Galvenie » 2017 » Augusts » 27 » Vēsts: 27.08.17. Katrēns "Cilvēks un Rudens" - *
16:11
Vēsts: 27.08.17. Katrēns "Cilvēks un Rudens" - *

Vēsts: 27.08.17. Katrēns "Cilvēks un Rudens" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!...22.08.2012.,- *Древнеписьмо Близким! Друзям!...22.08.2012., публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/senvestule_tuviniekiem_draugiem_22_08_2012/2014-04-14-1043 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

27.08.17 Катрен "Человек и Осень"…………………………………………Quatrain "The Human and the Autumn"

То смеётся, то плачет осень! ...........Tad smejas, tad raud rudens!..............Then laughs, then the autumn cries!
Совсем, как человек! ....................... Gluži kā cilvēks!...................................Just like a human!
Оба изменились очень, ................... Abi ļoti izmainījās, ………………..…....Both have changed very much,
В этот удивительный Век! ............... Šinī brīnumainajā Gadsimtā!................In this amazing Age!

Мудрым стал человек нежданно! .....Cilvēks Gudrs kļuva negaidīti!..............A human has become a wise human unexpectedly!
Стал думать о себе, о Завтра! ......... Sāka domāt par sevi, par Rītdienu!......He began to think of himself, of Tomorrow!
Осень тоже вдруг неожиданно, .........Rudens arī negaidīti pēkšņi,…………..Autumn is also suddenly unexpected,
Поняла, что Гармония - Правда! .......Saprata, ka Harmonija - Taisnība!........Understood, that Harmony- is Truth!

Что важнее всего - Нейтральность! ...Kas vissvarīgākais - Neitralitāte!..........What is most important- Neutrality!
По научному - полный ноль! .............. Zinātniski - pilnīga nulle!......................On a scientific- a complete zero!
Для человека - это лояльность, ........ Priekš cilvēka - tā lojalitāte,……….…...For a human- it's loyalty,
Как растянутая гармонь! .....................Kā izstiepta harmonika!.........................As a stretched accordion!

Которая рвёт и сердце, и Душу! .........Kas satrauc gan sirdi, gan Dvēseli!.......Which tears both the heart and the Soul!
Раздирая человека на части! .............Plosot cilvēku daļās!...............................Tearing a human apart!
Осень тоже волнует Душу! ................ Rudens arī Dvēseli satrauc!...................Autumn also worries the Soul!
Но Боль её другой масти. .................. Taču tās sāpes cita rakstura…………....But, the pain of her other suit!

Обе боли - есть испытания! ............... Abas sāpes - pārbaudījumi ir!...............Both pains- are trial!
Себя и своего места! ........................... Sevis un savas vietas!..........................Yourself and your place!
Осень и человек в центре внимания, . Uzmanības centrā Rudens un cilvēks,.Autumn and the human in the limelight,
Оба из одного теста! ............................ Abi no vienas mīklas!............................Both from same paste!

Оба переходят сегодня в холод! ........ Šodien abi aukstumā pāriet!..................Both are passing into the cold today!
В долгое прозябание! .......................... Ilgā nīkuļošanā!.....................................In a long vegetation!
Надежда лишь шепчет: что молод! .....Tikai cerība čukst: ka jauns!..................Hope only whispers: that's young!
Что придёт новое понимание! .............Ka atnāks jauna saprašana!..................That a new understanding will come!

Оба плачут, но знают точно, ................ Abi raud, bet zina precīzi,……..……….Both are crying, but they know for sure,
После Зимы наступает Весна! ............ Pēc Ziemas Pavasaris sākas!...............After Winter will come Spring!
Восстановить силы возможно, .............Spēkus atjaunot var,…………………….It's possible to restore forces,
Только после долгого сна! ................... Tikai pēc miega ilga!..............................Only after a long sleep!

Долгий сон - это столетие! .................... Ilgs miegs - tā simtgade!......................A long sleep- is century!
Подготовленная во сне - нейтральность! . Miegā sagatavota - neitralitāte!.......Prepared in dream- neutrality!
Обеспеченное долголетие .....................Nodrošināta ilggadība……………........Secured longevity,
И Мудрость, конечно, лояльность! ........Un Gudrība, protams, lojalitāte!............And Wisdom, of course, loyalty!

Человек поменялся значительно! ........Cilvēks ievērojami izmainījās!.............The human has changed significantly!
Проявилось понимание смысла! ..........Izpaudās būtības izpratne!..................There was an understanding of the meaning!
Главное, что удивительно, ....................Galvenais, kas brīnišķīgi,………….…..The main thing, that is surprising,
Понял, что он не вымысел! ...................Saprata, ka viņš nav izdomājums!.......Realized, that he was not fictitious!

Понял, что он - часть Создателя! ............Saprata, ka viņš - Radītāja daļa!...........Understood, that he- part of Creator!
Что в Единении с Ним, он - сила! ........... Ka Vienotībā ar Viņu, viņš - spēks!........That in Oneness with Him, he- is power!
Что не вернётся человек в обыватели, ...Ka neatgriezīsies cilvēks mietpilsoņos,..That human will not return to the philistines,
Что Совершенство - Вершина Мира! ..... Ka Pilnība - Pasaules Virsotne!...............That perfection- Top of the World!

Человек перегнал Осень! ........................ Cilvēks Rudeni pārvirzīja!........................Human overtook Autumn!
Нейтральность - для него основа! ...........Neitralitāte - priekš viņa pamats!.............Neutrality- is basis for him!
Он поменялся очень! ................................Viņš izmainījās ļoti!..................................He was changed very much!
Стал совершенно новым! .........................Kļuva pilnīgi jauns!...................................Became completely new!

Он уже не человек - а Бог! ...................... Viņš jau ne cilvēks - bet Dievs!.................He is no longer a human- but God!
Открылось в нём Подсознание! ...............Viņā Zemapziņa atklājās!..........................The Subconscious has opened in him!
Удивительно, но он смог, .......................... Apbrīnojami, taču varēja viņš,……..……..Surprisingly, but he could,
Проявить Мудрость и понимание! ...........Gudrību un sapratni izpaust!......................Manifest Wisdom and understanding!

Понимание, что он - Истина! ....................Sapratne, ka viņš - Patiesība!...................Understanding, that he- is Truth!
Неслышащие будут смеяться, ................. Nedzirdošie smiesies,……………..……...The deaf will laugh,
Я подтверждаю, что вывод истинный, .....Es apstiprinu, ka slēdziens īsts,…………..I confirm, that conclusion is true,
Полюса стали смещаться! ....................... Poli sajaukties sāka!..................................The poles began to shift!

Готова Планета и сам человек! .................Planēta gatava un cilvēks pats!.................The Planet is ready and human by himself!
К переходу в Новое время! ....................... Pārejai Jaunajā laikā!................................To the Transition to New time!
Осень тоже перейдёт в Новый век, ...........Rudens arī pāries Jaunajā laikmetā,……..Autumn also will pass into New Age,
Уже Я в это поверил! ..................................Es jau arī tam noticēju!...............................I already believed it!

Осень отступит - Весна настанет! ............. Rudens atkāpsies - sāksies Pavasaris!...Autumn will recede- Spring will come!
Календарь перевернул страницу! ............. Kalendārs lappusi pāršķīra!.....................Calendar turned a page!
Зима Весне время уступит! .........................Ziema Pavasarim laiku atdos!..................Winter will return in the Spring!
Переходом будет Зарница! ......................... Pāreja būs Vasaras pērkons!...................The transition will be Summer thunder!

Ещё не Осень, но в Небе Весна! ............. Vēl ne Rudens, bet Debesīs Pavasaris!...It's not Autumn yet, but Spring is in the Heaven!
Весна Великого Преображения! ...............Lielās Pārveidošanas Pavasaris!..............The Spring of Great Transfiguration!
У человечества появилась слеза, ............Cilvēcei asara parādījās,…………..……...Humanity appeared a teardrop,
Слеза Духовного очищения! .................... Garīgās attīrīšanās asara!.........................Tear of Spiritual purification!

Пусть плачет Осень! .................................. Lai raud Rudens!......................................Let Autumn cry!
Это её обычный промысел! ........................Tā viņa parastā nodarbe!.........................This is his usual trade!
Человечество изменилось очень! ..............Cilvece ļoti izmainījās!..............................Humanity has changed a lot!
Подтвердив Божий замысел! ......................Apstiprinot Dieva nodomu!.......................Confirms God's plan!

Аминь. .......................................................... Āmen……………………………………..…Amen
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts…………………………..….Father Absolute
27.08.17 ........................................................ 27.08.17. …………………………….…….27.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.08.2017.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 28.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.08.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.08.2017., papildināts angļu valodā 28.08.2017.

Skatījumu skaits: 541 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: