Galvenie » 2018 » Aprīlis » 21 » Vēsts: 21.04.18. Katrēns "Intrigas"
22:43
Vēsts: 21.04.18. Katrēns "Intrigas"

21.04.18 Катрен ​ “Интриги”​​

Есть Великие тайны Мира!
Для простого человека – фантазия!
Не быть Планете Пальмирой!
Скорее всего – эвтаназией!

Человечество, как Дуальность!
Вмещает Добро и Зло!
И это для всех актуально!
Ибо, людей жизнь ничто!

Постоянные плетутся интриги
На уровне семей, государств!
Кому-то надо, чтоб люди гибли,
После невероятных мытарств!

Война, это поверхность интриги!
Война – разделение населения!
Идеологические интриги,
И разрушенные поселения!

Но, война не всегда слёзы!
Для кого-то война – подарок!
Если поставлена цель или грёзы!
Новый установить порядок!

На поверхности – война до конца!
Под ковром договорённости!
Все ждут с победой гонца!
Под ковром другие возможности!

Власти лгут на поверхности!
Под ковром – интригуют!
Играют роли для верности!
Люди гибнут, а власть жирует!

Есть одна игра для людей!
Другая – для узкого круга!
Через много веков видней!
Кто имел и какого друга!

За мгновение власти врут!
Не понимая, что есть Вечность!
Для людей это, конечно, труд!
Оценивается в Бесконечности!

Те и те забывают о Боге!
О том, что это Моя Планета!
Родившийся – уже стоит на Пороге!
Это Небес Вендетта!

Грех не отмыть деньгами!
Даже, если тысячи тонн!
Жизнь не борьба на татами,
Не зависит от цвета погон!

Интриги передаются по крови!
Только они опускают вниз!
Не поднимайте вверх брови,
Если нет течения, а бриз!

Бриз для корабля – смерть!
Погода – людей производная!
Ложь – это для людей, поверьте,
Укороченная вводная!

Люди борются за Свободу!
Не понимая, что Её нет в Мире людей!
Вместо Свободы – Погода!
Вечный для людей – чародей!

Люди говорят: Надежд нет!
Все Надежды ушли в интриги!
Власть рисует красивый букет,
Цветов, завёрнутых в вериги!

Для власти, главней всего, мамона!
Это памятник для интриги!
Не избежать никому позора!
Когда Бог раздаёт вериги!

Нельзя играть втёмную,
Тёмная – виднее всего!
Сегодня – это только вводная!
Для человечества Моего!

Есть люди, а есть власть!
Власть открытая и под ковром!
Для власти – любая масть,
Главное, договорённость о том!

О том, что одна на Планете!
Управляет цивилизацией!
Что люди за всё в ответе!
Не зная, что спекуляция!

Говорят одно, думают третье!
Для Бога все на ладони!
Интриги известны для Меня, поверьте!
Обещаю, что старый Мир потонет!

Аминь.
Отец Абсолют.

21.04.18

 

Vēsts: 21.04.18. Katrēns "Intrigas"

Ir Pasaules Lielie noslēpumi!
Priekš vienkārša cilvēka - fantāzijas!
Planētai nebūt Palmīrai!
Visdrīzāk - eitanāzijai!

Cilvēce, kā Dualitāte!
Labo un Ļauno ieņem!
Un priekš visiem tas aktuāli!
Jo, priekš cilvēkiem dzīvība nekas!

Pastāvīgas intrigas pinas
Ģimeņu, valstu līmenī!
Kādam vajag, lai cilvēki bojā ietu,
Pēc ciešanām neiedomājamām!

Karš, tā intrigu virspuse!
Karš - iedzīvotāju izdalīšana!
Ideoloģiskās intrigas,
Un sagrautas apmetnes!

Taču karš ne vienmēr asaras!
Priekš kāda karš - dāvana!
Ja izvirzīti mērķi vai sapņi!
Jaunu kārtību izveidot!

Virspusē - karš līdz galam!
Zem paklāja vienošanās!
Visi gaida ziņnesi ar uzvaru!
Zem paklāja citas iespējas!

Varas virspusē melo!
Zem paklājiem - intrigas dzen!
Spēlē lomas priekš uzticības!
Bojā iet cilvēki, bet vara taukojas!

Ir viena spēle priekš cilvēkiem!
Cita - priekš šaura loka!
Pēc daudziem gadiem redzamāk!
Kuram bija un kāds draugs! 

Varas melo mirklī!
Nesaprotot, ka ir Mūžība!
Priekš cilvēkiem tas, protams, darbs!
Bezgalībā novērtējas!

Vieni un otri par Dievu aizmirst!
Par to, ka tā Mana Planēta!
Dzimusi - jau uz Sliekšņa stāv!
Tā Debesu Vendeta!

Grēku ar naudu neatmazgāt!
Pat, ja tūkstošiem tonnu,
Dzīve ne cīņa par tatamu,
Nav atkarīga no uzpleču krāsas!

Intrigas pa asinīm nododas!
Tikai lejup tās nolaiž!
Neceliet uzacis augšup,
Ja tecējuma nav, bet brīze! 

Brīze priekš kuģa - nāve!
Laikapstākļi - cilvēku atvasinājums!
Meli - priekš cilvēkiem tas, ticiet,
Saīsināts ievads!

Cilvēki par Brīvību cīnās!
Nesaprotot, ka cilvēku Pasaulē nav Tās!
Brīvības vietā - Laikapstākļi!
Mūžīgs priekš cilvēkiem - burvis!

Cilvēki saka: Cerību nav!
Visas Cerības intrigās aizgāja!
Vara skaistu pušķi krāso,
Ziedu, važās ietītu!

Priekš varas, vissvarīgākais, mamons!
Tas priekš intrigām piemineklis!
Nevienam no kauna neizvairīties!
Kad Dievs izdala važas!

Nedrīkst spēlēt uz labu laimi,
Tumšā - visvairāk redzama!
Šodien - tas tikai ievads!
Priekš Manas cilvēces!

Ir cilvēki, bet ir varas!
Vara atklāta un zem paklāja!
Priekš varas - suga jebkura, 
Galvenais, noruna par to!

Par to, ka viena uz Planētas!
Civilizāciju vada!
Ka cilvēki par visu atbildīgi!
Nezinot, ka spekulācija!

Runā vienu, domā trešo!
Priekš Dieva viss uz delnas!
Priekš Manis intrigas zināmas, ticiet!
Apsolu, ka vecā Pasaule noslīks!  

Āmen.
Tēvs Absolūts.
21.04.18.

21.04.18. Quatrain  “Intrigues”

There are Great secrets of the World!
For a simple human- a fantasy!
Don’t be the Planet- a Palmyra!
Most soon- euthanasia!

Humanity, as Duality!
Holds Good and Evil!
And this is true for everyone!
Because, life for people is nothing!

Constant plots of intrigue,
At the level of families, states!
Someone need people to die,
After incredible ordeals!

War, this is the surface of intrigue!
 War- is the division of the population!
Ideological intrigue,
And the destroyed settlements!

But, war is not always tears!
For someone, war- is gift!
If there are targets or dreams!
Set the new order!

On the surface- war to the end!
Agreement under the carpet!
Everyone is waiting for the messenger of the victory!
Under the carpet are other possibilities!

Authorities lie on the surface!
Under the carpet- intriguing!
Playing roles for fidelity!
People are dying, but power is alive!

There is one game for people!
Another- for narrow circle!
Through many centuries it’s more visible!
Who had and what friend!

For a moment, the authorities are lying!
Not understanding that is Eternity!
For people it is, of course, work!
It’s estimated in Infinity!

They both forget about God!
That this is , My Planet!
Born- already stands on the threshold!
This is Vendetta of Heaven!

It’s a sin, not launder with money!
Even, if thousand s of tons!
Life is not fight for tatami,
Doesn’t depend on the color of the epaulettes!

Intrigues are transmitted by blood!
Only they lower it down!
Don’t rise your eyebrows,
If there is no current, but a breeze!

Breeze for the ship- is death!
Weather- is a people derivative!
Lying- for people, believe me,
Short introductory!

People are fighting for Freedom!
Not understanding, that it’s not in the World of people!
Instead of Freedom- Weather!
Eternal for people- a wizard!

People say: there are no Hopes!
All Hopes went into intrigues!
The power draws a beautiful bouquet,
The flowers wrapped up in chains!

For power, most importantly, is the mammon!
This is a monument for intrigue!
Don’t escape anybody from disgrace!
When God distributes the chains!

Can’t play for lucky,
Dark- most visible of all!
Today- is only introduction!
For My humanity!

There are people, but there is power!
The power is open and under the carpet!
For power- any suit,
The main thing is agreement about that!

About that, one is on the Planet!
Manages civilization!
That people are responsible for everything!
Not knowing, that the speculation is!

Say one thing, think the third!
For God everything is on the palm of hand!
Intrigues are known for me, believe!
I promise, that the old World will be drowned!

Amen
Father Absolute
21.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.04.2018.

Skatījumu skaits: 479 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: