой опаски!

Люди успокоятся – конфликта нет!
Природа начнёт действовать,
Территория изменится в ответ,
Не надо здесь мудрствовать!

Начните писать Историю!
Историю с листа чистого!
Введены будут Новые категории,
Мир изменится и очень быстро!

Аминь.
Отец Абсолют.

19.04.18

 

Vēsts: 19.04.18. Katrēns "Vārds Tautai"

Sarunas turpinās arvien!
Patiesību tur neatrast!
Galvenais mērķis noskaidrojas,
Krieviju no kartes noņemt!

Gribas teritoriju sadalīt,
Krievijas Dzimta nevajadzīga!
Nesaprot Krievzemes akvatoriju,
Ļoti sarežģīta Viņas Pasaule priekš viņiem!

Virs Krievijas vienmēr Dievs!
Viņš Telpu vada!
Lai kāds būtu rezultāts,
Krievija priekš Pasaules - rota!

Krievija, beidzot, pacēlās!
"Kopā" - kļuva kritērijs,
Garīgums pa valsti izlija,
Dvēselē Ticība, bet ne ticējums! 

Grūti vēl, bet izeja redzama!
Pašapziņa atnāca,
Krievija ar sevi izeju izlauza,
Virs Krievijas Saule uzausa!

Tagad vārds Tautai!
Daudzreiz par Veči runāju!
Virs Krievijas laikapstākļi izkliedēsies!
Konflikts, kā Rītausmas priekštecis!

Tauta iniciatīvu pieņem!
Spēkus visus dūrē savākt!
Tā redzama perspektīva,
Mostošās galvās!

Tautai jālemj,
Kādai Rīt Krievijai būt?
Steigties šeit nevajag!
Lēmumam Patiesībai jābūt!

Rietumi tiecas uz uzvaru,
Taču, nav raķešu par Dievu spēcīgāku!
Priekš cilvēces nelaimei būt,
Ja ceļš nebūs viens!

Mamons Gaismai piekāpsies!
Vēsturiska likumsakarība!
Gaisma Uzvaru paziņos,
Dzīvē Vienmērīgums ieies!

Vibrācijas tagad Jaunas!
Es par vibrāciju frekvenci runāju,
Blīvais plāns rezultāts kļūs,
Priekš cilvēkiem - aprobācija!

Pakāpeniski un soli pa solim!
Krievija apskāvienus atvērs!
Cilvēki izmainīsies vienā rāvienā, 
Izmainīsies arī saprašana!

Atgriezīsies, beidzot, Mīlestība!
Krievija kļūs Viņas nesējs,
Nomainīs struktūru un asinis,
Cilvēce Misiju sapratīs!

Krievijas Misiju veselumā,
Galvenais, ideoloģija Brālība!
Pasauli Gaisma piepildīs,
Pasaules pilsonība!

Pienāks saprašana, ka visi - zemieši!
Pa robežām izdalīti,
Var teikt arī salinieki,
Robežu vairāk nebūs!

Cilvēki pārcelsies Sibīrijā!
Pēdējā, savienosies ar Aļasku!
No Urāliem Krievija plašumā ies,
Nebūs nekādas piesardzības!

Cilvēki nomierināsies - konflikta nav!
Daba sāks darboties,
Teritorija atbildē izmainīsies,
Gudrot šeit nevajag!

Sāciet Vēsturi rastīt!
Vēsturi no tīras lapas!
Jaunas kategorijas ieviestas būs,
Izmainīsies Pasaule un ļoti drīz!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.04.18.

19.04.18. Quatrain “The Word behind the Nation”

Conversations still continue!
Truth is not found in them!
The main target is clarified,
Russia from map to demolish!

Want to share the territory,
The Russian Genus is not needed!
Don’t understand the Russia’s water area,
Her World is very difficult for them!

Above Russia is always God!
He controls the Space!
Whatever could be the outcome,
Russia for the World- is decoration!

Russia, at last, has risen!
“Together”- became a criterion,
Spirituality throughout the country has spread,
In the Soul is Faith, but not the belief!

It’s still difficult, but the way out is visible!
Self- consciousness has come,
Russia wish herself broke through the passage,
Over the Russia the sun has risen!

The word is now for the Nation!
Many times I spoke about the Veche!
The weather is waning over Russia!
Conflict, like the forerunner of the Dawn!

The Nation takes the initiative!
Collect all the forces into a fist!
So the prospect is seen,
In the waking heads!

The Nation must decide,
 What Russia should be Tomorrow?
There is no need to hurry!                   
The solution must be Truth!

The West gravitates toward victory,
But, there is no rocket stronger than God!
For humanity to be in trouble,
If there will be not one road!

Mammon will give in to the Light!
Historical regularity!
Light will declare Victory,
In life will come Smoothness!

Vibrations are now New!
I’m talking about frequency of vibrations,
A dense plan will become a result,
For people- approbation!

Gradually, and step by step!
Russia will open her arms!
People will change in one fell swoop,
The concepts also will change!

Love, finally, will return!
Russia will become Her bearer,
The structure and blood will change,
Humanity will understand the Mission!

Mission of Russia in a whole,
The main thing is ideology of the Brotherhood!
The World will be filled with Light,
World citizenship!

The concept will come, that all- are earthlings!
Separated by borders,
Can say also the islanders,
There will be no more boundaries!

People will move to Siberia!
The last will unite with Alaska!
From the Urals, Russia will go in breadth,
There will be no fears!

People will calm down- there is no conflict!
Nature will begin to act,
The territory will change in response,
No need to philosophize here!

Start writing History!
History from the clean page!
New categories will be introduced,
The World will change and very soon!

Amen
Father Absolute
19.04.18. 

 

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.04.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.04.2018.

Skatījumu skaits: 517 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: