Galvenie » 2018 » Aprīlis » 26 » Vēsts: 26.04.18. Katrēns "Vēsturiska jūdze"
17:12
Vēsts: 26.04.18. Katrēns "Vēsturiska jūdze"

26.04.18 Катрен ​ “Историческая миля”​​

Народ давно не команда!
Народ – это Семья!
Вместе один раз и навсегда!
Семейная это идиллия!

Особенно заметно в России!
Россия – это одна Семь+Я!
В Единении – Её Миссия,
Бескрайние Любви края!

Опасность – сближает Россию!
Люди плечом к плечу!
Спасителя ждут – Мессию,
Как манну Небесную!

Сегодня, спасибо Западу,
Россия объединилась в одну!
Не было единства до нападения,
Теперь уже Я помогу!

Единение в Духе – Равенство!
Европейцы не знают такого!
В Европе мамоны главенство,
Жизнь у них бестолковая!

Россия не ждёт нападения!
Подготовка таит опасность!
Коалиция решение не меняет,
Встреча с Русью для неё опасность!

Россия не ждёт, но готова!
Народ хочет узнать,
К чему нужно готовиться,
Если богатые стремятся во власть!

Не хотят потерять награбленное,
У своего же Народа!
Атмосфера в стране отравленная,
Грабить не было повода!

Поднимается Русь с колен!
Но, очень и очень медленно!
Помнит только древний молебен,
Входит Новое – постепенно!

Русь замерла до 7-го Мая!
Ожидает слова Первого!
Верит страна отчаянно,
Считает, что Её путь Верный!

Команда Президента – старая!
Новая ещё не готова!
Важно, провести Вече – парад!
Принять от Бога заботу!

В Плотном плане идеология,
Нужна больше жизни!
Без идеологии грозит патология,
Означает – никакой мысли!

России пришла, как Идея,
Я уже называл – Братство!
Изменятся в России дела,
Станет Она Бога Дарством!

Повторяю, Идея, но не религия!
Религии разъединяют!
Не бывает в неравенстве идиллии,
Неравноправие подгоняет!

7-го Мая ждут такие слова:
Страна будет жить по-Новому!
Монарх – это страны Глава,
Монархия тоже – Новая!

Власть передаётся от Бога!
Знания о Мироздании,
Русь – это к Богу дорога,
Правильное понимание!

Решает Президент и Вече!
Не путайте с Думой!
Союз Президента с Народом – вечен!
Это – Коллективный Разум!

Задача сложная и для смелых!
Когда-то решаться надо!
Россия готова, это заметно,
Решение для Руси – отрада!

Внешне пока – штиль,
Но, в Душах уже ураган!
Историческая впереди миля,
Изменится у России Прана!

Аминь.
Отец Абсолют.
26.04.18

 

Vēsts: 26.04.18. Katrēns "Vēsturiska jūdze"

Tauta sen nav komanda!
Tauta - tā Ģimene!
Kopā vienreiz un uz visiem laikiem!
Ģimenes idille tā!

Sevišķi pamanāms Krievijā!
Krievija - tā viena Septiņi+Es/Семь+Я/!
Savienojumā - Viņas Misija,
Mīlestības malas Bezgalība!

Bīstamība - satuvina Krieviju!
Cilvēki plecu pie pleca!
Glābēju gaida - Mesiju,
Kā Debesu mannu!

Šodien, paldies Rietumiem,
Krievija apvienojās vienā!
Nebija vienotības līdz uzbrukumam,
Tagad jau Es palīdzēšu!

Vienošanās Garā - Vienlīdzība!
Eiropieši ko tādu nezin!
Eiropā mamona virskundzība,
Nesaprātīga dzīve viņiem!

Krievija negaida uzbrukumu!
Gatavošanās slēpj bīstamību!
Koalīcija lēmumu nemaina,
Ar Krievzemi tikšanās priekš viņas bīstama!

Krievija negaida, bet gatava!
Tauta grib uzzināt,
Uz ko vajag gatavoties,
Ja bagātie tiecas varā!

Sazagto negrib pazaudēt!
No savas pašu Tautas!
Valstī atmosfēra saindēta,
Zagt nebija iemesla!

Pieceļas Krievzeme no ceļiem!
Taču, ļoti, ļoti lēnām!
Atceras tikai veco aizlūgumu,
Jaunajā ieiet - pakāpeniski!

Krievzeme aprima līdz 7-am Maijam!
Pirmā vārdus gaida!
Valsts izmisīgi Tic,
Uzskata, ka Viņas ceļš Uzticams!

Prezidenta komanda - vecā!
Jaunā vēl gatava nav!
Svarīgi, sarīkot Veči - parādi!
Pieņemt rūpes no Dieva!

Blīvajā plānā ideoloģija,
Dzīvi vajag vairāk!
Bez ideoloģijas pataloģija draud,
Nozīmē - domu nekādu!  

Krievija atnāca, kā Ideja,
Es jau nosaucu - Brālība!
Izmainīsies Krievijā darbi,
Kļūs Viņa Dieva Velte/Дарством!

Atkārtoju, Ideja, bet ne reliģija!
Reliģijas izšķir!
Nemēdz būt nevienldzībā idilles,
Skubina tiesību nevienlīdzība!

7-jā Maijā gaida tādus vārdus:
Valsts dzīvos pa Jaunam!
Monarhs - valsts Galva tas,
Arī Monarhija - Jauna!

Vara no Dieva nododas!
Zināšanas par Pasaules-ēku,
Krievzeme - ceļš tas pie Dieva,
Saprašana pareiza!

Lemj Prezidents un Veče!
Nejauciet ar Domi!
Prezidenta savienība ar Tautu - mūžīga!
Tas - Kolektīvais Saprāts!

Uzdevums sarežģīts arī priekš drosmīgiem!
Kaut kad jau izšķirties vajag!
Krievija gatava, tas pamanāms,
Lēmums priekš Krievzemes - prieks!

Ārēji pagaidām - stils,
Bet, Dvēselēs jau viesuļvētra!
Vēsturiska jūdze priekšā,
 Krievijā Prāna izmainīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
26.04.18.

26.04.18. Quatrain “Historical mile”

Nation has not been a team for a long time!
The Nation- is Family!
Together, once and for all!
That is an idyll of family!

Particularly noticeable in Russia!
Russia- is one Seven+ I!
In Unity- Her Mission,
Endless of the Love edge!

Danger- brings Russia closer!
People shoulder to shoulder!
Waiting for the Savior- Messiah,
As Heavenly manna!

Today, thanks to the West,
Russia has united into one!
There was no unity till the attack,
Now I will help!

Unity in the Spirit- is Equality!
Europeans don’t know this!
In Europe, mammon rules,
Their life is stupid!

Russia doesn’t expect an attack!
Danger is fraught with preparation!
The coalition doesn’t change the decision,
Meeting with Russia for her is danger!

Russia doesn’t wait, but she is ready!
Nation want to know,
For what needs to be prepared,
If the rich aspire to power!

They don’t want to lose their loot,
From their own Nation!                         
The atmosphere in the country is poisoned,
Robber was not a reason!

Russia rises from her knees!
But, very, very slowly!
She remembers only the ancient prayer,
Included New- gradually!

Russia froze until 9th of May!
The First waits for the words!
The country Believes desperately,
Believes, that Her way is Faithful!

The President’s team- is old!
The New is not ready yet!
It’s important to hold the Veche- parade!
Take care from God!

In the Dense plan ideology,
Need more life!
Without ideology, pathology threaten,
Means- no thought!

Russia came as an Idea,
I already called- Brotherhood!
The works will change in Russia,
She will become God’s Gift!

I repeat, Idea, but not religion!
Religions separate!
There is no idyllic in inequality,
Hurry up inequality of rules!

On the 7th of May, the following words are waiting:
The country will live in New way!
Monarch- is the Chapter of the country,
Monarchy too- is New!

Power is transmitted from God!
Knowledge of the Universe,
Russia- is a road to God,
Right understanding!

The President and Veche decide!
Don’t confuse it with the Town hall!
The union of the President with the Nation- is eternal!
This is- the Collective Intelligence!

The task is difficult also for brave ones!
Once it’s necessary to decide!
Russia is ready, it’s noticeable,
The solution for Russia- is comfort!

Externally, for now- calm!
But, in the Souls already hurricane!
The historical mile ahead,
The Prana will change in Russia!

Amen
Father Absolute
26.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.04.2018.

Skatījumu skaits: 488 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: