Galvenie » 2018 » Aprīlis » 20 » Vēsts: 20.04.18. Katrēns "Plāni"
20:39
Vēsts: 20.04.18. Katrēns "Plāni"

20.04.18 Катрен “Планы” ​​

Обсуждения ещё будут долго!
Запад не получил удовлетворения!
Скорее это будет прологом,
Нового их ухищрения!

Перепалка достигла кризиса!
Главный аргумент: «сам дурак»!
Круг участников не сузился,
Перепалка совсем не пустяк!

Ракеты в сторону, но кризис подрос,
В ООН не достигли согласия!
Мир катится под откос,
При таком разногласии!

Мир ещё не был на грани!
Бывало и сложное время!
Не определено поле брани,
Русь, как негативности бремя!

Аргументов нет – есть слова!
«Одна бабка сказала»!
У Планеты кружится голова,
Активистов «корова слизала»!

Каждый не слышит каждого!
Предтеча Гражданской войны!
Войны не будет, что важно,
Не будет никакой кутерьмы!

Мамона зовёт к действию,
В Правительстве все старые!
Не будет никаких последствий,
Если Свобода в стране – Правда!

Поспешите, вас ждёт Президент!
Благая Весть идёт по Планете!
Понятно, кто организовал инцидент,
Америки след заметен!

Людям Америки наплевать,
Для них бизнес всего выше!
Их Президент не устаёт клевать,
Скоро, другая команда Свыше!

В Америке нет единодушия!
Народ решает без Президента,
Отношения простодушные,
Президент не страны, резидентов!

Когда время придёт перемирия!
Никто не спросит: как быть?
На экране будет идиллия,
Объясняющая, как жить!

Все равны перед Канонами!
Точнее, равны перед Богом!
Каноны, это Небес законы,
Кто в Вере, тот, конечно, и в Боге!

Впереди сложные времена!
Изменится всё после инаугурации,
Удивительные грядут дела,
Для людей Новых времён апробация!

Все объединяются в Русь!
В Единую и неделимую,
Это необыкновенная Высь,
Действительно, непобедимая!

Май расставит всё по полкам,
Россия начнёт планировать,
Это ответ ненасытным волкам,
Капитал начнёт деградировать!

Западу предложить нечего!
Только эксплуатацию в Духе!
Равенство на Руси обеспечено,
Не будет в Духе разрухи!

Народное грядёт Государство!
Такого не было и в веках!
Свободным станет Пространство,
Равенство на исторических Весах!

Весы Вечности успокоились!
Дуальность уравновешена!
Планы на Руси перестроились,
Исторически взвешены!

Аминь.
Отец Абсолют.

20.04.18

 

Vēsts: 20.04.18. Katrēns "Plāni"

Apspriešana vēl ilgi notiks!
Rietumi apmierinātību neguva!
Visdrīzāk tas prologs būs,
Viņu jaunām viltībām!

Strīdēšanās krīzi sasniedza!
Galvenais arguments: "pats muļķis"!
Dalībnieku aplis nesašaurinājās,
Strīdēšanās pavisam ne nieks!

Raķetes malā, bet krīze palielinājās,
ANO vienprātību nesasniedza!
Pasaule pa nogāzi ripo,
Pie domstarpībām tādām!

Pasaule vēl nebija pie robežas!
Bija laiki arī sarežģītāki!
Kara lauks nenoteikts,
Krievzeme, kā negatīvisma slogs!

Argumentu nav - ir vārds!
"Viena tante teica"!
Planētai galva griežas,
Aktīvistus "govs nolaizīja"!

Katrs katru nedzird!
Priekštecis Pilsoņu karam!
Kara nebūs, kas svarīgi,
Nebūs jandāliņu nekādu!

Mamons uz darbību sauc,
Valdībā visi vecie!
Nebūs nekādu seku,
Ja valstī Brīvība - Patiesība!

Pasteidzaties, jūs Prezidents gaida!
Labā Vēsts pa Planētu iet!
Saprotams, kurš incidentu organizēja,
Amērikai pēdas manāmas!

Amērikas cilvēkiem nospļauties,
Viņiem bizness augstāk par visu!
Viņu Prezidents nepagurst knābāt,
Drīz, cita komanda no Augšas!

Amērikā nav vienprātības!
Tauta lemj bez Prezidenta,
Attieksme vienkārša,
Prezidents ne valsts, rezidentu!

Kad pamieram laiks pienāks!
Neviens nejautās: kā būt?
Uz ekrāna idille būs,
Paskaidrojoša, kā dzīvot!

Kanonu priekšā visi vienlīdzīgi!
Precīzāk, Dieva priekšā vienlīdzīgi!
Kanoni, tie Debesu likumi,
Kurš Ticībā, tas, protams, arī Dievā!

Laiki sarežģīti priekšā!
Izmainīsies viss pēc inaugurācjas,
Brīnumainas lietas gaidāmas,
Jaunu laiku aprobācija priekš cilvēkiem!

Visi Krievzemē apvienosies!
Vienotā un nedalāmā,
Tie neparasti Augstumi,
Tiešām, neuzvarami!

Maijs visu pa plauktiem noliks,
Plānot sāks Krievija,
Tā atbilde nepieēdināmiem vilkiem,
Kapitāls degradēt sāks!

Rietumiem ko piedāvāt nav!
Tikai ekspluatāciju Garā!
Līdzināšanās uz Krievzemi nodrošināta,
Garā sabrukuma nebūs!

Tautas Valsts gaidāma!
Kas tāds Gadsimtos nebija!
Brīva kļūs Telpa,
Vienlīdzība uz vēstures Svariem!

Mūžības Svari nomierinājās!
Dualitāte nolīdzsvarota!
Plāni uz Krievzemi pārkārtojās,
Vēsuriski apsvērti!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.04.18.

20.04.18. Quatrain “Plans”

Discussions will be long!
The West was not satisfied!
Rather it will be a prologue,
Their new trickery!

The squabble has reached a crisis!
The main argument: “the fool himself”!
The circle of participants didn’t narrow,
The squabble is not a trifle at all!

Rockets aside, but crisis has grown,
The ANO has not reached agreement!
The World is going downhill,
With such a disagreement!

The World has not on the edge yet!
There was also more difficult time!
Undefined field of battle,
Russia, as the burden of negativity!

There are no arguments- there are words!
“One grandmother said”!
The head of the Planet is spinning,
“The cow licked” the activists!

Everyone doesn’t hear everyone!
The forerunner of the Civil war!
There will be no war, that is important,
There will be no commotion!

Mammon is calling for action,
There are all old in the government,
There will be no consequences,
If Freedom in the country- is Truth!

Hurry, the President is waiting for you!
The Good News is on the Planet!
It’s clear, who organized the incident,
America’s footprints are noticeable!

The people of America don’t care,
For them, business is higher than all!
Their President is not tired of pecking,
Soon, another team from Above!

In America there is no unanimity!
The nation decide without the President,
Relation is simple,
The President is not a country, a resident!

When will come time of armistice!
Nobody will ask: how to be?
There will be an idyll on the screen,
Explains, how to live!

Everyone is equal front of the canons!
More precisely, they are equal front of the God!
Canons, these are law of Heaven,
Who is in the Faith, that, of course, in God too!

Hard time ahead!
Everything will change after the inauguration,
Amazing things are coming,
Approbation of New time for people!

All will unite in Russia!
In the United and indivisible,
These are an extraordinary Tops,
Really, invincible!

May will put everything on the shelves,
Russia will start planning,
This is the answer to the insatiable wolves,
Capital will start to degrade!

The West has nothing to offer!
Only exploitation in the Spirit!
Equality to Russia is assured,
There will be no devastation in the Spirit!

The State of Nation is coming!
This has not happened in centuries!
The Space will become free,
Equality on the Scale of history!

Scales of Eternity calmed down!
Duality is balanced!
Plans on Russia were reconstructed,
Historically weighed!


Amen
Father Absolute
20.04.18.

 

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/20.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots.Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:
http://spekavots.ucoz.ru /20.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 20.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.04.2018.

Skatījumu skaits: 526 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: