Galvenie » 2018 » Aprīlis » 22 » Vēsts: 22.04.18. Katrēns "Uz Rītdienu"
19:27
Vēsts: 22.04.18. Katrēns "Uz Rītdienu"

22.04.18 Катрен ​ “На Завтра”​​

Люди мечтают о Счастье!
Но, счастливых сегодня мало!
Больше тех, кто совсем в ненастье,
Жизнь людей ещё хуже стала!

Человечество не видит Завтра!
Приемлемого для людей!
Сложно жить – это, конечно, Правда,
Нет для человечества иных путей!

Важно, что человек – дуален!
Дуально и окружающее Пространство!
Вопрос: “на все времена”, актуален!
Запад поменял информацию!

Сегодня информационная чехарда!
Информация – часть апробации,
Трудно объяснить, что было тогда,
Люди от Бога ожидают дотации!

Каждая фраза имеет подтекст!
Информация – не исключение!
Есть возможность проверить текст,
Открывая его для чтения!

Молодые люди – прагматики!
Не верят, пока не почувствуют!
С другой стороны – они флегматики,
Тонкий план уже чувствуют!

Я диктую сегодня, для Завтра!
В основном, конечно, для них!
Для молодых откроется Правда,
В Великий Исторический Миг!

Но, кто-то их должен готовить,
Точнее, готовить Новых!
Таких выбранных не остановить,
Даже, если страна только на вдох!

В Мире, в стране – плохо!
Люди запутались в ожиданиях,
Отрицательного слишком много,
Люди погрузились в страдания!

Мамона разделила весь Мир!
На бедных и богатых – точно!
Эпидемия перетекла в Русский мир,
Что для Руси – невозможно!

Мир сегодня – разнообразный!
Для Меня – это всё ясно!
Для людей – это одни образы!
Утверждающие, что жизнь напрасна!

Особенно заметно это сейчас!
Мамона – главный поработитель!
Но, наступает Исторический час,
Люди ожидают Спасителя!

Только Спаситель – не манна!
Ожидает преображение Сознания!
Люди не могут почивать на лаврах,
Дух – основа Познания!

Если люди – рабы, то нет смысла!
В войне и даже, в спорах!
Есть у Бога Свой Замысел,
А, в людях внутренний порох!

Всё это должно совпасть!
Без Бога – нет изменений!
“Вместе” – тогда пропадёт напасть,
Изменится людей поведение!

Сегодня не видно, что Завтра!
Теневое правительство правит!
Люди, конечно, увидят Правду,
Если Судьбу поправят!

Жизнь и Судьба – в руках!
Многое зависит от Бога!
Но, цивилизация совсем не пустяк,
Если люди на одной дороге!

Дороги такой не найти:
Умелое Тьмы управление!
От этого Россия сможет уйти,
И поменять направление!

Кажется сегодня, что это нельзя!
Для Преображения сил нет!
У России особенная стезя,
Ей Бог подскажет ответ!

Аминь.
Отец Абсолют.

22.04.18

 

Vēsts: 22.04.18. Katrēns "Uz Rītdienu"

Cilvēki sapņo par Laimi!
Taču, laimīgo šodien maz!
Vairāk to, kuriem pavisam nelāgi,
Cilvēku dzīve vel sliktāka kļuva!

Cilvēce neredz Rītdienu!
Priekš cilvēkiem pieņemamu!
Dzīvot sarežģīti - tā, protams, Patiesība,
Nav priekš cilvēces citu ceļu!

Svarīgi, ka cilvēks - duāls!
Duāla arī Telpa apkārtējā!
Jautājums: "uz visiem laikiem", aktuāls!
Rietumi informāciju izmainīja!

Šodien informācija kukuriņi!
Informācija - daļa aprobācijas,
Grūti paskaidrot, kas bija tad,
Cilvēki no Dieva dotācijas gaida!   

Katrai frāzei zemteksts ir!
Informācija - nav izņēmums!
Ir iespēja tekstu pārbaudīt,
To lasīšanai atverot!

Jaunie cilvēki - pragmātiķi!
Netic, kamēr nesajūt!
No otras puses - viņi flegmātiķi,
Smalko plānu jau sajūt!

Šodien Es diktēju, priekš Rītdienas!
Galvenokārt, protams, priekš viņiem!
Priekš jaunajiem atklāsies Patiesība,
Lielajā Vēsturiskajā Mirklī!

Taču, kādam viņi jāgatavo,
Precīzāk, gatavot Jaunos!
Tādus izraudzītos neapturēt,
Pat, ja valsts tikai uz ieelpas!

Pasaulē, valstī - slikti!
Cilvēki gaidīšanā sapinās,
Noraidošā pārāk daudz,
Cilvēki ciešanās iegremdējās!

Mamons visu Pasauli izdalīja!
Nabagos un bagātos - precīzi!
Epidēmija pārplūda Krievu pasaulē,
Kas priekš Krievzemes - neiespējami!

Pasaule šodien - daudzveidīga!
Priekš Manis - viss tas skaidrs!
Priekš cilvēkiem - tie vieni tēli!
Apstiprinoši, ka dzīve veltīga!

Sevišķi tas pamanāms tagad!
Mamons - galvenais verdzinātājs!
Bet, tuvojas Vēsturiska stunda,
Cilvēki Glābēju gaida!

Tikai Glābējs - ne manna!
Gaida Apziņas pārveidošanu!
Cilvēki nevar dusēt uz lauriem,
Gars - izzināšanas pamats!

Ja cilvēki - vergi, tad jēgas nav!
Karā un pat, strīdos!
Ir Dievam Savs Nodoms,
Bet, cilvēkos iekšējais pulveris!

Tam visam jāsakrīt!
Bez Dieva - izmaiņu nav!
"Kopā" - tad nelaimes pazudīs,
Cilvēku uzvedība izmainīsies!

Šodien nav redzams, kas Rītdien!
Ēnu valdība valda!
Cilvēki, protams, Patiesību ieraudzīs,
Ja Likteni palabos!

Dzīve un Liktenis - rokās!
Daudz kas no Dieva atkarīgs!
Taču, civilizācija pavisam ne nieks,
Ja cilvēki uz viena ceļa!

Tādu ceļu neatrast:
Tumsas vadība prasmīga!
Krievija varēs no tā aiziet,
Un virzienu izmainīt!

Šodien šķiet, ka to nedrīkst!
Priekš Pārveidošanas spēku nav!
Krievijai sevišķa taka,
Viņai Dievs atbildi priekšā pateiks!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
22.04.18.
 

22.04.18. Quatrain  “On Tomorrow”

People dream of Happiness!
But, there are not many happy people today!
More are those, who are completely in a bad weather,
The life of people is even worse!

Humanity doesn’t see Tomorrow!
Acceptable for people!
It’s difficult to live- this, of course, Truth,
There is no other way for humanity!

It’s important, that human- is dual!
Dual also surrounding Space!
The question: “for all time”, is relevant!
The West has changed the information!

Today information is leapfrog!
Information- is part of approbation,
It’s difficult to explain, what was then,
People from God expect a subsidy!

Every phrase has a subtext!
Information- is not exception!
It’s possible to check the text,
Opening it for reading!

Young people- are pragmatists!
They don’t believe till they feel it!
From the other side- they are phlegmatic,
A subtle plan is already felt!

I dictate today, for Tomorrow!
Basically, of course, for them!
For the young will open the Truth,
In the Great Historical Moment!

But, someone should prepare them,
More precisely, prepare the New ones!
Such selected ones can’t be stopped,
Even if the country only inhales!

In the World, in the country- is bad!
People are confused in expectations,
Negative is too much,
People are plugged into suffering!

Mammon divided the whole World!
On the poor and the rich- for sure!
The epidemic flowed into the Russian world,
What is impossible- for Russia!

The World today- is diverse!
For Me- it’s all clear!
For people- these are only images!
Affirming that life is in vain!

This is noticeable especially now!
Mammon- is the main enslave!
But, there comes the Historical hour,
People are waiting for the Savior!

Only the Savior- is not manna!
Waits for the transformation of Consciousness!
People can’t rest on their laurels,
Spirit- is the basis of Knowledge!

If people- are slaves, then there is no point!
In war and even in disputes!
God has His own Purpose,
But, in people, the internal gunpowder!                             

All this must coincide!
Without God- there isn’t changes!
“Together”- then it will disappear,
People will change their behavior!

Today is not clear, what Tomorrow!
The shadow government rules!
People, of course, will see the Truth,
If will correct the Fate!

Life and Fate- are in hands!
Much depends on God!
But, the civilization is not a trifle at all,
If people are on same road!

You can’t find such road:
Skillful Darkness control!
From this Russia will be able to leave,
And change direction!

It seems today that this is impossible!
There is no power for Transfiguration!
Russia has a special path,
God will tell to Her the answer!

Amen
Father Absolute
22.04.18.

 

  Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /22.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.04.2018.

Skatījumu skaits: 493 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: