Galvenie » 2018 » Aprīlis » 23 » Vēsts: 23.04.18. Katrēns "Vienkāršie cilvēki"
16:05
Vēsts: 23.04.18. Katrēns "Vienkāršie cilvēki"

23.04.18 Катрен ​ “Простые люди”​​

Простые люди, как дети!
Живут, ничего не зная!
Кто-то диктует им правила эти,
Чтобы жили не думая!

Кажется, что очень просто!
Государство заботится,
Главное, дети взрослые,
И сердце ещё колотится!

Но, «простота – хуже воровства»,
Древняя Истина:
Разобрали Союз на дрова,
Причём очень быстренько!

Допустили это простые люди!
Никогда не задумывались,
Что, власть готовит прелюдию,
И откуда богатые образовались!

Простые люди верят религии!
И, конечно, хорошему барину!
Что сказали свои коллеги,
И, безусловно, тому, кто правит!

Всё хорошо – главное нет войны!
Что живём плохо – ладно!
Денег нет – главное нет войны,
Вместе плохо – уже отрадно!

«На Миру и смерть – красна»!
Примитивная идеология,
Богу индивидуальность важна!
Великая Создателя философия!

Людская серость не нужна Богу!
Главное для Меня – Совершенство!
Только к Богу одна дорога!
С Богом «вместе» – главенство!

Простые люди – часто серые!
Успокоились и не рвутся!
Нужны активисты смелые,
Не боящиеся споткнуться!

Нельзя не сопротивляться!
Если в стране несправедливость!
Нельзя и расслабляться,
Если не обещали Праведность!

Нужно формировать в людях «Я»!
Не гордыню, а Гордость!
Октаэдр – это семь «Я»,
Знания и в Духе – твёрдость!

Россия обязательно впереди будет!
Пока не миллионами, а тысячами,
Мудрость в Душах людей разбудит,
Россию для этого Бог освящал!

Россия – это Завтра миллионы «Я»!
Это – миллионы людей-Богов,
Принимающие, ответственность на себя,
Очищаясь от мирских долгов!

Все понимают одно и то же!
И все желают того же!
Союз равноправных возможен,
Совершенных, как одно и то же!

Серость не сделает ничего!
Так заложено в понимании,
Важно, не желать своего,
Своё привлекает внимание!

Власть считает, что всё её!
У человека только обязанности!
Власть страны готовит своё!
Для людей будут странности!

Странность, для тех, кто честен!
Честный – не продаёт Родину!
Между властями торг уместен,
Мамона – для них Родина!

«Кто платит, тот и танцует»,
Идеология любой власти!
Что на Западе, в России бушует,
Право власти любых мастей!

Есть ещё выше – Тень!
Или теневое правительство!
Нет стран, есть только люди, как Тень,
Это они Миром владеют!

Странно, ведь неглупые люди!
Знают, что Богу известно всё!
Великая сегодня прелюдия!
Мир Новый в руки возьмёт своё!

Аминь.
Отец Абсолют.

23.04.18

 

Vēsts: 23.04.18. Katrēns "Vienkāršie cilvēki"

Vienkāršie cilvēki, kā bērni!
Dzīvo, nezinot neko!
Kāds viņiem diktē noteikumus šos,
Lai dzīvotu nedomājot!

Šķiet, ka ļoti vienkārši!
Valsts rūpējas,
Galvenais, bērni lieli,
Un sirds vēl pukst!

Taču "vienkāršums - par zaglību sliktāks",
Sena Patiesība:
Izjauca Savienību malkā,
Pie tam ļoti ātri!

To pieļāva vienkāršie cilvēki!
Nekad neaizdomājās,
Ka, vara prelūdiju gatavo,
No kurienes bagātie veidojas!

Vienkāršie cilvēki reliģijai tic!
Un, protams, labam kungam!
Ko savi kolēģi teica,
Un, bez šaubām, tam, kurš valda!

Viss labi - galvenais kara nav!
Ka dzīvojam slikti - labi jau!
Naudas nav - galvenais kara nav, 
Slikti vietā - jau prieks!

"Uz Mieru un nāvi - sarkans"!
Primitīva ideoloģija,
Dievam svarīga individualitāte!
Lielā Radītāja filozofija! 

Cilvēku pelēcība Dievam nevajadzīga!
Galvenais priekš Manis - Pilnība!
Tikai viens ceļš pie Dieva!
Ar Dievu "kopā" - virskundzība!

Vienkāršie cilvēki - bieži pelēki!
Nomierinājās un netiecas!
Drosmīgi aktīvisti nepieciešami,
Nebaidošies paklupt!

Nevar nepretoties!
Ja valstī nav taisnīguma!
Nevar arī atslābināties,
Ja Taisnīgumu neapsolīja!

Cilvēkos vajag formēt "Es"!
Ne augstprātību, bet Lepnumu!
Oktaedrs - tie septiņi "Es",
Zināšanas arī Garā - nelokāmība!

Krievija noteikti priekšā būs!
Pagaidām ne miljoni, bet tūkstoši,
Gudrību cilvēku Dvēselēs modinās,
Priekš tā Krieviju Dievs apgaismoja!

Krievija - Rītdien tie miljoni "Es"!
Tie - cilvēku-Dievu miljoni,
Pieņemoši, uz sevi atbildību,
Attīroties no pasaulīgiem parādiem!

Visi vienu un to pašu saprot!
Un visi to pašu novēl!
Savienība vienlīdzīgo iespējama, 
Pilnīgu, kā viens un tas pats.

Pelēcība neizdarīs neko!
Tā saprašanā ielikts,
Svarīgi, ne savu vēlēties,
Savs uzmanību piesaista!

Vara uzskata, ka viņas viss!
Cilvēkam pienākumi tikai!
Valsts vara gatavo savu!
Priekš cilvēkiem dīvainības būs!

Dīvainības, priekš tiem, kuri godīgi!
Godīgais - Dzimteni nepārdos!
Tirgus starp varām vietā,
Mamons - Dzimtene priekš viņiem!

"Kurš maksā - tas arī dejo",
Ideoloģija jebkurai varai!
Kas Rietumos, Krievijā trako,
Jebkuru sugu varas tiesības!

Vēl augstāk ir - Ēna!
Vai ēnu valdība!
Nav valstu, ir tikai cilvēki, kā Ēna,
Tie viņi Pasauli valda!

Dīvaini, cilvēki taču ne muļķi!
Zin, ka Dievam viss zināms!
Dižena šodien prelūdija!
Jaunā Pasaule ņems savās rokās savu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
23.04.18.

23.04.18. Quatrain “Simple people” 

Simple people, like children!
Live without knowing anything!
Someone dictates to them these rules,
To live without thinking!

It seems, that very simple!
The state cares,
The main thing is that children are adults,
And heart is still pounding!

But “simplicity”- is worse than stealing,
Ancient Truth:
Disassembled the Union for firewood
And very quickly!

It was simple people!
Never though,
That the authorities are preparing a prelude,
From where the rich ones are formed!

Simple people believe in religion!
And, of course, to good master!
What their colleagues was say,
And, of course, to someone, who rules!

All is well- the main thing there is no war!
That we live badly- all right!
There is no money- the main thing there is no war
Together badly- already gratifying!

“To the Peace and death- is red”!
Primitive ideology,
Individuality is important to God!
Philosophy of Great Creator!

Human grayness is not needed by God!
The main thing for Me- is Perfection!
Only one way to God!
With God “together”- is the supremacy!

Simple people- are often gray!
Calmed down and not torn!
We need brave activists,
Don’t be afraid to stumble!

Can’t resist!
If injustice in the country!
Can’t also relax,
If didn’t promise Righteousness!

It’s necessary to form the “I” in people!
Not arrogance, but Pride!
The Octahedron- is the seven “I”,
Knowledge also in the Spirit- hardness!

Russia will be ahead for sure!
So far, not by millions, but by thousands,
Wisdom in the Souls of people will wake,
Russia was sanctified by God for this!

Russia- is Tomorrow, millions of “I”!
These are millions of God-people,
Accepting responsibility on themselves,
Cleansing of worldly debts!

Everyone understands the same thing!
And everyone wants the same!
A union of equals is possible,
Perfect, as one and the same,

Gray will not do anything!
So laid in the understanding,
It’s important, not want your own,
It’s attracts attention!

The authorities believe, that all of it!
The human only duty!
The power of the country is preparing its own!
For people there will be strangeness!

Strange, for those, who are honest!
Honest- doesn’t sell homeland!
Between the authorities bargaining is appropriate,
Mammon- is the Homeland for them!

“Who pays- that also dance”,
The ideology of any power!
What is in the West, in Russia is raging,
The right power of any suit!

There is even higher- Shadow!
Or the government of shadow!
There are no countries, there are only people, like Shadow,
It’s they who rule the World!

Strange, people are not stupid!
They know, that God knows everything!
Today is Great prelude!
The New World will take in her own hands!

Amen
Father Absolute
23.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.04.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.04.2018.

Skatījumu skaits: 480 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: