Galvenie » 2018 » Aprīlis » 24 » Vēsts: 24.04.18. Katrēns "Gaidīšana"
21:10
Vēsts: 24.04.18. Katrēns "Gaidīšana"

24.04.18 Катрен ​ “Ожидание”​​

Удивительное ожидание,
Судьбоносного для всех решения!
Придёт, наконец, понимание,
Остались ли опасения!

Президент получил Доверие!
Это все поняли,
Изменит ли он своё мнение,
Может люди не вняли!

Ждут, надеясь на перемены!
Президент это понять должен!
Народ не принимает измены,
Хотя и это возможно!

Май – Исторический выбор!
Для России, конечно, для Мира!
Постепенный идёт отбор,
Эйфория людей охватила!

Непонятно, что будет в Мае!
Президент поменяет команду?
Если менять Конституцию краем,
Это для Народа – обман!

Главный Документ менять надо!
Оставить в нём – самостоятельность!
Зависимость от Запада это – неправда,
Подчеркнуть – состоятельность!

Монархия не подчиняется никому!
Подтверждение: 40% – богатств!
Россия Богу принадлежит одному,
Она – справедливости Царствие!

Это внешняя сторона вопроса!
Люди должны соответствовать!
Бог с России имеет спрос,
Народ должен действовать!

Сегодня люди должны понять,
Что Россия – это жизнь в Боге!
Можно в России ничего не менять,
Люди в России – подобие!

Если подобие – над собой трудиться!
Осознание ведёт по дороге!
Человек много может добиться,
Если живёт в Боге!

Будущее не зависит от Президента!
Он – оболочка страны!
Люди – хозяева, не резиденты,
О будущем думать должны!

Каков Народ – таков Президент!
Уже современная Истина!
Из цветов не будет букет,
Если не готова для цветов корзина!

Всё к месту и в нужный час!
Выборы дали Право,
Готов ли Президент сейчас,
Сказать в лицо Правду!

Я дал ему только три года!
Ибо зависит, кто как смотрит!
Если не в Мае, то когда?
Россию Президент перекроит!

Если по-старому, это – плохо!
Новое – потребует смелости!
Можно услышать и последний вздох,
И России, и Мира – вместе!

Много от Бога есть предложений!
Кто услышит Мои Слова?
Будут у того достижения,
И идеями полна голова!

Сегодня, все в ожидании!
Что скажет Народу Избранник?
В прошлом лежит понимание,
Пилигрим человек и странник!

Обстоятельства ведут человека,
Кажется, что он – вершитель!
Каждому раз даётся в веках,
Испытать долю Спасителя!

Тяжёлая ноша для каждого!
Быть распятым своей Совестью,
Но, и это пройти важно!
В Ад – плохо, в Рай – это Благая Весть!

Аминь.
Отец Абсолют.

24.04.18

 

Vēsts: 24.04.18. Katrēns "Gaidīšana"

Brīnumaina gaidīšana,
Liktenīga priekš visiem lēmuma!
Atnāks, beidzot, saprašana,
Vai bažas palika!

Prezidents Uzticību saņēma!
To saprata visi,
Vai viņš savu viedokli izmainīs, 
Varbūt cilvēki neuzklausīja!

Gaida, cerot uz pārmaiņām!
Tas Prezidentam jāsaprot!
Tauta izmaiņas nepieņem,
Kaut arī tas iespējams!

Maijs - Vēsturiska izvēle!
Priekš Krievijas, protams, priekš Pasaules!
Pakāpeniska atlase notiek,
Cilvēkus eiforija aptvēra!

Nesaprotami, kas Maijā būs!
Prezidents komandu nomainīs?
Ja Konstitūciju mainīt galīgi,
Tas priekš Tautas - apmāns!

Galveno Dokumentu mainīt vajag!
Atstāt tur - patstāvību!
Atkarība no Rietumiem tā - nepatiesība,
Pasvītrot - turīgums!

Monarhija nepakļaujas nevienam!
Apstiprinājums: 40% - bagātību!
Krievija pieder Dievam vienam,
Viņa - taisnīguma Valstība!

Tā jautājuma ārējā puse!
Cilvēkiem saskanīgiem jābūt!
Dievam no Krievijas pieprasījums ir,
Tautai ir jādarbojas! 

Cilvēkiem šodien jāsaprot,
Ka Krievija - tā dzīve Dievā!
Var Krievijā nemainīt neko,
Cilvēki Krievijā - līdzība!

Ja līdzība - strādā pie sevis!
Apziņa ved pa ceļu!
Cilvēks var daudz sasniegt,
Ja Dievā dzīvo!

Nākotne nav atkarīga no Prezidenta!
Viņš - valsts apvalks!
Cilvēki - saimnieki, ne rezidenti,
Par nākotni jādomā ir!

Kāda Tauta - tāds Prezidents!
Jau šolaiku Patiesība!
No ziediem pušķa nebūs,
Ja priekš puķēm grozs nav gatavs!

Viss vietā un vajadzīgajā stundā!
Vēlēšanas Tiesības deva,
Vai Prezidents tagad gatavs,
Teikt Taisnību acīs!

Es viņam devu tikai trīs gadus!
Jo atkarīgi, kā kurš skatās!
Ja ne Maijā, tad kad?
Prezidents Krieviju pārveidos!

Ja pa vecam, tas - slikti!
Jaunais - drosmi prasīs!
Var izdzirdēt arī pēdējo ieelpu,
Gan Krievijas, gan Pasaules - kopā!

No Dieva daudz priekšlikumu ir!
Kurš Manus Vārdus izdzirdēs?
Būs tam sasniegumi,
Un idejām pilna galva!

Šodien, visi gaidīšanā!
Ko teiks Tautas Izredzētais?
Pagātnē guļ saprašana,
Piligrims cilvēks un svētceļinieks!

Cilvēku apstākļi ved,
Liekas, ka viņš - lēmējs!
Katram reizi mūžā dots,
Izbaudīt Glābēja daļu!

Smaga nasta priekš katra!
Būt savas Sirdsapziņas krustā sistam,
Bet, arī to iziet svarīgi!
Ellē- slikti, Paradīzē - tā Labā Vēsts!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
24.04.18.

24.04.18. Quatrain  “Waiting”

Awesome anticipation,
Fatal decision to all!
Finally understanding will come,
Or there any fears left!

The President received the Confidence!
That understood all,
Will he change his mind,
Maybe people didn’t heed!

Waiting, hoping for changes!
The President must understand this!
The nation don’t accept the treason,
Although it’s possible!

May- Historic choice!
For Russia, of course, for the World!
Step by step selection is going on,
Euphoria swept over people!

It’s unclear, what will happen in May!
Will the President change the team?
If the Constitution change by the edge,
This is for the Nation- a deception!

The main document must be changed!
Leave in it- independence!
Dependence on the West- is not true,
Stress- consistency!

The monarchy doesn’t obey anyone!
Confirmation: 40%- wealth!
Russia belongs to God only,
She is- the justice of the Kingdom!

This is the external side of the question!
People have to match!
God from Russia has a demand,
The Nation must act!

Today people need to understand,
That Russia- is life in God!
Can’t change anything in Russia,
People in Russia- similarity!

If similarity- working on yourself!
Awareness leads along the road!
A human can achieve a lot,
If he lives in God!

The future doesn’t depend from the President!
He- is the shell of the country!
People- are masters, not residents,
We must think about future!

How is the Nation- such is the President!
Already the modern Truth!
There will be no bouquet of flowers,
If the basket is not ready for flowers!

Everything to the place and at the right time!
Election gave the right,
Is the President now ready,
Tell the Truth in the face!

I gave him only three years!
Because it depends, who looks like!
If not in May, when?
The President will rebuild Russia!

If in the old way- it’s bad!
New- will require courage!
Can also hear the last breath,
Both Russia and the World- together!

There are many offers from God!
Who will hear My Words?
That will have achievement,
And full head of ideas!

Today, everyone is waiting!                 
What will the Chosen by nation?
Understanding sleeps in the past,
Pilgrim is a human and a stranger!

Circumstances lead a people,
It seem, that he is- the master!
It’s given to everyone in the life,
Experience the Savior’s part!

A heavy burden for everyone!
To be crucified by your conscience,
But, also this is important to pass!
In Hell- is bad, in Heaven- this is the Good New!

Amen
Father Absolute
24.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.04.2018.

Skatījumu skaits: 457 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: