Galvenie » 2018 » Aprīlis » 25 » Vēsts: 25.04.18. Katrēns "Apstākļi"
18:03
Vēsts: 25.04.18. Katrēns "Apstākļi"

25.04.18 Катрен ​“Обстоятельства” ​​

Ситуация осложняется!
Без помощи Народа не обойтись!
Желание Мира не исполняется,
Но, не думайте, как спастись!

Спасение – желание слабого!
Империя ставит условия!
Договор станет итоговым,
Для всех людей поголовно!

Никто не желает слушать,
Слова Бога упали в бездну!
Запад не хочет знать,
Что разногласия – это тризна!

Каждый говорит своё!
Правда у всех – своя!
Но всё в Мире – Моё!
И Правда, только Моя!

Синхронизация действий!
Для неудачников – счастье!
Забыли: на силу есть и возмездие,
Приводящее, всех к ненастью!

Спектакль играет Европа!
В чём основа для её единения?
Нечестные звучат слова,
Бессовестного поведения!

Повторяю: все забыли о Боге!
Я не могу терпеть больше!
Цивилизация на обратной дороге,
Время до Коллапса теперь меньше!

Всё связано уже воедино!
И решения, и, конечно, действия!
Мир и Справедливость – едино!
Единение без последствий!

Америка задаёт тон!
Её желание захватить Мир!
Лидер страны Трамп,
От политики главный вампир!

Паралич охватил Европу!
Экономика без Руси – упадок!
Угрожающие звучат слова,
Капитал не был порядком!

Порядок в Мире – есть Равенство!
Это не получить от Запада!
Капитал – всегда неравенство,
Америка и Европа – тоже пара!

Пара не в Любви, в агрессии!
Мечта – разделить Россию!
Забыли, что есть вознесение,
Россия для Бога – Мессия!

Сегодня доводы в пользу силы!
Россия не рассматривается серьёзно!
Ни к чему слова и посылы,
В Европе – всё очень образно!

Победы Запада – нет, и не будет!
Россия под покровом Бога!
Запад про это скоро забудет!
Россия для него: в Духе дорога!

Страсти накалены сильно!
Рука военных на пульте!
Экономика Руси – стабильная!
Она уже не сырьё, а мульти!

Объятия не друзей, а врагов!
Чаще всего – предателей!
Человек сегодня таков,
Основа всего – обыватели!

В России тоже не всё с Совестью!
Но, много людей с Богом!
Человечество в Мае получит Весть:
Россия, для Мира нашла дорогу!

В России тоже пока не сладко!
Обстоятельства разделили людей!
На инаугурации он скажет кратко,
Людям станет видней!

Что Россия – самостоятельность!
Что Россия – Пространство Бога!
Проявится и состоятельность,
У России к Богу – дорога!

Аминь.
Отец Абсолют.
25.04.18

 

Vēsts: 25.04.18. Katrēns "Apstākļi"

Situācija sarežģījas!
Bez Tautas palīdzības neiztikt!
Pasaules vēlēšanās neizpildas,
Bet, nedomājiet, kā glābties!

Glābšana - vājā vēlēšanās!
Impērija aptākļus izvirza!
Līgums kļūs noslēdzošs,
Priekš cilvēkiem itin visiem!

Neviens nevēlas klausīties,
Dieva Vārdi iekrita bezdibenī!
Rietumi zināt negrib,
Ka domstarpības - tas bēru mielasts!

Katrs runā savu!
Patiesība katram - sava!
Taču Pasaulē viss - Mans!
Un Patiesība, tikai Mana! 

Darbību sinhronizācija!
Priekš neveiksminiekiem - laime!
Aizmirsāt: uz spēku ir arī atmaksa,
Novedoša, pie nelaimes visus!

Izrādi spēlē Eiropa!
Kur priekš viņas vienošanās pamats?
Negodīgi skan vārdi,
Bezkaunīgas uzvedības!

Atkārtoju: visi par Dievu aizmirsa!
Es nevaru paciest vairāk!
Civilizācija uz atpakaļceļa,
Laika līdz Kolapsei tagad mazāk!

Viss jau vienā saistīts!
Gan lēmumi, gan, protams, darbības!
Miers un Taisnīgums - viens!
Vienošana bez sekām!

Amērika toni uzdod!
Viņas vēlēšanās Pasauli sagrābt!
Valsts līderis Tramps,
No politikas galvenais vampīrs!

Eiropu paralīze apņēma!
Ekonomika bez Krievzemes - pagrimums!
Draudoši vārdi skan,
Kapitāls nebija kārtība!

Kārtība Pasaulē - ir Vienlīdzība!
To no Rietumiem nesaņemt!
Kapitāls - vienmēr nevienlīdzība,
Amērika un Eiropa - arī pāris!

Pāris ne Mīlestībā, bet agresijā!
Sapnis - izdalīt Krieviju!
Aizmirsa, ka ir augšupcelšana,
Krievija priekš Dieva - Mesija!

Šodien argumenti spēka labā!
Krieviju neuzskata nopietni!
Ne priekš kā vārdi un vēstījumi,
Eiropā - viss ļoti tēlaini!

Rietumu uzvaras - nav, un nebūs!
Krievija zem Dieva aizsega!
Rietumi par to drīz aizmirsīs!
Krievija priekš viņas: ceļš Garā!

Kaislības nokaitētas spēcīgi!
Militāristu roka uz pults!
Krievzemes ekonomika - stabīla!
Tā jau ne izejviela, bet multi!

Apskāvieni ne draugu, bet ienaidnieku!
Visbiežāk - nodevēju!
Cilvēks šodien tāds,
Visa pamats - mietpilsoņi!

Krievijā arī viss ne ar Sirdsapziņu!
Taču, ar Dievu cilvēku daudz!
Cilvēce Maijā Vēsti saņems:
Krievija, priekš Pasaules ceļu atrada!

Krievijā arī pagaidām ne saldi!
Apstākļi cilvēkus izdalīja!
Inaugurācijā viņš teiks īsi,
Cilvēkiem kļūs redzamāk!

Ka Krievija - patstāvīgums!
Ka Krievija - Dieva Telpa!
Izpaudīsies arī turīgums,
Pie Dieva Krievijai - ceļš!

Āmen.
Tēvs Absilūts.
25.04.18

25.04.18. Quatrain “Circumstances”

The situation is becoming complicated!
Can’t do without the help of the Nation!
The desire of the World is not fulfilled,
But, don’t think how to be saved!

Salvation is the desire of the weak!
The Empire sets the conditions!
The contract will be final,
For all people, for all over!

Nobody wants to listen,
God’s Words fell into the abyss!
The West doesn’t want to know,
That disagreement- is a trifle!

Everyone says their own!
True has everyone- his own!
But everything in the World- is Mine!
And Truth, only Mine!

Synchronization of action!
For losers- luck!
Forgot: to the force is also refund,
Leading to disaster of everyone!

The game is playing by Europe!
Where is the basis of unity for her?
Dishonest words sounds,
Unscrupulous behavior!

I repeat: everyone has forgotten about God!
I can’t stand it anymore!
Civilization on the return journey,
Time to Collapse now is less!

Everything is connected already!
And decisions, and, of course, action!
Peace and Justice- is one!
Unity without consequences!

America sets the tone!
Her desire is to conquer the World!
The country’s leader Trump,
From politics, the main vampire!

Paralysis swept through Europe!
Economy without Russia- decline!
Threatening words sound,
Capital was not order!

Order in the World- is Equality!
It doesn’t get from the West!
Capital- is always inequality,
America and Europe- is also a couple!

A couple is not in Love, but in aggression!
The dream- is to split Russia!
Forgot, that there is an ascension,
Russia for God- is Messiah!

Today the arguments in favor of power!
Russia is not considered seriously!
The words and promises are for nothing,
In Europe- everything is very imaginative!

The victory of the West- is not and will be not!
Russia is under the protection of God!
The West will soon forget this!
Russia for her: the road in the Spirit!

Passion is intense!
The hand of military is on the remote!
The economy of Russia- is stable!
It is no longer raw materials, but multi!

Hugs are not of friends, but enemies!
Most often- traitors!
Human today is such,
The basis of all- the philistines!

In Russia too, not all is with Conscience!
But, a lot of people are with God!
Humanity will receive the message in May:
Russia has found  a way for the World!

In Russia too, not yet, sweet!
Circumstances have divided people!
At the inauguration, he will say briefly,
People will become more visible!

That Russia- is independence!
That Russia- is the Space of God!
 Will show also consistency,
Russia has to God- a road!

Amen
Father Absolute
25.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.04.2018.

Skatījumu skaits: 577 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: