Galvenie » 2018 » Aprīlis » 27 » Vēsts: 27.04.18. Katrēns "Pašapcere"
18:17
Vēsts: 27.04.18. Katrēns "Pašapcere"

27.04.18 Катрен ​​“Созерцание”

Времена ожидания,
Лучшее для развития!
Внутреннее Созерцание,
Это – жизнь, не отбытие!

Знания вам передаются,
Вот уже 14 – лет!
Люди в Знаниях узнают,
Что человек – это Бога проект!

Не думайте, что случайно!
Не взрыв создаёт Пространство!
Взрыв случайно – жизнь нечаянно,
И нереальное Царство!

Дано вам познать Плотный план!
Разберитесь со своим Сознанием,
Поднимитесь в Небесный Клан,
Найдите во Мне понимание!

Можно думать: что будет?
Лучше готовить себя к событиям!
Человек – никогда трутень,
Путь его к Небесной обители!

Некоторые стремятся к этому,
Многие опускают крылья!
Цивилизация идёт ко дну потому,
Что жизнь поросла быльём!

Человек приходит от Бога!
Рождение – это Бога Подарок!
Но, возвращается он не к Богу,
А, в религиозном угаре!

Нужно понять, что лучше?
Развитие Разума и Сознания?
Или религиозное русло,
Вместо Создателя понимание!

Вопрос не на одно столетие!
Цивилизация прервала эволюцию!
Восемь веков лихолетья,
Отразились на людской конституции!

От религии перешли к другой!
От Сына перешли к Отцу,
Мир людей не будет такой,
Цивилизация подошла к Концу!

Старое не перейдёт в Новое!
Иначе, нет ни в чём смысла!
Изменений жду в Духе итоговых,
В этом Бога – есть Замысел!

Мир сегодня на грани!
Мир должен шагнуть вперёд!
Люди не видят Дали,
Если шиворот наоборот!

Люди должны понять,
Судьба одна: богатых и бедных!
В Исторический Миг нужно принять,
Что Истоки Руси – Веды!

Религии тормозят развитие!
Человек – это часть Вселенной!
Создатель готовит убытие,
Всё по Его Велению!

Что делать цивилизации?
Когда нет Единения в Духе,
Богатых отделить в резервацию?
Ибо в их головах разруха!

Если богатый – теряется смысл!
Нет стимула для развития!
Повторяю, в этом Мой замысел,
Всего можно добиться!

Сегодня есть ВСЁ!
Даже Момент ожидания!
В этом Пространстве Моём,
Важно теперь Созерцание!

Нужно видеть себя в Дали!
Не смотрите никогда под ноги!
Без этого смотри, не смотри,
Печальные ожидаю итоги!

Аминь.
Отец Абсолют.
27.04.18

 

Vēsts: 27.04.18. Katrēns "Pašapcere"

Gaidīšanas laiki,
Labākais priekš attīstības!
Iekšējā Pašapcere,
Tā - dzīve, ne prombūtne!

Zināšanas jums tiek nodotas,
Lūk jau 14 - gadi!
Cilvēki Zināšanās uzzin,
Ka cilvēks - tas Dieva projekts!

Nedomājiet, ka nejauši!
Ne sprādziens rada Telpu!
Sprādziens nejaušs - dzīve neviļus,
Arī nereāla Valstība!

Jums dots iepazīt Blīvo plānu!
Tieciet skaidrībā ar savu Apziņu,
Paceļaties Debesu Klanā,
Atrodiet Manī saprašanu!

Var domāt: kas būs?
Labāk sevi notikumiem gatavot!
Cilvēks - trans nekad,
Viņa ceļš uz Debesu mītnēm!

Daži uz to tiecas,
Daudzi nolaiž spārnus!
Uz grunti iet civilizācija tādēļ,
Ka dzīve pārauga patiesumā!

Cilvēks atnāk no Dieva!
Dzimšana - tā Dieva Dāvana!
Taču, viņš ne pie Dieva atgriežas,
Bet, reliģiozā tvanā!

Vajag saprast, kas labāk?
Saprāta un Apziņas attīstība?
Vai reliģiskā gultne,
Radītāja saprašanas vietā!

Jautājums ne vienai simtgadei!
Civilizācija pārtrauca evolūciju!
Astoņus gadsimtus grūti laiki,
Ietekmēja cilvēcisko konstitūciju!

No reliģijas pārgāja citā!
No Dēla pārgāja pie Tēva,
Cilvēku pasaule nebūs tāda,
Civilizācija pie Beigām piegāja!

Vecais nepāries Jaunajā!
Citādi, jēgas nav nekam!
Noslēdzošas izmaiņas gaidu Garā,
Tur Dievam - Nodoms ir!

Pasaule šodien uz robežas!
Pasaulei jāiet uz priekšu!
Cilvēki Tālumus neredz,
Ja apkakle otrādi!

Cilvēkiem jāsaprot
Liktenis viens: bagātu un nabagu!
Vēsturiskā Mirklī pieņemt vajag,
Ka Krievzemes Sākumi - Vēdas!

Reliģijas attīstību bremzē!
Cilvēks - tā Visuma daļa!
Radītājs aiziešanu gatavo,
Viss pēc Viņa Pavēles!

Ko darīt civilizācijai?
Kad nav Vienošanās Garā,
Bagātos rezervācijā atdalīt?
Jo viņu galvās sabrukums!

Ja bagātais - Jēga zūd!
Nav stimula priekš attīstības!
Atkārtoju, tur Mans nodoms,
Visu var panākt!

Šodien ir VISS!
Pat gaidīšanas Moments!
Šinī Telpā Manā,
Svarīga tagad Pašapcere!

Sevi Tālumā redzēt vajag!
Neskataties zem kājām nekad!
Bez tā skaties, vai neskaties,
Bēdīgus rezultātus gaidu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
27.04.18.

27.04.18. Quatrain “Contemplation”

Waiting times,
The best for development!
Inner contemplation,
This- is life, not departure!

Knowledge is passed on to you,
Look already 14- years!
People in Knowledge will learn,
That human- is God’s project!

Don’t think that accidentally!
Not explosion creates the Space!
Explosion accidentally- life by accident,
Also the unreal Kingdom!

It’s given to you to know the Dense plan!
Understand with your Consciousness,
Climb to the Heavenly Clan,
Find in Me understanding!

Can think: what will happen?
It’s better to prepare yourself for the events!
A human- never a drone,
His way to the Heavenly adobe!

Some seek to this,
Many omit the wings!
Civilization goes to the bottom because,
That life has overgrown us!

Human comes from God!
Birth- is God’s Gift!
But, he doesn’t return to God,
But, in the religious frenzy!

Need to understand what is better?
Development of Reason and Consciousness?
Or a religious channel,
Instead of the Creator understanding!

The question is not for one century!
Civilization interrupted evolution!
Eight centuries of hard time,
Reflected on human constitution!

From religion passed to other!
From the Son passed to the Father,
The World of people will not be like this,
Civilization came to the End!

The Old will not go to New!
Otherwise, there is no point to anything!
Finally changes wait in the Spirit,
In this God- there has a Plan!

The World is on the edge today!
The World must step forward!
People doesn’t see Distances,
If the scuff on the opposite!

People should understand,
Fate is one: the rich and the poor!
In the Historical moment has to accept,
That the Origins of Russia- the Vedas!

Hamper religion development!
Human- is part of the Universe!
The Creator prepares departure,
All according to His Command!

What does civilization do?
 When there is no Unity in the Spirit,
Divide the rich into a reservation?
Because in their heads devastation!

If the rich- lost Meaning!
There is o incentive for development!
I repeat, there is My plan,
Everything can achieve!

Today there is EVERYTHING!
Even the Moment of waiting!
In this Space of Mine,
Contemplation is important now!

Need to see yourself in a Distance!
Never look down at your legs!
Without it look or don’t look,
Sad results expect!

Amen
Father Absolute
27.04.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.04.2018

Skatījumu skaits: 605 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: