Galvenie » 2018 » Aprīlis » 28 » Vēsts: 28.04.18. Katrēns "Šodien un Rītdien"
17:03
Vēsts: 28.04.18. Katrēns "Šodien un Rītdien"

28.04.18 Катрен “Сегодня и Завтра”​ ​​

Все в ожидании: что скажет?
Слова определят будущее!
Но, будущее само покажет,
Есть ли в словах грядущее!

Интрига, раздирает умы!
Прогнозов даже не счесть!
Но, всё будет банально, увы,
В России забыта Честь!

Богатые – ждут помощи!
Бедные – ничего не ждут!
Страна стала беспомощной,
Но, Великие времена идут!

Время Преображения,
Коснётся и Мир, и Россию!
Природные ждут изменения,
Для тех, кто не ждёт Мессию!

Россия внутри согласна!
Истоки идут от Этрусков,
Духовность ещё не погасла,
Новый Мир будет Русским!

Это прогноз Создателя!
Цивилизация будет Шестой!
В Мире большинство обывателей,
Для них Переход не простой!

Сегодня обсуждается Президент,
У него трудная доля!
Россия для Неба – эксперимент!
Должна быть проявлена Воля!

Для Народа важно решение,
Президенту нужна поддержка,
Нет Единого в стране мнения,
Стране нужна выдержка!

Обстоятельства разделили страну!
Очень «помогла» Америка,
Затянула Россию в войну,
Теперь у самой истерика!

Но, это момент проходящий!
Я же говорю о Вечности!
Россия – Звезда восходящая,
В Святой Бесконечности!

Сегодня два события вместе:
Отношения России с Западом!
Останется ли Русь на месте,
Под вулканическим градом!

Что бы ни говорили люди,
Преображение Планеты будет!
Сегодня, война – прелюдия,
Предварительный Небес ответ!

Война разорвала отношения,
Вулканы ещё не включились!
Ничего не имеет значения,
Народы не договорились!

Без Договора не пройти Переход!
Война показала обратное,
За Россией Исторический ход!
Открыть то, что в Духе прятала!

Этруски – Исток человечества!
Первыми были Этруски!
Россия – Ваше Величество,
Новый Мир будет Русским!

Президент должен видеть Дали!
Это для него предложение!
Народы Руси так долго ждали,
Президентского изложения!

Есть задачи для Руси сегодня!
Но, это обыденная жизнь!
Есть для Неё на столетия:
Цивилизации быть?

Это не решит Запад!
Конечно, не решит Америка!
Это для России – парад,
Её Звёздная арифметика!

Президент всё решает сейчас!
Народ должен думать о Завтра!
Наступает Исторический час,
Пророк вам расскажет Правду!

Аминь.
Отец Абсолют.
28.04.18

 

Vēsts: 28.04.18. Katrēns "Šodien un Rītdien"

Visi gaidīšanā: ko teiks?
Vārdi nākotni noteiks!
Taču, nākotne pati parādīs,
Vai ir gaidāmais vārdos!

Intriga, prātus plosa!
Prognozes pat ne saskaitīt!
Bet, viss būs banāli, ak vai,
Krievijā Gods aizmirsts!

Bagātie - palīdzību gaida!
Nabagie - negaida neko!
Valsts bezpalīdzīga kļuva,
Bet, laiki iet Lielie!

Pārveidošanu laiks,
Skars gan Pasauli, gan Krieviju!
Dabiskie/iedzimtie gaida izmaiņas,
Priekš tiem, kuri Mesiju negaida!

Iekšēji Krievija piekrīt!
Sākumi no Etruskiem iet,
Garīgums vēl nenodzisa!
Jaunā Pasaule būs Krievu!

Tā prognoze Radītāja!
Civilizācija būs Sestā!
Pasaulē vairākums mietpilsoņi,
Priekš viņiem Pāreja ne vienkārša!

Šodien Prezidentu apspriež,
Viņam grūta daļa!
Krievija priekš Debesīm - eksperiments!
Gribai jābūt izpaustai!

Priekš Tautas lēmums svarīgs,
Prezidentam atbalsts nepieciešams,
Nav valstī Vienota viedokļa,
Valstij izturība nepieciešama!

Apstākļi valsti izdalīja!
Ļoti "palīdzēja" Amērika,
Ievilka Krieviju karā,
Tagad pašai histērija!

Taču, moments tas pārejošs!
Es taču par Mūžību runāju!
Krievija - austoša Zvaigzne!
Svētā Bezgalībā!

Šodien kopā divi notikumi:
Krievijas attiecības ar Rietumiem!
Vai Krievzeme paliks uz vietas,
Zem vulkāniskas krusas!

Lai ko teiktu cilvēki,
Planētas pārveidošana būs!
Šodien, karš - prelūdija,
Debesu atbilde iepriekš!

Karš attiecības sarāva,
Vulkāni vēl neieslēdzās!
Nekam nav nozīmes,
Tautas nevienojās!

Bez Vienošanās neiziet Pāreju!
Karš pretējo parādīja,
Krievijai Vēsturiskais gājiens!
Atklāt to, ko Garā slēpa!

Etruski - cilvēces Sākotne!
Etruski bija pirmie!
Krievija - Jūsu Augstība,
Jaunā Pasaule būs Krievu!

Prezidentam Tālumi jāredz!
Tas priekš viņa priekšlikums!
Krievzemes tautas tik ilgi gaidīja,
Prezidenta izklāstu!

Ir priekš Krievzemes uzdevumi šodien!
Taču, dzīve tā ikdienišķa!
Priekš Viņas ir uz simtgadēm:
Civilizācijai būt?

To Rietumi nelems!
Protams, nelems Amērika!
Tā priekš Krievijas - parāde,
Viņas Zvaigžņu aritmētika!

Prezidents lamj visu tagad!
Tautai jādomā par Rītdienu!
Sākas Vēsturiska stunda,
Pravietis jums Taisnību pastāstīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.04.18.

28.04.18. Quatrain  “Today and Tomorrow”

All are in anticipation: what will say?
Words will determine future!
But, the future will show by itself,
Is there anything in the words of the future!

Intrigue, tearing the mind!
Predictions even don’t count!
But, everything will be corny, alas,
Honor is forgotten in Russia!

The rich ones- waiting for help!
The poor ones- don’t expect anything!
The country became helpless,
But, Great times are coming!

Time of Transfiguration,
Will touch both the World and Russia!
Natural ones expect changes,
For those, who doesn’t wait for the Messiah!

Russia inside agrees!
The origins comes from the Etruscans,
Spirituality has not yet extinguished!
The New World will be Russian!

This is the forecast of the Creator!
Civilization will be the Sixth!
In the World most of them philistines,
For them the transition is not easy!

Today the President is being discussed,
He has a difficult part!
Russia for Heaven- is an experiment!
The Will must be manifested!

Decision is important for the Nation,
The President needs support,
There is no United opinion in the country,
The country needs an excerpt!

Circumstances have divided the country!
America “has helped” a lot,
Tightened Russia in the war,
Now she has the hysterics by herself!

But, this is the passing moment!
I’m talking about Eternity!
Russia- the rising Star!
In the Holy Infinity!

Today two events together:
Relationship of Russia with the West!
Will Russia remain on place,
Under the volcanic hail!

Whatever people say,
The Transformation of the Planet will be!
Today, war- is prelude,
Advance of the Heaven response!

The war broke off relation,
Volcanoes are not yet on!
Nothing matters,
The nations didn’t agree!

Without Treaty don’t pass the Transition!
The war showed the opposite,
Russia’s Historic move!
Discover that, what the Spirit hide!

The Etruscans- are the Source of humanity!
The Etruscans were the first!
Russia- is Your Majesty,
The New World will be Russian!

The President should see the Distances!
This is an offer for him!
The nations of Russia have waited for so long,
The President’s statement!

There are tasks for Russia today!
But this is everyday life!
There are for her for centuries:
Be civilization?

The West will not decide this!
Of course, America will not decide!
This is for Russia- parade,
Her starry arithmetic!

The President decides everything now!
The nation must think about Tomorrow!
There comes the Historical hour,
The Prophet will tell you the Truth!

Amen
Father Absolute
28.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.04.2018.

Skatījumu skaits: 548 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: