Galvenie » 2018 » Decembris » 22 » Vēsts: 22.12.18. Katrēns "Vārds nav zvirbulis"
20:06
Vēsts: 22.12.18. Katrēns "Vārds nav zvirbulis"

22.12.18 Катрен “Слово не воробей”

На Планете проявлено зло!
Проявилось оно и в России!
Кажется, что случайно его занесло,
По Судьбе у России – миссия!

Для Мира оплот Света сдался,
На Престоле таилось зло,
Странно, но так оказалось,
Что гнездилось в Душе оно!

Теперь, кажется, что нет Надежд!
Некому предложить иное,
Люди – как толпы невежд,
Создатель не ожидал такое?

Сколько эпох, поколений?
Конец на Планете один!
Критические искажения,
Люди не поднялись до вершин!

Были катастрофы, потопы,
Человечество начинало с нуля,
На Планете оставались «стопы»,
Прошедшего тысячелетия!

Не проходило ничего бесследно,
Сфера Разума не меняла размеры,
Артефакты – это наследие,
Или прогресса мера!

Удивительное упрямство людей!
Бог не менял Мироздание!
Неверие людей всегда прелюдия,
Катастрофы Мира без Знаний!

Миллионы лет, как мгновения!
Эпохи прошли, как цепь,
Человек – удивительное явление,
Вырастить Бога – Моя цель!

Бог дал Право творить свободно!
Люцифер разрешил – зло!
На людях эксперимент удобный,
Кажется, минусу повезло!

Россия упала – удар для Бога!
Люцифер не может быть прав!
Не окончена ещё дорога,
Негативный у власти анклав!

Зло перешло в наступление!
Решило: не будет Света!
Опасное для людей заблуждение,
Гармония знает – ответ!

Неприятно, но зло у власти!
Совсем потеряло Совесть!
Нет больше никаких страстей,
И не пробивается Весть!

Не вечно ничто под Луной!
Кто против Бога – смертен!
Нет защиты тогда никакой,
Чтобы человек оставался вечен!

События в руках человека!
Живёт – смерть приближая,
Неважно: конец или начало века,
Он себя сам убивает!

Нельзя говорить за Народ!
У Народа – своё решение!
В Истории – власть это только ход,
Ход – это часть Движения!

История не живёт властью!
История – это Единодушие!
Власть для Народа – напастье,
Вызывает она раздражение!

«Слово не воробей – не поймаешь»!
Но, слово – это не дело!
Если Истории не понимаешь,
Не говори никогда, так смело!

Человек – это только мгновение!
Семьдесят лет – не столетия!
Не останется от него мнения,
Остановлен процесс долголетия!

Кажется, есть всё – нет Сознания!
Это опасный поворот события,
Нужна Мудрость и понимание,
В другом случае – только убытие!

Слово брошенное меняет Судьбу!
Кто – вперёд, а кто – в бездну,
Нельзя трогать Народа Мечту,
Вмешательство – это тризна!

Аминь.
Отец Абсолют
22.12.18

 

Vēsts: 22.12.18. Katrēns "Vārds nav zvirbulis"

Uz Planētas izpausts ļaunums!
Izpaudās tas arī Krievijā!
Šķiet, ka to nejauši ienesa,
Pēc Likteņa Krievijai - misija!

Priekš Pasaules Gaismas balsts padevās,
Uz Troņa ļaunums slēpās,
Dīvaini, taču izrādījās tā,
Ka Dvēselē tas ligzdoja!

Tagad, liekas, ka Cerību nav!
Nav kuram citu piedāvāt,
Cilvēki - kā neprašu pūļi,
Ko tādu Radītājs negaidīja?

Cik laikmetu, paaudžu?
Beigas uz Planētas vienas!
Kritiskie kropļojumi,
Cilvēki līdz augstumiem nepacēlās!

Bija katastrofas, plūdi,
Cilvēce sāka no nulles,
Uz Planētas palika "pēdas",
Pagājušās tūkstošgades!

Nekas bez pēdām nepagāja,
Saprāta Sfēra apmērus nemainīja,
Artefakti - tas mantojums,
Vai progresa mērs!

Cilvēku spītība apbrīnojama!
Dievs Pasaulsēku nemainīja!
Cilvēku neticība vienmēr prelūdija,
Pasaules katastrofas bez Zināšanām!

Miljoni gadu, kā mirklis!
Laikmeti pagāja, kā ķēde,
Cilvēks - apbrīnojama parādība,
Dievu izaudzināt - Mans mērķis!

Dievs Tiesības deva radīt brīvi!
Lucifers atļāva - ļaunumu!
Eksperiments uz cilvēkiem ērts,
Šķiet, mīnusam paveicās!

Krievija krita - trieciens priekš Dieva!
Luciferam nevar būt taisnība!
Ceļš nav vēl beidzies,
Pie varas negatīvs anklāvs!

Ļaunums uzbrukumā pārgāja!
Lēma: Gaismas nebūs!
Bīstama priekš cilvēkiem maldīšanās,
Harmonija zin - atbildi!

Nepatīkami, bet ļaunums pie varas!
Sirdsapziņu pazaudēja pavisam!
Nekādu kaislību nav vairāk,
Arī Vēsts neizlaužas!

Zem Mēness nekas nav mūžīgs!
Pret Dievu kurš - nāvējošs!
Nav aizsardzības tad nekādas,
Lai cilvēks paliktu mūžīgs!

Cilvēka rokās Liktenis!
Dzīvo - nāvi pietuvinot,
Nav svarīgi: beigas vai mūža sākums,
Viņš sevi nonāvē pats!

Nevar runāt par Tautu!
Tautai - savs lēmums!
Vēsturē - vara tas tikai gājiens,
Gājiens - tā daļa Kustības!

Ar varu nedzīvo Vēsture!
Vēsture - tā Vienprātība!
Vara priekš Tautas - posts,
Tā satraukumu izraisa!

"Vārds nav zvirbulis - nenotversi"!
Taču, vārds - tas ne lieta!
Ja Vēsturi nesaproti,
Nerunā nekad, tik droši!

Cilvēks - tas tikai mirklis!
Septiņdesmit gadi - ne simtgade!
Nepaliks no viņa viedoklis,
Ilggadības process apturēts!

Šķiet, ir viss - nav Apziņas!
Tas notikumu bīstams pagrieziens,
Gudrība un saprašana nepieciešama,
Citā gadījumā - tikai aiziešana!

Izmests vārds Likteni maina!
Kurš - uz priešu, bet kurš - bezdibenī,
Nedrīksts aizskart Tautas Sapni,
Iejaukšanās - tas bēru mielasts!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.12.18.

22.12.18.Quatrain “Word is not a sparrow” 

Evil is manifested on the Planet!
It also appeared in Russia!
It seems that it accidentally brought,
According to the Fate of Russia- mission!

For the Light of the World the stronghold surrendered,
Evil lurked on the Throne,
Strange, but it turned out,
That it nestled in the Soul!

Now it seems that there is no Hope!
There is no one else to suggest,
People- are like crowd of ignorant,
Creator didn’t expect something like this?

How many ages, generations?
End on the one Planet!
Critical distortion,
People have not climbed to the top!

There were catastrophes, floods,
Humanity started from zero,
There were “steps” on the Planet,
Past millenniums!

Nothing passed without a trace,
The Sphere of reason didn’t change its size,
Artifacts- are legacy,
Or measure of progress!

Amazing stubborrness of people!
God didn’t change the Universe!
Unbelief of people is always a prelude,
Disasters of the World without Knowledge!

Millions of years, like moments!
Epochs passed like a chain,
Human- is an amazing phenomenon,
Grow God- is My target!

God gave the right to create freely!
Lucifer allowed- evil!
The experiment is convenient on people,
It seems, minus is lucky!

Russia fell- a blow to God!
Lucifer can’t be right!
The road is not over yet,
Negative enclave at the power!

Evil went on the offensive!
Decided: there will be no Light!
Delusion is dangerous for people,
Harmony knows- the answer!

Unpleasant, but evil is in power!
Completely lost Conscience!
No more passion,
Also Message doesn’t break through!

Under the Moon is nothing forever!
Against God, who is- deadly!
There is no protection then,
That human remained forever!

Fate is in the hands of human!
He lives- with coming death,
No matter: the end or the beginning of century,
He kills himself!

You can’t speak for the Nation!
Nation- have their decision!
In History- power is only a move,
A move- is a part of Movement!

History doesn’t live with power!
History- is Unanimity!
Power for the Nation- is misfortune,
It causes irritation!

“The word is not a sparrow- will not catch it”!
But the word- is not the case!
If History doesn’t understand,
Never talk so bravely!

Human- is only a moment!
Seventy years- is not a century!
There will not remain opinion from him,
The longevity process is stopped!

It seems, there is everything- no Consciousness!
This is a dangerous turn of events,
Need Wisdom and understanding,
In another case- only departure!

The dropped word changes Fate!
Who- forward, but who- into the abyss,
Can’t touch the dream of the Nation,
Intervention- is funeral feast!

Amen
Father Absolute
22.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,  
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.12.2018.

Skatījumu skaits: 376 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: